Moozeeck

Koate-DVI


UPUTSTVO ZA LEK


Koate®-DVI; prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 250 i.j./5 mL Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 x 5 mL Koate®-DVI; prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 500 i.j./5 mL Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 x 5 mL Koate®-DVI; prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 1000 i.j./10 mL Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 x 10 mL


Proizvođač: Grifols Therapeutics Inc.

8368 Highway 70 Bus Hwy West,

Adresa:

Clayton, N. C. 27520, SAD

Podnosilac zahteva: BEOCOMPASS d.o.o.

Adresa: Zvečanska 60/22, 11000 Beograd, Srbija


Koate®-DVI; 250 i.j./5 mL; prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju Koate®-DVI; 500 i.j./5 mL; prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju Koate®-DVI; 1000 i.j./10 mL; prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju


INN koagulacioni faktor VIII, humani


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Koate-DVI i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Koate-DVI

 3. Kako se upotrebljava lek Koate-DVI

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Koate-DVI

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Koate-DVI I ČEMU JE NAMENjEN


  Koate-DVI pripada grupi lekova koji se nazivaju faktori koagulacije, a sadrži faktor koagulacije VIII dobijen iz humane krvi.


  Namenjen je lečenju i prevenciji krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A (kongenitalni (urođeni) nedostatak faktora VIII).


  Koate-DVI se nalazi u obliku praška i rastvarača za rastvor za injekciju/infuziju koji sadrži 250, 500 i 1000

  i.j. humanog koagulacionog faktora VIII po bočici. (i.j. je oznaka za internacionalnu jedinicu, standard mere aktivnosti faktora VIII). Pre primene neohodno je rastvoriti prašak sa određenom količinom rastvarača (voda za injekcije), koji je dat u pakovanju.


  Ovaj lek ne sadrži von Willebrand-ov faktor u farmakološki efektivnim količinama pa stoga nije preporučena njegova primena kod von Willebrand-ove bolesti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Koate-DVI


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek KOATE-DVI ne smete koristiti:


  Kada postoji preosetljivost (alergija) na humani koagulacioni faktor VIII ili na bilo koji drugi sastojak leka Koate-DVI (videti odeljak 6).


  Kada uzimate lek KOATE-DVI, posebno vodite računa:Virusna bezbednost

Kod proizvoda dobijenih iz humane krvi ili plazme primenjuju se određene mere za sprečavanje prenosa infekcija na pacijenta prilikom primene ovih medicinskih proizvoda. Ove mere uključuju pažljivu selekciju donora krvi i plazme, kako bi se isključili oni donori koji su pod rizikom za prenošenje infekcije, testiranje


svake pojedinačne donacije kao i plazma pulova na znake prisustva virusa/infekcije. Proizvođači ovih medicinskih proizvoda takođe uključuju proizvodne korake u procesuiranju krvi ili plazme koji inaktiviraju ili uklanjaju viruse.

Uprkos primenjenim merama, kada se primenjuju medicinski proizvodi pripremljeni iz humane krvi ili plazme, mogućnost transmisije infekcije se ne može u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na bilo koji nepoznat virus ili viruse u razvoju ili druge tipove infekcije.

Preduzete mere se smatraju efikasnim za viruse sa omotačem kao što su virus HIV, hepatitis B virus (HBV)

i hepatitis C virus (HCV), kao i za viruse bez omotača kao što je hepatitis A virus (HAV).

Mere se smatraju ograničeno efikasnim protiv virusa bez omotača kao što je parvovirus B19. Infekcija parvovirusom B19 može biti ozbiljna kod trudnica (infekcija fetusa), kod osoba sa smanjenom funkcijom imunog sistema ili kod osoba koje imaju neke tipove anemije (hemolitička anemija).


Vaš lekar Vam može preporučiti da se vakcinišete protiv hepatitisa A i B ako ste na terapiji lekovima dobijenim iz humane plazme (npr. faktorom VIII).


Stoga se preporučuje da se svaki put kada se primenjuje lek Koate-DVI, ime proizvoda i serijski broj leka unesu u karton pacijenta radi sledljivosti serijskog broja leka koji je pacijent primio.


Vidi takođe odeljak 4 “Moguća neželjena dejstva”.


Opšta upozorenja


 1. Koate-DVI je namenjen za tretman poremećaja krvarenja koja potiču od nedostatka faktora VIII. Ovaj nedostatak mora biti proveren od strane Vašeg lekara pre primene Koate-DVI.

 2. Lek treba posle rekonstitucije upotrebiti odmah.

 1. Primenjivati samo intravenskim putem.

 2. Filter igla treba da se postavi pre primene.

 1. Koate-DVI sadrži aglutinine krvnih grupa u količinama koje nisu klinički značajne kada se primenjuje za relativno mala krvarenja. Ako se daju veće ili češće ponovljene doze potrebno je pratiti krvne grupe A, B, ili AB pomoću hematokrita, za znake progresivne anemije kao i direktnim Coombs-ovim testom.

 2. Primena proizvoda i rukovanje setom za infuziju i iglama, mora se vršiti veoma obazrivo. Perkutana punktura sa iglom kontaminiranom krvlju može da prenese viruse uključujući HIV (AIDS) i hepatitis. U slučaju povrede treba se odmah obratiti lekaru.

 3. Posle upotrebe staviti igle za jednokratnu upotrebu u odgovarajući kontejner za oštre predmete. Odlagati svu opremu uključujući i rekonstituisan rastvor Koate-DVI u skladu sa procedurom za odlaganje takvog materijala.


Primena drugih lekova


Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


Lek Koate-DVI ne treba mešati sa drugim medicinskim proizvodima.


Uzimanje leka KOATE-DVI sa hranom ili pićima


Nema podataka o uticaju hrane ili pića na delovanje leka.


Primena leka KOATE-DVI u periodu trudnoće i dojenja


Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Reproduktivne studije kod životinja nisu izvođene sa faktorom VIII. Uzimajući u obzir retku pojavu hemofilije A kod žena, iskustva u primeni faktora VIII u toku trudnoće i dojenja nisu dostupna.


Zbog toga faktor VIII treba koristiti u toku trudnoće i dojenja jedino u strogo indikovanim slučajevima, o čemu će odlučiti Vaš lekar.


Uticaj leka KOATE-DVI na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Koate-DVI nema uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima leka KOATE-DVI


Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po (dozi), odnosno esencijalno je “bez natrijuma”.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KOATE-DVI


  Uvek uzimajte lek Koate-DVI tačno onako kako vam je vaš lekar rekao. Ako niste sigurni molimo obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Lečenje treba da bude započeto pod nadzorom lekara sa iskustvom u lečenju hemofilije.


  Doza i dužina supstitucione terapije zavise od nekoliko faktora, kao što su Vaša telesna masa, stepen deficijencije faktora VIII, od lokacije i intenziteta krvarenja ili potrebe za prevencijom krvarenja tokom operacije ili ispitivanja, o čemu će odlučiti Vaš lekar.


  Ukoliko Vam je lek Koate-DVI propisan za upotrebu u kućnim uslovima, Vaš lekar se mora uveriti da Vam je objašnjeno kako i koju količinu treba primeniti.

  Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, obratite se Vašem lekaru pre primene leka.


  Instrukcije za pravilnu primenu:

  Lek se sme rekonstituisati samo sa priloženim rastvaračem i ne sme se mešati sa drugim proizvodima. Uputstvo za rekonstituciju

  Rekonstituišite proizvod kao što je opisano u ovom uputstvu (pogledajte slike ispod).


  Napomena: Aseptični postupak se mora pažljivo slediti. Sve igle i vrhovi bočica koji dolaze u dodir sa lekom koji se daje intravenski ne smeju nikako doći u dodir sa nesterilnom površinom. Bilo koja kontaminirana igla se mora baciti i uzeti nov pribor.


  1. Posle vađenja celokupnog sadržaja iz spoljnjeg pakovanja leka (kartonske kutije), ostavite da se sterilna voda za injekcije (rastvarač) zagreje na sobnu temperaturu (25ºC).

  2. Uklonite kontrolnu traku sa bočice sa sa praškom leka. Ako je nema ili ako uočite bilo koje znake da

   proizvod nije uredu, ne koristite ga i odmah obavestite nosioca dozvole za stavljanje leka u promet.

  3. Uklonite brzim pokretom plastični vrh sa svake bočice (Sl.A). Očistite vrhove bočica (sive zatvarače) vatom i alkoholom i ostavite da se površina osuši. Posle čišćenja ništa ne sme da dodirne lateks (gumeni) zatvarač.

  4. Pažljivo uklonite plastični štitnik sa kraćeg kraja transferne igle. Ubodite iglu u središte bočice sa

   rastvaračem (Sl.B).

  5. Pažljivo uhvatite štitnik drugog kraja transferne igle i uvrnite ga, da ga skinete.

  6. Okrenite bočicu sa rastvaračem i ubodite pričvršćenu iglu u bočicu sa praškom pod uglom od 45º (sl.C). Ovo će usmeriti rastvarač uz zid bočice sa praškom i smanjiti pojavu pene. Vakum će povući rastvarač u bočicu sa praškom **

  7. Uklonite bočicu od rastvarača i transfer iglu (Sl.D).

  8. Odmah posle dodatka rastvarača, snažno protresite 10-15 sekundi (Sl.E1), zatim kontinuirano okrećite sve do kompletnog rastvaranja. (Sl.E2). Neka pena će se pojaviti, ali treba treba pokušati da se

   izbegne prevelika pojava pene. Bočica se zatim, vizuelno pregleda na eventualne prisustvo čestica i

   obojenje, pre upotrebe.

  9. Očistiti vrh bočice sa rekonstituisanim Koate-DVI, ponovo, alkoholom i vatom i ostaviti da se površina osuši.

  10. Stavite filter iglu (iz pakovanja) na sterilni špric. Povucite Koate-DVI rastvor u špric kroz filter iglu (Sl.F).

  11. Uklonite filter iglu sa šprica i zamenite je sa odgovarajućom injekcionom ili leptir iglom za primenu.

   Odložite filter iglu u kontejner za oštre stvari.

  12. Ako isti pacijent prima više od jedne bočice Koate-DVI, sadržaj više bočica se može uvući u isti špric kroz filter iglu.


   ** Ako se vakum izgubio u bočici sa praškom, koristite sterilni špric i iglu da prenesete vodu iz bočice za rastvarač i ušpricajte je u bočicu sa praškom tako što će te usmeriti mlaz uz zid bočice.


   Nemojte ponovo koristiti set za primenu. Odložite igle u kontejner za oštre stvari.

   Neiskorišćenu količinu leka Koate-DVI ne smete nikada čuvati za kasniju primenu, niti skladištiti u frižideru. Svaki neutrošen, rekonstituisan rastvor Koate-DVI kao i sav pribor treba odložiti u skladu sa važećim propisima.

   Rastvor treba da bude bistar ili malo opalescentan. Ne koristiti rastvore koji su zamućeni ili imaju talog. Lekovi koji se daju parenteralno pre primene treba pregledati vizuelno na eventualno prisustvo čestica ili

   promenu boje.


   Ako ste uzeli više leka KOATE-DVI nego što je trebalo


   Nisu poznati sličajevi predoziranja sa lekom Koate-DVI. Ukoliko mislite da ste primili više leka Koate-DVI nego što je trebalo, ili mislite da lek Koate-DVI suviše slabo ili suviše jako deluje na Vaš organizam, obratite se odmah svom lekaru ili farmaceutu.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek KOATE-DVI


   U slučaju da ste zaboravili da primite lek Koate-DVI konsultujte se sa svojim lekarom. Ne uzimajte duplu doza da bi nadoknadili preskočenu dozu!


   Ako naglo prestanete da uzimate lek KOATE-DVI


   O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.

   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Koate-DVI, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  U retkim slučajevima mogu vam se javiti sledeća neželjena dejstva nakon primene leka Koate-DVI. Molimo Vas kontaktiraje svog lekara odmah ako se pojavi:

  U nekim slučajevima može da se javi anafilaktički šok. Ako primetite neke od ovih simptoma za vreme injekcije/infuzije, potrebno je odmah prekinuti primenu leka.


  Formiranje neutrališućih antitela faktora VIII (inhibitora) je dobro poznata komplikacija u tretmanu pacijenata sa hemofilijom A. Lečenje pacijenata sa inhibitorima zahteva prisustvo stručnjaka iz nekog specijalizovanog centra za hemofiliju. Vi ćete biti redovno kontrolisani u vezi razvoja ovih inhibitora.


  Za informacije o virusnoj bezbednosti vidi odeljak 2 “ Kada uzimate lek Koate-DVI, posebno vodite računa“.

  Ostala prijavljena neželjene dejstva: osećaj trnjenja (parestezija), mutan vid, glavobolja, muka, bol u stomaku, osećaj nervoze.

  Poštovanje instrukcija datih u uputstvu za lek smanjuje rizik pojave neželjenih dejstava. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

  navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 3. KAKO ČUVATI LEK KOATE-DVI


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorene bočice: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: upotrebiti odmah.


  Nemojte koristiti lek Koate-DVI posle isteka roka upotrebe naznačenog na nalepnici bočice i spoljašnjem pakovanju (kartonskoj kutiji). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Koate-DVI treba čuvati u frižideru na 2-8ºC.


  Kod primene terapije u kućnim uslovima, nerekonstituisan prašak, se može čuvati na sobnoj temperaturi (do 25ºC) do 6 meseci bez gubitka aktivnosti faktora VIII. Ne zamrzavati jer može doći do pucanja bočice sa rastvaračem.


  Rastvor leka Koate-DVI treba da bude bistar ili malo opalescentan. Ne koristiti rastvore koji su zamućeni ili imaju talog.


  Nemojte ponovo koristiti set za primenu leka. Odložite igle u kontejner za oštre stvari.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine


  Svaki neutrošen, rekonstituisan rastvor Koate-DVI kao i sav pribor treba odložiti u skladu sa važećim propisima.


 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek KOATE-DVI


Aktivna supstanca je humani koagulacioni faktor VIII.


Koate-DVI sadrži 300-1000 puta prečišćen i koncentrovan humani koagulacioni faktor VIII u odnosu na plazmu iz koje je dobijen. Kada se rekonstituiše kako je propisano, Koate-DVI sadrži oko 50-100 puta više faktora VIII nego ista zapremina sveže plazme. Specifična aktivnost, posle dodatka albumina, humanog je

9-22 i.j./mg proteina.


Pomoćne supstance: natrijum-hlorid; kalcijum-hlorid; albumin, humani; histidin.


Kako izgleda lek KOATE-DVI i sadržaj pakovanja


Beo do svetložut prašak.

Rastvarač je bistra, bezbojna tečnost, bez mirisa.

Izgled rekonstituisanog rastvora: bistar do blago opalescentan rastvor, bezbojan do svetložute boje.


Koate-DVI je pakovan u staklenim bočicama u jednokratnoj dozi sa ukupnom aktivnošću faktora VIII označenoj na unutrašnjem pakovanju (nalepnici).

U drugoj staklenoj bočici nalazi se odgovarajuća količina rastvarača, sterilne vode za injekcije (USPh).

U pakovanju se nalazi i dodatna oprema: sterilna transfer igla, sterilna filter igla i sterilni set za primenu (i.v. kanila sa krilcima i portom), koja je potrebna za rekonstituciju i primenu proizvoda.


Pakovanje leka Koate-DVI

Aktivnost faktoraVIII

Rastvarač (voda za injekcije)


1 x 250 i.j./5 ml

(staklena bočica)

250 i.j.

(staklena bočica)

5 mL

1 x 500 i.j./5 mL

500 i.j.

5 mL

1 x 1000 i.j./10 mL

1000 i.j.

10 mL


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za promet


BEOCOMPASS,d.o.o,

Zvečanska 60/22, 11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač


Grifols Therapeutics Inc.

8368 Highway 70 Bus Hwy West, Clayton, North Carolina 27520 SAD


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp.


Broj i datum dozvole:


Koate-DVI, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju, 250 i.j./5 mL: 515-01-01915-13-001 od 28.08.2013.

Koate-DVI, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju, 500 i.j./5 mL: 515-01-01917-13-001 od 28.08.2013.

Koate-DVI, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju,1000 i.j./10 mL:

  1. od 28.08.2013.


   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima:


   Terapijske indikacije


   Koate-DVI je indikovan za tretman i profilaksu krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A (kongenitalni nedostatak faktora VIII).


   Ovaj lek ne sadrži von Willebrand-ov faktor u farmakološki efektivnim količinama pa stoga nije indikovan kod von Willebrandove bolesti.


   Doziranje I način primene


   Tretman treba započeti pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju hemofilije.


   Doziranje

   Doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII, lokalizacije i obima

   krvarenja i od kliničkog stanja pacijenta.


   Način primene

   Svaka bočica Koate-DVI ima na na unutrašnjem pakovanju naznačeno egzaktnu aktivnost humanog faktora koagulacije VIII u internacionalnim jedinicama.


   Broj jedinica faktora VIII koji se primenjuje se izražava u internacionalnim jedinicama (i.j.), što je u skladu sa važećim standardom SZO koji se odnosi na proizvode faktora VIII. Aktivnost faktora VIII u plazmi se izražava ili u vidu procenta (u odnosu na normalne vrednosti u humanoj plazmi), ili u internacionalnim jedinicama (u odnosu na Internacionalni standard za faktor koagulacije VIII u plazmi).

   Jedna internacionalna jedinica (i.j.) aktivnosti faktora VIII je ekvivalentna količini faktora VIII u jednom mL normalne ljudske plazme. Izračunavanje potrebne doze faktora VIII se zasniva na empirijskom nalazu da 1 i.j. faktora VIII po kg telesne težine povećava normalnu aktivnost faktora VIII u plazmi za 2%. Potrebna doza se određuje pomoću sledeće formule:


   Potrebna doza (i.j.) = telesna težina (kg) x željeni porast faktora VIII (%) 2%/i.j./kg


   Primer za dete od 15 kg: 15kg x 100% = 750 i.j. (potrebno) 2%/i.j./kg

   Količinu i učestalost primene treba uvek uskladiti sa kliničkom efikasnošću kod svakog pojedinačnog pacijenta. U slučaju sledećih krvarenja, aktivnost faktora VIII ne treba da padne ispod datog nivoa aktivnosti u plazmi

   (izraženo u % normalne aktivnosti) u odgovarajućem vremenskom periodu.


   Sledeća tabela se može koristiti kao vodič za doziranje kod epizoda krvarenja i/ili pri hirurškim intervencijama:


   Stepen krvarenja/tip hirurške procedure

   Potreban nivo faktora VIII (%)

   Učestalost doza (sati) / trajanje terapije (dani)

   Krvarenje:

   Rana hemartroza, krvarenje iz

   mišića ili usta

   20 -40

   Injekciju/infuziju ponavljati svakih

   12-14 sata. Najmanje 1 dan, sve dok ne prođe epizoda krvarenja na šta ukazuje prestanak bola, ili dok ne dođe do zarastanja.

   Obimnija hemartroza,

   krvarenje iz mišića ili hematomi

   30 -60

   Ponavljati injekciju/infuziju svakih

   12-24 sata najmanje 3-4 dana ili više sve dok ne prestane bol i stanje se popravi

   Po život opasna krvarenja

   (hemoragije)

   60 - 100

   Ponavljati injekciju/infuziju svakih

   8-24 sata sve dok ne prođe opasnost po život


   Operacija (hirurška intervencija)

   Manja

   Uključujući i vađenje zuba

   30 -60

   Svaka 24 sata, najmanje 1 dan, sve

   dok ne dođe do zarastanja rane

   Veća

   80 – 100

   Pre i postoperativno

   Ponavljati injekciju/infuziju

   svakih 8-24 sata sve dok ne dođe do odgovarajućeg zarastanja rane, potom nastaviti terapiju još najmanje 7 dana da bi se održala aktivnost faktora VIII od 30% do 60%.


   Tokom tretmana se savetuje odgovarajuće određivanje nivoa faktora VIII radi određivanja doza koje će se primenjivati kao i učestalosti ponovljenih infuzija. Posebno kod većih hirurških intervencija, neophodno je precizno praćenje supstitucione terapije uz pomoć analize koagulacije (ispitivanje aktivnosti faktora VIII u plazmi).

   Individualni odgovor pacijenta na primenu faktora VIII može da se razlikuje što dovodi do postizanja različitihnivoa in vivo oporavka i različitog poluvremena eliminacije.


   Kod dugotrajne profilakse krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom A, uobičajene doze faktora VIII iznose od 20 do 40 i.j. po kg telesne težine u intervalima od 2 do 3 dana. U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata mogu biti potrebni kraći intervali između primene doza ili primena većih doza.


   Pacijenti se moraju pratiti na pojavu razvoja inhibitora faktora VIII. Ukoliko se ne dostigne očekivana aktivnost faktora VIII u plazmi, ili ukoliko se ne uspostavi kontrola krvarenja posle primene odgovarajuće doze, treba ispitati prisustvo inhibitora faktora VIII. Kod pacijenata sa visokom koncentracijom ovih inhibitora terapija faktorom VIII može biti neefikasna pa treba razmotriti druge terapijske opcije. Zbrinjavanje takvih pacijenata treba da vode lekari koji imaju iskustva u lečenju pacijenata sa hemofilijom. Videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”.


   Metode primene


   Rekonstitucija je opisana u odeljku „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka“. Rekonstituisan proizvod se mora primeniti intravenski injekcijom ili infuzijom.


   Brzina primene


   Brzina primene treba da bude prilagođena odgovoru individualnog pacijenta. Uglavnom se dobro podnosi primena ukupne doze za 5-10 minuta.


   Kontraindikacije


   Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci (videti deo “Pomoćne supstance”).


   Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


   Reakcije preosetljivosti

   Kao i kod svakog drugog intravenskog proteinskog preparata moguće su reakcije preosetljivosti alergijskog tipa. Ovaj proizvod sadrži tragove drugih ljudskih proteina koji nisu faktor VIII. Pacijente treba informisati o ranim znacima reakcije preosetljivosti koje uključuju osip, generalizovanu urtikariju, stezanje u grudima, sviranje u grudima (vizing), hipotenziju i anafilaksu. Ukoliko se ovi simptomi jave, pacijentima treba savetovati da odmah prekinu sa upotrebom ovog leka i da se obrate svom lekaru.

   U slučaju šoka treba primeniti važeće standardne medicinske mere koje se primenjuju u terapiji šoka. Inhibitori

   Formiranje neutrališućih antitela (inhibitora) na faktor VIII predstavlja poznatu komplikaciju u lečenju osoba sa

   hemofilijom A. Ovi inhibitori su uglavnom IgG imunoglobulini usmereni protiv prokoagulantne aktivnosti faktora VIII, i kvantitativno se izražavaju u Bethesda jedinicama (BJ) po mL plazme pomoću modifikovanog testa po Nijmegen-u. Rizik od razvoja inhibitora je u korelaciji sa izlaganjem faktoru VIII, a ovaj rizik je najveći tokom prvih 20 dana izlaganja. U retkim slučajevima, inhibitori mogu da se jave posle prvih 100 dana izlaganja.


   Primećeni su slučajevi pojave rekurentnih inhibitora (nizak titar) nakon prelaska sa jednog na drugi proizvod faktora VIII, kod prethodno lečenih pacijenata sa više od 100 dana izlaganja sa prethodnom istorijom pojave inhibitora. Usled toga, preporučuje se pažljivo praćenje pacijenata na pojavu inhibitora prilikom promene proizvoda.


   Uopšte, sve pacijente koji se leče primenom humanog faktora koagulacije VIII treba pažljivo pratiti zbog eventualnog razvoja inhibitora odgovarajućim kliničkim opservacijama i laboratorijskim testovima. Ukoliko se ne postigne očekivana aktivnost faktora VIII u plazmi, ili ukoliko krvarenje nije pod kontrolom sa odgovarajućom dozom, treba izvršiti testiranje na prisustvo inhibitora faktora VIII. Kod pacijenata sa visokim nivoom inhibitora, terapija faktorom VIII može biti neefikasna i treba razmotriti druge terapijske opcije. Zbrinjavanje takvih pacijenata treba da vode lekari koji imaju iskustva u lečenju pacijenata sa hemofilijom i inhibitorima faktora VIII. Videti takođe odeljak 4.8 Neželjena dejstva.


   Virusna bezbednost

   Koate-DVI je dobijen iz humane plazme. Standardne mere za sprečavanje infekcija koje mogu nastati usled primene medicinskih proizvoda pripremljenih iz humane krvi ili plazme uključuju pažljivu selekciju donora, testiranje svake pojedinačne donacije i pool-a plazme na specifične znake infekcija, kao i sprovođenje efikasnih koraka u proizvodnji za inaktivaciju/eliminaciju virusa/infekcije.Uprkos svim ovim merama, pri primeni medicinskih proizvoda proizvedenih iz humane krvi ili plazme, ne može se potpuno isključiti mogućnost prenošenja infektivnih agenasa. Ovo se takođe odnosi na nepoznate ili modifikovane viruse koji se tek javljaju i druge patogene (uzročnike infekcija).


   Preduzete mere se smatraju efikasnim za viruse sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije (HIV), virusi hepatitisa B (HBV) i hepatitisa C (HCV). Preduzete mere mogu imati ograničenu efikasnost protiv virusa bez omotača kao što je Parvovirus B19 i virus hepatitisa A (HAV). Infekcija Parvovirusom B19 može biti ozbiljna kod trudnica (infekcija fetusa) kao i kod osoba sa imunodeficijencijom ili povećanom eritropoezom


   (npr. hemolitička anemija).


   Treba razmotriti odgovarajuću vakcinaciju (protiv hepatitisa A i B) kod pacijenata koji redovno/ponovo primaju faktor VIII proizveden iz humane plazme.


   Strogo se preporučuje da svaki put kada se Koate-DVI primeni nekom pacijentu, zabeleži ime, prezime i broj serije proizvoda kako bi se održala veza između pacijenta i date serije proizvoda.


   Opšta upozorenja


   1. Koate-DVI je namenjen za tretman poremećaja krvarenja koja potiču od nedostatka faktora VIII. Ovaj nedostatak mora biti proveren pre primene Koate-DVI.

   2. Lek treba posle rekonstitucije upotrebiti odmah.

   3. Primenjivati samo intravenskim putem.

   4. Filter igla treba da se postavi pre primene.

   5. Koate-DVI sadrži aglutinine krvnih grupa u količinama koje nisu klinički značajne kada se primenjuje za relativno mala krvarenja. Ako se daju veće ili češće ponovljene doze potrebno je pratiti krvne grupe A, B, ili AB pomoću hematokrita, za znake progresivne anemije kao i direktnim Coombs-ovim testom.

   6. Primena proizvoda i rukovanje setom za infuziju i iglama, mora se vršiti veoma obazrivo. Perkutana punktura sa iglom kontaminiranom krvlju može da prenese viruse uključujući HIV (AIDS) i hepatitis. U slučaju povrede treba se odmah obratiti lekaru.

   7. Posle upotrebe staviti igle za jednokratnu upotrebu u odgovarajući kontejner za oštre predmete. Odlagati svu opremu uključujući i rekonstituisan rastvor Koate-DVI u skladu sa procedurom za odlaganje takvog materijala.


Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po (dozi), odnosno esencijalno je “bez natrijuma”.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu poznate.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Reproduktivne studije sa faktorom VIII nisu sprovedene na životinjama. Obzirom na retko javljanje hemofilije A kod žena, nema dovoljno podataka vezanih za upotrebu faktora VIII tokom trudnoće i dojenja.

Stoga se faktor VIII može primeniti u toku trudnoće i dojenja samo ako očekivana korist od primene leka prevazilazi rizik, tj. ako je jasno neophodno.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Koate-DVI nema uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


Retko su zabeležene reakcije preosetljivosti ili alergijske reakcije (koje mogu uključivati angioedem, osećaj pečenja i peckanje na mestu infuzije, jezu, crvenilo, generalizovanu urtikariju, glavobolju, osip, hipotenziju, letargiju, mučninu, uznemirenost, tahikardiju, stezanje u grudima, trnce, povraćanje, sviranje u plućima (vizing), zujanje u ušima), a u nekim slučajevima se može razviti teška anafilaksa (uključujući i šok).

U retkim slučajevima zabeleženo je povećanje telesne temperature.


Kod pacijenata sa hemofilijom A mogu da se razviju neutrališuća antitela (inhibitori) na faktor VIII. Ukoliko se jave takvi inhibitori, ovo stanje će se manifestovati nedovoljnim kliničkim odgovorom. Lečenje takvih pacijenata zahteva prisustvo stručnjaka iz nekog specijalizovanog centra za hemofiliju.


Za informacije o bezbednosti od prenošenja transmisionih agenasa videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”.

Neke viruse, kao što su Parvovirus B19 ili virus hepatitisa A, je posebno teško eliminisati ili inaktivirati. Parvovirus B19 najozbiljnije utiče na trudnice i imunokompromitovane osobe.

Simptomi infekcije izazvane Parvovirusom B19 uključuju: groznicu, jezu i curenje iz nosa, koje je posle 2 nedelje praćeno sa osipom i bolovima u zglobovima. Prisustvo virusa hepatitisa A može izazvati pojavu slabog apetita, zamora i slabe groznice, koja je praćena mučninom, povraćanjem i bolom u stomaku, u toku nekoliko dana do nekoliko nedelja. Taman urin i požuteli ten su takođe česti simptomi. Pacijenti treba ohrabriti da se konsultuju sa svojim lekarom ukoliko se neki od ovih simptoma pojavi.


Neželjene reakcije opisane u 7 infuzija u toku kliničke studije sa Koate-DVI u okviru koje je dato ukupno 1053 infuzija predstavljaju učestalost od 0,7%. Sve neželjene reakcije su bile blage i ispoljavale su se kao parestezija,mutan vid, glavobolja, muka, bol u stomaku, osećaj nervoze.


Predoziranje


Nisu poznati slučajevi predoziranja sa humanim koagulacionim faktorom VIII.


Lista pomoćnih supstanci


Natrijum-hlorid; Kalcijum-hlorid; Albumin, humani; Histidin.


Inkompatibilnost


Koate-DVI se ne sme mešati sa drugim medicinskim proizvodima.


Rok upotrebe


Rok upotrebe neotvorene bočice: 2 godine na temperaturi 2-8°C. Rok upotrebe nakon rekonstitucije: upotrebiti odmah.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Koate-DVI treba čuvati u frižideru na temperaturi od 2-8ºC.


Kod primene terapije u kućnim uslovima, nerekonstituisan prašak, se može čuvati na sobnoj temperaturi (do 25ºC) do 6 meseci bez gubitka aktivnosti faktora VIII. Ne zamrzavati jer može doći do pucanja bočice sa rastvaračem.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Koate-DVI je pakovan u staklenim bočicama u jednokratnoj dozi sa ukupnom aktivnošću faktora VIII označenoj na unutrašnjem pakovanju (nalepnici).

U drugoj staklenoj bočici nalazi se odgovarajuća količina rastvarača, sterilne vode za injekcije (USPh).

U pakovanju se nalazi i dodatna oprema: sterilna transfer igla, sterilna filter igla i sterilni set za primenu (i.v. kanila sa krilcima i portom), koja je potrebna za rekonstituciju i primenu proizvoda.


Pakovanje leka Koate-DVI Aktivnost faktoraVIII Rastvarač (voda za injekcije)

(staklena bočica)

1 x 250 i.j./5 mL

(staklena bočica)

250 i.j.


5 mL

1 x 500 i.j./5 mL

1 x 1000 i.j./10 mL

500 i.j.

1000 i.j.

5 mL

10 mL


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Nemojte koristiti Koate-DVI nakon isteka roka navedenog na pakovanju leka.


Neiskorišćenu količinu leka Koate-DVI ne smete nikada čuvati za kasniju primenu, niti skladištiti u frižideru.


Uputstvo za rekonstituciju:


Napomena: Aseptični postupak se mora pažljivo slediti. Sve igle i vrhovi bočica koji dolaze u dodir sa lekom koji se daje intravenski ne smeju nikako doći u dodir sa nesterilnom površinom. Bilo koja kontaminirana igla se mora baciti i uzeti nov pribor.


 1. Posle vađenja celokupnog sadržaja iz spoljnjeg pakovanja leka (kartonske kutije), ostavite da se sterilna voda za injekcije (rastvarač) zagreje na sobnu temperaturu (25ºC).

 2. Uklonite kontrolnu traku sa bočice sa praškom leka. Ako je nema ili ako uočite bilo koje znake da proizvod nije u redu, ne koristite ga i odmah obavestite nosioca dozvole za stavljanje leka u promet.

 3. Uklonite brzim pokretom plastični vrh sa svake bočice (Sl.A). Očistite vrhove bočica (sive zatvarače)

  vatom i alkoholom i ostavite da se površina osuši. Posle čišćenja ništa ne sme da dodirne lateks (gumeni) zatvarač.

 4. Pažljivo uklonite plastični štitnik sa kraćeg kraja transferne igle. Ubodite iglu u središte bočice sa rastvaračem (Sl.B).

 5. Pažljivo uhvatite štitnik drugog kraja transferne igle i uvrnite ga, da ga skinete.

 6. Okrenite bočicu sa rastvaračem i ubodite pričvršćenu iglu u bočicu sa praškom pod uglom od 45º (sl.C).

  Ovo će usmeriti rastvarač uz zid bočice sa praškom i smanjiti pojavu pene. Vakum će povući rastvarač u bočicu sa praškom **

 7. Uklonite bočicu od rastvarača i transfer iglu (Sl.D).

 8. Odmah posle dodatka rastvarača, snažno protresite 10-15 sekundi (Sl.E1), zatim kontinuirano okrećite sve do kompletnog rastvaranja. (Sl.E2). Neka pena će se pojaviti, ali treba pokušati da se izbegne prevelika pojava pene. Bočica se zatim, vizuelno pregleda na eventualne prisustvo čestica i obojenje, pre upotrebe.

 9. Očistiti vrh bočice sa rekonstituisanim Koate-DVI, ponovo, alkoholom i vatom i ostaviti da se površina

  osuši.

 10. Stavite filter iglu (iz pakovanja) na sterilni špric. Povucite Koate-DVI rastvor u špric kroz filter iglu (Sl.F).

 11. Uklonite filter iglu sa šprica i zamenite je sa odgovarajućom injekcionom iglom ili i.v. kanilom sa krilcima za primenu. Odložite filter iglu u kontejner za oštre stvari.

 12. Ako isti pacijent prima više od jedne bočice Koate-DVI, sadržaj više bočica se može uvući u isti špric

kroz filter iglu.


** Ako se vakum izgubio u bočici sa praškom, koristite sterilni špric i iglu da prenesete vodu iz bočice za rastvarač i ušpricajte je u bočicu sa praškom tako što će te usmeriti mlaz uz zid bočice.


Nemojte ponovo koristiti set za primenu. Odložite igle u kontejner za oštre stvari.

Svaki neutrošen, rekonstituisan rastvor Koate-DVI kao i sav pribor treba odložiti u skladu sa važećim propisima. Rastvor treba da bude bistar ili malo opalescentan. Ne koristiti rastvore koji su zamućeni ili imaju talog.

Lekovi koji se daju parenteralno pre primene treba pregledati vizuelno na eventualno prisustvo čestica ili promenu boje.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z