FISKocr

Videx EC


UPUTSTVO ZA LEK


VIDEX® EC gastrorezistentne kapsule, tvrde, 400 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom,blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Bristol Myers Squibb


Adresa: S.r.l. Contrada Fontana del Ceraso, 03012 Anagni , Italija Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd


VIDEX® EC, gastrorezistentne kapsule, tvrde, 400 mg


didanozin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Videx EC i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Videx EC

 3. Kako se upotrebljava lek Videx EC

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Videx EC

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VIDEX EC I ČEMU JE NAMENJEN


  Videx EC je antivirusni (ili antiretrovirusni) lek, koji se koristi u terapiji HIV infekcije (infekcija izazvana virusom humane imunodeficijencije, koji spada u grupu “retrovirusa”). Pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori nukleozidne reverzne transkriptaze. Obično se koristi u kombinaciji sa drugim lekovima u terapiji HIV infekcije.


  Videx EC ne leči HIV infekciju, ali može poboljšati Vaše stanje. Moguć je razvoj infekcija ili drugih simptoma povezanih sa HIV infekcijom. Nije pokazano da terapija lekom Videx EC može smanjiti rizik od prenošenja HIV infekcija putem seksualnog kontakta ili preko krvi. Zbog toga je neophodno preduzeti odgovarajuće mere da bi se izbeglo prenošenje infekcije na druge osobe.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIDEX EC


  Lek Videx vam može propisati samo lekar koji ima iskustvo sa lekovima koji leče HIV infekciju.


  Lek Videx EC ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIDEX EC


  Ne treba upotrebljavati istu dozu leka Videx kod svih pacijenata.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Videx EC, kao i drugi lekovi može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Obavestite odmah svog lekara ako osetite bol u stomaku. Uzrok tome može biti zapaljenje pankreasa koje može

  postati životno-ugrožavajuće ukoliko se ne leči (videti deo Kada uzimate lek Videx EC, posebno vodite

  računa):


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  Promene u raspodeli telesne mase zabeležene kod nekih pacijenata na antiretroviralnoj terapiji. Ove promene uključuju nagomilavanje masnog tkiva u gornjem delu vrata i leđa (”bivolja grba”), grudi i oko abdomena (stomaka). Može doći do gubitka masnog tkiva iz nogu, ruku i lica. Uzrok i dugoročni značaj ovih promena nisu poznati.


  Može doći do porasta koncentracije šećera u krvi, triglicerida i rezistencije na insulin.


  Neželjena dejstva kod pedijatrijskih pacijenata slična su onima kod odraslih. Abnormalnosti kao što je povećanje broja krvnih ćelija se javlja u kombinovanoj terapiji sa zidovudinom. Promene na retini ili optičkom nervu su primećene kod malog broja pedijatrijskih pacijenata, većinom kod doza viših od trenutno preporučenih. Lekar može da odluči da sprovede pregled oka (retine).


  Ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u uputstvu ili pogoršanje nekog neželjenog dejstva, obavestite o tome svog lekara.


 5. KAKO ČUVATI LEK VIDEX EC


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Potražite savet od svog lekara ili farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam vise nisu potrebni. Ove mere će pomoći očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Videx ECSastav kapsule:

natrijum-karboksimetilceluloza, dietilftalat,

metakrilna kiselina kopolimer,disperzija, natrijum-skrobglikolat (Tip A)

talk.


Sastav omotača kapsule: Želatin,

natrijum-laurilsulfat, titan-dioksid (E171).


Sastav mastila: Šelak, propilenglikol,

amonijum-hidroksid, simetikon,

gvožđe (III)-oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek Videx EC i sadržaj pakovanja


Videx EC 400 mg, gastrorezistentne kapsule, tvrde su dvodelne, tvrde želatinske kapsule veličine #0, bele boje, neprovidne punjene prahom bele do skoro bele boje; na kapsulama su crvenom bojom navedene oznake BMS 400 mg na jednoj polovini kapsule i 6674.na drugoj polovini kapsule.

Tvrde gastrorezistentne kapsule sadrži 30 kapsula spakovanih u 3 blistera (PVC/PE/ACLAR®/Al) po 10 kapsula.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd Proizvođač: Bristol Myers Squibb, S.r.l. Contrada Fontana del Ceraso, 03012 Anagni , Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Videx® EC 400 mg, gastrorezistentne kapsule, tvrde, 30 x (400mg): 515-01-0704-12-001 od 22.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z