Moozeeck

Zoledronat Alvogen


UPUTSTVO ZA LEK


Zoledronat Alvogen®, koncentrat za rastvor za infuziju, 4 mg/5 mL

Pakovanje: ukupno 1 kom., bočica plastična, 1 x 4 mg/5 mL

ukupno 4 kom., bočica plastična, 4 x 4 mg/5 mL


Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma d.o.o.

Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Zoledronat Alvogen®, 4 mg/5mL, koncentrat za rastvor za infuziju


INN: zoledronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek. 1. ŠTA JE LEK ZOLEDRONAT ALVOGEN I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca u leku Zoledronat Alvogen je zoledronska kiselina, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju bisfosfonati. Zoledronska kiselina deluje tako što se vezuje za kosti i usporava promene na kostima. Upotrebljava se za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZOLEDRONAT ALVOGEN

  Sledite veoma pažljivo sva uputstva koja Vam je dao lekar.


  Vaš lekar će vršiti preglede Vaše krvi pre nego što započnete sa terapijom lekom Zoledronat Alvogen i proveravaće odgovor na terapiju u pravilnim vremenskim intervalima.


  Lek Zoledronat Alvogen ne smete koristiti:  Smanjeni nivo kalcijuma u krvi (hipokalcemija) koja ponekad dovodi do grčeva u mišićima, suva koža i osećaj peckanja prijavljeni su kod pacijenata na terapiji zoledronskom kiselinom. Nepravilan rad srca (srčana aritmija), konvulzije, spazam i grčevi (tetanija) su prijavljeni kao posledica teške hipokalcemije. U nekim slučajevima hipokalcemija može biti opasna po život. Ako se nešto od gore navedenog odnosi na vas, odmah obavestite svog lekara.


  Pacijenti starosti od 65 godina i stariji


  Lek Zoledronat Alvogen se može primjenjivati kod osoba starosti 65 godina i starijih. Nema dokaza koji bi ukazivali na potrebu za dodatnim merama opreza.


  Deca i adolescenti

  Ne preporučuje se primena leka Zoledronat Alvogen kod adolescenata i dece mlađe od 18 godina.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ako uzimate ili ste do nedavno uzimali neke druge lekove, uključujući lekove koji se mogu dobiti bez recepta. Naročito je važno da kažete Vašem lekaru ukoliko takođe uzimate:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZOLEDRONAT ALVOGEN


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Zoledronat Alvogen može dovesti do neželjenih dejstava, mada se ona ne javljaju kod svih pacijenata.

  Što pre recite svom lekaru o bilo kom navedenom ozbiljnom neželjenom dejstvu: Često (javlja se kod najviše 1 od 10 pacijenata)


  Ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da kažete svom lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK ZOLEDRONAT ALVOGEN

  Rok upotrebe 2 godine. Čuvanje


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Zoledronat Alvogen


Aktivna supstanca leka Zoledronat Alvogen je zoledronska kiselina.

Jedna bočica sa 5 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 4 mg zoledronske kiseline u obliku zoledronske kiseline, monohidrata.

1 mL koncentrata sadrži 0,8 mg zoledronske kiseline. (u obliku monohidrata)

Pomoćne supstance su: manitol; natrijum-citrat, dihidrat; voda za injekcije.


Kako izgleda lek Zoledronat Alvogen i sadržaj pakovanja


Koncentrat za rastvor za infuziju je bistar, bezbojan rastvor, bez vidljivih čestica.


Bočice: 5 mL plastična bočica, sa bromobutil gumenim zatvaračem i aluminijumskim omotačem sa plastičnim flip-off poklopcem.


1 ili 4 bočica se nalazi u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2013.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Zoledronat Alvogen®, koncentrat za rastvor za infuziju, 4 mg/5 mL, 1 x 4 mg/5 mL : 515-01-4005-12-002 od 08.11.2013.

Zoledronat Alvogen®, koncentrat za rastvor za infuziju, 4 mg/5 mL, 4 x 4 mg/5 mL : 515-01-4006-12-002 od 08.11.2013.


Informacije za zdravstvene radnike Terapijske indikacijeU kliničkim studijama, zoledronska kiselina je ponovo uključivana u terapiju tek kada su se vrednosti kreatinina vratile na nivo koji je do 10% veći od početnih vrednosti (videti odeljak 4.4 ). Zoledronska kiselina se daje u istim dozama kao i pre prekidanja terapije.


Pedijatrijska populacija


Bezbednost i efikasnost primene zoledronske kiseline kod dece starosti 1 do 17 godina nisu utvrđene. Podaci koji su trenutno dostupni su opisani u odeljku 5.1, ali se ne može dati preporuka o doziranju.


Način primene


Intravenska primena.

Lek Zoledronat Alvogen, 4 mg, koncentrat za rastvor za infuziju, se dalje razblažuje sa 100 mL (videti odeljak 6.6), i daje kao jednokratna intravenska infuzija u trajanju od najmanje 15 minuta.


Kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem bubrega, preporučuju se redukovane doze leka Zoledronat Alvogen (videti deo “Doziranje” i odeljak 6.3).


Uputstva za pripremanje redukovanih doza leka Zoledronat Alvogen


Izvucite potrebnu količinu koncentrata (4mg/5mL), na sledeći način:


Za informacije o razblaživanju leka Zoledronat Alvogen, pogledati odeljak 6.6. Izvučena količina koncentrata se mora zatim razblažiti u 100mL sterilnog rastvora 0,9% NaCl ili 5% glukoze. Doza se mora dati u jednokratnoj intravenskoj infuziji u trajanju od najmanje 15 minuta.


Lek Zoledronat Alvogen koncentrat se ne sme mešati sa infuzionim rastvorima koji sadrže kalcijum ili druge dvovalentne katjone, kao što je laktatni Ringerov rastvor, i treba da se daje kao jednokratna intravenska infuzija u posebnoj infuzionoj liniji.


Pacijenti moraju biti dobro hidrirani pre i u toku primene zoledronske kiseline.


KontraindikacijePosebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Opšta


Pacijenti moraju biti pregledani pre nego što prime lek Zoledronat Alvogen da bi se utvrdilo da li su dovoljno hidrirani.


Treba izbegavati preveliki unos tečnosti kod pacijenata kod kojih postoji rizik od srčane insuficijencije.


Nakon započinjanja terapije lekom Zoledronat Alvogen treba pažljivo kontrolisati standardne metaboličke parametre vezane za hiperkalcemiju, kao što su: nivo kalcijuma, fosfata i magnezijum u serumu. Ako se pojave hipokalcemija, hipofosfatemija ili hipomagnezijemija, može biti neophodna kratkotrajna terapija nadoknade (suplementna terapija). Pacijenti sa nelečenom hiperkalcemijom generalno imaju izvestan stepen poremećaja bubrežne funkcije, zbog čega je neophodno pažljivo kontrolisati funkciju bubrega.


Pacijenti koji koriste lek Zoledronat Alvogen ne treba istovremeno da dobijaju drugi lek koji sadrži zoledronsku kiselinu, ili druge bisfosfonate, s obzirom da su kombinovani efekti ovih lekova nepoznati.


Bubrežna insuficijencija


Kod pacijenata sa hiperkalcemijom koja je posledica maligniteta i dokazanim pogoršanjem funkcije bubrega neophodno je na odgovarajući način proceniti da li potencijalna korist od terapije lekom Zoledronat Alvogen nadmašuje mogući rizik.


Prilikom odlučivanja o tome da li prevenciju komplikacija na kostima sprovoditi kod pacijenata sa metastazama na kostima, potrebno je imati u vidu da pojavu terapijskih efekata treba očekivati tek za 2 do 3 meseca.


Primena leka Zoledronat Alvogen je povezana sa poremećajem bubrežne funkcije. Faktori kao što su dehidratacija, postojeće oboljenje bubrega, višestruko ponavljanje ciklusa terapije lekom Zoledronat Alvogen i drugim bisfosfonatima kao i upotreba drugih nefrotoksičnih lekova mogu još više pogoršati funkciju bubrega. Iako je tada rizik manji, do pogoršanja funkcije bubrega može doći i kada se lek Zoledronat Alvogen u dozi od 4 mg daje u vremenskom periodu dužem od 15 minuta. Posle početne ili jednokratne doze leka Zoledronat Alvogen opisani su slučajevi pogoršanja funkcije bubrega koji su progredirali do bubrežne insuficijencije i dijalize. Povremeno se može javiti porast kreatinina u serumu kod nekih pacijenata kod kojih se lek Zoledronat Alvogen hronično primenjuje u preporučenim dozama za prevenciju komplikacija na kostima.


Nivo kreatinina u serumu potrebno je određivati pre svake sledeće doze leka Zoledronat Alvogen. Posle započinjanja terapije, kod pacijenata sa metastazama kostiju sa blagom do umerenom bubrežnom insuficijencijom preporučuju se niže doze zoledronske kiseline. Kod pacijenata koji pokazuju znakove pogoršanja bubrežne funkcije tokom lečenja, terapiju lekom Zoledronat Alvogen treba prekinuti. Terapiju lekom Zoledronat Alvogen treba ponovo započeti tek kada se nivo kreatinina u serumu vrati do unutar 10% od početnih vrednosti. Terapiju lekom Zoledronat Alvogen treba ponovo započeti sa istom dozom koja je primenjivana pre prekida terapije.


S obzirom na potencijalni uticaj zoledronske kiseline na bubrežnu funkciju, nedostatak kliničkih podataka o bezbednosti primene leka kod pacijenata sa teškim poremećajem bubrežne funkcije (u kliničkim ispitivanjima to su pacijenti sa hiperkalcemijom uzrokovanom malignitetom čiji je nivo kreatinina u serumu ≥ 400 µmol/L ili ≥ 4,5 mg/dL kao i pacijenti sa karcinomom i metastazama kostiju, čiji je nivo kreatinina u serumu ≥ 265 µmol/L ili

≥ 3,0 mg/dL) na početku i samo ograničeni farmakokinetički podaci kod pacijenata sa teškom bubrežnom insuficijencijom (klirens kreatinina < 30 mL/min), primena leka Zoledronat Alvogen se ne preporučuje kod pacijenata sa teškom bubrežnom insuficijencijom.


Insuficijencija jet re


Pošto postoje samo ograničeni klinički podaci kod pacijenata sa teškom insuficijencijom jetre, ne mogu se dati specifične preporuke za ovu populaciju pacijenata.


Osteonekroza vilice


Osteonekroza vilice opisana je prvenstveno kod pacijenata, sa karcinomom, koji su bili na terapiji lekovima koji inhibiraju resorpciju kosti, kao što je lek Zoledronat Alvogen. Mnogi od ovih pacijenata su, takođe, primali i hemoterapiju i kortikosteroide. Većina opisanih slučajeva bila je povezana sa stomatološkim procedurama poput vađenja zuba. Mnogi su imali znakove lokalne infekcije uključujući osteomijelitis.


Sledeći faktori rizika moraju se uzeti u obzir prilikom individualne procene rizika od razvoja osteonekroze vilice:Pre terapije bisfosfonatima potrebno je obaviti stomatološki pregled sa odgovarajućom preventivom kod pacijenata sa udruženim faktorima rizika.


Ukoliko je moguće, dok su na terapiji ovi pacijenti treba da izbegavaju invazivne stomatološke procedure. Kod pacijenata kod kojih se razvila osteonekroza vilice dok su na terapiji bisfosfonatima, oralna hirurgija može da pogorša stanje. Nema raspoloživih podataka koji bi ukazali na to da li obustavljanje terapije bisfosfonatima snižava rizik od nastanka osteonekroze vilice kod pacijenata kojima je neophodna stomatološka procedura. Klinička procena svakog pacijenta ponaosob treba da se zasniva na individualnoj proceni odnosa korist/rizik koji će obaviti ordinirajući lekar.


Mi šićnoskeletni bol


U postmarketinškom iskustvu, opisivani su slučajevi teškog i povremeno onesposobljavajućeg bola u kostima, zglobovima, i/ili mišićima kod pacijenata koji koriste zoledronsku kiselinu. Međutim, takvi izveštaji nisu česti. Vreme do pojave simptoma varira od jednog dana do nekoliko meseci posle početka terapije. Većina pacijenata je imala olakšanje ovih simptoma posle prestanka uzimanja terapije. Kod manje grupe pacijenata simptomi su se ponovo pojavili kada je zoledronska kiselina ili drugi bisfosfonat ponovo uveden.


Atipične frakture femura


Kod terapije bisfosfonatima prijavljivane su atipične subtrohanterične i dijafizalne frakture femura, prvenstveno kod pacijenta koji primaju dugotrajnu terapiju za osteoporozu. Ove transverzalne ili kratke dijagonalne frakture se mogu pojaviti bilo gde na femuru odmah ispod malog trohantera do odmah iznad suprakondilarnog dela. Ove frakture se javljaju ili u slučaju kada nema traume ili kod minimalne traume i neki pacijenti osećaju bol u butini ili preponi, koji je često povezan sa radiološkim nalazom stres fraktura, nedeljama odnosno mesecima pre nego što se ispolji kompletna fraktura femura. Frakture su obično obostrane, tako da se mora pregledati i femur druge noge kod pacijenata koji su na terapiji bisfosofonatima i koji su imali frakturu vrata femura. Često je prijavljivano sporo zarastanje ovih fraktura. Prekid terapije bisfosofonatima kod pacijenata za koje se sumnja da imaju atipičnu frakturu femura treba razmotriti na osnovu procene pacijenta, zasnovane na individualnom odnosu korist/rizik.


Tokom terapije bisfosfonatima pacijente treba savetovati da prijave bilo kakav bol u butini, kuku ili preponi i svaki pacijent kod koga se jave ovi simptomi se mora pregledati zbog moguće nekompletne frakture femura.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


U kliničkim ispitivanjima, zoledronska kiselina je primenjivana istovremeno sa uobičajenim antikancerskim lekovima, diureticima, antibioticima i analgeticima bez pojave klinički uočljivih interakcija. Zoledronska kiselina se ne vezuje u značajnoj meri za proteine plazme i ne inhibira humane enzime P450 in vitro (videti odeljak 5.2), ali zvanična ispitivanja kliničkih interakcija nisu obavljena.


Savetuje se opreznost kad se bisfosfonati daju sa aminoglikozidima, pošto oba leka mogu imati aditivni efekat, koji rezultuje nižim nivoom kalcijuma u serumu (serumskog kalcijuma) koji traje duže nego što je potrebno.


Treba biti oprezan kad se lek Zoledronat Alvogen koristi sa drugim potencijalno nefrotoksičnim lekovima. Takođe treba obratiti pažnju na mogućnost da se tokom lečenja razvije hipomagnezijemija.


Kod pacijenata sa multiplim mijelomom, može se povećati rizik od bubrežne disfunkcije ako se lek Zoledronat Alvogen koristi u kombinaciji sa talidomidom.


Porast incidence osteonekroze vilice primećen je kod pacijenata koji primaju lek Zoledronat Alvogen istovremeno sa antiangiogenim lekovima pa se stoga savetuje oprez kod ovih pacijenata.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća

Ne postoje adekvatni podaci o primeni zoledronske kiseline u trudnoći. Reproduktivne studije na životinjama sa zoledronskom kiselinom pokazale su reproduktivnu toksičnost (videti odeljak 5.3). Nije poznat potencijalni rizik primene kod ljudi. Lek Zoledronat Alvogen ne treba da se koristi u toku trudnoće.


Dojenje

Nije poznato da li se zoledronska kiselina izlučuje u humano mleko. Zoledronat Alvogen je kontraindikovan kod žena koje doje (videti odeljak 4.3).


Fertilnost

Potencijalni neželjeni efekti zoledronske kiseline su procenjivani na pacovima na roditeljskoj i F1 generaciji.

To je imalo za posledicu prenaglašeno farmakološko dejstvo za koje se

smatralo da je povezano s inhibicijom metabolizma koštanog kalcijuma uzrokovanim tim jedinjenjem, koja rezultira peripartalnom hipokalcemijom, što je poznato dejstvo lekova iz grupe bisfosfonata, zatim

distocijom i prevremenim prekidom ispitivanja. Dodatno su ovi podaci odredili definitivno dejstvo zoledronske kiseline na fertilitet ljudi.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Neželjene reakcije kao što su vrtoglavica i pospanost, mogu imati uticaj na sposobnost upravljanja vozilom ili korišćenja mašina, zbog toga je neophodno biti oprezan kada se tokom terapije lekom Zoledronat Alvogen upravlja motornim vozilom i rukuje mašinama.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila

U toku prva tri dana od primanja zoledronske kiseline, često se prijavljuje reakcija akutne faze, sa simptomima koji uključuju bol u kostima, groznicu, zamor, artralgiju, mijalgiju i ukočenost; ovi simptomi obično nestaju tokom nekoliko dana (videti opis izabranih neželjenih reakcija).


Navedeni su važni identifikovani rizici leka Zoledronat Alvogen u odobrenim indikacijama: oštećenje bubrežne funkcije, osteonekroza vilice, reakcija akutne faze, hipokalcemija, neželjeni događaji vezani za oko, atrijalna fibrilacija, anafilaksa. Učestalost za svaki određeni rizik je prikazana u Tabeli 1.


Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

Sledeće neželjene reakcije leka, navedene u Tabeli 1, prikupljene su iz kliničkih studija i postmarketinškog iskustva koje prate uglavnom hroničnu terapiju sa 4 mg zoledronske kiseline:


Tabela 1

Neželjene reakcije su rangirane prema učestalosti, i to prvo od najčešćih, koristeći sledeću konvenciju:

veoma česta (≥ l/10), česta (≥ l/100, < 1/10), povremena (≥ l/l000, < 1/100), retka (≥ l/10 000, <1/1000), veoma retka (< 1/10 000), nepoznata (ne mogu se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Česti:

anemija

Povremeni:

trombocitopenija, leukopenija

Retki:

pancitopenija

Imunološki poremećaji

Povremeni:

reakcija preosetljivosti

Retki:

angioneurotski edem

Psihijatrijski poremećaji

Povremeni:

anksioznost, poremećaj spavanja

Retki:

konfuzija

Poremećaji nervnog sistema

Česti:

glavobolja

Povremeni:

vrtoglavica, parestezija, poremećaj ukusa,

hipoestezija, hiperestezija, tremor, somnolencija

Veoma retki:

napadi, ukočenost i tetanija (posledica hipokalcemije)

Poremećaji na nivou oka

Česti:

konjuktivitis

Povremeni:

zamagljen vid, skleritis i orbitalna inflamacija

Veoma retki:

uveitis, episkleritis

Kardiološki poremećaji

Povremeni:

hipertenzija, hipotenzija, atrijalna fibrilacija,

hipotenzija koja vodi u sinkopu ili cirkulatorni kolaps

Retki:

bradikardija


Veoma retki:

srčana aritmija (posledica hipokalcemije)

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Povremeni:

dispnea, kašalj, bronhokonstrikcija

Retki:

intersticijalna plućna bolest

Gastrointestinalni poremećaji

Česti:

mučnina, povraćanje, anoreksija

Povremeni:

dijareja, opstipacija, abdominalni bol, dispepsija,

stomatitis, suvoća usta

Poremećajina na nivou kože i potkožnog tkiva

Povremeni:

svrab, osip (uključujući eritematozni i makulozni

osip), pojačano znojenje

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Česti:

bol u kostima, mialgija, artralgija, opšti bol

Povremeni:

grčevi u mišićima, osteonekroza vilice

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sis ema

Česti:

poremećaj funkcije bubrega

Povremeni:

akutna bubrežna insuficijencija, hematurija,

proteinurija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Česti:

groznica, sindrom sličan gripu (uključujući zamor,

ukočenost, slabost i crvenilo)

Povremeni:

astenija, periferni edem, reakcije na mestu

ubrizgavanja (uključujući bol, iritaciju, otok, induraciju), bol u grudima, porast telesne mase, anafilaktička reakcija/šok, urtikarija

Laboratorijska ispitivanja

Vrlo česti:

hipofosfatemija

Česti:

porast nivoa kreatinina i ureje u krvi, hipokalcemija

Povremeni:

hipomagnezijemija, hipokalijemija

Retki:

hiperkalijemija, hipernatrijemija


Opis izabranih neželjenih reakcija


Poremećaj bubrežne funkcije

Zoledronska kiselina je povezana sa izveštajima o bubrežnoj disfunkciji. U objedinjenoj analizi bezbednosnih podataka iz ispitivanja zoledronske kiseline primenjene za sprečavanje komplikacija koštanog tkiva kod pacijenata sa uznapredovalim malignim bolestima koje zahvataju kosti, učestalost neželjenih dejstava oštećenja funkcije bubrega za koje se sumnjalo da su povezane sa Zoledronskom kiselinom bila je sledeća: multipli mijelom (3,2%), kancer prostate (3,1%), kancer dojke (4,3%), tumor na plućima i drugi solidni tumori (3,2%). Faktori koji mogu da povećaju potencijalno pogoršanje bubrežne funkcije uključuju: dehidrataciju, prethodno postojeće bubrežno oštećenje, višestruku terapiju zoledronskom kiselinom ili drugim bisfosfonatima, kao i istovremenu primenu nefrotoksičnih lekova ili davanje leka kroz infuziju u kraćem vremenskom periodu nego što je preporučeno. Pogoršanje bubrežne funkcije, progresija do bubrežne insuficijencije i dijalize su prijavljeni kod


pacijenata posle inicijalne doze ili jednokratne doze od 4 mg zoledronske kiseline (videti odeljak 4.4).


Osteonekroza vilice

Slučajevi osteonekroze (primarno vilice) opisivani su, pre svega kod pacijenata sa karcinomom koji su lečeni lekovima koji inhibiraju resorpciju kosti, kao što je zoledronska kiselina. Mnogi od ovih pacijenata imali su znakove lokalne infekcije uključujući osteomijelitis, a većina izveštaja se odnosi na pacijente sa karcinomom nakon vađenja zuba ili druge oralne hirurgije. Osteonekroza vilice ima višestruke dokumentovane faktore rizika uključujući dijagnozu karcinoma, terapiju koja se primenjuje istovremeno (napr. hemoterapiju, radioterapiju, kortikosteroide) i komorbiditetna stanja (napr. anemija, koagulopatije, infekcije, postojeće bolesti usta). Iako nije utvrđena uzročna veza, uputno je da se izbegava oralna hirurgija pošto oporavak može biti produžen (videti odeljak 4.4).


Atrijalna fibrilacija

U jednoj 3-godišnjoj, randomizovanoj, dvostruko-slepoj kontrolisanoj studiji kojom je procenjena efikasnost i bezbednost primene 5 mg zoledronske kiseline jednom godišnje nasuprot placebu u terapiji postmenopauzne osteoporoze (PMO), ukupna incidenca atrijalne fibrilacije bila je 2,5% (96 od 3862) kod pacijenata koji su primali 5 mg zoledronske kiseline i 1,9% (75 od 3852) kod pacijenata koji su primali placebo. Stopa teških atrijalnih fibrilacija bila je 1,3% (51 od 3862) kod pacijenata koji su primali 5 mg zoledronske kiseline i 0,6% (22 od 3852) kod pacijenata koji su primali placebo. Neravnoteža uočena u ovom ispitivanju nije bila uočena u drugim ispitivanjima sa zoledronskom kiselinom, uključujući one sa zoledronskom kiselinom 4 mg svake 3 do 4 nedelje kod onkoloških pacijenata. Mehanizam koji stoji iza povećane incidence atrijalnih fibrilacija u ovom pojedinačnom kliničkom ispitivanju nije poznat.


Reakcija akutne faze

Neželjena reakcija na lek sastoji se od skupine simptoma koji uključuju groznicu, mijalgiju, glavobolju, bol u ekstremitetima, mučninu, povraćanje, dijareju i artralgiju. Vreme početka je ≤ 3 dana posle infuzije zoledronske kiseline i ova reakcija se takođe opisuje kao simptomi ’’slični gripu’’ ili simptomi ’’posle doze’’.


Atipični prelomi butne kosti

Tokom postmarketinškog iskustva sledeće neželjene reakcije su prijavljene (učestalost retka): atipični subtrohanterični i dijafizalni prelomi butne kosti ( neželjeno dejstvo karakteristično za bisfosfonate).


Neželjene reakcije povezane sa Hipokalcemijom

Hipokalcemija je važan identifikovani rizik kod primene zoledronske kiseline u odobrenim indikacijama. Na osnovu pregleda kliničkih ispitivanja i prijavljenih post-marketinških slučajeva, postoji dovoljno dokaza koji potvrđuju vezu između terapije zoledronskom kiselinom, hipokalcemije, i sekundarno razvoja srčanih aritmija. Osim toga, postoje dokazi o povezanosti hipokalcemije i sekundarnih neuroloških događaja prijavljenih u ovim slučajevima, uključujući: epileptične napade, ukočenost i tetaniju (videti odeljak 4.4).


Predoziranje


Kliničko iskustvo sa akutnim predoziranjem zoledronskom kiselinom je ograničeno. Prijavljena je greškom data doza od 48 mg zoledronske kiseline. Pacijente koji su primili doze više od preporučenih treba pažljivo kontrolisati (videti odeljak 4.2), pošto su uočeni poremećaji bubrežne funkcije (uključujući bubrežnu insuficijenciju) i poremećaji koncentracije serumskih elektrolita (uključujući kalcijum, fosfor i magnezijum). U slučaju hipokalcemije, treba dati infuzije kalcijum-glukonata prema kliničkim indikacijama.


Kako pripremiti i dati lek Zoledronat AlvogenKako čuvati lek Zoledronat Alvogen

Već pripremljen infuzioni rastvor leka Zoledronat Alvogen trebalo bi odmah upotrebiti da bi se izbegla mikrobiološka kontaminacija.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z