FISKocr

MIDAZOLAM PANPHARMA


UPUTSTVO ZA LEK


Midazolam Panpharma, rastvor za injekciju,5mg/5mL Pakovanje: ampula, 10 x 5mL


Midazolam Panpharma, rastvor za injekciju,15mg/3mL Pakovanje: ampula, 10 x 3mL


Midazolam Panpharma, rastvor za injekciju,50mg/10mL Pakovanje: bočica, 10 x 10mL


Proizvođač: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk

Adresa: Bunsenstrasse 4, 22946 Trittau, Nemačka

Podnosilac zahteva: LICENTIS DOO

Adresa: Vojvode Stepe 18, 11040 Beograd, Srbija 1. Šta je lek MIDAZOLAM PANPHARMA i čemu je namenjen

  Midazolam Panpharma pripada grupi lekova koji se zovu benzoadiazepini. To je lek sa kratkotrajnim dejstvom

  koji se koristi za izazivanje sedacije (stanje opuštenosti, pospanosti ili spavanja) i ublažava psihičku prenapregnutost ( anksioznost) i mišićnu napetost. Ovaj lek se primenjuje za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MIDAZOLAM PANPHARMA


  Lek Midazolam Panpharma ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MIDAZOLAM PANPHARMA

  Lek Midazolam Panpharma mogu primenjivati samo iskusni lekari u bolnicama i klinikama koje su u potpunosti opremljene za nadzor bolesnika i zbrinjavanje respiratorne i kardiovaskularne funkcije i uz osoblje posebno obučeno za prepoznavanje i zbrinjavanje očekivanih neželjenih dejstava. Vaš lekar će odlučiti o odgovarajućoj dozi za Vas. Doze značajno variraju i zavise od planiranog lečenja i

  potrebnog nivoa sedacije. Vaša telesna masa, starost, opšte stanje zdravlja, odgovor na lek kao i činjenica da li su Vam istovremeno potrebni i drugi lekovi, koji takođe će uticati na dozu koju ćete primiti.

  Ukoliko treba da dobijete snažna sredstva protiv bolova, prvo ćete dobiti njih, a potom svoju dozu leka. Midazolam se može davati sporo, intravenskom injekcijom (ubrizgavanje u venu), intravenskom infuzijom, intramuskularnom injekcijom (ubrizgavanje u mišić) ili rektalnom putem (u rektum).

  Posle lečenja uvek bi trebalo da budete u pratnji odgovorne, odrasle osobe.


  Deca i bebe

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i drugi lekovi i Midazolam Panpharma može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Zabeležena su sledeća neželjena dejstva (učestalost nepoznata).


  Odmah prekinite primenu leka i obratite se svom lekaru ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava. Ova neželjena dejstva mogu ugroziti život i zahtevaju hitne medicinske mere:

 5. KAKO ČUVATI LEK MIDAZOLAM PANPHARMA


  Rok upotrebe

  48 meseci


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: upotrebiti odmah.


  Rok upotrebe posle razblaženja: u rastvoru koncentracije 40mL/l midazolama u 0,9% rastvoru natrijum-hlorida je pokazana fizička kompatibilnost i odsustvo smanjenja sadržaja midazolama u toku 24 h na temperaturi 18- 22°, ako se proizvod čuva zaštićen od svetlosti. Sa mikrobiološke tačke gledišta proizvod treba upotrebiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Nemojte koristiti lek Midazolam Panpharma posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek MIDAZOLAM PANPHARMA


  Aktivna supstanca je midazolam.


  Pomoćne supstance u Midazolam Panpharma, 5mg/5mL su: Hlorovodonična kiselina 10%;

  1N natrijum-hidroksid;

  Natrijum-hlorid; voda za injekcije.


  Pomoćne supstance u Midazolam Panpharma, 15mg/3mL i Midazolam Panpharma, 50mg/10mL su: Hlorovodonična kiselina 10%;

  1N natrijum-hidroksid; Natrijum-hlorid;

  voda za injekcije.


  Kako izgleda lek Midazolam Panpharma i sadržaj pakovanja


  1mg/mL, 5 mL ampule: ampule od stakla hidrolitičke otpornosti tip I. U kutiji se nalazi 10 ampula sa 5 mL rastvora.


  5mg/mL, 3 mL ampule: ampule od stakla hidrolitičke otpornosti tip I. U kutiji se nalazi 10 ampula sa 3 mL rastvora.


  5mg/mL, 10 mL bočice: bočice od bezbojnog stakla hidrolitičke otpornosti tip II sa čepom od hlorbutil gume i aluminijumskom kapicom sa plastičnim zatvaračem. U kutiji se nalazi 10 bočica sa 10 mL rastvora.


  Ampula ili bočica gotovog proizvoda je samo za jednog pacijenta i treba je upotrebiti odmah nakon otvaranja. Lek ne koristiti ako su prisutne čestice. Neiskorišćeni ostatak leka treba odbaciti.


  Midazolam, rastvor za injekciju se može razblažiti rastvorom 0,9% natrijum-hlorida, rastvor za injekciju, u koncentraciji 40 mg/l.


  Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

  LICENTIS DOO

  Vojvode Stepe 18

  11040 Beograd Srbija


  Proizvođač:

  Rotex Medica GmbH Arzneimittelwerk

  Bunsenstrasse 4

  22946 Trittau Nemačka  Dodatni detalji su dati u tekstu koji sledi posle tabele.


  Indikacija

  Odrasli ispod 60 godina

  Odrasli preko 60 godina /

  oslabljeni ili hronično oboleli

  Deca

  Sedacija u

  budnom stanju

  I.V.

  Inicijalna doza: 2-2,5 mg Titraciona doza: 1 mg Ukupna doza: 3,5-7,5 mg

  I.V.

  Inicijalna doza: 0,5-1 mg Titraciona doza: 0,5-1 mg Ukupna doza: <3,5 mg

  I.V. kod pacijenata od 6 meseci do 5 godina Inicijalna doza:

  0,05-0,1 mg/kg Ukupna doza: <6 mg

  I.V. kod pacijenata od 6 do 12 godina

  Inicijalna doza:

  0,025-0,05 mg/kg Ukupna doza:˂10mg Rektalno kod pacijenata

  >6 mjeseci 0,3-0,5 mg/kg

  I.M. kod pacijenata od 1 do 15 godina

  0,05-0,15 mg/kg

  Premedikacija

  anestezije

  I.V.

  1-2 mg ponovljeno

  I.M.

  0,07-0,1 mg/kg

  I.V.

  Inicijalna doza: 0,5 mg Dodatne doze laganom titracijom koliko je potrebno I.M.

  0,025-0,05mg/kg

  Rektalno kod pacijenata

  >6 meseci

  0,3-0,5 mg/kg

  I.M. kod pacijenata od 1 do 15 godina

  0,08-0,2 mg/kg

  Uvod u

  anesteziju

  I.V.

  0,15-0,2 mg/kg

  (0,3-0,35 bez premedikacije)

  I.V.

  0,05-0,15 mg/kg (0,15-0,3

  bez premedikacije)

  Sedaciona

  komponenta u kombinovanoj anesteziji / analgeziji

  I.V.

  isprekidane doze od 0,03-0,1 mg/kg ili kontinuirana infuzija od 0,03-0,1 mg/kg/h

  I.V.

  niže doze od preporučene za odrasle ispod 60 godina

  Sedacija na

  intenzivnoj nezi

  I.V.

  puna doza: 0,03-0,3 mg/kg u povećavanju od 1-2,5 mg Doza održavanja: 0,03-0,2 mg/kg/h

  I.V. kod novorođenčadi

  <32 nedelje gestacionog

  doba 0,03 mg/kg/h


  I.V. kod novorođenčadi

  >32 nedelje i kod dece do 6 meseci 0,06 mg/kg/h

  I.V. kod pacijenata sa >6 meseci

  puna doza: 0,05-0,2 g/kg/h

  doza održavanja:


  0,06-0,12 mg/kg/h


  DOZIRANJE KOD SEDACIJE SVESNIH PACIJENATA

  Za sedaciju svesnih pacijenata pre dijagnostičkih ili hirurških intervencija, midazolam se daje intravenski (i.v.). Doza mora da bude individualizovana i titrirana i ne sme se primenjivati brzom ili pojedinačnom bolus injekcijom. Početak sedacije može da se individualno razlikuje, u zavisnosti od fizičkog statusa pacijenta i detalja vezanih za doziranje (na primer, brzina primene, jačina doze). Ukoliko je potrebno, naredne doze se mogu primenjivati prema individualnim potrebama. Dejstvo nastupa za oko 2 minuta posle injekcije. Maksimalni efekat se postiže za oko 5 do 10 minuta.


  Odrasli

  Intravensku (i.v.) injekciju midazolama treba dati lagano, brzinom od približno 1 mg za 30 sekundi.

  Kod odraslih osoba ispod 60 godina, inicijalna doza je 2 do 2,5 mg i ona se daje 5 do 10 minuta pre početka procedure. Dodatne doze od 1 mg se mogu davati po potrebi. Utvrđeno je da se srednja ukupna doza kreće između 3,5 i 7,5 mg. Ukupna doza veća od 5 mg obično nije neophodna.

  Kod odraslih starijih od 60 godina, iznemoglih osoba ili pacijenata sa hroničnim bolestima, početna doza treba da se smanji na 0,5-1,0 mg i primeni 5-10 minuta pre započinjanja procedure. Dalje doze od 0,5 do 1 mg se mogu davati po potrebi. S obzirom da se maksimalni efekat kod ovih pacijenata postiže sporije, dodatne doze midazolama treba titrirati vrlo sporo i pažljivo. Ukupna doza veća od 3,5 mg obično nije potrebna.


  Deca

  Intravenska (i.v.) primena: midazolam treba polako titrirati do željenog kliničkog dejstva. Inicijalnu dozu midazolama treba davati tokom 2-3 minuta. Treba sačekati dodatnih 2 do 5 minuta da bi se u potpunosti procenio sedativni efekat pre nego što se započne postupak primene ponovljene doze. Ukoliko je neophodna dodatna sedacija, nastaviti titraciju uz postepeno povećavanje doze, sve dok se ne dostigne odgovarajući nivo sedacije. Kod novorođenčadi i male dece ispod 5 godina mogu biti potrebne znatno veće doze (mg/kg) nego kod starije dece i adolescenata.

  Deca mlađa od 6 meseci: deca mlađa od 6 meseci su posebno osetljiva na opstrukciju disajnih puteva i hipoventilaciju. Iz tog razloga se primena sedacije dok je dete svesno ne preporučuje kod dece mlađe od 6 meseci. Deca od 6 meseci do 5 godina: inicijalna doza je od 0,05 do 0,1 mg/kg. Da bi se postigao krajnji efekat može da bude neophodna ukupna doza do 0,6 mg/kg, ali ukupna doza ne sme da prelazi 6 mg. Veće doze mogu biti udružene sa produženom sedacijom i rizikom od hipoventilacije.

  Deca od 6 do 12 godina: inicijalna doza je 0,025 do 0,05 mg/kg. Može biti potrebna ukupna doza do 0,4 mg/kg do maksimalno 10 mg. Veće doze mogu biti udružene sa produženom sedacijom i rizikom od hipoventilacije.

  Deca od 12 do 16 godina: doziranje treba da bude kao i kod odraslih.

  Rektalna primena: Ukupna doza midazolama obično se kreće od 0,3 do 0,5 mg/kg. Rektalna primena rastvora u ampuli se obavlja pomoću plastičnog aplikatora fiksiranog na kraju šprica. Ukoliko je volumen koji treba dati suviše mali, može se dodati voda do ukupnog volumena od 10 mL. Ukupnu dozu treba dati odjednom i ponovnu rektalnu primenu treba izbegavati.

  Primena kod dece mlađe od 6 meseci se ne preporučuje, pošto su raspoloživi podaci kod ove populacije ograničeni.

  Intramuskularna (i m..) primena: preporučeno doziranje je od 0,05 do 0,15 mg/kg. Obično nije potrebna ukupna doza veća od 10 mg. Ovaj način primene treba koristi samo u izuzetnim slučajevima. Rektalna primena je bolja, jer je i.m. injekcija bolna.

  Kod dece čija je telesna masa ispod 15 kg se ne preporučuju rastvori midazolama čija je koncentracija veća od 1

  mg/mL. Veće koncentracije treba razblažiti do 1 mg/mL.


  DOZIRANJE ANESTEZIJE

  Premedikacija

  Premedikacija midazolamom koji se daje neposredno pre procedure dovodi do sedacije (izaziva pospanost ili omamljenost i eliminiše zabrinutost) i preoperativno slabljenje memorije.

  Midazolam se takođe može primeniti u kombinaciji sa antiholinergicima. Kod ove indikacije, midazolam treba davati i.v. ili i.m., duboko u mišiće velike mase, 20 do 60 minuta pre indukcije anestezije, ili još bolje, rektalnim putem kod dece (videti dole). Stalno praćenje ovih pacijenata posle primene premedikacije je obavezno obzirom da osetljivost kod različitih osoba varira i može da dođe do simptoma predoziranja.

  Odrasli

  Za preoperativnu sedaciju i smanjenje sećanja na predoperativne događaje, preporučena doza za odrasle sa ASA fizikalnim statusom I i II i koji su mlađi od 60 godina je 1-2 mg i.v., ponoviti po potrebi, ili 0,07 do 0,1 mg/kg i daje se i m. Ova doza se mora smanjiti i individualizovati kada se midazolam primenjuje kod osoba starijih od 60 godina, iznemoglih osoba ili pacijenata sa hroničnim bolestima. Preporučuje se početna i.v. doza od 0,5 mg i po potrebi se mora polako titrirati.. Preporučuje se i.m. primena doza od 0,025 do 0,05 mg/kg. U slučaju istovremene primene narkotika, dozu midazolama treba smanjiti. Uobičajena doza je 2 do 3 mg.

  Pedijatrijski pacijenti Novorođenčad i deca do 6 meseci:

  Primena kod dece mlađe od 6 meseci se ne preporučuje obzirom da su raspoloživi podaci ograničeni. Deca uzrasta preko 6 meseci

  Rektalna primena: ukupnu dozu midazolama koja se obično kreće od 0,3 do 0,5 mg/kg treba primeniti 15 do 30 minuta pre indukcije anestezije. Rektalna primena rastvora u ampulama seobavlja uz pomoć plastičnog aplikatora koji je fiksiran na vrhu šprica. Ukoliko je volumen koji treba da se ubrizga suviše mali, može se dodati voda do ukupnog volumena od 10 mL.

  Intramuskularna (I.M.) primena: obzirom da je i.m. injekcija bolna, ovaj način primene treba koristi samo u izuzetnim slučajevima. Preporučuje se rektalna primena. Međutim, pokazano je da je i.m. primenjena doza midazolama od 0,08 do 0,2 mg/kg efikasna i bezbedna. Kod dece uzrasta između godinu dana i 15 godina potrebne su srazmerno veće doze, nego kod odraslih u odnosu na telesnu masu.

  Kod dece čija je telesna masa manja od 15 kg, ne preporučuju se rastvori midazolama čija je koncentracija veća od 1 mg/mL . Veće koncentracije treba razblažiti do 1 mg/mL.


  INDUKCIJA

  Odrasli

  Ukoliko se midazolam koristi za indukciju anestezije pre nego što se daju drugi anestetici, individualni odgovor se razlikuje. Dozu treba titrirati dok se ne postigne željeni efekat prema starosti pacijenta i kliničkom statusu.

  Kada se midazolam koristi pre, ili u kombinaciji sa drugim intravenskim ili inhalacionim agensima za indukciju anestezije, inicijalnu dozu svakog od ovih agenasa treba značajno smanjiti, ponekad i na 25% uobičajene početne doze pojedinih agenasa. Željeni nivo anestezije se postiže postepenom titracijom.Intrevenska doza midazolama za indukciju treba da se daje polako, uz postepeno povećanje. Svako povećanje od najviše 5 mg treba ubrizgavati tokom 20-30 sekundi, ostavljajući interval od 2 minuta između dva uzastopna povećanja.

sistemskim bolestima ili drugim bolestima brz premedikacije, obično je potrebna manja doza midazolama za indukciju. Obično je dovoljna početna doza od 0,15 do 0,25 mg/kg.


SEDATIVNA KOMPONENTA U KOMBINOVANOJ ANESTEZIJI

Odrasli

Midazolam se može dati kao sedativna komponenta u kombinovanoj anesteziji, bilo u vidu dodatnih intermitentnih, malih i.v. doza (opseg između 0,03 i 0,1 mg/kg) ili u vidu kontinuirane infuzije i.v. midazolama (opseg između 0,03 do 0,1 mg/kg/h), obično u kombinaciji sa analgeticima. Doze i intervali između doza se razlikuju u zavisnosti od individualne reakcije pacijenta.Kod odraslih starijih od 60 godina, iznemoglih osoba ili pacijenata sa hroničnim bolestima, potrebne su manje doze održavanja.


SEDACIJA U JEDINICI INTENZIVNE NEGE

Željeni nivo sedacije se postiže postepenom titracijom midazolamaposle čega sledi kontinuirana infuzija ili intermitentni bolus, u zavisnosti od kliničkih potreba, fizičkog statusa, starosti pacijenta i lekova koji se istovremeno primenjuju (videti odeljak 4.5).

Odrasli:

Inicijalna intravenska (i.v.) doza: 0,03 do 0,3 mg/kg treba davati sporo uz postepeno povećanje. Svako povećanje od 1 do 2,5 mg treba ubrizgavati tokom 20 do 30 sekundi, a između uzastopnih povećanja treba da prođe 2 minuta. Kod pacijenata sa hipovolemijom, vazokonstrikcijom ili hipotermijom, inicijalnu dozu treba smanjeniti ili izostaviti.

Kada se midazolam primenjuje sa snažnim analgetikom, treba prvo primeniti analgetik, tako da se sedativni efekt

midazolama bezbedno titrira počev od maksimalnog intenziteta sedacije izazvane analgetikom.

Intravenska (i.v.) doza održavanja: doze mogu da se kreću od 0,03 do 0,2 mg/kg/h. Kod pacijenata sa hipovolemijom, vazokonstrikcijom ili hipotermijom, dozu održavanja treba smanjiti. Nivo sedacije treba redovno procenjivati. Kod dugotrajne sedacije može se razviti tolerancija i doze moraju da se povećaju.

Novorođenčad i deca do 6 mesecistarosti

Midazolam treba dati u vidu kontinuirane i.v. infuzije, počevši sa 0,03 mg/kg/h (0,5 mikrograma/kg/min) kod novorođenčadi gestacione starosti ˂ 32 nedjelje, ili 0,06 mg/kg/h (1mikrograma/kg/min) kod novorođenčadi gestacione starosti > 32 nedelje i dece do 6 meseci.

Intravenske inicijalne doze se ne preporučuju kod prevremeno rođene dece, novorođenčadi i odojčadi do 6 meseci, već, umesto toga, infuzija može da bude brža tokom prvih nekoliko sati da bi se uspostavili terapijski nivoi u plazmi. Brzinu infuzije bi trebalo pažljivo i više puta procenjivati, posebno posle prva 24 sata, tako da može da se primeni najmanja efektivna doza i smanji mogućnost akumulacije leka.

Potrebno je pažljivo praćenje brzine respiracije i saturacije kiseonikom. Deca starija od 6 meseci

Kod intubiranih pedijatrijskih pacijenata i pedijatrijskih pacijenata na veštačkoj ventilaciji, inicijalnu dozu od 0,05 do 0,2 mg/kg. i.v. treba dati sporo, tokom najmanje 2-3 minuta, kako bi se postigao željeni klinički efekat. Midazolam ne sme primenjivati u vidu brzih intravenskih doza. Posle inicijalne doze sledi kontinuirana i.v. infuzija u dozi od 0,06 do 0,12 mg/kg/h (1 do 2 mikrograma/kg/min). Brzina infuzije se može povećati ili smanjiti (generalno za 25% inicijalne ili već postignute brzine infuzije), ako je potrebno, ili se može primeniti dodatna i.v. doza midazolama kako bi se pojačao ili održao željeni efekat.


Kod započinjanja infuzije midazolama pacijentima sa hemodinamskim poremećajima, uobičajenu inicijalnu dozu treba titrirati uz mala, postepena povećanja i pacijenta treba pratiti zbog hemodinamske nestabilnosti, npr. hipotenzije. Ovi pacijenti su takođe osetljivi na respiratornu depresiju koju izaziva midazolam i oni zahtevaju pažljivo praćenje brzine respiracije i saturacije kiseonikom.

Kod prevremeno rođene dece, novorođenčadi i dece čija je telesna masa ispod 15 kg, ne preporučuju se rastvori midazolama u koncentracijama većim od 1 mg/kg . Veće koncentracije treba razblažiti do 1 mg/mL.

Primena kod posebnih grupa pacijenata Oštećenje bubrega

Kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom (klirens kreatinina ˂ 10 mL/min) farmakokinetika slobodnog

midazolama posle pojedinačne i.v. doze, slična je kao onoj zabeleženoj kod zdravih dobrovoljaca. Međutim, nakon produžene infuzije u jedinicama intenzivne nege, srednje vreme trajanja sedativnog efekta kod bolesnika sa oštećenjem bubrega bilo je značajno duže, najverovatnije zbog nagomilavanja alfa-hidroksimidazolam glukuronida. Ne postoje specifični podaci za bolesnike sa teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina ispod 30 mL/min) koji su primali midazolam za uvođenje u anesteziju.


Oštećenje jetre

Oštećenje jetre smanjuje klirens i.v. midazolama sa posledičnim povećanjem terminalnog poluvremena eliminacije. Zbog toga klinički efekti mogu biti jači i produženi. Potrebnu dozu treba smanjiti i uspostaviti stalno praćenje vitalnih znakova (videti odeljak 4.4).


Pedijatrijski pacijenti

Videti gore, kao i odeljak 4.4.


Kontraindikacije

Primena ovog leka kod pacijenata sa poznatom preosetljivošću na benzodiazepine ili

bilo koji od pomoćnih sastojaka.

Primena ovog leka za sedaciju u svesnom stanju kod pacijenata sa teškim respiratornim poremećajima ili akutnom respiratornom depresijom

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Midazolam treba da primenjuju samo iskusni lekari u jedinicama potpuno opremljenim za praćenje i održavanje respiratornih i kardiovaskularnih funkcija i sa osobljem posebno obučenim za prepoznavanje i zbrinjavanjeočekivanih neželjenih događaja, uključujući respiratornu i srčanu reanimaciju. Prijavljeni su slučajevi teških kardiopulmonalnih neželjenih događaja. Oni su uključivali respiratornu depresiju, apneju, respiratorni zastoj i/ili srčani zastoj. Postoji veća verovatnoća za javljanje tih, po život opasnih događaja, ukoliko je injekcija data suviše brzo ili ukoliko se primeni visoka doza (videti odeljak 4.8).

Poseban oprez je potreban za sedaciju bolesnika sa oštećenjem respiratorne funkcije.

Pedijatrijski pacijenti mlađi od 6 meseci su posebno osetljivi na opstrukciju disajnih puteva i hipoventilaciju,

stoga je suštinski važna titracija doze sa malim povećanjima do postizanja kliničkog efekta, kao i pažljivo praćenje brzine respiracije i saturacije kiseonikom.

Kada se midazolam koristi za premedikaciju, obavezna je adekvatna opservacija pacijenta posle primene leka, obzirom da se osetljivost razlikuje od osobe do osobe i mogu da se jave simptomi predoziranja.

Treba biti posebno oprezan kada se midazolam daje visoko rizičnim pacijentima:


Treba uzeti u obzir da ako se midazolam primeni oralno, izloženost će drastično biti veća od gore pomenutih, posebno sa ketokonazolom, itrakonazolom, vorikonazolom.


Ampule midazolam nisu indikovane za oralnu primenu.


Makrolodni antibiotici


Farmakodinamska interakcija


Lek-lek interakcija

Istovremena primena midazolama sa drugim sedativnim/hipnotičkim lekovima i lekovima koji dovode do depresije CNS, uključujući i alkohol, pojačava sedaciju i respiratornu depresiju.


Primeri uključuju derivate opijata (mogu se koristiti kao analgetici, antitusici ili za supstituciju) antipsihotike, druge benzodiazepine koji se koriste kao anksiolitici ili hipnotici, barbiturati, propofol, ketamin, etomidat; sedativni antidepresivi, H1-antihistaminici starije generacije i antihipertenzivi sa centralnim delovanjem.


Alkohol može znatno pojačati sedativni efekat midazolama. Unos alkohola treba strogo izbegavati u slučaju primene midazolama (videti odeljak 4.4).


Midazolam smanjuje minimalnu alveolarnu koncentraciju (MAK) inhalacionih anestetika.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Nema dovoljno podataka o midazolamu da bi se procenila njegova bezbednost tokom trudnoće. Studije na

životinjama ne ukazuju na teratogene efekte, ali je, kao i sa drugim benzodiazepinima ,zabeležena fetalna toksičnost

.


Nema dostupnih podataka o izloženosti trudnica tokom prva dva trimestra trudnoće.


Primena visokih doza midazolama u poslednjem trimestru trudnoće, tokom porođaja ili kada se koristi kao agens za indukciju anestezije kod carskog reza, izaziva, kako je zabeleženo, neželjene efekte kako kod majke, tako i kod fetusa (inhalacioni rizik kod majke, nepravilnosti u srčanoj frkvenci kod fetusa, hipotonija, nedovoljno sisanje, hipotermija i respiratorna depresija kod novorođenčeta).


Takođe, deca majki koje su dobijale benzodiazepine hronično tokom poslednjeg stadijuma trudnoće, mogu da razviju fizičku zavisnost i mogu da budu izložena istom riziku od nastanka apstinencijalnih simptoma u postnatalnom periodu.


Shodno tome, midazolam se može koristiti tokom trudnoće samo ukoliko je izričito neophodno. Njegovu primenu treba izbegavati kod carskog reza.


Rizik kome se izlaže novorođenče treba uzeti u obzir kod primene midazolama tokom bilo kog hirurškog zahvata neposredno pred porođaj.


Midazolam u malim količinama prolazi u majčino mleko. Majke koje doje treba savetovati da prekinu dojenje tokom perioda od 24 sata posle primene midazolama.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Sedacija, amnezija, smanjena sposobnost pažnje i mišićnih funkcija, mogu neželjeno da utiču na sposobnost vožnje ili rukovanja mašinama. Pre primanja midazolama, pacijente treba upozoriti da ne upravljaju


vozilom ili rukuju mašinom dok se u potpunosti ne oporave. Lekar bi trebalo da odluči kada nastaviti sa ovakvim aktivnostima. Preporučuje se da pacijent bude sa pratnjom kada se pušta kući posle lečenja.


Neželjena dejstva

Prijavljene su sledeće neželjene reakcije (nepoznate učestalosti, ne može se odrediti na osnovu raspoloživih podataka) koje se javljaju posle i.v. primene midazolama:

Kategorije učestalosti su sledeće: Veoma česta (≥ 1/10)

Česta (≥1/100 i < 1/10)

Povremena (≥1/1.000 i < 1/100) Retka (≥1/10.000 i < 1/1.000) Veoma retka (< 1/10.000)

Nije poznata (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka)


Poremećaji imunog sistema

nije poznata

preosetljivost, anafilaktički šok

Psihijatrijski poremećaji

nije poznata

stanje konfuzije, euforično raspoloženje, halucinacije

agitacija, nasilnost, bes, agresivnost, ekscitacija fizička zavisnost i apstinencijalni sindrom

Poremećaji nervnog sistema

nije poznata

nevoljni pokreti (uključujući tonično/klonične pokrete i tremor

mišića), hiperaktivnost.

Sedacija (produžena i postoperativna), umanjena budnost, somnolencija, glavobolja, vrtoglavica, ataksija, anterogradna amnezija čije je trajanje direktno povezano sa primenjenom dozom.


Prijavljeni su konvulzije kod prevremeno rođene dece i novorođenčati.


konvulzije izazvane ukidanjem leka

Srčani poremećaji

nije poznata

srčani zastoj, bradikardija

Vaskularni poremećaji

nije poznata

hipotenzija, vazodilatacija, tromboflebitis, tromboza

Respiratorni poremećaji

nije poznata

respiratorna depresija, apneja, respiratorni zastoj, dispneja,

laringospazam, štucanje

Poremećaji probavnog sistema

nije poznata

mučnina, povraćanje, opstipacija, suvoća usta

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

nije poznata

crvenilo, urtikarija, svrab

Opšti poremećaji i reakcije na mestu


primene

nije poznata

umor, eritem i bol na mestu injekcije

Povrede, trovanja

komplikacije

i

proceduralne

nije poznata

povećan rizik od padova i fraktura

Socijalne okolnosti

nije poznata

napadi

Anterogradna amnezija može da traje sve do završetka procedure, a u izolovanim slučajevima je zabeležena

produžena amnezija (videti odeljak 4.4).

Paradoksalne reakcije su posebno zabeležene među decom i starijim osobama (videti odeljak 4.4).


Zavisnost: primena midazolama, čak i u terapijskim dozama, može da dovede do razvoja fizičke zavisnosti. Posle produžene i.v. primene, prekid, posebno nagli prekid primene, može da bude praćen simptomima obustave, uključujući i konvulzije (videti odeljak 4.4).


Prijavljena su teška kardiorespiratorna neželjena dejstva. Do incidenata koji su opasni po život će verovatnije doći kod odraslih osoba starijih od 60 godina kao i kod onih kod kojih je prethodno postojala respiratorna insuficijencija ili oslabljena srčana funkcija, posebno ukoliko se injekcija da suviše brzo ili ukoliko se primeni suviše velika doza (videti odeljak 4.4).


Predoziranje Simptomi:

Kao i ostali benzodiazepini, midazolam često prouzrokuje pospanost, ataksiju, disartriju i nistagmus. Predoziranje

midazolamom je retko opasno po život ako se lek uzme sam, ali može da dovede do arefleksije, apneje, hipotenzije, kardiorespiratorne depresije, i u retkim slučajevima, do kome. Koma, ako nastane, obično traje

nekoliko sati, ali može biti produžena i ciklična, posebno kod starijih pacijenata. Dejstvo benzodiazepina kao

respiratornog depresora je ozbiljniji kod pacijenata sa respiratornim oboljenjima. Benzodiazepini povećavaju efekte ostalih depresora na centralni nervni sistem, uključujući alkohol.


Lečenje:

Treba pratiti vitalne funkcije pacijenta i sprovesti potporne mere prema kliničkom stanju pacijenta. Posebno može biti potrebna simptomatska terapija za kardiorespiratorna dejstva, ili reakcije centralnog nervnog sistema.

Ako se uzima oralno, dalja resorpcija bi trebalo da se spreči korišćenjem odgovarajuće metode, na primer,tretman tokom 1 do 2 sata aktivnim ugljem. Ako se koristi aktivni ugalj, zaštita disajnih puteva je imperativ kod pospanih pacijenata. U slučaju mešane ingestije, može se razmotriti gastrična lavaža, ali ipak ne kao rutinska mera.


Ako je depresija CNS teška treba razmotriti primenu flumazenila, antagonista benzodiazepina.

Ovo treba primeniti samo u uslovima gde je moguć stalni nadzor pacijenta. Zbog kratkog poluvremena eliminacije (oko 1 sat), pacijenti kojima je dat flumazenil će zahtevati praćenje i nakon što njegovi efekti prođu. Flumazenil treba da se koristi sa velikim oprezom, u prisustvu lekova koji smanjuju prag napada (npr. tricikličnih antidepresiva). Za više informacija o pravilnoj primeni leka, pogledati informacije o propisivanju flumazenila.


Inkompatibilnost


Ovaj lek se ne sme mešati sa ostalim lekovima izuzev onih koji su pomenuti u 6.6.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Ampula ili bočica gotovog proizvoda je samo za jednog pacijenta i treba je upotrebiti odmah posle otvaranja. Lek ne koristiti ako su prisutne čestice. Neiskorišćeni ostatak leka treba odbaciti.


Midazolam rastvor za injekciju se može razblažiti 0,9% rastvorom natrijum-hlorida.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org