Moozeeck

Losar


UPUTSTVO ZA LEK


Losar® 50 mg, film tableta Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta


Proizvođač: GALENIKA AD


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: GALENIKA AD

Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Losar® 50 mg, film tableta losartan

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Losar i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Losar

 3. Kako se upotrebljava lek Losar

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Losar

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LOSAR I ČEMU JE NAMENJEN


  Losartan (Losar) pripada grupi lekova koji se nazivaju antagonisti angiotenzin II receptora. Angiotenzin II je supstanca koja se proizvodi u telu, vezuje za receptore u krvnim sudovima i dovodi do njihovog sužavanja. Usled toga dolazi do povećanja krvnog pritiska. Losartan sprečava vezivanje angiotenzina II za te receptore, usled čega se krvni sudovi opuštaju, a krvni pritisak snižava. Losartan takođe usporava slabljenje bubrežne funkcije kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom i šećernom bolešću (tip 2, insulin nezavisni dijabetes).

  Losar se primenjuje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LOSAR


  Obavestite svog lekara o svim medicinskim problemima i alergijama koje trenutno imate ili ste ranije imali.


  Lek Losar ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LOSAR


  Uvek uzimajte lek LOSAR na način koji Vam je propisao lekar. Ukoliko niste sigurni u to kako se koristi lek, proverite sa lekarom ili farmaceutom. Lekar će odrediti koja doza leka Vam odgovara, u zavisnosti od Vašeg stanja i drugih lekova koje možda koristite. Uzimajte lek onoliko dugo koliko Vam lekar to bude savetovao, kako biste održali adekvatnu kontrolu krvnog pritiska.


  Odrasli pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom

  Lečenje se obično započinje sa 50 mg losartana (jedna tableta) jednom dnevno. Maksimalni efekat lečenja može se očekivati nakon 3 do 6 nedelja. Kod pojedinih pacijenata je neophodno da se doza poveća na 100 mg losartana (dve tablete) jednom dnevno.

  Ako imate utisak da lek Losar suviše slabo ili suviše jako deluje na Vas, razgovarajte sa svojim lekarom ili

  farmaceutom.


  Upotreba kod dece i adolescenata

  Deca uzrasta ispod 6 godina

  Losar se ne preporučuje kod dece uzrasta ispod 6 godina, jer nije pokazano da lek deluje u ovoj uzrasnoj grupi.

  Deca i adolescenti uzrasta od 6 do 18 godina

  Uobičajena početna doza leka za pacijente koji imaju između 20 i 50 kg je 0,7 mg losartana po kilogramu telesne težine, jednom dnevno (do 25 mg losartana - polovina tablete). Ukoliko se ne postigne zadovoljavajući efekat, lekar može povisiti dozu leka.

  Za primenu leka kod dece mogu biti pogodniji drugi dozni oblici; konsultujte se sa lekarom. Odrasli pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom i šećernom bolešću (tip 2)

  Lečenje se obično počinje sa 50 mg losartana (jedna tableta) jednom dnevno. U zavisnosti da li je postignuta

  zadovoljavajuća kontrola krvnog pritiska, doza se može povisiti na 100 mg losartana (dve tablete) jednom dnevno.


  Losartan se može primenjivati uz druge lekove za snižavanje pritiska (npr. diuretici, blokatori kalcijumskih kanala, alfa i beta blokatori, i lekovi sa centralnim delovanjem), uz insulin i ostale uobičajene lekove u terapiji šećerne bolesti (sulfonilureja, glitazoni, inhibitori glukozidaze).


  Odrasli pacijenti sa srčanom slabošću

  Lečenje se obično počinje sa 12,5 mg losartana. Dozu je potrebno postepeno povećavati svake nedelje (npr. 12,5 mg dnevno prve nedelje; 25 mg dnevno druge nedelje; 50 mg dnevno treće nedelje; 100 mg dnevno četvrte nedelje; 150 mg dnevno pete nedelje) do doze održavanja koju će odrediti lekar. Maksimalno se može koristiti 150 mg losartana (tri tablete) jednom dnevno.

  U lečenju srčane slabosti, losartan se obično koristi zajedno sa diureticima (lekovi za izbacivanje tečnosti)

  i/ili digitalisom (lekovi koji pojačavaju srčani rad) i/ili beta blokatorima.


  Doziranje u posebnim grupama pacijenata

  Primena nižih doza, naročito na početku lečenja, preporučuje se pacijentima koji primaju visoke doze

  diuretika, pacijentima sa oštećenom funkcijom jetre ili starijima od 75 godina. Primena losartana se ne preporučuje pacijenatima sa teškim oštećenjem funkcije jetre (videti deo 2 „Lek ne smete koristiti“).


  Način primene leka

  Tabletu treba progutati sa dovoljnom količinom vode. Progutajte celu; nemojte ih mrviti ni žvakati.

  Trudite se da lek uzimate svakog dana u približno isto vreme. Važno je da lek koristite onoliko dugo koliko je to propisao lekar.


  Primena losartana u dozi od 12,5 mg nije moguća sa doznim oblikom leka Losar od 50 mg, jer ne postoji mogućnost deljenja tablete na četiri dela. Koristiti dostupne lekove odgovarajuće jačine.


  Ako ste uzeli više leka Losar nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka nego što Vam je propisano, odmah se obratite lekaru ili idite u najbližu hitnu bolničku službu. Simptomi predoziranja su snižen krvni pritisak, ubrzan rad srca, ali je moguće i usporenje srčanog rada.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Losar

  Potrudite se da uzimate lek LOSAR na način koji Vam je propisan.

  Ukoliko propustite da uzmete dnevnu dozu, sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme. Nemojte nikad uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Losar

  Lek LOSAR može lečiti Vaše oboljenje samo ako ovaj lek koristite u kontinuitetu. Važno je da nastavite sa uzimanjem leka LOSAR onoliko dugo koliko je to propisao lekar. Ukoliko prestanete sa uzimanjem leka, Vaše oboljenje se može pogoršati. Nemojte prestati da koristite lek zato što se osećate bolje.


  Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Losar kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko primetite sledeće simptome, prestanite sa primenom losartana i odmah se javite lekaru:

  Ozbiljna alergijska reakcija (osip, svrab, otok lica, usana, usta i grla koji može dovesti do otežanog gutanja i disanja). Ovo je veoma ozbiljna, ali retka neželjena reakcija, koja se javlja kod 1-10 na 10 000 pacijenata. Može zahtevati neodložnu medicinsku pomoć i hitnu hospitalizaciju.

  Sledeće neželjene reakcije moguće su pri primeni losartana:


  Često (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata)

  Neželjene reakcije kod dece slične su reakcijama odraslih osoba. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije


  Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK LOSAR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Losar

Sadržaj aktivne supstance:

1 film tableta sadrži 50 mg losartan-kalijuma.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Sadržaj jezgra: celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni, delimično preželatinizovani; natrijum-skrobglikolat; magnezijum-stearat.

Sadržaj filma-Opadry white: hidroksipropilceluloza; hipromeloza; titan-dioksid.

Kako izgleda lek Losar i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne film tablete, bele boje sa podeonom crtom na jednoj strani. Pakovanje: 3 blistera (30 tableta)


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA AD, Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA AD, Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:


515-01-00687-14-001 od 06.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z