endo Apoteke Apoteke

URICIN

film tabl. 20x400mg
CENA: 598,09 din.


UPUTSTVO ZA LEK


URICIN®, film tablete, 400 mg

Pakovanje: ukupno 20 film tableta, blister, 2 x 10 kom


Proizvođač: SLAVIAMED d.o.o, Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. SrbijaAdresa:

mesto proizvodnje: SLAVIAMED d.o.o, Rumska malta bb, Sremska Mitrovica, R. Srbija


Podnosilac zahteva: SLAVIAMED d.o.o


Adresa: Bulevar Oslobođenja 177, Beograd


URICIN®, 400 mg, film tablete INN: norfloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek URICIN i čemu je namenjen;

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek URICIN;

 3. Kako se upotrebljava lek URICIN;

 4. Moguća neželjena dejstva;

 5. Kako čuvati lek URICIN;

 6. Dodatne informacije.


 1. ŠTA JE LEK URICIN I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek URICIN sadrži supstancu koji se zove norfloksacin. To je antibiotik koji deluje protiv velikog broja bakterija.

  Lek URICIN se koristi za lečenje infekcija urinarnog sistema. Deluje tako što ubija bakterije koje izazivaju infekciju urinarnog sistema.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK URICIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek URICIN ne smete koristiti:  Ne smete uzimati lek URICIN ako se bilo šta od ovoga odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre nego što počnete da uzimate lek URICIN.


  Kada uzimate lek URICIN, posebno vodite računa:


  Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek URICIN:

  hinidin, hidrohinidin, dizopiramid, amjodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),


  Ako niste sigurni da li se bilo šta od nabrojanog odnosi na Vas, obratite se lekaru ili farmaceutu pre nego što počnete da uzimate lek URICIN.


  Uzimanje leka URICIN sa hranom ili pićima


  Lek URICIN se primenjuje oralno, film tabletu progutajte celu sa punom čašom vode. Lek URICIN uzimajte najmanje jedan sat pre ili dva sata posle obroka, mleka ili mlečnih proizvoda, uz izbegavanje istovremene primene leka sa antacidima, jer smanjuju njegovu resorpciju.


  Primena leka URICIN i izlaganje suncu

  Ne izlažite se suncu koliko god možete dok uzimate lek URICIN. Ovaj lek može da izazove alergijsku reakciju kod nekih pacijenata kada su izloženi suncu.


  Primena leka URICIN u periodu trudnoće i dojenja

  Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ne smete uzimati lek URICIN ako ste trudni ili ako postoji mogućnost da budete trudni. To je zbog toga što lek može da utiče na bebu.

  Nemojte da dojite ako uzimate lek URICIN, zbog toga što male količine leka mogu da prođu u mleko majke.


  Uticaj leka URICIN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Upotreba leka URICIN utiče na psihofizičke sposobnosti. Možda ćete osetiti vrtoglavicu dok uzimate lek URICIN. Ako se budete tako osećali, nemojte upravljati motornim vozilom ili rukovati alatima i mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka URICIN

  Reč je o supstancama koje se uobičajeno koriste u farmaceutskoj industriji.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK URICIN

  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

  Doza leka URICIN zavisi od vrste i ozbiljnosti bolesti. Uobičajena doza je:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek URICIN može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.

  Pri primeni ovog leka mogu nastati sledeća neželjena dejstva:


  Prestanite da uzimate lek URICIN i odmah se obratite lekaru ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava, možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć.  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK URICIN


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje

  Držati lek URICIN van domašaja i vidokruga dece!

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC , u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek URICIN


Kvantitativni sastav:

Jedna film tableta sadrži 400 mg norfloksacina. Kvalitativni sastav:

Aktivna supstanca: norfloksacin


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav jezgra tablete: celuloza, mikrokristalna;

skrob, kukuruzni; kopovidon VA 64;

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;

magnezijum-stearat;


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav filma: hidroksipropilmetilceluloza (E464);

titan-dioksid (E171); makrogol 6000.


Kako izgleda lek URICIN i sadržaj pakovanja

Film tablete su okrugle, bikonveksne, skoro bele boje.

Jedno pakovanje sadrži 2 blistera (PVC/ALU) sa po 10 film tableta i uputstvo za lek. Pakovanje sadrži 20 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: SLAVIAMED d.o.o., Srbija, Beograd, Bulevar Oslobođenja 177;


Proizvođač: SLAVIAMED d.o.o., Srbija, Beograd, Bulevar Oslobođenja 177;

mesto proizvodnje: SLAVIAMED d.o.o., Srbija, Sremska Mitrovica, Rumska malta bb


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek sa može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01273-14-001 od 03.09.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines