Moozeeck

Kytril


UPUTSTVO ZA LEK


Kytril®, film tablete, 1 mg

Pakovanje: ukupno 10 kom; blister, 1x10 film tableta


1.F.Hoffmann-La Roche Ltd


Proizvođač:

 1. Roche S.p.A.


  Adresa: 1.Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska

  2. Via Morelli 2, segrate (Milano), Italija


  Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.


  Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


  Kytril®, 1 mg, film tablete


  INN: granisetron


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kytril i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kytril

 3. Kako se upotrebljava lek Kytril

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kytril

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KYTRIL, I ČEMU JE NAMENJEN?


  Kytril sadrži lek koji se zove granisetron. On pripada grupi lekova koji se nazivaju antagonistima 5-HT3 receptora koji deluju kao antiemetici.


  Kytril se koristi da spreči mučninu i povraćanje koje je izazvano drugim medicinskim tretmanima, kao što su hemioterapija ili radiotrepija kod raka.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KYTRIL


  Lek Kytril ne smete koristiti:


  Ne smete uzimati Kytril ako ste alergični (preosetljivi) na granisetron ili bilo koji od sastojaka leka Kytril (navedeno u delu 6. Dodatne informacije)


  Ako niste sigurni u vezi sa ovim, razgovarajte sa svojim lekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom pre nego što uzmete ove tablete.


  Kada uzimate lek Kytril, posebno vodite računa:

  Proverite sa svojim lekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom pre nego što uzmete Kytril ako:

  -imate probleme sa radom Vaših creva zbog moguće usporavanja njihovog rada


  Uzimanje leka Kytril sa hranom ili pićima


  Nema posebnih upozorenja.


  Primena leka Kytril u periodu trudnoće i dojenja


  Ovaj lek ne biste smeli da uzimate ako ste trudni, pokušavate da zatrudnite ili dojite, osim ako Vam je to Vaš lekar rekao.

  Pitajte svog lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta za savet pre nego što dobijete lek.


  Uticaj leka Kytril na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Malo je verovatno da će lek Kytril uticati na Vašu sposobnost da upravljate motornim vozilima ili rukujete mašinama.

  Važne informacije o nekim sastojcima leka Kytril


  Kytril sadrži laktozu, koja je vrsta šećera. Ukoliko vam je lekar rekao da ne podnosite i da ne možete

  da varite neke šećere (imate intoleranciju na neke šećere), razgovarajte sa vašim lekarom pre nego što uzmete ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KYTRIL


  Uvek uzimajte Kytril tačno onako , kako Vam je Vaš doktor rekao. Ako niste sigurni trebalo bi da proverite s Vašim lekarom.


  Doza leka Kytril varira od jednog do drugog pacijenta što zavisi od vaših godina, telesne težine i drugih lekova koje uzimate za sprečavanje muke i povraćanja.


  Uobičajeno doziranje:  ili


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Kytril


  Ne prekidajte uzimanje leka dok se ne završi lečenje. Ako prekinete uzimanje leka Vaši simptomi se mogu ponovo javiti.


  Ako imate bilo kakva dalja pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svaki drugi lek i Kytril može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ako imate sledeći problem odmah se obratite lekaru:


 5. KAKO ČUVATI LEK KYTRIL ROK UPOTREBE

  Rok upotrebe Kytril film tableta je 5 (pet) godina.


  Po isteku roka upotrebe utisnutog na pakovanju, tablete nemojte koristiti.


  Čuvanje


  Držati Kytril van domašaja i vidokruga dece!


  Nema specijalnih uslova čuvanja..

  Ove tablete čuvajte u originalnom pakovanju.

  Nemojte bacati preostale tablete. Umesto toga, vratite ih Vašem farmaceutu, kako bi mogle biti pažljivo odložene. Zadržite ih samo ako Vam Vaš doktor tako kaže.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kytril


Aktivna supstanca u Kytril tabletama 1mg je granisetron. Svaka film tableta sadrži 1 mg granisetrona , u obliku hidrohlorida.


Pomoćne materije su: celuloza- mikrokristalna(E460), natrijum-skrobglikolat, hipromeloza (E464), laktoza- monohidrat, magnezijum-stearat (E572).


Film kojim je obložena tableta Opadry YS-1-18027-A sastoji se od: hipromeloza (E464), titan-dioksida (E171), makrogola 400, polisorbata 80 (E433)


Kako izgleda lek Kytril i sadržaj pakovanja


Bikonveksne film tablete trouglastog oblika, bele do skoro bele boje, sa utisnutom oznakom "K1" sa jedne strane.

U kutiji se nalazi jedan blister sa 10 film tableta (1 mg).


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođači:

 1. F.Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, Basel, Švajcarska

 2. Roche S.p.A., via Morelli 2, Segrate (Milano), Italija


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo Uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2012.


Režim izdavanja leka


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0098-12-002 od 13.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z