Moozeeck

NEVANAC


UPUTSTVO ZA LEK


NEVANAC®, kapi za oči suspenzija, 1 mg/ml, 5 ml


Proizvođač: S.A. Alcon-Couvreur N.V.


Adresa: Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija


Podnosilac zahteva: Alcon Pharmaceuticals Ltd., Predstavništvo


Adresa: Vladimira Popovića 40, 11070 Beograd, Srbija


NEVANAC®, 1 mg/ml, kapi za oči, suspenzija INN nepafenak


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek NEVANAC i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek NEVANAC

 3. Kako se upotrebljava lek NEVANAC

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek NEVANAC

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NEVANAC I ČEMU JE NAMENJEN


  NEVANAC se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NEVANAC

  Lek NEVANAC ne smete koristiti:  Kada uzimate lek NEVANAC, posebno vodite računa:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NEVANAC


  Uvek koristite NEVANAC samo kako Vam je Vaš lekar preporučio. Konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Koristite NEVANAC u oba oka samo ako Vam je Vaš lekar preporučio. Koristite NEVANAC samo kao kapi za oči.

  Uobičajena doza


  Odrasli: po 1 kap u obolelo oko ili oči, tri puta dnevno ujutro, u podne i uveče. Koristite u isto vreme svakog dana.


  Kada da uzmete lek i koliko dugo da ga koristite

  Počnite 1 dan pre operacije katarakte. Nastavite na dan operacije. Zatim koristite onoliko dugo koliko Vam je

  lekar odredio. To može biti do 21 dan (za prevenciju i ublažavanje bola i zapaljenja oka) ili do 60 dana (za smanjenje rizika od makularnog edema) nakon operacije.


  Kako se koristi


  Operite ruke pre nego počnete.


  Ukoliko kap ne upadne u oko, pokušajte ponovo.


  Ukoliko koristite i neke druge kapi za oči, neka prođe bar 5 minuta između stavljanja kapi NEVANAC i drugih kapi.


  Ako imate još neko pitanje o korišćenju ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


  Ako ste uzeli više leka nego što je trebalo


  Ukoliko ste ukapali lek NEVANAC više nego što treba, isperite oko toplom vodom. Ne ukapavajte više kapi dok ne dođe vreme za sledeću dozu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek NEVANAC


  Ukoliko zaboravite da ukapate lek NEVANAC, uzmite jednu dozu čim se setite. Ako je uskoro vreme za sledeću dozu, zanemarite propuštenu i nastavite sa sledećom dozom, po planu. Ne ukapavajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu. Ne ukapavajte više od jedne kapi po obolelom oku (očima) tri puta dnevno.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i NEVANAC može da dovede do neželjenih dejstava mada ih većina pacijenata neće dobiti.. Nemojte prestati da koristite NEVANAC bez konsultacija sa svojim lekarom. Možete da nastavite da i dalje ukapavate kapi, ukoliko neželjena dejstva nisu ozbiljna. Ukoliko ste zabrinuti, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko Vaše oči postanu crvene i više bolne dok koristite kapi:

  odmah obavestite svog lekara.


  Sledeća neželjena dejstva su uočena kod kapi NEVANAC:


  Povremena neželjena dejstva

  (Mogu se javiti do 1 pacijenta od 100)  Ukoliko bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, molimo Vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK NEVANAC


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.


  Ne koristite NEVANAC po isteku datuma označenog na bočici i kutiji leka (važi do:). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja je 28 dana.


  Bočicu bacite 4 nedelje posle prvog otvaranja da biste sprečili infekcije. Zapišite datum kada ste je otvorili, i na etiketi na bočici i na kutiji.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Ne bacajte lek u vodu niti u kanalizaciju. Pitajte svog farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. To će pomoći očuvanju prirodne okoline.


  Neiskorišćeni lek i materijal za bacanje treba odlagati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek NEVANAC

Veoma male količine natrijum-hidroksida i/ili hlorovodonične kiseline se dodaju za održavanje normalnog aciditeta (pH vrednost).


Kako izgleda lek NEVANAC i sadržaj pakovanja


NEVANAC je tečnost (suspenzija svetložute do tamnožute boje) zapremine 5 ml koja se nalazi u plastičnoj bočici sa zatvaračem sa navojem.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Predstavništvo Vladimira Popovića 40, 11070 Beograd, Srbija


ALCON-COUVREUR NV

Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-3182-11-001 od 11.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z