FISKocr

BEDOXIN


UPUTSTVO ZA LEK


BEDOXIN® 20 mg, tablete

Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


BEDOXIN®, 20 mg, tablete piridoksin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BEDOXIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BEDOXIN

 3. Kako se upotrebljava lek BEDOXIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BEDOXIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BEDOXIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek BEDOXIN je lek koji pripada grupi hidrosolubilnih vitamina. To je sintetski vitamin B6. Ima značajnu ulogu u metabolizmu, prvenstveno amino-kiselina, ali i ugljenih hidrata i masti, kao i u stvaranju hemoglobina.


  Lek BEDOXIN se koristi kad postoji nedostatak piridoksina (vitamina B6) u organizmu, u profilaksi i terapiji perifernog neuritisa koji je izazvan upotrebom leka izoniazid i u terapiji sideroblastične anemije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BEDOXIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek BEDOXIN ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BEDOXIN


  Lek se primenjuje oralno. Tabletu progutajte sa tečnošću.

  Nedostatak piridoksina u organizmu: 20-50 mg, do tri puta dnevno.

  Periferni neuritis koji je izazvan upotrebom leka izoniazid: profilaksa 10 mg dnevno;

  terapija tri puta 50 mg dnevno.

  Idiopatska sideroblastična anemija:100-400 mg dnevno, podeljeno u nekoliko doza.


  Ukoliko mislite da lek BEDOXIN suviše slabo ili jako deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka BEDOXIN nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu lek BEDOXIN nego što bi trebalo, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek BEDOXIN


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek BEDOXIN


  Nema podataka.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek BEDOXIN, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Lek BEDOXIN se dobro podnosi. Neželjeni efekti su izuzetno retki i javljaju se kod malog broja pacijenata.

  Mogu da se jave mučnina, glavobolja, parestezija (osećaj bockanja, trnjenja, mravinjanja u nekom delu tela), somnolencija (pospanost), povišene vrednosti serumske AST (SGOT) i sniženje koncentracije folne kiseline u serumu.

  Kod pacijenata koji dugotrajno (2 meseca i duže) dobijaju velike doze leka (200mg i više dnevno) mogu da se jave parestezija, hiperestezija (preosetljivost na dodir), mišićna slabost i ukočenost, senzorna periferna neuropatija. Neželjeni neurološki efekti mogu da se jave retko i kod pacijenata koji su dugotrajno dobijali i manje doze piridoksina. Nakon prestanka terapije piridoksinom, dolazi do postepenog poboljšanja neuroloških simptoma, a posle izvesnog vremena i do potpunog oporavka.

  Moguće su i alergijske reakcije na piridoksin. Prvi znaci teške alergijske reakcije, koja je veoma retka, jesu

  oticanje lica i/ili grla. Ukoliko se pojave ovi simptomi odmah posetite lekara u najbližem urgentnom centru. To bi mogla biti veoma ozbiljna neželjena reakcija na lek BEDOXIN.


  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek BEDOXIN, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite svog lekara.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BEDOXIN

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25ºC. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BEDOXIN®


Sadržaj aktivnih supstanci: 1 tableta sadrži 20 mg piridoksin-hidrohlorida.

Sadržaj pomoćnih supstanci: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; magnezijum–stearat; povidon K-25.


Kako izgleda lek BEDOXIN i sadržaj pakovanja

Izgled:

tablete su okrugle tablete, ravnih površina, bele do skoro bele boje. Pakovanje:

2 AL/PVC-PVC blistera sa po 10 tableta (20 tableta) u kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2011.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za lek Bedoxin®; 20mg; 20 tableta: 515-01-0153-11-001 od 17.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org