FISKocr

Doxi-Hem


UPUTSTVO ZA LEK


Doxi-Hem®, kapsule, tvrde 500 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Doxi-Hem®, kapsule, tvrde 500 mg INN: kalcijum-dobesilat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Doxi-Hem i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Doxi-Hem

 3. Kako se upotrebljava lek Doxi-Hem

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Doxi-Hem

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DOXI-HEM I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Doxi-Hem sadrži kao aktivni sastojak kalcijum-dobesilat koji se koristi u lečenju mikroangiopatija uključujući dijabetičnu retinopatiju (poremećaji funkcije krvnih sudova koji se mogu javiti kao komplikacija šećerne bolesti), kao i kod hronične venske insuficijencije (oboljenje vena koje se manifestuje otocima, grčevima i bolovima u nogama, otežanim hodanjem).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DOXI-HEM


  Lek Doxi-Hem ne smete koristiti ukoliko:


  - ste alergični (preosetljivi) na kalcijum-dobesilat ili na neki od pomoćnih sastojaka u preparatu

  (videti odeljak „šta sadrži lek Doxi-Hem“)


  Kada uzimate lek Doxi-Hem, posebno vodite računa:


  Ukoliko imate teško oštećenje funkcije bubrega koje se leči dijalizom, lečenje lekom Doxi-Hem se može sprovesti samo pod striktnim nadzorom lekara.

  Ukoliko primetite povišenu temperaturu, infekciju u usnoj duplji (anginu), bol u grlu, infekciju u anogenitalnom (predelu polnih organa) predelu i prateće simptome tokom terapije lekom Doxi-Hem, prekinite sa uzimanjem leka i obratite se Vašem lekaru. On će proveriti Vašu krvnu sliku i ukoliko je neophodno, preduzeti dalje mere.

  Lek Doxi-Hem se primenjuje samo kod odraslih.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Do sada nisu prijavljene interakcije leka Doxi-Hem sa drugim lekovima.


  Lek Doxi-Hem može uticati na laboratorijske testove za određivanje vrednosti kreatinina.


  Primena leka Doxi-Hem u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko se trudni, planirate trudnoću ili dojite, obratite se Vašem lekaru.


  Ne preporučuje se primena leka Doxi-Hem u trudnoći, osim ukoliko Vaš lekar ne proceni da je korist po majku veća od rizika po plod. Lek Doxi-Hem u vrlo maloj količini prelazi u mleko žena koje doje i zato se ne preporučuje primena ovog leka kod dojilja. Ukoliko lekar proceni da je primena ovog leka neophodna, za vreme terapije treba prekinuti dojenje.


  Uticaj leka Doxi-Hem na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema podataka da lek Doxi-Hem može uticati na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom i mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DOXI-HEM


  Lek Doxi-Hem uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene

  Kapsule ne treba žvakati, i treba ih progutati cele, uz tečnost, tokom obroka.


  Doziranje

  Dijabetična retinopatija: 1 kapsula 3 puta dnevno (ujutru, popodne i uveče).

  Hronična venska slabost: 1 kapsula 2 puta dnevno (ujutru i uveče). U slučaju poboljšanja kliničke slike (u periodu od mesec dana), dnevna doza se može smanjiti na 1 kapsulu (ujutru).


  Ako ste uzeli više leka Doxi-Hem nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno, ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, obratite se odmah Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Doxi-Hem


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Doxi-Hem


  Nije relevantno za preparat.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i u slučaju primene drugih lekova, propisana doza leka Doxi-Hem kod određenog broja bolesnika može dovesti do neželjenih reakcija.


  Neželjena dejstva koja se javljaju retko (javlja se kod 1-10 na 10000 pacijenata): mučnina, proliv, povraćanje, svrab, ospa, visoka temperatura, drhtavica, bolovi u zglobovima.


  Poremećaji krvi i limfnog sistema

  Zabeleženi su pojedinačni slučajevi agranulocitoze, posebno kod starijih pacijenata i u kombinaciji sa drugim lekovima. Po obustavljanju terapije, reakcija je bila reverzibilna.

  Potrebno je smanjenje doze ili privremeni prekid terapije kod gastrointestinalnih poremećaja.

  U slučajevima pojave alergijskih reakcija na koži i povišene temperature, bolova u zglobovima ili promena parametara krvi, terapiju treba prekinuti i obavestiti lekara, s obzirom da se može raditi o reakcijama preosetljivosti.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DOXI-HEM


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Doxi-Hem posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju, u cilju zaštite od vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Doxi-Hem Aktivne supstance su:


1 kapsula sadrži:

kalcijum-dobesilat 500 mg (u obliku kalcijum-dobesilat, monohidrat)


Ostali sastojci su:


- Skrob, kukuruzni


Kako izgleda lek Doxi-Hem i sadržaj pakovanja

Tvrda želatinska kapsula veličine № 0; Telo kapsule: neprozirno, svetložute boje. Kapa kapsule: neprozirna, tamnozelene boje.

Kapsula sadrži prah bele do bež boje.

Kapsula, tvrda.

PVC/AL blister. 3 PVC/AL blistera po 10 kapsula u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole: 515-01-05241-13-001 od 03.02.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z