Moozeeck

Klacid MR


UPUTSTVO ZA LEK


Klacid® MR, 500 mg, film tableta sa modifikovanim oslobađanjem 7 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem


Proizvođač: AbbVie S r.L.


Adresa: S.R. 148 Pontina, Km 52, SNC- Campoverde di Aprilia, Aprilia, Italija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115d, Beograd


Klacid® MR, 500 mg, film tableta sa modifikovanim oslobađanjem klaritromicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Klacid MR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Klacid MR

 3. Kako se upotrebljava lek Klacid MR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Klacid MR

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Klacid MR I ČEMU JE NAMENJEN


  Jedna film tableta leka Klacid MR sadrži 500 mg klaritromicina.

  Klacid MR je antibiotik koji pripada grupi makrolidnih antibiotika. Antibiotici zaustavljaju rast bakterija koje izazivaju infekcije.

  Klacid MR tablete se koriste za lečenje infekcija kao što su:

  1. infekcije donjih disajnih puteva pluća, kao što je bronhitis i zapaljenje pluća;

  2. infekcije gornjih disajnih puteva kao što je infekcija grla i sinusa;

  3. lakše do umereno teške infekcije kože i mekih tkiva, kao što su folikulitis, celulitis i erizipel. Lek Klacid MR namenjen je odraslima i deci starijoj od 12 godina.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Klacid MR

  Lek Klacid MR ne smete koristiti:

  Nemojte uzimati Klacid MR ako:


  Klacid MR tablete nisu namenjene za primenu kod dece mlađe od 12 godina


  Kada uzimate lek Klacid MR posebno vodite računa:


  Klacid MR ne pokazuje interakciju sa oralnim kontraceptivima.

  Uzimanje leka Klacid MR sa hranom ili pićima


  Nema posebnih preporuka.


  Primena leka Klacid MR u periodu trudnoće i dojenja


  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ako ste trudni, mislite da ste trudni ili ako dojite pre nego što počnete da uzimate ovaj lek jer bezbednost primene leka Klacid MR u trudnoći ili tokom dojenja nije utvrđena.


  Uticaj leka Klacid MR na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Klacid MR može izazvati vrtoglavicu i pospanost. U slučaju da lek Klacid MR ima ovakvo dejstvo na Vas, nemojte voziti niti upravljati mašinama.

  Važne informacije o nekim sastojcima leka Klacid MR


  Lek, Klacid MR sadrži laktozu. Ukoliko imate netoleranciju na neke šećere razgovarajte sa Vašim lekarom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Klacid MR


  Nemojte davati Klacid MR film tablete deci mlađoj od 12 godina. Lekar će propisati drugi lek koji je odgovarajući za Vaše dete.

  Lek Klacid MR uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza Klacid MR 500 mg film tableta sa modifikovanim oslobađanjem za odrasle i decu stariju od 12 godina je jedna tableta dnevno tokom 6 do 14 dana.

  Kod teških infekcija Vaš lekar Vam može povećati dozu na dve tablete od 500 mg.

  Klacid MR 500 mg film tablete sa modifikovanim oslobađanjem se uzimaju uz obrok i gutaju se cele (bez žvakanja).


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Klacid MR 500 mg film tablete sa modifikovanim oslobađanjem. Ne prekidajte terapiju jer se simptomi mogu ponovo javiti.


  Ako ste uzeli više leka Klacid MR nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli više leka Klacid MR u toku jednog dana nego što Vam je propisao Vaš lekar ili je dete slučajno progutalo nekoliko tableta, odmah potražite medicinsku pomoć. Predoziranje lekom Klacid MR najverovatnije će dovesti do povraćanja i bolova u stomaku.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Klacid MR


  Ako ste zaboravili da uzmete Klacid MR tablete, uzmite ih odmah kada se setite. Ne uzimajte više tableta dnevno nego što Vam je to Vaš lekar propisao.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Klacid MR


  Nemojte prestati da uzimate lek Klacid MR čak i ako se osećate bolje. Važno je da lek uzimate onoliko dugo koliko Vam je lekar rekao, jer se simptomi mogu ponovo vratiti.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Klacid MR, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ako tokom primene leka Klacid MR primetite sledeće reakcije, odmah prestanite sa upotrebom leka i javite se svom lekaru:


  Česta neželjena dejstva uključuju:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da


  prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK Klacid MR


  Držati lek Klacid MR van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine


  Ne koristiti lek posle datuma naznačenog na pakovanju, odnosno, blisteru!

  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 300C, u originalnom pakovanju zbog zaštite od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Klacid MR

Tabletno jezgro: limunska kiselina, bezvodna; natrijum-alginat; natrijum-kalcijum-alginat; laktoza, monohidrat; povidon K30; talk; stearinska kiselina; magnezijum-stearat;


Film omotač: hipromeloza; makrogol 400; makrogol 8000; titan-dioksid; hinolin žuto (E104); sorbinska kiselina


Kako izgleda lek Klacid MR i sadržaj pakovanja


Klacid MR film tablete sa modifikovanim oslobađanjem su duguljaste film tablete žute boje. 7 tableta u jednom PVC/PVDC/Al blisteru.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A. Bulevar Mihajla Pupina 115d, Beograd


Proizvođač:

AbbVie S.r.L.

S.R. 148 Pontina, Km 52, SNC- Campoverde di Aprilia, Aprilia, Italija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-06910-13-001 od 13.06.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z