FISKocr

PRILINDA


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


PRILINDA tablete, ramipril, 2,5 mg; 5 mg

Pakovanje; ukupno 28, blister, 4 x 7


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


PRILINDA, 2,5 mg, 5 mg, tablete INN: ramipril

Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek PRILINDA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PRILINDA

 3. Kako se upotrebljava lek PRILINDA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek PRILINDA

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PRILINDA I ČEMU JE NAMENJEN?


  PRILINDA sadrži aktivnu supstancu ramipril. On pripada grupi lekova koji se zovu ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima).


  PRILINDA deluje tako što: 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PRILINDA


  Lek PRILINDA ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PRILINDA


  Lek PRILINDA uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka

 4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA


  Lek PRILINDA, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah prestanite sa uzimanjem PRILINDE i idite kod lekara, ukoliko primetite neki od sledećih ozbiljnih neželjenih efekata – možda Vam je neophodna hitna medicinska intervencija:  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PRILINDA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek PRILINDA posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek PRILINDA


Aktivne supstance su:


PRILINDA, 2,5 mg, tablete:


1 tableta sadrži:

ramipril 2,5 mg


PRILINDA, 5 mg, tablete:


1 tableta sadrži:

ramipril 5 mg


Ostali sastojci su:


PRILINDA, 2,5 mg, tablete:Kako izgleda lek PRILINDA i sadržaj pakovanja


PRILINDA, 2,5 mg, tablete:


Tablete, oblika kapsule, svetlo žute boje, sa jedva primetnim mrljama, koje sa jedne strane imaju utisnutu podeonu crtu.


PRILINDA, 5 mg, tablete:


Tablete, oblika kapsule, svetlo ružičaste boje, sa jedva primetnim mrljama, koje sa jedne strane imaju utisnutu podeonu crtu.


Aluminijum/aluminijumski blister (oPA/Al/PVC-aluminijumski blister) Veličina pakovanja: 28 tableta

Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Septembar 2011.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole;

Broj i datum poslednje obnove dozvole za stavljanje u promet leka Prilinda tablete, ramipril 2,5mg: 515-01-2165-11-001 od 06.10.2011.

Broj i datum poslednje obnove dozvole za stavljanje u promet leka Prilinda tablete, ramipril 5mg: 515-01-2166-11-001 od 06.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z