Moozeeck

Lesemos


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Lesemos®, film tableta, 250 mg

Pakovanje: ukupno 60 film tableta, blister, 6 x 10 film tableta

Δ Lesemos®, film tableta, 500 mg

Pakovanje: ukupno 60 film tableta, blister, 6 x 10 film tableta

Δ Lesemos®, film tableta, 750 mg

Pakovanje: ukupno 60 film tableta, blister, 6 x 10 film tableta

Δ Lesemos®, film tableta, 1000 mg

Pakovanje: ukupno 60 film tableta, blister, 6 x 10 film tableta


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Δ Lesemos®, 250 mg, film tableta Δ Lesemos®, 500 mg, film tableta Δ Lesemos®, 750 mg, film tableta Δ Lesemos®, 1000 mg, film tableta


INN levetiracetam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lesemos i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lesemos

 3. Kako se upotrebljava lek Lesemos

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lesemos

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LESEMOS I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Lesemos je antiepileptik (lek namenjen lečenju epileptičnih napada).


  Lek Lesemos se primenjuje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LESEMOS

  Lek Lesemos ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LESEMOS

  Uvek uzimajte lek Lesemos onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni ili imate dodatna pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

  Lek Lesemos se primenjuje dva puta dnevno, ujutro i uveče, u približno isto vreme svakog dana.

  Uzmite onoliki broj tableta koliko Vam je rekao lekar.


  Monoterapija


  Doziranje kod odraslih i adolescenata (starijih od 16 godina):

  Uobičajena doza leka je od 1000 mg do 3000 mg dnevno.

  Kada Vam se lek Lesemos prvi put uvodi u terapiju, lekar će Vam prve dve nedelje propisati nižu dozu, pa će Vam tek onda uvesti najnižu uobičajenu dozu.


  Na primer: ukoliko je vaša dnevna doza 1000 mg, uzmite 2 tablete od 250 mg ujutru i 2 tablete od 250 mg uveče.


  Dodatna terapija


  Doziranje kod odraslih i adolescenata (uzrasta od 12 do 17 godina) sa telesnom masom od 50 kg i više:

  Uobičajena doza leka je od 1000 mg do 3000 mg dnevno.


  Na primer: ukoliko je vaša dnevna doza 1000 mg, uzmite tablete od 250 mg ujutru i 2 tablete od 250 mg uveče.


  Doziranje kod odojčadi (uzrasta od 6 do 23 meseca), dece (uzrasta od 2 do 11 godina) i adolescenata (uzrasta od 12 do 17 godina) sa telesnom masom do 50 kg:

  Lekar će na osnovu uzrasta, telesne mase i doze odrediti koji farmaceutski oblik levetiracetama bi

  trebalo koristiti. Oralni rastvor levetiracetama je farmaceutski oblik najprikladniji za odojčad i decu ispod 6 godina.Uobičajena doza leka je od 20 mg/kg do 60 mg/kg telesne mase svakog dana.


  Doziranje kod odojčadi (od 1 meseca do mladjih od 6 meseci)

  Za pedijatrijsku populaciju treba koristiti dostupan lek odgovarajućeg farmaceutskog oblika. Oralni rastvor je farmaceutski oblik najprikladniji za odojčad.


  Način primene:

  Lek Lesemos film tablete bi trebalo popiti sa dovoljnom količinom tečnosti (npr. sa čašom vode).


  Dužina lečenja

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Lesemos, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neka neželjena dejstva, kao što su pospanost, umor i vrtoglavica, mogu se češće javljati na početku lečenja ili prilikom povećanja doze. Ova dejstva se mogu smanjiti tokom vremena.


  Veoma česta (javljaju se kod više od 1 u 10 osoba koje uzimaju lek):


 5. KAKO ČUVATI LEK LESEMOS

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe

  Rok upotrebe 3 godine.


  Nemojte koristiti lek Lesemos posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kučni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lesemos


Aktivna supstanca:


Jedna film tableta sadrži 250 mg levetiracetama. Jedna film tableta sadrži 500 mg levetiracetama. Jedna film tableta sadrži 750 mg levetiracetama. Jedna film tableta sadrži 1000 mg levetiracetama.


Pomoćne supstance:


Sastav jezgra tablete:


Lesemos, film tableta, 250 mg Lesemos, film tableta, 500 mg Lesemos, film tableta, 750 mg Lesemos, film tableta, 1000 mg


Krospovidon; povidon; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.


Sastav film obloge:


Lesemos, film tableta, 250 mg:

Opadry II Blue 85F20440: polivinil alkohol, delimično hidrolizovan; titan-dioksid (E 171); makrogol 4000; talk; Indigo Carmine (E 132).


Lesemos, film tableta, 500 mg:

Opadry II Yellow 85F32371: polivinil alkohol, delimično hidrolizovan; titan-dioksid (E 171); makrogol 4000; talk; Indigo Carmine (E 132); gvožđe-oksid, žuti (E 172).


Lesemos, film tableta, 750 mg

Opadry II Orange 85F23648: polivinil alkohol, delimično hidrolizovan; titan-dioksid (E 171); makrogol 4000; talk; Indigo Carmine (E 132); Sunset Yellow (E 110); gvožđe-oksid, crveni (E 172).


Lesemos, film tableta, 1000 mg

Opadry II White 85F18422: polivinil alkohol, delimično hidrolizovan; titan-dioksid (E 171); makrogol 4000; talk.


Kako izgleda lek Lesemos i sadržaj pakovanja

Lesemos, film tableta, 250 mg: izdužene, bikonveksne film tablete, svetlo plave boje sa utisnutom oznakom „L“ sa jedne strane i oznakom „250“ sa druge strane; dimenzije: 13.6 x 6.4 mm


Lesemos, film tableta, 500 mg: izdužene, bikonveksne film tablete, žute boje sa utisnutom oznakom

„L“ sa jedne strane i oznakom „500“ sa druge strane; dimenzije: 17.1 x 8.1 mm


Lesemos, film tableta, 750 mg: izdužene, bikonveksne film tablete, narandžaste boje sa utisnutom oznakom „L“ sa jedne strane i oznakom „750“ sa druge strane; dimenzije: 19.0 x 9.3 mm


Lesemos, film tableta, 1000 mg: izdužene, bikonveksne film tablete, bele boje sa utisnutom oznakom

„L“ sa jedne strane i oznakom „1000“ sa druge strane; dimenzije: 19.0 x 10.0 mm


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D.

Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Decembar 2013.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Broj i datum dozvole:


Lesemos, film tableta, 250 mg: 515-01-4342-12-001 od 27.03.2014.

Lesemos, film tableta, 500 mg: 515-01-4343-12-001 od 27.03.2014.

Lesemos, film tableta, 750 mg: 515-01-4344-12-001 od 27.03.2014.

Lesemos, film tableta, 1000 mg: 515-01-4345-12-001 od 27.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z