Moozeeck

FOSINOPRIL - TEVA


UPUTSTVOZAPACIJENTA


Fosinopril-Teva,10mg,tableta, Fosinopril-Teva,20mg,tableta, pakovanje:blister(3blisterapo10tableta)


Proizvođač: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.


Adresa: 64 HaShikma St., Industrial Zone, P.O. Box 353, 44102 Kfar Saba, Izrael


Podnosilac zahteva: Jugohemija-Farmacija d.o.o.


Adresa: Resavska 31, 11 000 Beograd, Srbija


Fosinopril - Teva, 10 mg, tableta Fosinopril - Teva, 20 mg, tableta

INN: fosinopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FOSINOPRIL - TEVA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FOSINOPRIL - TEVA

 3. Kako se upotrebljava lek FOSINOPRIL - TEVA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FOSINOPRIL - TEVA

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FOSINOPRIL – TEVA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek FOSINOPRIL - TEVA sadrži fosinopril-natrijum, koji se koristi za lečenje visokog krvnog pritiska (hipertenzije). FOSINOPRIL – TEVA pripada grupi lekova nazvanih ACE inhibitori, olakšava ispumpavanje krvi iz srca te se koristi i u lečenju srčane slabosti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FOSINOPRIL - TEVA


  Lek FOSINOPRIL – TEVA ne smete koristiti:  Kada uzimate lek FOSINOPRIL - TEVA posebno vodite računa:


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta pre nego što počnete da uzimate ovaj lek ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FOSINOPRIL – TEVA


  Lek je namenjen za oralnu upotrebu.


  Lek FOSINOPRIL - TEVA uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Ukoliko ne razumete ovo uputstvo, ili imate nedoumice obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Tabletu treba da progutate celu sa najmanje ½ čaše vode ujutru, sa ili bez hrane. Nemojte žvakati niti lomiti tabletu.


  Uobičajena doza:


  Odrasli

  Uobičajena doza je 10 mg jednom dnevno, do maksimalne doze od 40 mg dnevno.


  Lek FOSINOPRIL - TEVA se može uzimati sam ili u kombinaciji sa diureticima. Ukoliko ste već uzimali diuretike, Vaš lekar Vam može smanjiti dozu diuretika ili Vam reći da prekinete da ih uzimate nekoliko dana pre početka terapije lekom FOSINOPRIL - TEVA.


  Ponekad kod nekih pacijenata neophodno je da se terapija započne u bolnici.


  Deca i adolescenti (mlađi od 18 godina)

  Ne preporučuje se upotreba leka FOSINOPRIL - TEVA kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


  Tokom primene leka FOSINOPRIL TEVA treba ići na redovne kontrole radi provere krvne slike i praćenja funkcije bubrega.


  Ako ste uzeli više leka FOSINOPRIL - TEVA nego što je trebalo


  Hitno kontaktirajte najbližu zdravstvenu ustanovu ili Vašeg lekara. Ukoliko je osoba bez svesti stavite je da legne i podignite joj noge da budu na većoj visini od glave.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek FOSINOPRIL - TEVA


  Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, preskočite propuštenu dozu. Sledeću dozu uzmite na uobičajeni način. Ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili preskočenu tabletu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek FOSINOPRIL – TEVA


  Ne prekidajte terapiju lekom FOSINOPRIL - TEVA, osim ukoliko Vam lekar tako savetuje. Ukoliko prekinete da uzimate lek FOSINOPRIL - TEVA može Vam se povećati krvni pritisak.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek FOSINOPRIL - TEVA, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  vrtoglavica, glavobolja, ubrzani rad srca (tahikardija), nizak krvni pritisak (hipotenzija), pad krvnog pritiska

  prilikom ustajanja (ortostatska hipotenzija), kašalj, nauzeja, povraćenje, proliv (dijareja), osip, pojava otoka kože ili sluzokože najčešće uzrokovanog reakcijom preosetljivosti (angioedem), zapaljenje kože (dermatitis), bol u grudima (ne kardijalni), slabost, povećanje alkalne fosfataze, povećanje bilirubina, povećanje LDH, povećanje transaminaza


  Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  prolazni pad hemoglobina, pad hematokrita, smanjenje apetita, giht, višak kalijuma u krvi (hiperkalemija),

  depresija, konfuzija, cerebralni infarkt, osećaj mravinjanja (parestezija), pospanost (somnolencija), moždani udar, iznenadni gubitak svesti (sinkopa), poremećaj ukusa, drhtavica (tremor), poremećaj sna, poremećaji vida, bol u uhu, zujanje u ušima (tinitus), vrtoglavica (vertigo), angina pektoris, infarkt miokarda ili cerebrovaskularni insult, lupanje srca (palpitacije), srčani zastoj, poremećaji ritma, poremećaji u sprovodnom sistemu srca, povišen krvni pritisak (hipertenzija), šok, nedovoljno snabdevanje krvlju (prolazna ishemija), otežano disanje (dispneja), curenje nosa (rinitis), zapaljenje sinusa (sinuzitis), zapaljenje trahee i bronhija (traheobronhitis), zatvor (konstipacija), suvoća usta, nadimanje, pojačano znojenje (hiperhidroza), svrab (pruritis), koprivnjača (urtikarija), bol u mišićima (mijalgija), insuficijencija bubrega, pojava proteina u mokraći (proteinurija), seksualna disfunkcija, groznica, periferni otok (edem), iznenadna smrt, torakalni bol, povećanje težine, povećanje koncentracije uree u krvi, povećanje kreatinina u serumu.


  Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Prolazna anemija, povećan broj eozinofila u krvi (eozinofilija), smanjen broj leukocita u krvi (leukopenija),

  povećanje limfnih čvorova (limfadenopatija), smanjen broj neutrofila (neutropenija), smanjen broj trombocita (trombocitopenija), poremećaj govora i jezika (disfazija), poremećaji memorije, dezorijentacija, vrući talasi (valunzi), krvarenje (hemoragija), periferna vaskularna bolest, grč bronhija (bronhospazam), krvavljenje iz nosa (epistaksa), laringitis/promuklost, zapaljenje pluća (pneumonija), kongestija pluća (pulmonalna kongestija), oralne lezije, zapaljenje gušterače (pankreatitis), otečenost jezika, abdominalni poremećaji, otežano gutanje (disfagija), zapaljenje jetre (hepatitis), tačkasta krvarenja (ehimoza), upala zglobovaartritis, poremećaji funkcije prostate, slabost jednog ekstremiteta, blagi porast hemoglobina, manjak natrijuma u krvi (hiponatremija).


  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Manjak granulocita (agranulocitoza), intestinalni angioedem, (sub) ileus, insuficijencija jetre, akutna

  insuficijencija bubrega


  Zabeležen je kompleks simptoma koji može da uključi jedan ili više sledećih: groznicu,zapaljenje krvnih sudova (vaskulitis), bol u mišićima (mijalgiju), bol u zglobovima (artritis), pozitivna antinuklearna antitela (ANA), ubrzanu sedimentaciju eritrocita, povećan broj eozinofila (eozinofilija) i povećan broj leukocita (leukocitoza), osip, fotoosetljivost ili druge dermatološke simptome.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FOSINOPRIL - TEVA

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

  Fosinopril – Teva, 10 mg: 18 meseci.

  Fosinopril – Teva, 20mg: 2 godine.


  Nemojte koristiti lek Fosinopril - Teva posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju (važi do:). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Uslovi čuvanja

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC. Čuvati u originalnom pakovanju. Ne prenositi lek u drugo pakovanje.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FOSINOPRIL - TEVA


Fosinopril – Teva, 10 mg: jedna tableta sadrži 10 mg fosinopril-natrijuma. Fosinopril – Teva, 20 mg: jedna tableta sadrži 20 mg fosinopril-natrijuma.


Fosinopril – Teva, 10 mg, 20mg: Pomoćnesupstance:

laktoza, bezvodna;


povidon K-30 i krospovidon;

celuloza, mikrokristalna; natrijum-laurilsulfat i glicerol-dibehenat.


Kako izgleda lek FOSINOPRIL - TEVA i sadržaj pakovanja


Fosinopril – Teva, 10 mg: Bele do skoro bele, okrugle tablete, sa podeonom crtom sa obe strane tablete i oznakama “F” i “10” sa svake strane podeone crte na jednoj strani tablete.

Fosinopril – Teva, 20 mg: bele do skoro bele, tablete oblika kapsule, sa utisnutom oznakom “93” sa jedne strane

i oznakom “7223” sa druge strane.


Fosinopril – Teva, 10 mg, 20mg:

Pakovanje: transparentni PVC/PVdC-Al blister. Pakovanje sadrži 30 tableta


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

Jugohemija-Farmacija d.o.o.

Resavska 31, 11 000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

64 HaShikma St., Industrial Zone, P.O. Box 353, 44102 Kfar Saba, Izrael


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar 2011

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Fosinopril – Teva, 10 mg: 515-01-2129-10-001 od 20.10.2011. Fosinopril – Teva, 20mg: 515-01-2130-10-001 od 06.04.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z