stada Apoteke Apoteke

Glucosi infundibile 5%


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


GLUCOSIINFUNDIBILE5%,rastvorzainfuziju, 50g/l Pakovnje:plastičnabocasa500mlrastvora


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199. 16000 Leskovac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199. 16000 Leskovac, Republika Srbija


GLUCOSI INFUNDIBILE 5%, rastvor za infuziju INN glukoza


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Glucosi infundibile 5% i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Glucosi infundibile 5%

 3. Kako se upotrebljava lek Glucosi infundibile 5%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Glucosi infundibile 5%

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GLUCOSI INFUNDIBILE 5% I ČEMU JE NAMENJEN


  Glukoza je najvažniji monosaharid i izvor energije u organizmu.

  Lek Glucosi infundibile 5% se koristi kao vehikulum za kompatibilne lekove, elektrolite i supstance.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GLUCOSI INFUNDIBILE 5%


  Lek Glucosi infundibile 5% rastvor ne smete koristiti:


  Vaš lekar Vam neće primeniti 5% rastvor Glukoze ukoliko imate nešto od sledećeg:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GLUCOSI INFUNDIBILE 5%


  Maksimalna dnevna doza je do 40 ml/kg/dan, što odgovara 2 g glukoze. Maksimalna dnevna doza treba da je u saglasnosti sa uobičajenim ograničenjima dnevnog unosa tečnosti.


  Maksimalna brzina infuzije


  Do 5 ml/kg/h, što odgovara 0,25 g glukoze/kg/h. Maksimalna brzina kapi je 1,7 kapi/kg/min.


  Način primene

  Intravenska infuzija. Rastvor može biti primenjen preko perifernog venskog sistema, ukoliko je moguće s obzirom na medikament koji se primenjuje.


  Ako ste uzeli više leka GLUCOSI INFUNDIBILE 5% nego što je trebalo

  Nije moguće, ukoliko se infuzioni rastvor primenjuje prema uputstvu.


  Simptomi

  Predoziranje može izazvati hiperhidrataciju, poremećaj elektrolitne i acido-bazne ravnoteže, hiperglikemiju,

  serumsku hiperosmolarnost, koja eventualno može dovesti do hiperosmotske i hiperglikemijske kome.


  Prva pomoć, antidoti


  Terapija zavisi od tipa i ozbiljnosti poremećaja a podrazumeva: prekid dalje infuzije, primenu elektrolita, diuretika ili insulina.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Intravenska infuzija 5% rastvora glukoze može izazvati disbalans tečnosti i elektrolota uključujući smnjenje koncentracije kalijuma, magnezijuma i fosfata.

  Hipoglikemija i dehidratacija mogu biti posledica neodgovarajuće parenteralne primene. Takođe može nastati poliurija (pojačano izlučivanje mokraće).

  Neželjena dejstva povezana sa načinom primene 5% rastvora glukoze putem intravenske infuzije, uključuje

  febrilne reakcije, infekcije na mestu primene, lokalni bol, iritaciju vena, vensku trombozu ili flebitis (koji se proteže od mesta primene), ekstravazaciju i hipervolemiju.


  Priroda dodate supstance/leka uticaće na ostala dodatna neželjena dejstva. Primena infuzije se prekida pri pojavi neželjenih dejstava.


 5. KAKO ČUVATI LEK GLUCOSI INFUNDIBILE 5%

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 3 (tri) godine.

  Lek ne treba upotrebljavati posle isteka roka upotrebe. Pakovanje je namenjeno za jednokratnu upotrebu.

  Lek se mora upotrebiti odmah nakon otvaranja. Neutrošen sadržaj baciti.

  Koristiti samo ukoliko je rastvor bistar, bez vidljivih znakova oštećenja boce ili poklopca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebe uslove čuvanjal


  Čuvati van domašaja dece!

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GLUCOSI INFUNDIBILE 5%

1000 ml rastvora za infuziju sadrži 50.0 g glukoze, bezvodne u obliku glukoza, monohidrata.


Kalorijska vrednost: 835 kJ/l = 200 kcal/l

Teorijska osmolarnost: 278 mOsm/l

Titracija aciditeta (do pH 7): <0.5 mmol/l pH: 3.5-5.5

Pomoćne supstance:

voda za injekcije do 1000 ml


Kako izgleda lek GLUCOSI INFUNDIBILE 5% i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan rastvor, bez mehaničkih onečišćenja.

Poluprovidna plastična boca od polietilena niske gustine sa 500 ml rastvora.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


  1. 1


   Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim stručnjacima


   Terapijske indikacije


   Vehikulum za kompatibilne lekove, elektrolite i supstance.


   Doziranje i način primene


   Preporučena šema doziranja


   Volumen treba da bude toliki da obezbedi željenu koncentraciju rastvorenog ili razblaženog medicinskog proizvoda.


   Maksimalna dnevna doza


   Maksimalna dnevna doza je do 40 ml/kg/dan, što odgovara 2 g glukoze. Maksimalna dnevna doza treba da je u saglasnosti sa uobičajenim ograničenjima dnevnog unosa tečnosti.


   Maksimalna brzina infuzije


   Do 5 ml/kg/h, što odgovara 0,25 g glukoze/kg/h. Maksimalna brzina kapi je 1,7 kapi/kg/min.


   Način primene

   Intravenska infuzija. Rastvor može biti primenjen preko perifernog venskog sistema, ukoliko je moguće s obzirom na medikament koji se primenjuje.


   Kontraindikacije


   • Hiperglikemija

   • Hiperkaliemija

   • Acidoza


    Sledeće kontraindikacije se odnose na situacije kada je potrebno da se primene velike količine tečnosti:

   • Hiperhidratacija

   • Hipotonična dehidratacija


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Infuzija glukoze se ne sme sprovoditi kroz isti infuzioni sistem istovremeno, odnosno pre, ili nakon infuzije krvi zbog mogućnosti nastanka hemolize i pseudokoagulacije.


Infuzija velike zapremine mora se primeniti uz pažljivo praćenje kod pacijenata koji imaju intoksikaciju vodom, insuficijenciju srca i pluća ili tešku insuficijenciju bubrega sa/bez oligurijom/anurijom.


Primena 5% rastvora glukoze može dovesti do hiperglikemije.

U tom slučaju (slučaju hiperglikemije), ne preporučuje se primena ovog rastvora posle akutnog ishemijskog

napada pošto se smatra da je hiperglikemija uključena u ishemijsko oštećenje mozga, a takođe otežava i oporavak posle ishemijskog oštećenja mozga.


Infuzija rastvora glukoze bi trebalo da bude kontraindikovana prvih 24 sati posle traume glave, a praćenje glikemije treba da bude brižljivo tokom epizoda intrakranijalne hipertenzije.


Posebno kliničko praćenje je neophodno na početku svake intravenske infuzije.

Primena mora biti pod redovnim i brižnim nadzorom. Klinički i biološki parametri, naročito glikemija, moraju biti određivani.


Ukoliko nastane hiperglikemija, brzina infuzije sa mora prilagoditi ili se dodaje insulin. Ukoliko je potrebno, treba parenteralno primeniti kalijum.

Tolerancija glukoze može biti oštećena kod pacijenata sa insuficijencijom bubrega ili dijabetes melitus-om. Ako se ovaj rastvor daje dijabetičarima ili pacijentima sa insuficijencijom bubrega, pažljivo praćenje glikemije je neophodno, a može biti potrebno prilagođavanje potreba za insulinom i/ili kalijumom.


Preporučuje se primena infuzije sporijom brzinom zbog smanjivanja rizika od nastajanja nepoželjnog osmotskog diuretičkog efekta.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nije primenljivo.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Potreban je oprez kod primene 5% rastvor Glukoze kod trudnica i dojilja kao i češće praćenje koncentracije glukoze u krvi.

5% rastvor glukoze se kod trudnica može koristiti kao vehikulum za primenu drugih lekova. Nema podataka o neželjenim dejstvima na potomke nakon primene 5% rastvora glukoze putem intravenske infuzije tokom trudnoće, porođaja i dojenja.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nije primenljivo.


Neželjena dejstva


Intravenska infuzija 5% rastvora glukoze može izazvati disbalans tečnosti i elektrolota uključujući hipokalijemiju, hipomagnezijemiju i hipofosfatemiju.

Hipoglikemija i dehidratacija mogu biti posledica neodgovarajuće parenteralne primene. Takođe može nastati poliurija.

Neželjena dejstva povezana sa načinom primene 5% rastvora glukoze putem intravenske infuzije, uključuje febrilne reakcije, infekcije na mestu primene, lokalni bol, iritaciju vena, vensku trombozu ili flebitis (koji se proteže od mesta primene), ekstravazaciju i hipervolemiju.


Priroda dodate supstance/leka uticaće na ostala dodatna neželjena dejstva. Primena infuzije se prekida pri pojavi neželjenih dejstava.

Predoziranje


Simptomi

Predoziranje može izazvati hiperhidrataciju, poremećaj elektrolitne i acido-bazne ravnoteže, hiperglikemiju, serumsku hiperosmolarnost, koja eventualno može dovesti do hiperosmotske i hiperglikemijske kome.


Prva pomoć, antidoti


Terapija zavisi od tipa i ozbiljnosti poremećaja a podrazumeva: prekid dalje infuzije, primenu elektrolita, diuretika ili insulina.


Inkompatibilnost


Zbog kiselog pH, rastvor može biti inkompatibilan sa drugim lekovima.

Koncentrat eritrocita se ne sme naći u 5% rastvoru glukoze zbog toga što može nastati pseudo-aglutinacija.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines