FISKocr

Imatinib PharmaSwiss


UPUTSTVO ZA LEK


Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg, Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o


Adresa: Batajnički drum 5A, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o


Adresa: Batajnički drum 5A, Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg Broj rešenja: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg

Ovo Uputstvo za lek je ispravljen u skladu sa zaključcima broj 515-14-00093-2013-8-003 i 515-14-00092-2013-8-003 od 03.09.2013.


Imatinib PharmaSwiss,

film tablete,

100 mg, 400 mg imatinib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Imatinib PharmaSwiss i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Imatinib PharmaSwiss

 3. Kako se upotrebljava lek Imatinib PharmaSwiss

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Imatinib PharmaSwiss

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg Broj rešenja: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg

Ovo Uputstvo za lek je ispravljen u skladu sa zaključcima broj 515-14-00093-2013-8-003 i 515-14-00092-2013-8-003 od 03.09.2013.


 1. ŠTA JE LEK IMATINIB PHARMASWISS I ČEMU JE NAMENJEN


  Imatinib PharmaSwiss sadrži aktivnu supstancu koja se naziva imatinib. Ovaj lek deluje tako što inhibira rast abnormalnih ćelija, kod oboljenja koja su navedena ispod (tu spadaju i neke vrste karcinoma).


  Imatinib PharmaSwiss se koristi kod odraslih i dece za lečenje:


  U daljem tekstu će se za navedene bolesti koristiti njihove skraćenice.

  Ako imate bilo kakvih pitanja o tome na koji način lek Imatinib PharmaSwiss deluje ili zašto vam je propisan lek pitajte svog lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IMATINIB PHARMASWISS


  Imatinib PharmaSwiss propisuje samo lekar koji ima iskustva u lečenju karcinoma krvi ili solidnih tumora. Pažljivo se pridržavajte uputstva lekara, čak iako se razlikuju od opštih informacija koje možete naći u ovom uputstvu.


  Lek Imatinib PharmaSwiss ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IMATINIB PHARMASWISS

  Broj rešenja: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg

  Broj rešenja: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg

  Ovo Uputstvo za lek je ispravljen u skladu sa zaključcima broj 515-14-00093-2013-8-003 i 515-14-00092-2013-8-003 od 03.09.2013.


  Uvek uzimajte lek Imatinib PharmaSwiss tačno onako kako vam je lekar rekao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Primena kod odraslih

  Lekar će vam tačno reći koliko leka Imatinib PharmaSwiss smete da uzmete.


  U terapiji HML u zavisnosti od stanja bolesti uobičajena početna doza je 400 mg ili 600 mg:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i lek Imatinib PharmaSwiss može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Moguće neželjene reakcije su navedene po učestalosti na sledeći način:

 5. KAKO ČUVATI LEK IMATINIB PHARMASWISS


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Imatinib PharmaSwiss posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Ne zahtevaju se posebni uslovi čuvanja leka. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Imatinib PharmaSwiss

Aktivna supstanca: imatinib.

Imatinib PharmaSwiss, film tablete,12 x 100 mg: Jedna film tableta sadrži 100 mg imatiniba (u obliku imatinib- mesilata).

Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg: Jedna film tableta sadrži 400 mg imatiniba (u obliku imatinib- mesilata).


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; krospovidon; kalcijum- hidrogenfosfat, bezvodni; talk.

Film tablete: boja Opadry brown.


Kako izgleda lek Imatinib PharmaSwiss i sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik

Film tablete.

Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x100 mg: Okrugle, bikonveksne film tablete, braonkasto narandžaste boje sa utisnutom oznakom „100“ na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj strani. Na strani tablete sa podeonom crtom, utisnuta je oznaka „N“ sa jedne i oznaka „I“ sa druge strane podeone crte.

Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg: Ovalne, bikonveksne film tablete, braonkasto narandžaste

boje sa utisnutom oznakom „400“ na jednoj i „NI“ na drugoj strani tablete.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Broj rešenja: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg Broj rešenja: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg

Ovo Uputstvo za lek je ispravljen u skladu sa zaključcima broj 515-14-00093-2013-8-003 i 515-14-00092-2013-8-003 od 03.09.2013.


Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100mg: 12 blistera (PVC/PE/PVdC-Alu) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.

Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400mg: 3 blistera (PVC/PE/PVdC-Alu) sa po 10 film tableta u

kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100mg: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013

Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400mg: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013


Broj rešenja: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg Broj rešenja: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg

Ovo Uputstvo za lek je ispravljen u skladu sa zaključcima broj 515-14-00093-2013-8-003 i 515-14-00092-2013-8-003 od 03.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z