FISKocr

ADENURIC


UPUTSTVO ZA LEK


ADENURIC® 80, film tableta, 80 mg


ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom

ukupno 56 kom, blister, 4 x 14 kom


Ime leka, oblik, jačina, pakovanje


Proizvođač: Menarini - Von Heyden GmbH

Adresa: Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden, Nemačka

Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd

Adresa: Milutina Milankovića 19a/II sprat, Novi Beograd


ADENURIC®80, 80 mg, film tableta

Febuksostat


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ADENURIC i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ADENURIC

 3. Kako se upotrebljava lek ADENURIC

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ADENURIC

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


 1. ŠTA JE LEK ADENURIC I ČEMU JE NAMENJEN


  ADENURIC tablete sadrže aktivnu supstancu febuksostat i koriste se za lečenje gihta, koji je povezan sa povećanom količinom mokraćne kiseline (urata) u telu. Kod nekih ljudi, koncentracija mokraćne kiseline u krvi se povećva i može postati suviše visoka da bi ostala rastvorljiva. Kada se to dogodi, kristali urata mogu da se formiraju u i oko zglobova i u bubrezima. Ovi kristali mogu da izazovu iznenadan oštar bol, crvenilo, toplinu i oticanje zgloba (pojava poznata kao napad gihta). Ukoliko se stanje ostavi nelečeno, veći depoziti, zvani tofi (TOE-FI), mogu se formirati u i oko zglobova. Tofi mogu da izazovu oštećenje zglobova i kostiju.


  ADENURIC deluje tako što snižava koncentraciju mokraćne kiseline. Održavanje niskih nivoa mokraćne kiseline primenom leka ADENURIC jednom dnevno, zaustavlja formiranje kristala i tokom vremena dovodi do smanjenja simptoma. Održavanje nivoa mokraćne kiseline u dovoljno niskim koncentracijama tokom dužeg vremenskog perioda, takođe može da dovede do smanjenja tofa.


  ADENURIC je indikovan kod odraslih.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ADENURIC

  Lek ADENURIC ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ADENURIC

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  ADENURIC postoji kao tableta od 80 mg ili kao tableta od 120 mg. Vaš lekar će Vam prepisati jačinu koja je najpodesnija za Vas.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi tako i lek ADENURIC može izazvati određena neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Prestanite sa upotrebom ovog leka i kontaktirajte odmah lekara ako se kod Vas ispolje sledeće retke neželjene reakcije (javljaju se kod 1 od 1000 ljudi), zato što se može razviti ozbiljna alergijska reakcija:

 5. KAKO ČUVATI LEK ADENURIC  Nikada ne bacajte lekove u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ADENURIC

Aktivna supstanca je febuksostat.

Svaka tableta sadrži 80 mg febuksostata.


Ostali sastojci su: Jezgro tablete Laktoza, monohidrat

Celuloza, mikrokristalna

Magnezijum-stearat Hidroksipropilceluloza Natrijum-kroskarmeloza

Silicijum dioksid, koloidni hidratisani


Omotač tablete

Opadry II, Žuti, 85F42129 koji sadrži: Polivinil alkohol

Titan-dioksid Makrogol 3350 Talk

Gvožđe (III) oksid, žuti


Kako izgleda lek ADENURIC i sadržaj pakovanja

ADENURIC su bledo žute do žute boje film tablete, ovalnog oblika. Film tablete od 80 mg su označene sa jedne strane utisnutim “80”.


Pakovanje od 28 film tableta (2 blistera sa po 14 tableta u kutiji) i uputstvom za lek. Pakovanje od 56 film tableta (4 blistera sa po 14 tableta u kutiji) i uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Predstavništvo Beograd Milutina Milankovića 19a/II sprat


Proizvođač:

Menarini – Von Heyden GmbH

Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Adenuric 80

Kutija sa 28 film tableta od 80 mg febuksostata (2 blistera sa po 14 tableta): 515-01-6282-11-001 od 20.11.2012.

Kutija sa 56 film tableta od 80 mg febuksostata (4 blistera sa po 14 tableta): 515-01-6283-11-001 od 20.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z