FISKocr

Cazacombi


UPUTSTVO ZA LEK


Cazacombi, film tableta, 5 mg/12,5 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Proizvođač: Krka-Farma d.o.o., Zagreb


Adresa: Radnička cesta 48/2, 10002 Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Cazacombi5 mg/12,5 mg film tableta cilazapril/hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cazacombi i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cazacombi

 3. Kako se upotrebljava lek Cazacombi

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cazacombi

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CAZACOMBI I ČEMU JE NAMENJEN


  Cazacombi je kombinacija dva leka koji se zovu cilazapril i hidrohlortiazid.

  Cazacombi se koristi u lečenju visokog krvnog pritiska. Ove dve aktivne supstance deluju zajedno u snižavanju krvnog pritiska. One se koriste zajedno kada terapija samo jednim lekom nije dovoljno uspešna. Cilazapril spada u grupu lekova koji se nazivaju „ACE inhibitori“ (ihibitori angiotenzin konvertujućeg enzima). Deluje tako što opušta i širi krvne sudove. To pomaže da se snizi krvni pritisak. Takođe, olakšava srcu da pumpa krv kroz organizam.

  Hidrohlortiazid spada u grupu lekova koji se zovu „tiazidni diuretici“ ili „tablete za izbacivanje vode“. On

  deluje tako što povećava količinu vode (urina) koju telo proizvodi. To snižava krvni pritisak.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CAZACOMBI


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Cazacombi ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CAZACOMBI


  Lek Cazacombi uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Uobičajena doza je jedna tableta jednom dnevno.


  Uzimanje leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Cazacombi može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Ozbiljne reakcije:

  Ako se kod Vas javi ozbiljna reakcija koja se naziva angioedem, prestanite sa uzimanjem leka Cazacombi i odmah se obratite lekaru. Znakovi mogu da uključuju:

 5. KAKO ČUVATI LEK CAZACOMBI


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Cazacombi posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cazacombi


titan-dioksid (E171) i gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek Cazacombi i sadržaj pakovanja


Ružičaste, ovalne, bikonveksne, film tablete.

Na raspolaganju su kutije sa 28 film tableta. U kutiji su 4 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 7 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Krka-Farma d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 48/2, 10002 Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7805-11-001 od 17.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z