Moozeeck

Famotidin


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


FAMOTIDIN (famotidin), film tableta, 20 mg

Pakovanje: blister 3 x 10 kom, ukupno 30 kom


FAMOTIDIN (famotidin), , film tableta, 40 mg

Pakovanje: blister 3 x 10 kom, ukupno 30 kom


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Famotidin, 20 mg, film tablete Famotidin, 40 mg, film tablete INN: famotidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Famotidin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Famotidin

 3. Kako se upotrebljava lek Famotidin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Famotidin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FAMOTIDIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Famotidin sadrži aktivnu supstancu famotidin (20mg ili 40mg), koja pripada grupi lekova pod nazivom antagonisti H2 receptora. Famotidin smanjuje lučenje kiseline u želucu.


  Famotidin se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FAMOTIDIN


  Lek Famotidin ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FAMOTIDIN


  Lek Famotidin uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Doza famotidina koju ćete uzimati svakog dana zavisiće od težine Vaše bolesti i stanja bubrežne funkcije. Progutajte propisanu dozu leka Famotidin bez drobljenja ili žvakanja, sa vodom. Uzimajte Famotidin film tablete onoliko dugo koliko Vam je Vaš lekar preporučio, iako je moguće da ćete se osećati bolje već nakon kratkog perioda korišćenja.

  Važno je da ne prekidate naglo primenu leka Famotidin bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.


  Doziranje


  Ulkus (čir):

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Famotidin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Kod primene ovog leka mogu da se jave sledeća neželjena dejstva:

  Česta neželjena dejstva (kod manje od 1 na 10, ali više od 1 na 100 lečenih pacijenata):

 5. KAKO ČUVATI LEK FAMOTIDIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:

  2 (dve) godine. Nemojte koristiti lek Famotidin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Famotidin


Aktivne supstance su:


Famotidin, 20 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži:

famotidin 20 mg


Famotidin, 40 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži:

famotidin 40 mg


Ostali sastojci su:


Famotidin, film tableta, 20 mg:


Jezgro:


Kako izgleda lek Famotidin i sadržaj pakovanja


Famotidin, film tableta, 20 mg:

Okrugle, bikonveksne film tablete, svetlo ružičaste boje, na prelomu bele.

U složivoj kartonskoj kutiji nalaze se 3 blistera (PVC/Al) sa po 10 film tableta od 20 mg.


Famotidin, film tableta, 40 mg:

Okrugle, bikonveksne film tablete, svetlo smeđe boje, na prelomu bele.

U složivoj kartonskoj kutiji nalaze se 3 blistera (PVC/Al) sa po 10 film tableta od 40 mg.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj obnove dozvole za stavljanje u promet leka Famotidin film tablete, 30 x 20mg: 515-01-3176-10-001 od 22.06.2011.

Broj obnove dozvole za stavljanje u promet leka Famotidin, film tablete, 30 x 40mg: 515-01-3178-10-001 od 22.06.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z