Moozeeck

Berlithion 600


UPUTSTVO ZA LEK


Berlithion® 600; kapsula, meka; 600 mg

Pakovanje: blister, 2 x 15 kapsula mekihProizvođač:

 1. Berlin-Chemie AG (Menarini Group)


 2. R.P. Scherer GmbH & Co. KG  Adresa:

  1. Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka


  2. Gammelsbacher Str. 2, Eberbach/Baden, Nemačka


   Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd


   Adresa: Milutina Milankovića 19a/II sprat, 11070 Novi Beograd


   Berlithion® 600, kapsule, meke, 600 mg tioktinska kiselina


   Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


   Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

   • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

   • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

   • Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može im škoditi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Berlithion 600 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Berlithion 600

 3. Kako se upotrebljava lek Berlithion 600

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Berlithion 600

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BERLITHION 600 I ČEMU JE NAMENJEN?


  Tioktinska kiselina, aktivna supstanca u leku Berlithion 600 kapuslama je supstanca koja utiče na određene metaboličke procese važne za periferne nerve.


  Pored toga, tioktinska kiselina može da zaštiti nervne ćelije od reaktivnih razgradnih produkata (antioksidativni efekat).


  Preparat Berlithion 600 kapsule koristi se u terapiji parestezija koji se javljaju kao posledica oštećenja perifernih nerava kod dijabetesa (polineuropatija).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BERLITHION 600


  Lek Berlithion 600 ne smete koristiti:


  Berlithion 600 kapsule ne smete primenjivati ako ste alergični na tioktinsku kiselinu, na pomoćnu supstancu – boju amarant ili na neki od drugih sastojaka leka (videti deo 6.).


  Pošto ne postoje odgovarajuća klinička iskustva u pedijatriji, lek Berlithion 600 kapsule ne bi trebalo davati deci i adolescentima.


  Kada uzimate lek Berlithion 600 posebno vodite računa:


  Nema posebnih mera upozorenja.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta


  Ne može se isključiti činjenica da istovremena primena Berlithion 600 kapsula umanjuje dejstvo cisplatina (lek za kancer).


  Tioktinska kiselina, aktivna komponenta Berlithion 600 kapsula, lako formira hemijske veze sa metalima (helator metala) i zato bi trebalo da bude izbegnuta njena primena sa preparatima koji sadrže metale (suplementi gvožđa, suplementi magnezijuma, mlečni proizvodi zbog sadržaja kalcijuma) zbog mogućeg gubitka dejstva. Ako se cela dnevna doza Berlithion 600 kapsula uzima 30 minuta pre doručka, suplemente gvožđa ili magnezijuma treba onda uzeti posle podne ili uveče.


  Dejstvo insulina ili oralnih antidijabetika (tablete za dijabetes) na snižavanja šećera može biti povećano ukoliko se uzimaju zajedno sa ovim lekom. Iz tog razloga je potreban pažljiv nadzor nivoa šećera u krvi, posebno u početnoj fazi terapije sa Berlithion 600 kapsulama. Da bi se izbegli simptomi niskog nivoa šećera u krvi, može biti potrebno u izolovanim slučajevima, redukovati dozu insulina ili oralnog antidijabetika u skladu sa preporukama Vašeg lekara.


  Uzimanje leka Berlithion 600 sa hranom ili pićima


  Redovno unošenje alkohola predstavlja značajan faktor rizika za ispoljavanje i progresiju neuropatije i zato može umanjiti uspeh terapije preparatom Berlithion 600 kapsula. Stoga se pacijentima sa dijabetičnom polineuropatijom uvek savetuje prekid uzimanja alkohola koliko god je moguće. To se odnosi i na periode u kojima se ovaj lek ne koristi.


  Primena leka Berlithion 600 u periodu trudnoće i dojenja


  Primena u trudnoći

  Kod trudnica i dojilja terapija tioktinskom kiselinom se može primeniti samo posle pažljivog razmatranja i nadzora lekara, s obzirom da do danas nema iskustva u lečenju ove grupe pacijenata. Posebna ispitivanja na životinjama nisu dala nikakve dokaze o štetnom uticaju na plodnost ili o štetnom dejstvu na plod.


  Primena u dojenju

  Ništa se ne zna o mogućem prelasku tioktinske kiseline u majčino mleko.


  Uticaj leka na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije poznat uticaj.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Berlithion 600


  Berlithion 600 kapsule sadrže azo boju na koju se mogu javiti alergijske reakcije.

  Pošto Berlithion 600 kapsule sadrže sorbitol, u slučaju netolerancije na neke od šećera obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BERLITHION 600


  Uvek uzimajte Berlithion 600 onako kako Vam je lekar propisao. Proverite sa lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Ukoliko Vam nije Vaš lekar drugačije prepisao dnevna doza je 1 Berlithion 600 kapsula (što je ekvivalentno 600 mg tioktinske kiseline), koju treba uzeti oko 30 minuta pre prvog dnevnog obroka.


  Berlithion 600 kapsule treba progutati cele sa dovoljno tečnosti na prazan stomak. Konzumiranje hrane u isto vreme može da uspori prolazak tioktinske kiseline u sistemsku cirkulaciju. Posebno je važno kod pacijenata koji imaju produženo vreme pražnjenja želudca, da preparat uzimaju 30 minuta pre prvog dnevnog obroka ili doručka.


  Diabetična polineuropatija je hronična bolest, tako da može biti potrebno da uzimate Berlithion 600 kapsule stalno. Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Berlithion 600 kapsule.


  Osnova za terapiju dijabetične polineuropatije je optimalna kontrola dijabetesa.


  Ukoliko mislite da lek Berlithion 300 kapsule suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Berlithion 600 nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Berlithion 600 kapsula nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Usled predoziranja mogu nastati mučnina, povraćanje i glavobolja.


  U izolovanim slučajevima, mogu nastati ozbiljni simptomi trovanja koji ugrožavaju život pacijenta kao što su generalizovane konvulzije, poremećaj acido-bazne ravnoteže sa porastom kiselosti krvi (laktatna acidoza) i ozbiljni poremećaji koagulacije ako je primenjeno više od 10 g tiktične kiseline, pogotovo uz istovremenu upotrebu alkohola.

  Zato, ako dođe do velikog predoziranja ili slučajnog uzimanja Berlithion 600 kapsula (npr. više od 10 kapsula od 600 mg kod odraslih i više od 50 mg/kg telesne mase kod dece) ) ili se samo sumnja, obavezan je prijem u bolnicu bez odlaganja i započinjanje generalnih mera tretmana trovanja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Berlithion 600


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Berlithion 600 kapsule mogu da izazovu neželjene efekte, iako ne dolazi do ispoljavanja kod svih pacijenta.


  Sledeće učestalosti javljanja su uzete kao osnova za procenu neželjenih dejstava:


  Veoma česta

  Više od 1 od 10 lečenih pacijenata

  Česta

  Manje od 1 od 10 ali više od 1 od 100 lečenih pacijenata

  Povremena

  Manje od 1 od 100 ali više od 1 od 1000 lečenih pacijenata

  Retka

  Manje od 1 od 1000 ali više od 1 od 10000 lečenih pacijenata

  Veoma retka

  Manje od 1 od 10000 lečenih pacijenata uključujući i izolovane slučajeve

  Nepoznata učestalost


  Neželjeni efekti:

  Gastrointerstinalni poremećaji

  Veoma retko može doći do mučnine, povraćanja, bolova u stomaku i proliva.


  Imunološki poremećaji


  Veoma retko mogu nastati alergijske reakcije na koži osip, koprivnjača i svrab. Takođe, veoma retko se može ispoljiti alregijska reakcija na boju amarant.


  Poremećaji nervnog sistema

  Veoma retko se javljaju promene ili poremećaj čula ukusa.


  Poremećaji metabolizma i ishrane

  Usled poboljšanog iskorišćavanja glukoze, veoma retko može doći do smanjenja nivoa glukoze u krvi. Simptomi slični hipoglikemiji, koji uključuju vrtoglavicu, znojenje, glavobolju i poremećaje vida su prijavljeni.


  Ukoliko primetite neke od navedenih stanja, ne treba da koristite Berlithion 600 kapsule. Morate da obevestite vašeg lekara tako da on može da odluči o ozbiljnosti smetnji koje nastaju i o daljim terapijskim merama koje treba poduzeti.

  Kod prvih znakova preosetljvosti, treba prestati sa primenom leka i o tome odmah obavestiti Vašeg lekara. Ako dođe do pogoršanja neželjenih dejstava lekova, ili ako Vi primetite bilo koje druge neželjene efekte koji

  nisu navedeni u ovom uputstvu odmah obavestite Vašeg lekara.


 5. Kako čuvati lek Berlithion 600


  Držati lek Berlithion 600 kapsule van domašaja dece!


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 30 meseci.


  Nemojte koristiti lek Berlithion 600 posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. Dodatne informacije


Šta sadrži lek Berlithion 600


Aktivna substanca leka je tioktinska kiselina.

Svaka meka kapsula sadrži 600 mg tioktinske kiseline. Ostali sastojci leka su:

Mast, čvrsta; trigliceridi, srednje dužine lanca; meka želatinska kapsula: sorbitol, glicerol, želatin, titan-

dioksid(E171), amarant (E123).


Kako izgleda lek Berlithion 600 i sadržaj pakovanja


Ružičaste, meke želatinske kapsule sa sadržajem u obliku paste žute boje. Složiva kartonska kutija sa 30 mekih kapsula (2 blistera sa 15 kapsula) Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet: Berlin-Chemie AG (MENARINI GROUP) Predstavništvo Beograd

Milutina Milankovića 19a/II sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvodjači:


Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka


Ili


R.P. Scherer GmbH & Co. KG

Gammelsbacher Str.2, D-69412 Eberbach/Baden, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03157-13-001 od 17.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z