Moozeeck

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE (natrijum-hlorid), rastvor za infuziju, 1 x 500ml, (0,9%)


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE, 0,9%, rastvor za infuziju INN: Natrijum-hlorid


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9% i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

 3. Kako se upotrebljava lek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9% I ČEMU JE NAMENJEN?


  Natrii chloridi infundibile 0,9% je rastvor za infuziju, koji sadrži natrijum-hlorid rastvoren u vodi za injekcije. Natrijum-hlorid je so, koja je sastavni deo telesnih tečnosti.

  Ovaj rastvor služi da nadoknadi natrijum-hlorid, kao i tečnost u Vašem organizmu koji mogu biti na izuzetno malom nivou usled raznih medicinskih stanja, tj. oboljenja.

  Natrii chloridi infundibile 0,9%, rastvor za infuziju upotrebljava se za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

  0,9%


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

  Lek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9% ne smete koristiti ukoliko: Rastvor Natrii chloridi infundibile 0,9%, ne smete uzimati u sledećim stanjima:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%


  Potrebnu dozu i trajanje primene Fiziološkog rastvora odrediće Vaš lekar. Fiziološki rastvor se koristi isključivo u zdravstvenim ustanovama.

  Fiziološki rastvor će Vam dati za to obučeno medicinsko osoblje, davanjem leka intravenski (u venu).


  Doza (količina) fiziološkog rastvora zavisi od uzrasta, telesne težine, kao i kliničke slike bolesnika. Obično se odraslim osobama daje 500 - 1000 ml rastvora kao spora intravenska infuzija - 250 ml/h. Ukupna dnevna doza iznosi do 6% telesne težine.


  Kod dece se preporučuje sledeće doziranje:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9% , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva nastala zbog tehnike primene su:

 5. KAKO ČUVATI LEK NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.

  Lek se ne može upotrebiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C. Nakon otvaranja, proizvod se mora odmah upotrebiti.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%


Aktivne supstance su:


NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%, rastvor za infuziju:

1000 ml rastvora sadrži :

Natrijum-hlorid 9 g

Voda za injekcije do 1000 ml


Natrijum (Na+) 154 mmol/l

Hloridi (Cl-) 154 mmol/l


Teorijski osmolaritet 308 mosm/l


Ostali sastojci su:


NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%, rastvor za infuzijuKontraindikacije


Primena rastvora je kontraindikovana kod pacijenata sa hipernatrijemijom i hiperhloremijom. Kontraindikacije koje se odnose na dodate supstance/lekove treba da se poštuju.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Posebno kliničko praćenje je neophodno na početku bilo koje intravenske infuzije.


Lek treba primenjivati pod stalnim i pažljivim nadzorom. Klinički i biološki parametri, naročito elektroliti u serumu, treba da se prate-određuju.


Nedonoščad ili donesena novorođenčad, tj. ona rođena u terminu, mogu zadržati veću količinu natrijuma usled nezrele funkcije bubrega. Kod nedonesene ili donesene dece, ponavljane infuzije natrijum-hlorida treba, prema tome, primeniti samo posle određivanja nivoa natrijuma u serumu.


Natrijum-hlorid mora biti primenjen oprezno kod pacijenata sa hipertenzijom, srčanom insuficijencijom, perifernim ili plućnim edemima, oštećenom funkcijom bubrega, preeklampsijom, aldosteronizmom, ili drugim stanjima i terapijama koje dovode do retencije natrijuma (npr. kortikosteroidi).


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu poznate.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Lek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE, rastvor za infuziju se može primenjivati tokom perioda trudnoće i dojenja.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama


Nije poznato.


Neželjena dejstva


Neželjena dejstva se ne očekuju tokom uobičajene terapijske primene.


Neželjene reakcije mogu biti posledica tehnike primene uključujući febrilne reakcije, infekciju na mestu primene, lokalni bol ili reakciju, iritaciju vena, vensku trombozu ili flebitis koji se šire od mesta infuzije, ekstravazaciju i hipervolemiju.


Opšta neželjena dejstva usled predoziranja natrijumom opisana su u odeljku Predoziranje.


Kada se 0,9% rastvor natrijum-hlorida koristi kao diluent za za injekcione oblike drugih lekova, priroda dodate supstance/leka odrediće verovatnoću pojave bilo kojih drugih neželjenih efekata.


Ako se neželjeno dejstvo dodate supstance/leka zapazi, treba obustaviti infuziju, proceniti stanje pacijenta i započeti odgovarajuće protivmere. Pri tome, treba sačuvati preostalu infuzionu tečnost za ispitivanje, ukoliko je to neophodno.


Predoziranje


Simptomi predoziranja natrijumom su: mučnina, povraćanje, proliv, abdominalni grčevi, žeđ, smanjena salivacija i lakrimacija, znojenje, groznica, tahikardija, hipertenzija, insuficijencija bubrega, periferni i plućni edemi, zastoj disanja, glavobolja, vrtoglavica, nemir, iritabilnost, slabost, mišićni trzajevi i rigidnost, konvulzije, koma i smrt.


Primena prevelike zapremine natrijum-hlorida može izazvati hipernatrijemiju koja zahteva intervenciju lekara specijaliste.


Predoziranje hloridima može dovesti do gubljenja bikarbonata i acidifikacije.


Kada se 0,9% rastvor natrijum-hlorida koristi kao diluent za injekcione oblike drugih lekova, znaci i simptomi predoziranja zavisiće od prirode rastvorene supstance/leka. U slučaju zadesnog predoziranja, infuzija se prekida, a kod pacijenta se prate znaci i simptomi vezani za dodatu supstancu/lek. Po potrebi treba primeniti odgovarajuću suportivnu terapiju.


Inkompatibilnost


Fiziološki rastvor se veoma često koristi kao osnova za aplikaciju drugih lekova u vidu i.v. infuzije. Podaci o inkompatibilnosti sa fiziološkim rastvorom opisani su kod odgovarajućeg leka. Ovaj rastvor ne utiče na dijagnostičke testove.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z