astellas Apoteke Apoteke

RAPTEN K


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


RAPTEN K®, obložena tableta, 10 x (50 mg)

(diklofenak)


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


RAPTEN K®, 50 mg, obložena tableta INN: diklofenak


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek RAPTEN K i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek RAPTEN K

 3. Kako se upotrebljava lek RAPTEN K

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek RAPTEN K

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RAPTEN K I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek RAPTEN K 50 mg obložene tablete kao aktivni sastojak sadrže diklofenak-kalijum koji pripada grupi lekova poznatoj kao nesteroidni antiinflamatorni lekovi ( NSAIL), koji se koriste za ublažavanje bola i zapaljenja kod sledećih stanja:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RAPTEN K


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek RAPTEN K ne smete koristiti:  Laboratorijski testovi


  Ukoliko se lek uzima duže od nekoliko dana, neophodni su periodični testovi jetrine i bubrežne funkcije kao i provera krvnih parametara.


  Primena leka RAPTEN K u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Trudnoća

  Ne preporučuje se primena leka diklofenak u prvih 6 meseci trudnoće. Međutim, Vaš lekar Vam može

  propisati lek diklofenak u prvih 6 meseci trudnoće ukoliko proceni da korist za Vas prevazilazi potencijalni rizik po plod. Ne smete koristiti lek diklofenak u poslednjem trimestru trudnoće zbog mogućeg oštećenja ploda i otežanog porođaja.


  Dojenje

  Diklofenak prelazi u majčino mleko i zato se ne preporučuje uzimanje leka u periodu laktacije. Lek Rapten K možete koristiti za vreme dojenja samo po nalogu Vašeg lekara.


  Plodnost

  Lek Rapten K može štetno uticati na Vašu plodnost. Obavestite Vašeg lekara ukoliko planirate trudnoću ili imate problema da zatrudnite.


  Uticaj leka RAPTEN K na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama


  Kod nekih pacijenata se mogu javiti neželjena dejstva u vidu vrtoglavice, pospanosti i smetnji vida koja mogu uticati na njihovu sposobnost da upravljaju motornim vozilom i rukuju mašinama.

  U slučaju pojave ovih simptoma ne treba da upravljate motornim vozilom i rukujete mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka RAPTEN K


  Ovaj lek, kao pomoćnu supstancu, sadrži saharozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


  Lek RAPTEN K, kao pomoćnu supstancu sadrži akaciju (prirodnu gumu) koja može izazvati teške alergijske reakcije.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RAPTEN K


  Lek RAPTEN K uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Lek RAPTEN K tablete se ne smeju koristiti dugo, i u slučaju duže primene od nekoliko dana, obavezne su analize krvi.


  Kako bi se neželjena dejstva svela na minimum, za ublažavanje simptoma treba koristiti najnižu moguću dozu najkraći vremenski period. Tabletu treba progutati celu sa čašom vode sa ili nakon obroka.


  Preporučeno doziranje:

  Za lečenje bola i zapaljenja

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek RAPTEN K može izazvati neželjena dejstva kod nekih pacijenata.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava, prekinite terapiju i odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu:


 5. KAKO ČUVATI LEK RAPTEN K


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.

  Nemojte koristiti lek RAPTEN K posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje:


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek RAPTEN K


RAPTEN K, 50 mg, obložene tablete


1 obložena tableta sadrži 50 mg diklofenak-kalijuma.


Ostali sastojci su: kalcijum hidrogenfosfat, bezvodni, kukuruzni skrob, natrijum karboksimetilskrob, silicijum dioksid, koloidni, bezvodni, povidon K-30, magnezijum stearat, saharoza, talk, boja: Ponceau 4R ( E 124 ) C.I. 16255, akacija, povidon K-25, makrogol 6000.


Kako izgleda lek RAPTEN K i sadržaj pakovanja


RAPTEN K, 50 mg, obložene tablete

Okrugle obložene tablete crvene boje.

10 obloženih tableta u blisteru (Alu /PVC folija).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar 2012


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


RAPTEN K®, 50 mg, obložena tableta: 515-01-6109-11-001 od 24.04.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines