pfizer Apoteke Apoteke

GlucaGen


UPUTSTVO ZA LEK


GlucaGen® HypoKit®; prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, 1mg/ml

Pakovanje: bočica sa praškom i napunjen injekcioni špric sa rastvaračem, 1 x 1ml


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Novo Nordisk A/S


Adresa: Novo Allé, 2880 Bagsvaerd, Danska


Podnosilac zahteva: Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd


Adresa: Milutina Milankovića 9b, 11070 Beograd, Srbija


GlucaGen HypoKit® 1 mg

Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

Glukagon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što bude potrebno hitno primeniti ovaj lek. Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i ukoliko imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek GlucaGen i čemu je namenjen

  ®

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GlucaGen HypoKit

  HypoKit

 3. Kako se upotrebljava lek GlucaGen ®

  ®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GlucaGen HypoKit

 6. Dodatne informacije

 7. Dodatne informacije za stručno medicinsko osoblje


HypoKit

 1. ŠTA JE LEK GlucaGen ®


  I ČEMU JE NAMENJEN


  Glukagon je prirodni hormon koji u organizmu ispoljava dejstvo suprotno insulinu. Pomaže konverziju glikogena u glukozu u jetri, nakon čega se glukoza iz jetre oslobađa u krvotok.


  poKit

  GlucaGenHy ®


  se koristi za hitnu primenu u urgentnim slučajevima ozbiljne hipoglikemije kod

  pacijenata sa dijabetesom koji su izgubili svest.


  Ozbiljna hipoglikemija poznata je i kao veoma nizak šećer u krvi.


  HypoKit

  Injekciju leka GlucaGen ®


  Vam mora dati druga osoba.

  Pogledati pod Šta morate reći Vašim prijateljima, porodici, starateljima ili saradnicima, odeljak 3.


  Za medicinsko stručno osoblje: Dijagnostička upotreba je opisana u odeljku 7.

  ®

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GlucaGenHypoKit

  ®

  Lek GlucaGenHypoKit

  ne smete koristiti:

  može povećati antikoagulantni efekat varfarina.


  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta.


  ®

  Primena leka GlucaGenHypoKit

  u periodu trudnoće i dojenja


  Ako imate dijabetes, a trudni ste ili dojite, u slučaju ozbiljne hipoglikemije možete koristiti

  ®

  GlucaGenHypoKit .


  Pitajte za savet Vašeg lekara ili farmaceuta pre nego što uzmete lek.


  HypoKit

  Uticaj leka GlucaGen ®


  na upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Ako posle ozbiljne hipoglikemije i dalje osećate iste simptome, nemojte voziti ili upravljati mašinama.


  HypoKit

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GlucaGen ®


Pripremanje rastvora za ubrizgavanje


 1. Skinite plastičnu kapicu sa bočice. Uklonite poklopac igle sa šprica. Ubodite iglu kroz gumeni zatvarač (u predelu označenog kruga) na bočici koja sadrži GlucaGenHypoKit® i ubrizgajte celokupnu zapreminu tečnosti

  iz šprica u bočicu.


 2. Ne izvlačeći iglu iz bočice, blago protresite bočicu dok se GlucaGenHypoKit® potpuno ne rastvori i tečnost ne postane bistra.


 3. Proverite da li je klip potpuno potisnut na dole. Dok držite iglu u rastvoru, polako uvucite celokupnu zapreminu tečnosti u špric. Vodite računa da ne izvučete klip iz šprica. Veoma je važno da uklonite sve mehuriće vazduha iz šprica:

 4. Dozu leka ubrizgajte potkožno ili u mišić.


  Koliko leka da upotrebite


  Kit

  Uvek uzimajte GlucaGenHypo ®


  tačno kako Vam je lekar rekao. Ako niste sigurni kako treba da ga koristite

  konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajene doze:

, Vi ili neko u Vaše ime mora stupiti u kontakt sa

Vašim lekarom ili zdravstvenim radnikom kako bi saznali razlog nastanka hipoglikemije, kao i kako da izbegnete da se ponovo desi.

HypoKit

Ako ste uzeli više leka GlucaGen ®


nego što je trebalo

®

U slučaju primene velike doze leka GlucaGenHypoKit Posebno lečenje obično nije neophodno.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  ®

  može doći do intenzivnog povraćanja.

  GlucaGenHypoKit osoba.

  , kao i svi lekovi, može da izazove neželjena dejstva, iako se ona ne ispoljavaju kod svih


  Veoma retka neželjena dejstva (manje od 1 u 10 000)

 2. KAKO ČUVATI LEK GlucaGen ®


 3. DODATNE INFORMACIJE

  ®

  Šta sadrži lek GlucaGenHypoKit


 4. DODATNE INFORMACIJE ZA STRUČNO MEDICINSKO OSOBLJE


Stručno medicinsko osoblje bi trebalo da bude upućeno u sve prethodne odeljke teksta uputstva pre nego što pročita sledeće dodatne informacije.

GlucaGenHypoKit se ne sme davati intravenskom infuzijom. Lečenje ozbiljne hipoglikemije

Lek primeniti s.c ili i.m injekcijom. Ako pacijent ne odreaguje u roku od 10 minuta glukozu bi trebalo dati

intravenski. Kada pacijent odreaguje na terapiju, neophodno je oralno dati ugljene hidrate kako bi se glikogen u jetri obnovio i sprečio ponovni nastanak hipoglikemije.


Dijagnostičke procedure

Kada se završi dijagnostička procedura treba oralno dati ugljene hidrate, ako je to u skladu sa primenjenom dijagnostičkom procedurom. Zapamtite da GlucaGen®HypoKit ispoljava suprotno dejstvo od insulina. Posebnu pažnju obratite prilikom endoskopske ili radiografske procedure kada ubrizgavate GlucaGenHypoKit pacijentima sa dijabetesom ili starijim ljudima sa srčanim oboljenjima.


Imajte u vidu da špric sa tanjom iglom i finije graduisanom skalom može biti podesniji za dijagnostičke procedure.


Pregledi gastrointestinalnog trakta:

Raspon doza je od 0,2-2 mg u zavisnosti od dijagnostičke tehnike i načina primene. Uobičajena dijagnostička doza za relaksaciju želuca, bulbusa duodenuma, dvanestopalačnog i tankog creva je 0,2-0,5 mg. Nakon i.v ubrizgavanja 0,2-0,5 mg dejstvo nastupa za 1 minut, a efekat traje između 5 i 20 minuta, u zavisnosti od toga koji organ se ispituje. Početak dejstva nakon i.m ubrizgavanja 1-2 mg nastupa za 5-15 minuta, a traje približno 10-40 minuta, u zavisnosti od organa koji se ispituje.


Dodatna neželjena dejstva nakon upotrebe u dijagnostičkoj proceduri


Promene krvnog pritiska, ubrzani ili usporeni srčani otkucaji, hipoglikemija i hipoglikemijska koma.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines