Moozeeck

Zeffix


UPUTSTVO ZA LEK


Zeffix®, film tableta, 100 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta


1. Glaxo Operations UK LimitedProizvođač:

(traiding as Glaxo Wellcome Operations) 2.GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Adresa:

 1. Priory Street, Ware, Hertfordshire SG12 0DJ, Velika Britanija

 2. Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poljska

  Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

  Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Zeffix®, 100 mg, film tableta


  INN lamivudin


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zeffix® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zeffix®

 3. Kako se upotrebljava lek Zeffix®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zeffix®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Zeffix® I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Zeffix® pripada grupi lekova koji se nazivaju antivirotici. Koristi se za lečenje infekcije izazvane virusom hepatitisa B. Hepatitis B virus je virus koji inficira jetru i dovodi do oštećenja jetre. Lek Zeffix® se može primenjivati kod osoba čija jetra je oštećena, ali je očuvana njena fukcija (kompenzovano oboljenje jetre) i kod osoba čija jetra je oštećena i oštećena je i njena funkcija (dekompenzovano oboljenje jetre).


  Lek Zeffix® se primenjuje u terapiji pacijenata starosti 18 godina života i starijih, sa dugoročnim (hroničnim) hepatitisom B.


  Primenom leka Zeffix® se može smanjiti količina virusa hepatitisa B u Vašem organizmu. Navedeno može dovesti do smanjenja oštećenja jetre i poboljšanja njene funkcije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Zeffix®?

  Lek Zeffix® ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Zeffix®?

  Lek Zeffix® uvek upotrebljavajte isključivo u skladu sa savetom Vašeg lekara. Ukoliko niste sigurni potrebno je da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena doza leka Zeffix® je jedna tableta (100 mg lamivudina) jednom dnevno. Tabletu bi trebalo progutati celu, sa vodom. Može se upotrebljavati uz obrok ili na prazan stomak.


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo je potrebno da upotrebljavate ovaj lek.


  Ukoliko imate bubrežnih problema, može biti potrebno da Vaš lekar smanji dozu leka Zeffix® koju primenjujete.


  Ako ste uzeli više leka Zeffix® nego što je trebalo


  Malo je verovatno da će slučajna primena suviše leka prouzrokovati pojavu ozbiljnih problema. Međutim, potrebno je da se obratite za dalji savet Vašem lekaru ili farmaceutu, ili da kontaktirate odeljenje za hitna stanja najbliže bolnice.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Zeffix®


  Ukoliko zaboravite da upotrebite Vaš lek, uzmite ga čim se setite i potom nastavite sa primenom leka u skladu sa preporukom. Ne uzimajte dvostruku dozu leka, kako biste nadoknadili propuštene doze leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zeffix®

  Ne smete prekinuti sa primenom leka Zeffix® bez odgovarajućeg saveta Vašeg lekara (videti Odeljak 2). Ukoliko imate dodatnih pitanja o primeni navedenog leka, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i prilikom primene drugih lekova, primena leka Zeffix® može prouzrokovati pojavu neželjenih dejstava,

  iako, se ona ne javljaju kod svih osoba. Neželjena dejstva prijavljena u okviru kliničkih ispitivanja leka Zeffix® su malaksalost, infekcije respiratornog trakta, nelagodnost u grlu, glavobolja, nelagodnost i bol u stomaku,

  mučnina, povraćanje i proliv, povišenje nivoa enzima jetre i enzima poreklom iz mišića (videti tekst niže).


  Pojedine osobe mogu biti alergične na lekove. Ukoliko Vam se javi neki od dalje navedenih simptoma neposredno nakon primene leka Zeffix ®, odmah PREKINITE sa primenom leka i obavestite Vašeg lekara:


  U daljem tekstu su navedena neželjena dejstva za koja se smatra da su prouzrokovana primenom leka Zeffix®:


  Veoma česta neželjena dejstva

  Mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba

 5. KAKO ČUVATI LEK Zeffix®?

  Rok upotrebe


  3 godine

  Lek Zeffix ® ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju


  Čuvanje


  Lek čuvati izvan domašaja i vidokruga dece. Lek čuvati na temperaturi do 30°C.

  Lekove ne odlagati putem otpadnih voda ili otpada iz domaćinstva. Posavetujte se sa farmaceutom kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Navedene mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zeffix®?


Aktivna supstanca leka je lamivudin. Svaka film tableta sadrži 100 mg lamivudina.


Ostale pomoćne supstance leka su: celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat tip A; magnezijum-stearat; Butterscotch YS-1R-17307-A; hipromeloza; titan-dioksid; makrogol 400; polisorbat 80; sintetički gvožđe(III)- oksid, žuti i sintetički gvožđe(III)-oksid, crveni.


Kako izgleda lek Zeffix® i sadržaj pakovanja?

Lek Zeffix ®, film tableta je dostupan u pakovanjima sa blister-folijom, koja sadrže 28 tableta (2 blistera sa po 14 film tableta), priroda pakovnog materijala: poliamid/PVC/Al blister.


Bikonveksne film tablete duguljaste, svetlo crvenosmeđe boje, na preseku bele boje sa ugraviranom oznakom "GX CG5" sa jedne strane tablete.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

 1. Glaxo Operations UK Limited

  (traiding as Glaxo Wellcome Operations)

  Priory Street, Ware, Hertfordshire SG12 0DJ , Velika Britanija

 2. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poljska

Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka morajasnodaoznačionogproizvođačakojije odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Septembar 2011.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0158-11-001..........13.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z