FISKocr

Bilive


UPUTSTVO ZA LEK


Bilive®, film tablete, 5 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Bilive®, film tablete, 5mg tadalafil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bilive i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bilive

 3. Kako se upotrebljava lek Bilive

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bilive

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BILIVE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Bilive sadrži aktivnu supstancu tadalafil, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori fosfodiesteraze tipa 5.


  Lek Bilive se koristi kod muškaraca u terapiji:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BILIVE


  Lek Bilive ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BILIVE

  Uvek uzimajte Bilive tačno onako kako vam je lekar objasnio. Ako niste sigurni proverite sa lekarom ili farmaceutom.


  Način primene

  Lek Bilive se koristi za oralnu primenu kod muškaraca. Progutajte celu tabletu uz dovoljno vode. Lek Bilive se može uzimati sa hranom ili na prazan stomak.

  Konzumiranje alkohola može uticati na sposobnost da postignete erekciju. Korišćenje alkohola može privremeno da snizi krvni pritisak. Ako ste uzeli ili planirate da uzmete lek Bilive izbegavajte preteranu konzumaciju alkohola (nivo alkohola u krvi veći od 0,08 %) jer može doći do povećanja rizika od vrtoglavice kada ste u stojećem položaju.


  Doziranje

  U terapiji erektilne disfunkcije

  Preporučena početna doza je 5 mg jednom dnevno u približno isto vreme svakog dana. U zavisnosti od odgovora pacijenta na terapiju, lekar može smanjiti dozu leka Bilive na 2,5 mg.


  Lek Bilive ne smete uzimati više od jednom dnevno.

  Kada se uzima jednom dnevno lek Bilive omogućava postizanje erekcije, nakon seksualne stimulacije, u bilo kom trenutku u toku 24 sata. Ovaj način doziranja može biti pogodan za muškarce koji očekuju da će imati seksualne odnose dva ili više puta nedeljno.


  Važno je znati da lek Bilive ne deluje ako ne postoji seksualna stimulacija. Vama i Vašem partneru će biti potrebna predigra, baš kao i u slučaju kada ne koristite lek za erektilnu disfunkciju.

  Konzumiranje alkohola može da utiče na sposobnost postizanja erekcije.


  U terapiji benigne hiperplazije prostate

  Doza je 5 mg jednom dnevno u približno isto vreme svakog dana.

  Ukoliko patite od benigne hiperplazije prostate i erektilne disfunkcije, doza takođe iznosi 5 mg dnevno. Lek Bilive ne smete uzimati više od jedanput dnevno.


  Lek Bilive u obliku film tablete od 5 mg nije pogodan za primenu doze od 2,5 mg tadalafila, budući da ona ne može da se deli.


  Ako ste uzeli više leka Bilive nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Bilive nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa lekarom.

  Možete dobiti neku neželjenu reakciju opisanu u poglavlju 4.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bilive

  Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite. Ne uzimajte dvostruku dozu leka da bi nadoknadili propušenu.

  Lek Bilive ne smete uzimati više od jednom dnevno.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Bilive

  Ako imate dodatnih pitanja obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, Bilive može da ima neželjene efekte iako se oni ne moraju javiti kod svih koji ga upotrebljavaju.

  Ovi neželjeni efekti su obično blagi do umereni.


  Ukoliko osetite neki od sledećih simptoma prekinite sa primenom leka i odmah potražite medicinsku pomoć:

  prestanka rada srca.


  Neželjene reakcije vrtoglavica i dijareja su češće prijavljene kod muškaraca starijih od 75 godina koji uzimaju tadalafil.


  Ako se bilo koja od navedenih neželjenih reakcija pogorša, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BILIVE


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Bilive nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji.


  Čuvanje

  Ne zahtevaju se posebni uslovi čuvanja leka. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bilive

Aktivna supstanca: tadalafil.

Bilive, film tablete, 30 x 5 mg: jedna film tableta sadrži 5 mg tadalafila.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; povidon 25; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum- stearat; natrijum-laurilsulfat.

Film omotač: Opadry Yellow 0Y-32823 (u čiji sastav ulaze: hipromeloza 6cP; titan-dioksid (E 171); Makrogol 400; gvožđe-oksid, žuti (E 172); gvožđe-oksid, crveni (E 172)).


Kako izgleda lek Bilive i sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik

Film tablete.

Bilive, film tablete, 30 x 5 mg: okrugle, bikonveksne film tablete žute boje, prečnika 6 mm.


Priroda i sadržaj kontakne ambalaže


Bilive, film tablete, 30 x 5 mg: 3 blistera (OPA/Alu/PVC-Alu blister ili PVC/PVdC-Alu blister) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Bilive, film tablete, 30 x 5 mg: 515-01-9211-12-001 od 10.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z