FISKocr

Azitromicin PharmaS


UPUTSTVOZA LEK


Azitromicin PharmaS, film tableta, 250mg Pakovanje: ukupno 6 kom, blister, 2 x 3kom Azitromicin PharmaS, film tableta, 500mg Pakovanje: ukupno 3kom, blister, 1 x 3 kom


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Industrijska zona Bagljaš, bb Aerodrom, Zrenjanin, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Azitromicin PharmaS, 250mg, film tableta Azitromicin PharmaS, 500mg, film tableta


azitromicin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Azitromicin PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Azitromicin PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Azitromicin PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Azitromicin PharmaS

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK Azitromicin PharmaS I ČEMU JE NAMENJEN


Azitromicin PharmaS pripada jednoj grupi antibiotika koji se zovu makrolidi. Koristi se za lečenje sledećih infekcija koje su izazvane bakterijama i drugim mikroorganizmima:


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Azitromicin PharmaS


  Lek Azitromicin PharmaS ne smete koristiti:


 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Azitromicin PharmaS


  Lek Azitromicin PharmaS uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Azitromicin PharmaS treba uzeti u jednoj dnevnoj dozi.

  Kao i prilikom uzimanja drugih antibiotika, azitromicin film tablete treba da popijete sa vodom najmanje jedan sat pre ili dva sata posle jela.


  Deca telesne mase preko 45 kg., i odrasli, uključujući i starije bolesnike

  Ukupnu dozu azitromicina od 1500 mg treba da popijete u okviru tri dana (500 mg jednom dnevno).


  Za lečenje nekomplikovanih genitalnih infekcija izazvanih sa Chlamydia trachomatis, kao i za lečenje gonoreje treba da popijete odjednom jednu dozu leka Azitromicin PharmaS od 1000 mg.


  Deca telesne mase manje od 45 kg

  Azitromicin PharmaS film tablete nisu pogodne za primenu kod dece telesne mase manje od 45 kg.


  Bubrežna insuficijencija

  Nije potrebno prilagođavanje doze leka kod pacijenata sa blagim do umerenim poremećajima bubrežne funkcije (GFR 10-80 mL/min). Treba biti posebno obazriv prilikom davanja azitromicina pacijentima sa teškim poremećajem funkcije bubrega (GFR < 10 mL/min).


  Insuficijencija jetre

  S obzirom da se azitromicin metaboliše u jetri i izlučuje putem žuči, ne treba ga davati pacijentima sa teškim poremećajima funkcije jetre. Kod ovih pacijenata nisu sprovedene odgovarajuće studije sa azitromicinom.


  Ako ste uzeli više leka Azitromicin PharmaS nego što je trebalo


  Ukoliko ste progutali previše tableta, o tome odmah obavestite lekara ili se javite u najbližu bolnicu. Predoziranje makrolidnim antibioticima se manifestuje gubitkom sluha, jakom mučninom, povraćanjem i prolivom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Azitromicin PharmaS


  Ako ste zaboravili da uzmete Vašu dozu, uzmite je čim se setite. Zatim nastavite da uzimate lek kao i pre. U jednom danu ne smete da uzmete više od jedne doze leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Azitromicin PharmaS


  U slučaju naglog prekida uzimanja ovog leka, stanje Vaše bolesti se može pogoršati.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i Azitromicin PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Odmah se obratite lekaru ako osetite bilo koji od sledećih simptoma nakon uzimanja ovog leka, jer ti simptomi mogu biti ozbiljni.  U daljem tekstu se navode najčešća neželjena dejstva koja se javljaju tokom uzimanja leka Azitromicin PharmaS. Ona mogu da nestanu tokom terapije, kada se organizam navikne na lek. Prijavite lekaru ako bilo koje od ovih neželjenih dejstva nastavi da Vas muči.


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod bar 1 od 10 osoba koje uzimaju ovaj lek):


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 4. KAKO ČUVATI LEK AZITROMICIN PHARMAS


  Rok upotrebe 3 godine. Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek Azitromicin PharmaS posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji iza reči: "Važi do:“ Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Na ovaj način pomažete očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Azitromicin PharmaS


Aktivna supstanca Azitromicin PharmaS 250mg film tableta je azitromicin.


Jedna film tableta sadrži 250mg azitromicina u obliku azitromicin-dihidrata. Azitromicin PharmaS 250mg film tablete sadrže sledeće pomoćne supstance:

Jezgro tablete: kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; kroskarmeloza-natrijum; skrob, preželatinizirani; hipromeloza (E464); natrijum-laurilsulfat; magnezijum-stearat.

Film: laktoza, monohidrat; hipromeloza 15cp (E464); titan-dioksid (E171); triacetin.


Aktivna supstanca Azitromicin PharmaS 500mg film tableta je azitromicin. Jedna film tableta sadrži 500mg azitromicina u obliku azitromicin-dihidrata. Azitromicin PharmaS 500mg film tablete sadrže sledeće pomoćne supstance:

Jezgro tablete: kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; kroskarmeloza-natrijum; skrob, preželatinizirani; hipromeloza (E464); natrijum-laurilsulfat; magnezijum-stearat.

Film: laktoza, monohidrat; hipromeloza 15cp (E464); titan-dioksid (E171); triacetin.


Kako izgleda lek Azitromicin PharmaS i sadržaj pakovanja


Azitromicin PharmaS 250mg film tablete su bele do skoro bele duguljaste film tablete sa oznakama „AZ“ i „250“ na jednoj strani i bez oznaka na drugoj strani tablete.


Azitromicin PharmaS 500mg film tablete su bele do skoro bele duguljaste film tablete sa podeonom linijom i utisnutim oznakama „AZ“ i „500“ na jednoj strani tablete i bez podeone linije i oznaka na drugoj strani tablete. Oznaka „AZ“ se nalazi sa jedne, dok se oznaka „500“ nalazi sa druge strane podeone linije.


Pakovanje:

Azitromicin PharmaS 250mg film tablete

6 (2x3) film tablete po 250 mg u PVC/PVdC-aluminijumskom blisteru, u kutiji.


Azitromicin PharmaS 500mg film tablete

3 (1x3) film tablete po 500 mg u PVC/PVdC-aluminijumskom blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd, Viline vode bb, Beograd, Srbija.

PharmaS d.o.o. Beograd, Industrijska zona Bagljaš, bb Aerodrom, Zrenjanin, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-4865-12-001 od 22.11.2013. Azitromicin PharmaS, film tableta, 6 x (250mg) Broj i datum dozvole: 515-01-4866-12-001 od 22.11.2013. Azitromicin PharmaS, film tableta, 3 x (500mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z