Moozeeck

Fenolip


UPUTSTVO ZA LEK


Fenolip®, kapsule, tvrde, 160mg Pakovanje: ukupno 30 komada; blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-1042-12-001 od 03.09.2012. za lek Fenolip®, kapsule, tvrde, 30 x (160 mg)


Fenolip®

kapsula, tvrda, 160mg

fenofibrat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Fenolip® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fenolip®

 3. Kako se upotrebljava lek Fenolip®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fenolip®

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-1042-12-001 od 03.09.2012. za lek Fenolip®, kapsule, tvrde, 30 x (160 mg)


 1. ŠTA JE LEK FENOLIP® I ČEMU JE NAMENJEN

  Fenolip® pripada grupi lekova koji se nazivaju fibrati, a koriste se za snižavanje nivoa masti (lipida) u krvi, npr. za sniženje nivoa triglicerida.

  Fenolip® se koristi za sniženje nivoa masti u krvi, pored dijete sa sniženim unosom masnoća i drugih

  nemedicinskih mera, kao što su povećana fizička aktivnost i smanjenje telesne mase.

  Fenolip® se može koristiti zajedno sa drugim lekovima (statinima), kada se samo terapijom statinima ne može adekvatno kontrolisati nivo masti u krvi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FENOLIP®


  Lek Fenolip® ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FENOLIP®

  Uvek uzimajte lek Fenolip® onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Odrasli

  Uobičajena doza za odrasle je jedna kapsula dnevno tokom obroka.


  Deca

  Lek Fenolip® nije namenjen primeni kod dece.


  Ako ste uzeli više leka Fenolip® nego što je trebalo

  Ukoliko ste slučajno uzeli više leka nego što je trebalo, odmah se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Fenolip®

  Nemojte brinuti ako ste zaboravili da popijete lek. Uzmite sledeću dozu tokom sledećeg obroka, a zatim nastavite da uzimate lek uobičajeno.

  Ne uzimajte dvostruku dozu leka da bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Fenolip®

  Lečenje dislipidemije zahteva dugotrajnu terapiju. Ne prekidajte terapiju, osim u slučajevima kada vam je lekar to preporučio ili vam terapija ovim lekom ne odgovara. Potrebno je, takođe, nastaviti dijetu sa smanjenim unosom masnoća.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Broj rešenja: 515-01-1042-12-001 od 03.09.2012. za lek Fenolip®, kapsule, tvrde, 30 x (160 mg)


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Fenolip® može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Česte neželjene reakcije (javljaju se kod 1 do 10 od 100 pacijenata):


  Retke neželjene reakcije (javljaju se kod 1 do 10 od 10000 pacijenata):

  -hepatitis (zapaljenje jetre), čiji simptomi mogu biti blaga žutica (žuta prebojenost kože i beonjača), bol u stomaku i svrab;

  -preosetljivost (alergijske reakcije);

  -gubitak kose;

  -sniženje vrednosti hemoglobina (sastojak krvi odgovoran za prenos kiseonika) i broja leukocita (belih krvnih

  zrnaca);

  -povećana osetljivost pri izlaganju sunčevom ili UV zračenju;

  -blagi porast nivoa uree (supstanca koja se izlučuje putem bubrega).


  Neželjene reakcije koje su spontano prijavljene tokom postmarketinške primene fenofibrata i čija se učestalost ne može proceniti na osnovu postojećih podataka su:

  -hronično oboljenje pluća;

  -propadanje mišića (rabdomioliza).


  Broj rešenja: 515-01-1042-12-001 od 03.09.2012. za lek Fenolip®, kapsule, tvrde, 30 x (160 mg)


  Kod nekih pacijenata, primena fenofibrata može da dovede do sindroma koji se naziva rabdomioliza, čiji su simptomi bol, grčevi i slabost u mišićima. Rizik od oštećenja mišića je povećan ako se fenofibrat primenjuje istovremeno sa drugim lekovima za sniženje nivoa lipida. Ako primetite bilo kakve simptome koji ukazuju na oštećenje mišića, prekinite sa primenom leka i obratite se lekaru.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FENOLIP®


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Fenolip® posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Ne zahtevaju se posebni uslovi čuvanja leka.

  Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Fenolip®

Aktivna supstanca: fenofibrat.

Jedna kapsula, tvrda, sadrži 160mg fenofibrata.


Pomoćne supstance: Hidroksipropilceluloza 95 mg; Natrijum-skrobglikolat (tip A) 20 mg; Lauroilmakrogolgliceridi 240 mg;

Makrogol 20000 48 mg.

Tvrda želatinska kapsula No.O: želatin, gvožđe(III)-oksid, crveni (E172), gvožđe(III)-oksid, žuti (E172),

gvožđe(III)-oksid, crni (E172), titan dioksid (E171), indigotin I (E132).


Kako izgleda lek Fenolip®i sadržaj pakovanja


Broj rešenja: 515-01-1042-12-001 od 03.09.2012. za lek Fenolip®, kapsule, tvrde, 30 x (160 mg)


Farmaceutski oblik

Kapsula, tvrda.

Kapsule veličine 0, telo kapsule narandžaste boje, poklopac kapsule zelene boje.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Fenolip® , kapsule, tvrde, 30 x 160 mg: 3 blistera (PVC/Alu) sa po 10 kapsula, tvrdih, u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o. Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Fenolip® , kapsule, tvrde, 30 x 160 mg: 515-01-1042-12-001 od 03.09.2012. godine


Broj rešenja: 515-01-1042-12-001 od 03.09.2012. za lek Fenolip®, kapsule, tvrde, 30 x (160 mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z