Moozeeck

Anazol


UPUTSTVO ZA LEK


ANAZOL, film tableta, 1 mg, 3 x 10 film tableta


Proizvođač: Zdravlje-Medic d.o.o.


Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, /mesto proizvodnje Kumanački put bb,Novi Bečej, Republika Srbija


Podnosilac zahteva Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad


Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija


ANAZOL 1 mg film tableta INN: anastrozol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Anazol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Anazol

 3. Kako se upotrebljava lek Anazol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Anazol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ANAZOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivni sastojak Anazol film tableta je anastrozol. Anazol pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori aromataze. Anazol je namenjen lečenju raka dojke kod žena u postmenopauzi.


  Anazol deluje tako što snižava nivo ženskih polnih hormona iz grupe estrogena koje Vaše telo proizvodi. Lek Anazol ometa aktivnosti enzima koji se nalazi u organizmu a zove se aromataza”.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ANAZOL


  Lek ANAZOL ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ANAZOL


  Uvek sledite uputstva Vašeg lekara kako i koliko dugo da uzimate Anazol film tablete. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.  Važno je da lek Anazol uzimate bez prekida sve vreme koliko Vam je Vaš lekar preporučio. Terapija lekom Anazol je dugotrajna i može se dogoditi da je potrebno da lek uzimate nekoliko godina.


  Upotreba kod dece


  Anazol film tablete ne smeju uzimati deca i adolescenti.


  Ako ste uzeli više leka ANAZOL nego što je trebalo


  Ukoliko ste Vi (ili neko drugi) uzeli više Anazol film tableta nego što je trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ANAZOL


  Nikada ne uzimajte duplu dozu (dve doze istovremeno) da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek. Samo nastavite sa uzimanjem leka po redovnom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ANAZOL


  Ne prekidajte sa uzimanjem Anazol film tableta ukoliko Vam to Vaš lekar ne kaže.


  Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i kod svih drugih lekova, i kod Anazol film tableta ponekad mogu da se jave neželjena dejstva. Ona mogu biti:


  Veoma česta neželjena dejstva - zabeležena kod više od 1 pacijenata na 10 koji uzimaju lek:

 5. KAKO ČUVATI LEK ANAZOL


  Rok upotrebe


  2 godine

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ANAZOL


Anazol, 1 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži 1 mg anastrozola.


Pomoćne supstance Jezgro tablete:Kako izgleda lek ANAZOL i sadržaj pakovanja


Anazol, 1 mg, film tableta:

Okrugle, bikonveksne film tablete bele boje sa utisnutom oznakom “1” na jednoj strani i sa utisnutom oznakom “H” na drugoj strani.


Anazol,1 mg, film tableta:

Tri blistera (PVC/Alu) sa 10 film tableta od 1 mg u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad; Rumenačka 1/I;

21 000 Novi Sad; Republika Srbija


Proizvođač

Zdravlje-Medic d.o.o.

Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, /mesto proizvodnje Kumanački put bb,Novi Bečej, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0644-12-001 od 03.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z