Apoteke Apoteke
abbvie
Apoteke

Tienam I.V.


UPUTSTVO ZA LEK


Tienam®I.V., prašak za koncentrat za rastvor za infuziju, 500mg +500mg Pakovanje: ukupno 10 kom, bočica, 10x1g


Proizvođač: LABORATORIES MERCK SHARP & DOHME – CHIBRET

Adresa: Clermont-Ferrand, Route de Marsat, Riom, Francuska

Podnosilac zahteva: MERCK SHARP & DOHME IDEA INC. AG - PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Omladinskih brigada 90A/1400, Beograd , Srbija


Tienam® I.V., 500mg + 500mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju INN: imipenem, cilastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tienam I.V. i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tienam I.V.

 3. Kako se upotrebljava lek Tienam I.V.

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tienam I.V.

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TIENAM I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek TIENAM pripada grupi lekova koji se zovu karbapenemski antibiotici. Ovaj lek ubija široki spektar bakterija koje uzrokuju infekcije na različitim delovima tela kod odraslih osoba i dece uzrasta od godinu dana i starijih.


  Lečenje


  Vaš lekar vam je propisao lek TIENAM zato što imate jednu (ili više) od sledećih vrsta infekcija:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TIENAM


  Lek TIENAM ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TIENAM

  Vaš lekar ili neki drugi medicinski stručnjak će pripremiti i dati vam lek TIENAM. Vaš lekar će doneti odluku o tome koja količina leka TIENAM vam je potrebna.


  Odrasli pacijenti i adolescenti


  Uobičajena doza leka TIENAM kod odraslih pacijenata i adolescenata je 500 mg/500 mg na svakih 6 sati ili 1.000 mg/1.000 mg na svakih 6 ili 8 sati. Ako imate probleme sa bubrezima ili telesnu masu ispod 70 kg, vaš lekar može da smanji vašu dozu leka.


  Deca


  Uobičajena doza kod dece uzrasta godinu dana i starijih je 15/15 ili 25/25 mg/kg/dozi na svakih 6 sati. Lek TIENAM se ne preporučuje kod dece ispod godinu dana starosti i kod dece sa bubrežnim problemima.


  Način primene


  Lek TIENAM se daje intravenski (u venu) u trajanju od 20 do 30 minuta za dozu ≤ 500 mg/500 mg ili u trajanju od 40 do 60 minuta za doze > 500 mg/500 mg. Ako vam je muka, brzina infuzije može da se smanji.


  Ako ste uzeli više leka TIENAM nego što je trebalo


  Ovaj lek se primenjuje pod strogim nadzorom medicinskog osoblja.

  Simptomi predoziranja mogu da uključuju epileptične napade, konfuziju, podrhtavanje mišića/delova tela, mučninu, povraćanje, nizak krvni pritisak i usporen rad srca. Ako se brinete da ste dobili previše leka TIENAM, odmah o tome obavestite Vašeg lekara ili drugog medicinskog stručnjaka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek TIENAM


  Vaš lekar ili medicinska sestra će se pobrinuti da redovno dobijete lek. Nikada se ne sme davati dupla doza da bi se nadoknadila propuštena doza!

  Međutim, recite Vašem lekaru ili bolničkom farmaceutu, ako mislite da su zaboravili da Vam daju dozu leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek TIENAM


  O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi, lek TIENAM može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata.


  Učestalost dole navedenih neželjenih dejstava definisana je na sledeći dogovoreni način:

 5. KAKO ČUVATI LEK TIENAM

  Držati van vidokruga i domašaja dece.


  Ne koristiti lek TIENAM posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Nakon rekonstitucije:

  Hemijska i fizička stabilnost pripremljenog rastvora je potvrđena za 2 časa na 25°C.


  S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, i ne bi smeli biti duži od 12 sati na temperaturi od 2-8°C, osim ako se rastvaranje/razblaženje ne vrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Rekonstituisani rastvor ne sme da se zamrzava.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Rok upotrebe 2 godine. Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek TIENAMKako izgleda lek TIENAM i sadržaj pakovanja


Lek TIENAM je prašak za rastvor za infuziju bele do svetlo žute boje pakovan u staklenoj bočici sa čepom i zatvaračem. U pakovanju se nalazi 10 bočica.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:Merck Sharp & Dohme IDEA Inc. AG - PREDSTAVNIŠTVO Omladinskih brigada 90a/1400

Beograd, Srbija


Proizvođač: LABORATORIES MERCK SHARP & DOHME – CHIBRET

Clermont-Ferrand, Route de Marsat, Riom, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


  1. od 15.08.2012.


   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


   Terapijske indikacije

   Lek TIENAM je indikovan za lečenje sledećih infekcija kod odraslih pacijenata i dece uzrasta od godinu dana i starijih (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka):

   • komplikovane intraabdominalne infekcije,

   • teška pneumonija, uključujući bolnički stečenu pneumoniju i pneumoniju povezanu sa mehaničkom ventilacijom,

   • infekcije u toku i posle porođaja,

   • komplikovane infekcije urinarnog trakta,

   • komplikovane infekcije kože i mekih tkiva.


Lek TIENAM može da se koristi za lečenje pacijenata sa neutropenijom praćenom povišenom telesnom temperaturom za koju se sumnja da je nastala zbog neke bakterijske infekcije.


Lečenje pacijenata sa bakterijemijom koja je povezana, ili se sumnja da je povezana, sa nekom od gore navedenih infekcija.


Treba uzeti u obzir zvanične smernice za adekvatnu upotrebu antibiotika.


Doziranje i način primene

Doziranje

Preporuke za doziranje za lek TIENAM predstavljaju količinu imipenema/cilastatina koju treba primeniti.


Dnevna doza leka TIENAM treba da se zasniva na vrsti i težini infekcije, vrsti izolovanog patogenog mikroorganizma, stanju bubrežne funkcije i telesnoj masi pacijenta (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Odrasli pacijenti i adolescenti

Kod pacijenata sa normalnom bubrežnom funkcijom (klirens kreatinina >70 ml/min/1,73 m2), preporučuje se sledeći režim doziranja:


500 mg/500 mg na svakih 6 sati ILI

1000 mg/1000 mg na svakih 8 sati ILI na svakih 6 sati


Preporučuje se da se, kod infekcija za koje se sumnja ili je potvrđeno da su izazvane manje osetljivim sojevima bakterija (na primer Pseudomonas aeruginosa), kao i kod veoma teških infekcija (na primer kod pacijenata sa neutropenijom praćenom povišenom telesnom temperaturom), primenjuje doza od 1000 mg/1000 mg na svakih 6 sati.


Smanjenje doze je neophodno kada je:


Stvarnatelesna masa (kg)X standardnadoza 70 kg

Ukupna maksimalna dnevna doza ne sme da bude veća od 4000 mg/4000 mg dnevno. Bubrežna insuficijencija

Određivanje smanjene doze kod odraslih pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom:


 1. Odabrati ukupnu dnevnu dozu (na primer: 2000/2000, 3000/3000 ili 4000/4000 mg) koja je uobičajeno primenljiva kod pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega.


 2. Odabrati odgovarajući režim smanjenja doze iz Tabele 1, a na osnovu vrednosti klirensa kreatinina za datog pacijenta. Za određivanje dužine trajanja infuzije videti deo Načinprimene.


Tabela 1: Smanjena doza kod odraslih pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom i telesnom masa

≥ 70 kg*

Ukupna dnevna doza kod pacijenata sa normalnom bubrežnom funkcijom (mg/dan)

Klirens kreatinina (ml/min/1,73 m2)

41-70

21-40

6-20

doza u mg (vreme između doza u satima)

2000/2000

500/500 (8)

250/250 (6)

250/250 (12)

3000/3000

500/500 (6)

500/500 (8)

500/500(12)**

4000/4000

750/750 (8)

500/500 (6)

500/500(12)**

*Dalje proporcionalno smanjenje doze mora da se uradi kod pacijenata sa telesnom masom < 70 kg. Proporcionalno smanjenje doze kod pacijenata sa telesnom masom <70 kg izračunava se tako što se stvarna telesna masa datog pacijenta (u kg) podeli sa 70 kg i zatim pomnoži sa odgovarajućom preporučenom dozom iz Tabele 1.

**Kada se doza od 500 mg/500 mg primenjuje kod pacijenata čija je vrednost klirensa kreatinina od 6 do 20 ml/min/1,73 m2, postoji povećani rizik za pojavu epileptičnih napada.


Pacijenti čija je vrednost klirensa kreatinina ≤ 5 ml/min/1,73 m2

Ovi pacijenti ne smeju da uzimaju lek TIENAM, osim ukoliko se kod njih ne uradi hemodijaliza u vremenu od 48 sati nakon uzimanja leka.


Pacijenti na hemodijalizi

Za lečenje pacijenata čija je vrednost klirensa kreatinina ≤ 5 ml/min/1,73 m2, a koji su na dijalizi, treba koristiti preporuke za doziranje za pacijente čija je vrednost klirensa kreatinina od 6 do 20 ml/min/1,73

m2 (videti Tabelu 1).


I imipenem i cilastatin se izbacuju iz organizma tokom hemodijalize. Pacijentu treba dati lek TIENAM


nakon hemodijalize, a zatim u intervalima od po 12 sati od kraja date sesije hemodijalize. Pacijente koji su na dijalizi, a posebno one koji imaju neko prateće oboljenje centralnog nervnog sistema (CNS), treba pažljivo pratiti: pacijenti koji su na hemodijalizi treba da primaju lek TIENAM samo u slučajevima kada je korist terapije veća od potencijalnog rizika za pojavu epileptičnih napada (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Trenutno ne postoje adekvatni raspoloživi podaci na osnovu kojih bi se preporučila primena leka TIENAM kod pacijenata na peritonealnoj dijalizi.


Insuficijencija jetre

Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre.


Stariji pacijenti

Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih pacijenata sa normalnom bubrežnom funkcijom.


Pedijatrijska populacija ≥ 1 godinu starosti

Kod pedijatrijskih pacijenata uzrasta od godinu dana i preko toga, preporučuje se doza od 15/15 ili 25/25 mg/kg na svakih 6 sati.


Preporučuje se da se, kod infekcija za koje se sumnja ili je potvrđeno da su izazvane manje osetljivim sojevima bakterija (na primer Pseudomonas aeruginosa), kao i kod veoma teških infekcija (na primer kod pacijenata sa neutropenijom praćenom povišenom telesnom temperaturom), primenjuje doza od 25/25 mg/kg na svakih 6 sati.


Pedijatrijska populacija < 1 godinu starosti

Raspoloživi klinički podaci nisu dovoljni da bi mogle da se daju preporuke za doziranje kod dece ispod godinu dana starosti.


Pedijatrijska populacija sa bubrežnom insuficijencijom

Raspoloživi klinički podaci nisu dovoljni da bi mogle da se daju preporuke za doziranje kod dece sa bubrežnom insuficijencijom (serumski kreatinin > 2 mg/dl). Videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


Način primene

Pre upotrebe, lek TIENAM treba prvo da se rekonstituiše, a zatim dalje razblaži (videti delove

Inkompatibilnost, Rok upotrebe i Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka). Svaka doza ≤ 500 mg/500 mg treba da se daje u intravenskoj infuziji u trajanju od 20 do 30 minuta. Svaka doza > 500 mg/500 mg treba da se daje u intravenskoj infuziji u trajanju od 40 do 60 minuta. Brzina infuzije može da se smanji kod pacijenata kod kojih se pojavi mučnina tokom primanja infuzije.


KontraindikacijePosebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Opšta


Prilikom odabira imipenema/cilastatina za terapiju, potrebno je da se, za svakog pacijenta posebno, razmotri adekvatnost primene karbapenemskog antibiotika, a na osnovu faktora poput težine infekcije, prevalence rezistencije na druge odgovarajuće antibiotike, kao i rizika za selekciju bakterija rezistentnih na karbapeneme.


Preosetljivost

Kod pacijenata koji su primali beta-laktamske antibiotike zabeležene su ozbiljne, i u nekim slučajevima, fatalne, reakcije preosetljivosti (anafilaktičke reakcije). Verovatnije je da će ove reakcije da se pojave kod pacijenata koji su prethodno ispoljili osetljivost na više alergena. Pre započinjanja terapije lekom TIENAM treba pažljivo ispitati postojanje prethodnih reakcija preosetljivosti na karbapeneme, peniciline, cefalosporine, druge beta-laktamske antibiotike i ostale alergene (videti deo Kontraindikacije). Ako dođe do alergijske reakcije na lek TIENAM, treba odmah prekinuti davanje leka. Ozbiljne anafilaktičke reakcije zahtevaju preduzimanje hitnih medicinskih mera.


Funkcija jetre

Tokom terapije imipenemom/cilastatinom potrebno je da se pažljivo prati funkcija jetre zbog rizika za pojavu hepatotoksičnosti (poput povećanih vrednosti transaminaza, insuficijencije jetre ili fulminantnog hepatitisa).


Upotreba leka kod pacijenata sa oboljenjem jetre: kod pacijenata sa prethodno postojećim bolestima jetre treba pratiti funkciju jetre tokom terapije imipenemom/cilastatinom. Nije potrebno prilagođavati dozu (videti deo Doziranje i način primene).


Hematološka ispitivanja

Tokom terapije imipenemom/cilastatinom moguće je da dođe do pojave pozitivnih rezultata pri primeni direktnog ili indirektnog Coombs-ovog testa.


Antibakterijski spektar

Pre započinjanja empirijske terapije treba uzeti u obzir antibakterijski spektar imipenema/cilastatina, a posebno kada su u pitanju životno-ugrožavajuća stanja. Pored toga, potrebno je primeniti oprez zbog ograničene osetljivosti određenih patogenih mikroorganizama na imipenem/cilastatin, a koji su povezani sa, na primer, bakterijskim infekcijama kože i mekih tkiva. Primena imipenema/cilastatina nije odgovarajuća za lečenje ovih vrsta infekcija, osim ukoliko dati patogeni mikroorganizam već nije dokumentovan i zna se da je osetljiv na lek, ili ako postoji dobro utemeljena sumnja da je patogen najverovatnije pogodan za lečenje. Kada se sumnja ili je potvrđeno da je MRSA infekcija uključena u odobrene indikacije za primenu leka, može da se primeni istovremena terapija sa odgovarajućim


antibiotikom za lečenje infekcija uzrokovanim MRSA. Istovremena primena sa nekim aminoglikozidom može da bude indikovana u slučajevima kada se sumnja ili je potvrđeno da je infekcija Pseudomonas aeruginosa uključena u odobrene indikacije za primenu leka (videti deo 4.1).


Interakcijesavalproinskom kiselinom

Ne preporučuje se istovremena primena imipenema/cilastatina sa valproinskom kiselinom/natrijum valproatom (videti deo Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Clostridium difficile

Kolitis povezan sa primenom antibiotika i pseudomembranozni kolitis zabeleženi su kod primene imipenema/cilastatina, kao i kod primene gotovo svih ostalih antibiotika, a mogu da se kreću u opsegu od blagog do životno-ugrožavajućeg oblika. Izuzetno je važno da se ova dijagnoza uzme u obzir kod pacijenata kod kojih se pojavi dijareja tokom, ili nakon terapije imipenemom/cilastatinom (videti deo Neželjena dejstva). Treba razmotriti prekid terapije imipenemom/cilastatinom i primenu specifične terapije za Clostridium difficile. Ne smeju se davati lekovi koji inhibišu peristaltiku creva.


Meningitis

Lek TIENAM se ne preporučuje za lečenje meningitisa.


Centralni nervni sistem

Zabeležene su neželjene reakcije na CNS poput mioklone aktivnosti, stanja konfuzije ili epileptičnih napada, a posebno u slučajevima kada su primenjivane doze veće od preporučenih za datu telesnu masu i stanje bubrežne funkcije. Ove reakcije su najčešće uočene kod pacijenata sa već postojećim poremećajima CNS-a (na primer: moždane lezije ili epileptični napadi u anamnezi) i/ili kod pacijenata sa kompromitovanom bubrežnom funkcijom kod kojih može da dođe do akumulacije primenjenih jedinjenja. Stoga se, posebno kod ovih pacijenata, preporučuje strogo pridržavanje preporučenom režimu doziranja (videti deo Doziranje i način primene). Kod pacijenata sa poznatim epileptičnim napadima u anamnezi treba nastaviti sa davanjem antikonvulzivne terapije.


Posebna pažnja treba da se obrati na neurološke simptome ili epileptične napade kod dece sa poznatim faktorima rizika za pojavu epileptičnih napada, ili kod dece koja primaju istovremeno terapiju lekovima koji snižavaju prag za epileptični napad.


Ukoliko dođe do pojave fokalnih tremora, mioklonija ili epileptičnih napada, treba izvršiti neurološki pregled pacijenta i dati mu antikonvulzivnu terapiju, ukoliko je već ne prima. Ukoliko ovi simptomi CNS-a i dalje traju, dozu leka TIENAM treba smanjiti ili terapiju ovim lekom potpuno prekinuti.


Pacijenti sa klirensom kreatinina 5 ml/min/1,73 m2 ne smeju da primaju lek TIENAM osim ukoliko se kod njih ne planira hemodijaliza u roku od 48 sati nakon uzimanja leka. Preporučuje se da pacijenti koji su na hemodijalizi primaju lek TIENAM samo u slučajevima kada je korist terapije veća od potencijalnog rizika za pojavu epileptičnih napada (videti deo Doziranje i način primene).


Upotreba kod dece

Raspoloživi klinički podaci nisu dovoljni da bi mogle da se daju preporuke za upotrebu leka TIENAM kod dece ispod godinu dana starosti ili kod pedijatrijskih pacijenata sa poremećajem bubrežne funkcije (serumski kreatinin > 2 mg/dl). Takođe videti gornji deo Centralninervnisistem.


TIENAM od 500 mg/500 mg sadrži 37,6 mg natrijuma (1,6 mEq) i ovaj podatak treba uzeti u obzir prilikom davanja leka pacijentima koji su na ishrani sa kontrolom unosa natrijuma.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Kod pacijenata koji su istovremeno primali ganciklovir i lek TIENAM zabeleženi su slučajevi generalizovanih epileptičnih napada. Ova dva leka ne treba da se koriste istovremeno osim u sličajevima kada je potencijalna korist terapije veća od rizika.


Zabeleženi su smanjeni nivoi valproinske kiseline, koji su u nekim slučajevima bili ispod terapijskog opsega, kada je valproinska kiselina primenjivana istovremeno sa karbapenemskim antibioticima. Smanjeni nivoi valproinske kiseline mogu da dovedu do neadekvatne kontrole epileptičnih napada, stoga se ne preporučuje istovremena primena imipenema i valproinske kiseline/natrijum valproata i potrebno je da se razmotri davanje alternativne antibakterijske ili antikonvulzivne terapije (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Oralni antikoagulansi


Istovremena primena antibiotika i varfarina može da pojača antikoagulantno dejstvo varfarina. Zabeleženo je dosta slučajeva povećanog antikoagulantnog dejstva oralno primenjenih antikoagulantnih lekova, uključujući varfarin, kod pacijenata koji su istovremeno primali antibakterijske lekove. Rizik može da bude različit u zavisi od vrste prateće infekcije, godina starosti i opšteg stanja pacijenta, tako da je veoma teško proceniti koji je doprinos antibiotika povećanju vrednosti INR (međunarodni normalizovani odnos protrombinskih vremena). Preporučuje se da se vrednosti INR prate u redovnim intervalima tokom, kao i ubrzo nakon istovremene primene antibiotika i antikoagulantnih lekova.


Istovremena primena leka TIENAM i probenecida dovela je do minimalnog povećanja nivoa u plazmi i poluvremena eliminacije imipenema. Kada je lek TIENAM primenjen zajedno sa probenecidom, prisustvo aktivnog (nemetabolisanog) imipenema u urinu smanjilo se na oko 60% od unete doze. Istovremena primena leka TIENAM i probenecida dovela je do udvostručavanja koncentracija u plazmi i poluvremena eliminacije cilastatina, ali to nije imalo uticaj na izlučivanje cilastatina u urin.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća

Nisu sprovedene adekvatne i dobro kontrolisane studije za primenu imipenema/cilastatina kod trudnih žena.


U ispitivanjima na trudnim ženkama majmuna uočena je reproduktivna toksičnost. Nije poznat mogući rizik za ljude.


Lek TIENAM može da se primenjuje u trudnoći samo ako je moguća korist za majku veća od mogućeg rizika za fetus.


Dojenje

Imipenem i cilastatin se izlučuju u malim količinama u humano mleko. Nakon oralne primene dolazi do male resorpcije oba jedinjenja. Stoga postoji mala verovatnoća da će dete koje sisa biti izloženo značajnim količinama leka. Ukoliko se smatra da je davanje leka TIENAM neophodno, potrebno je da se proceni korisnost dojenja deteta u odnosu na mogući rizik po dete.


Fertilitet

Nema raspoloživih podataka koji bi ukazali na mogući efekat imipenema/cilastatina na fertilitet kod muškaraca i žena.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Nisu sprovedena ispitivanja o uticaju ovog leka na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Međutim, postoje neke neželjene reakcije koje su povezane sa upotrebom ovog leka (na primer: halucinacije, vrtoglavica, pospanost i vertigo), a koje mogu u izvesnoj meri da utiču na psihofizičke sposobnosti pacijenta prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama (videti deo Neželjena dejstva).


Neželjena dejstva

U kliničkim ispitivanjima koja su uključivala 1.723 pacijenata koji su intravenski primali imipenem/cilastatin, najčešće zabeležene sistemske neželjene reakcije, prijavljene kao one koje su u najmanjoj meri povezane sa terapijom, bile su: mučnina (2,0%), dijareja (1,8%), povraćanje (1,5%), osip (0,9%), povišena telesna temperatura (0,5%), hipotenzija (0,4%), epileptični napadi (0,4%) (videti

deo 4.4), vrtoglavica (0,3%), pruritus (0,3%), urtikarija (0,2%) i pospanost (0,2%). Slično, najčešće zabeležene lokalne neželjene reakcije bile su: flebitis/tromboflebitis (3,1%), bol na mestu primene injekcije (0,7%), eritem na mestu primene injekcije (0,4%) i induracija vene (0,2%). Takođe su često zabeležena povećanja vrednosti serumskih transaminaza i alkalne fosfataze.


Sledeće neželjene reakcije zabeležene su u kliničkim ispitivanjima ili u postmarketinškom praćenju nakon stavljanja leka u promet.


Sve neželjene reakcije su navedene prema klasi sistema organa i učestalosti: veoma česte (1/10); česte (1/100 do 1/10); povremene (1/1000 do 1/100); retke (1/10.000 do 1/1.000); veoma retke (1/10.000) i nepoznate (učestalost ne može da se proceni na osnovu raspoloživih podataka).


U okviru svake grupe učestalosti, neželjene reakcije su prikazane prema opadajućem stepenu ozbiljnosti.


Klasa sistema organa

Učestalost

Neželjena reakcija

Infekcije i infestacije

retko

veoma retko

pseudomembranozni kolitis, kandidijaza gastroenteritis


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

često povremeno


retko

veoma retko

eozinofilija

pancitopenija, neutropenija, leukopenija, trombocitopenija, trombocitoza agranulocitoza

hemolitička anemija, depresija koštane srži

Imunološki poremećaji

retko

anafilaktičke reakcije

Psihijatrijski poremećaji

povremeno

psihički poremećaji uključujući halucinacije i stanja konfuzije

Poremećaji nervnog sistema

povremeno retko

veoma retko

epileptični napadi, mioklona aktivnost, vrtoglavica, pospanost

encefalopatija, parestezija, fokalni tremor, izmenjen osećaj ukusa

pogoršanje miastenije gravis, glavobolja

Poremećaji na nivou uha i centra za ravnotežu

retko

veoma retko

gubitak sluha vertigo, tinitus

Kardiološki poremećaji

veoma retko

cijanoza, tahikardija, palpitacije

Vaskularni poremećaji

često povremeno veoma retko

tromboflebitis hipotenzija crvenilo

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

veoma retko

dispneja, hiperventilacija, bol u grlu

Gastrointestinalni poremećaji

često


retko

veoma retko

dijareja, povraćanje, mučnina

Izgleda da se mučnina i/ili povraćanje povezani sa uzimanjem lekova češće javljaju kod pacijenata sa granulocitopenijom nego kod pacijenata koji nemaju granulocitopeniju, a koji se leče lekom TIENAM.

obojenost zuba i/ili jezika hemoragijski kolitis, abdominalni bol, gorušica, glositis, hipertrofija papila jezika, pojačana salivacija

Hepatobilijarni poremećaji

retko

veoma retko

insuficijencija jetre, hepatitis fulminantni hepatitis

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

često povremeno retko


veoma retko

osip (na primer: egzantematozni) urtikarija, pruritus

toksična epidermalna nekroliza, angioedem, Stivens-Johnson-ov sindrom, eritema multiforme, eksfolijativni dermatitis

hiperhidroza, promene u teksturi kože

Poremećaji mišićno-

veoma retko

poliartralgija, bol u torakalnom delu kičme


skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

retko

akutna bubrežna insuficijencija, oligurija/anurija, poliurija, diskoloracija urina (to je bezazlena pojava i ne treba je mešati sa hematurijom).

Teško je proceniti kakva je uloga leka

TIENAM u promenama bubrežne funkcije zbog uobičajenog postojanja predisponirajućih faktora za prerenalnu azotemiju ili za poremećaj bubrežne funkcije.

Poremećaji reproduktivnog sistema i na nivou dojki

veoma retko

pruritus vulve

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

povremeno


veoma retko

povišena telesna temperatura, lokalni bol i induracija na mestu primene injekcije, eritem na mestu primene injekcije

osećaj neugodnosti u grudnom košu,

astenija/slabost

Laboratorijska ispitivanja

često


povremeno

povećane vrednosti serumskih transaminaza, povećane vrednosti serumske alkalne fosfataze

pozitivan rezultat pri primeni direktnog Coombs-ovog testa, produženo protrombinsko vreme, snižen hemoglobin, povećan nivo bilirubina u serumu, povećan nivo serumskog kreatinina, rast BUN vrednosti (blood urea nitrogen, BUN).


Pedijatrijski pacijenti (≥ 3 meseca starosti)

U ispitivanjima na 178 pedijatrijskih pacijenata starosti ≥ 3 meseca zabeležene su neželjene reakcije u skladu sa onima kod odraslih pacijenata.


Predoziranje

Simptomi mogućeg predoziranja su u skladu sa profilom neželjenih reakcija za lek; mogu da uključuju epileptične napade, konfuziju, tremor, mučninu, povraćanje, hipotenziju, bradikardiju. Ne postoje specifične informacije za lečenje predoziranja lekom TIENAM. Imipenem-cilastatin-natrijum može da se ukloni iz organizma hemodijalizom. Međutim, nije poznato kakva je korist ovog postupka u slučajevima predoziranja.


Inkompatibilnost


Ovaj lek je hemijski inkompatibilan sa laktatima i ne sme se rekonstituisati sa rastvorima koji sadrže laktate. Međutim, može da se daje kroz IV kateter kroz koji je već data infuzija rastvora laktata.


Ovaj lek ne sme da se meša sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u delu Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.


Rok upotrebe

2 godine.


Nakon rekonstitucije:

Hemijska i fizička stabilnost pripremljenog rastvora je potvrđena za 2 časa na 25°C.


S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, i ne bi smeli biti duži od 12 sati na temperaturi od 2-8°C, osim ako se rastvaranje/razblaženje ne vrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju. Rekonstituisani rastvor ne sme da se zamrzava.


Za uslove čuvanja rekonstituisanih medicinskih proizvoda videti deo Rok upotrebe.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

Svaka bočica namenjena je samo za jednokratnu upotrebu.


Rekonstitucija

Sadržaj bočice treba da se prenese u 100 ml odgovarajućeg rastvora za infuziju (videti delove Inkompatibilnost i Rok upotrebe): 0,9%-ni rastvor natrijum-hlorida. U izuzetnim situacijama kada, iz kliničkih razloga, ne može da se koristi 0,9%-ni rastvor natrijum-hlorida, umesto njega može da se upotrebi 5% rastvor glukoze.


Preporučeni postupak je da se u bočicu doda oko 10 ml odgovarajućeg rastvora za infuziju. Dobro promućkati i prebaciti tako dobijenu smešu u kontejner sa rastvorom za infuziju.


UPOZORENJE: SMEŠA NIJE NAMENJENA ZA DIREKTNU INFUZIJU.


Postupak ponoviti sa dodatnih 10 ml rastvora za infuziju da bi se obezbedio prenos celokupnog sadržaja bočice u rastvor za infuziju. Tako dobijena smeša treba da se protrese i izmeša sve dok ne postane bistra.

Koncentracija rekonstituisanog rastvora, nakon sprovođenja gore opisanog postupka, je približno 5

mg/ml i za imipenem i za cilastatin.


Različita boja, od bezbojne do žute, ne utiče na efikasnost leka. Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništava se u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines