Moozeeck

Pantoprazol


UPUTSTVO ZA LEK


Pantoprazol, gastrorezistentna tableta, 20 mg

Pakovanje: blister, 1 x 14 gastrorezistentnih tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Pantoprazol, gastrorezistentne tablete, 20 mg INN: pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Pantoprazol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pantoprazol

 3. Kako se upotrebljava lek Pantoprazol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pantoprazol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PANTOPRAZOL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Pantoprazol od 20 mg spada u grupu lekova koja se zove selektivni inhibitori protonske pumpe i deluje tako što smanjuje stvaranje želudačne kiseline. Primenjuje se u terapiji oboljenja želuca i tankog creva povezanih sa poremećajem stvaranja želudačne kiseline.


  Lek Pantoprazol od 20 mg se primenjuje za:


  Odrasli i adolescenti od 12 godina i stariji:

  - lečenje simptoma (npr. gorušice, vraćanja želudačne kiseline, bola pri gutanju) povezanih sa gastro- ezofagealnom refluksnom bolešću koja nastaje usled vraćanja kiseline iz želuca.

  dugoročno lečenje refluksnog ezofagitisa (zapaljenje ezofagusa udruženo sa vraćanjem želudačne kiseline) i sprečavanje ponovnog vraćanja bolesti


  Odrasli:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANTOPRAZOL


  Lek Pantoprazol ne smete koristiti ukoliko:


  -ako ste alergični (preosetljivi) na pantoprazol ili na bilo koji drugi sastojak leka Pantoprazol (videti deo 6.)

  -ako ste alergični na bilo koji lek iz grupe inhibitora protonske pumpe

  Kada uzimate lek Pantoprazol, posebno vodite računa ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANTOPRAZOL


  Lek Pantoprazol uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina (u posebnoj indikaciji).


  Način primene

  Progutajte celu tabletu (nemojte žvakati niti lomiti tabletu) sa malo vode, 1 sat pre obroka. Osim ako lekar ne propiše drugačije, uobičajena doza je:

  Odrasli i deca od 12 godina i starija


  Lečenje simptoma (npr. gorušice, vraćanja želudačne kiseline, bola pri gutanju) povezanih sa gastro- ezofagealnom refluksnom bolešću

  Uobičajena doza je jedna tableta leka Pantoprazol od 20mg dnevno. Ova doza dovodi do nestanka simptoma

  u toku 2-4 nedelje, u većini slučajeva nakon sledeće 4 nedelje. Vaš lekar će vam reći koliko dugo da primenjujete lek.

  Ako se simptomi ponovo jave, mogu se lečiti, nakon konsultacije sa Vašim lekarom, dozom od jedne tablete

  dnevno (20 mg pantoprazola) kada je potrebno..


  Dugotrajna terapija i prevencija rekurentnog refluksnog ezofagitisa (zapaljenja jednjaka)

  Kod dugotrajne terapije, odrasli bi trebalo da uzimaju 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola). U slučaju ponovljenog refluksnog ezofagitisa, doza se može povećati na 2 tablete dnevno (40 mg pantoprazola). Kada se jednom postigne izlečenje, možete ponovo smanjiti dozu na 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola).


  Odrasli


  Sprečavanje čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu kod pacijenata koji su na stalnoj terapiji lekovima protiv bolova (nesektivni nesteroidni antiinflamatorni lekovi-NSAIL):

  1 tableta dnevno (20 mg pantoprazola).


  Pacijenti sa teškim oštećenjem jetre

  Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom koji će odlučiti da li Vam je potrebno smanjenje doze leka. Po pravilu, ovi pacijenti ne bi trebalo da uzimaju više od 1 tablete dnevno (20 mg pantoprazola).


  Stariji pacijenti i pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

  Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom. Međutim, obično nije potrebno prilagođavanje ili promena doze leka.


  Deca mlađa od 12 godina

  Ne preporučuje se primena leka Pantoprazol kod dece ispod 12 godina jer nema iskustava o primeni pantoprazola u ovoj uzrasnoj grupi.


  Ako ste uzeli više leka Pantoprazol nego što je trebalo


  Nema poznatih simptoma predoziranja. Međutim, ako ste uzeli veću dozu leka nego što je trebalo, odmah se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pantoprazol


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Nastavite za uzimanjem leka prema preporučenom režimu narednog dana.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Pantoprazol


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Pantoprazol bez saveta Vašeg lekara.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Pantoprazol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Kod otprilike 5% pacijenata se mogu očekivati neželjene reakcije. Najčešće zabeležena neželjena dejstva su proliv i glavobolja, koja se zajedno javljaju kod 1% pacijenata.


  Navedena neželjena dejstva pantoprazola, grupisana su na osnovu sledeće klasifikacije učestalosti pojavljivanja:


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Nepoznata neželjena dejstva (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka)


  Ako se kod Vas jave neka od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:

 5. KAKO ČUVATI LEK PANTOPRAZOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  4 (četiri) godine

  Nemojte koristiti lek Pantoprazol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pantoprazol


Aktivna supstanca je pantoprazol (u oblku pantoprazol natrijum seskvihidrata).

1 gastrorezistentna tableta sadrži 20 mg pantoprazola što odgovara 22,575 mg pantoprazol natrijum seskvihidratu.


Ostali sastojci su:

Jezgro:


Kako izgleda lek Pantoprazol i sadržaj pakovanja


Žute, ovalne tablete.

Pantoprazol 20 mg je pakovan u AL/AL blistere sa po 14 tableta. Jedan blister se nalazi u kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6001-11-001 od 08.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z