FISKocr

Myozyme


UPUTSTVO ZA LEK


Myozyme®, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju, 50 mg Pakovanje: bočica, staklena, 1 x 50 mg


 1. Proizvođač: Genzyme Limited


  Adresa: 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Velika Britanija


 2. Proizvođač: Genzyme Ireland Ltd


Adresa: IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irska


Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.


Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Novi Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:


Myozyme®, 50 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju INN: alglukozidaza alfa

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Myozyme i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Myozyme

 3. Kako se upotrebljava lek Myozyme

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Myozyme

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MYOZYME I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Myozyme koristi se za lečenje odraslih, dece i adolescenata svih uzrasta kod kojih je potvrđena dijagnoza Pompeove bolesti.


  Osobe sa Pompeovom bolešću imaju niske nivoe jednog enzima koji se naziva alfa-glukozidaza. Ovaj enzim pomaže organizmu da kontroliše nivoe glikogena (jedne vrste ugljenih hidrata). Glikogen obezbeđuje telu energiju, ali kod Pompeove bolesti njegovi nivoi mogu da budu suviše visoki.


  Lek Myozyme je veštački enzim koji se naziva alglukozidaza alfa i on može da zameni prirodan enzim koji nedostaje kod Pompeove bolesti.


  Kod pacijenata sa Pompeovom bolešću kasnog tipa (koja predstavlja oblik Pompeove bolesti sa sporijom progresijom, čiji se simptomi javljaju nakon perioda najranijeg detinjstva), dokazi o efikasnosti leka su ograničeni.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MYOZYME


  Lek Myozyme ne smete koristiti:


  Ukoliko su se kod Vas javile po život opasne alergijske reakcije (reakcije preosetljivosti) na alglukozidazu alfa ili bilo koji drugi sastojak leka Myozyme, a ponovna primena ovog leka nije bila uspešna. U simptome po život opasnih alergijskih reakcija spadaju nizak krvni pritisak, veoma brzi otkucaji srca, otežano disanje, povraćanje, otok lica, koprivnjača ili osip.


  Kada uzimate lek Myozyme, posebno vodite računa:


  Ukoliko se lečite lekom Myozyme, kod Vas može da se javi takozvana reakcija povezana sa infuzijom dok dobijate infuziju ili nekoliko sati nakon infuzije. Takva reakcija uključuje različite simptome kao što su osećaj vrućine, jeza, glavobolja, vrtoglavica, svrab kože i mučnina (videti odeljak 4 za pregled svih reakcija povezanih sa infuzijama). Reakcija povezana sa infuzijom može ponekad da bude veoma teška. Ukoliko se kod Vas javi takva reakcija, o tome treba odmah da obavestite svog lekara. Možda ćete morati da dobijete dodatne lekove kako bi se sprečila alergijska reakcija (npr. antihistaminike i/ili kortikosteroide) ili smanjila telesna temperatura (antipiretike).


  Ukoliko se na Vašoj koži jave teške ulcerativne lezije (gnojne rane i kožni čirevi), molimo vas obavestite o tome svog lekara. Ukoliko se javi otok Vaših donjih ekstremiteta ili generalizovani otok, molimo vas obavestite svog lekara. Vaš lekar bi trebalo da razmotri prekid primene leka Myozyme i započinjanje odgovarajućeg medicinskog tretmana. Vaš lekar treba da razmotri rizike i koristi od ponovne primene leka Myozyme.


  Primena drugih lekova


  Molimo vas recite svom lekaru ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući lekove koji se izdaju bez recepta.


  Uzimanje leka Myozyme sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo.


  Primena leka Myozyme u periodu trudnoće i dojenja


  Nema nikakvih iskustava o upotrebi leka Myozyme kod trudnica. Lek Myozyme ne treba da dobijate tokom trudnoće, osim ukoliko to nije apsolutno neophodno. Preporučuje se da prekinete dojenje dok dobijate lek Myozyme. Pitajte svog lekara ili farmaceuta, pre nego što uzmete bilo koji lek.


  Uticaj leka Myozyme na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Budite oprezni ukoliko upravljate motornim vozilom ili koristite neki alat ili mašine neposredno nakon infuzije leka Myozyme, obzirom da kod Vas može da se javi vrtoglavica.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Myozyme


  Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po bočici, tj. on suštinski ‘ne sadrži natrijum’.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MYOZYME


  Lek Myozyme ćete dobijati pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju Pompeove bolesti.


  Doza koju dobijate je zasnovana na vašoj telesnoj masi. Preporučena doza leka Myozyme je 20 mg po kg telesne mase. Dobijaćete je jednom u 2 nedelje.


  Upotreba kod dece

  Preporučena doza leka Myozyme kod dece je ista kao i kod odraslih.


  Uputstva za odgovarajuću upotrebu

  Lek Myozyme daje se putem intravenske infuzije. On se izdaje u obliku praška koji će biti pomešan sa sterilnom vodom pre nego što ga dobijete.


  Ako ste uzeli više leka Myozyme nego što je trebalo


  Nema iskustva sa predoziranjem leka Myozyme.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Myozyme


  Ukoliko ste propustili neku infuziju, molimo Vas obratite se svom lekaru.


  Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Myozyme


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Myozyme može da izazove neželjena dejstva mada ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji ga koriste.


  Neželjena dejstva su se uglavnom javljala dok su pacijenti dobijali infuziju leka Myozyme ili ubrzo nakon toga (“neželjena dejstva povezana sa infuzijom”). Neka od ovih neželjenih dejstava povezanih sa infuzijom mogu biti ozbiljna. Po život opasne reakcije, uključujući veoma teške generalizovane alergijske reakcije i anafilaktički šok, zabeležene su kod nekih pacijenata. U simptome takvih reakcija spadaju nizak krvni pritisak, veoma brzi otkucaji srca, otežano disanje, povraćanje, otok lica, koprivnjača ili osip. Ukoliko se kod Vas javi neka od navedenih reakcija, molimo Vas recite to odmah svom lekaru. Možda ćete morati da dobijete dodatne lekove kako bi se sprečila neka od alergijskih reakcija (npr. antihistaminike i/ili kortikosteroide) ili smanjila telesna temperatura (antipiretike).


  Učestalost mogućih neželjenih dejstava koja su dole navedena, definisana je prema sledećim kategorijama:  Veoma česta:


  češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  Česta:

  kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

  Povremena:

  kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Retka:

  kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Veoma retka:

  ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Nepoznate

  učestalosti:

  učestalost ispoljavanja ne može da se proceni na osnovu

  raspoloživih podataka.


  Veoma česta:

 5. KAKO ČUVATI LEK MYOZYME


  Čuvati lek Myozyme van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Lek Myozyme ne treba primenjivati nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na spoljnom pakovanju. Rok upotrebe leka odnosi se na poslednji dan u navedenom mesecu.


  Čuvanje


  Lek čuvati u frižideru (2C - 8C).


  Posle razblaženja, infuzija se mora upotrebiti odmah. Međutim, hemijska i fizička stabilnost infuzije (pripremljene za upotrebu), pokazane su tokom 24 sata na temperaturi od 2C do 8C, kada se čuva zaštićeno od svetlosti.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Myozyme


Manitol; natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat; dinatrijum-hidrogenfosfat, heptahidrat; polisorbat 80.


Kako izgleda lek Myozyme i sadržaj pakovanja


Lek Myozyme je prašak za koncentrat za rastvor za infuziju u bočici (50 mg/bočica).


Jedno pakovanje leka sadrži 1 bočicu ( (staklo tipa 1) sa čepom od silikonizovane butil gume i aluminijumskim prstenom sa flip-off plastičnim zatvaračem).


Izgled: beli do skoro beli prašak ili kolač.


Nakon rekonstitucije dobija se bistar, bezbojan do bledo žut koncentrovani rastvor koji može da sadrži samo čestice u vidu tankih prozirnih vlakana. Rekonstituisani rastvor mora se dodatno razblažiti, neposredno pre davanja infuzije.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Proizvođači:

 1. Genzyme Ltd.

  37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Velika Britanija


 2. Genzyme Ireland Ltd.

IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irska


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


(Terapija lekom Myozyme sprovodi se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju pacijenata sa Pompeovom bolešću ili drugim naslednim metaboličkim ili neuromišićnim bolestima)


Broj i datum dozvole:


515-01-3476-12-003 od 13.05.2013.


SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Myozyme je indikovan za dugotrajnu supstitucionu enzimsku terapiju (SET) kod pacijenata sa potvrđenom dijagnozom Pompeove bolesti (nedostatak kisele alfa-glukozidaze).


Myozyme je indikovan kod odraslih i pedijatrijskih pacijenata svih uzrasta.


Kod pacijenata sa kasnim oblikom Pompeove bolesti, dokazi o efikasnosti leka su ograničeni (videti odeljak

Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka).


Doziranje i način primene


Terapija lekom Myozyme sprovodi se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju pacijenata sa Pompeovom bolešću ili drugim naslednim metaboličkim ili neuromišićnim bolestima.


Doziranje

Preporučeni režim doziranja alglukozidaze alfa je 20 mg/kg telesne mase, jednom u dve nedelje.


Odgovor pacijenta na terapiju treba rutinski procenjivati na osnovu sveobuhvatne evaluacije svih kliničkih manifestacija ove bolesti.


Pedijatrijska i starija populacija

Nema dokaza o posebnim potrebama za doziranje kada se Myozyme daje pedijatrijskim pacijentima svih uzrasta ili starijim pacijentima.


Oštećenje bubrega ili jetre

Bezbednost i efikasnost leka Myozyme kod pacijenata sa oštećenjem bubrega ili jetre nisu procenjivane, te se kod ovih pacijenata ne može preporučiti bilo koji poseban režim doziranja leka.


Način primene

Myozyme se primenuje u vidu intravenske infuzije.


Infuziju treba davati postepeno. Preporučuje se da se infuzija započne inicijalnom brzinom od 1 mg/kg/h i da se postepeno povećava za po 2 mg/kg/h na svakih 30 minuta, ukoliko nema znakova reakcija povezanih sa infuzijom (infusion associated reaction - IAR) sve dok se ne dostigne maksimalna brzina od 7 mg/kg/h. IAR su opisane u odeljku Neželjena dejstva.


Za uputstva o rekonstituciji i razblaživanju ovog leka pre neposredne primene, videti odeljak Uputstva za upotrebu – rekonstitucija, razblaživanje i primena.


Kontraindikacije

Životno ugrožavajuća preosetljivost (anafilaktička reakcija) na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu, kada ponovno izlaganje leku nije bilo uspešno (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Neželjena dejstva).

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Preosetljivost/Anafilaktičke reakcije

Ozbiljne i po život opasne anafilaktičke reakcije, uključujući anafilaktički šok, zabeležene su kod pacijenta sa infantilnim i kasnim tipom bolesti tokom infuzije leka Myozyme (videti odeljak Neželjena dejstva). Zbog mogućih teških reakcija povezanih sa infuzijom, odgovarajuće medicinske potporne mere, uključujući opremu za kardiopulmonalnu reanimaciju, treba da budu dostupne kada se daje lek Myozyme. Ukoliko se jave teške reakcije preosetljivosti ili anafilaktičke reakcije, momentalni prekid infuzije leka Myozyme treba razmotriti i preduzeti odgovarajuće medicinske terapijske mere. Za hitnu terapiju anafilaktičkih reakcija, treba se pridržavati tekućih medicinskih standarda.


Reakcije povezane sa infuzijom

Kod približno polovine pacijenata lečenih lekom Myozyme u kliničkim studijama koje su proučavale infantilni tip Pompeove bolesti i 28% pacijenata lečenih ovim lekom u studijama koje su proučavale kasni tip ove bolesti, došlo je do razvoja reakcija povezanih sa infuzijom (IAR). IAR se definiše kao bilo koji neželjeni događaj povezan sa infuzijom, koji se javlja u toku primene infuzije ili nekoliko sati nakon završetka infuzije. Neke reakcije su bile ozbiljne (videti odeljak Neželjena dejstva). Kod infantilnih pacijenata koji su lečeni višim dozama (40 mg/kg) zabeležena je tendencija ka javljanju većeg broja simptoma ukoliko je došlo do razvoja IAR. Pacijenti sa infantilnim tipom bolesti kod kojih je zabeležen visok titar IgG antitela, izloženi su izgleda većem riziku od pojave češćih IAR. Pacijenti sa nekom akutnom bolešću (npr. pneumonija, sepsa) u vreme primene infuzije leka Myozyme, izloženi su takođe većem riziku od IAR. Klinički status pacijenta treba pažljivo razmotriti pre primene leka Myozyme. Pacijente treba pažljivo pratiti, a sve slučajeve IAR, odloženih reakcija i mogućih imunoloških reakcija treba prijaviti lokalnom nosiocu dozvole za lek.


Pacijente kod kojih se desio IAR (posebno, anafilaktička reakcija) treba oprezno lečiti, i to naročito pri ponovnoj primeni leka Myozyme (videti odeljke Kontraindikacije i Neželjena dejstva). Blaga i prolazna neželjena dejstva ne moraju da iziskuju medicinsku terapiju ili prekid infuzije. Smanjenje brzine infuzije, privremen prekid infuzije ili prethodna preventivna terapija, generalno sa oralnim antihistaminicima i/ili antipireticima i/ili kortikosteroidima, omogućava efikasno zbrinjavanje većine reakcija. IAR mogu da se jave u bilo kom momentu tokom infuzije leka Myozyme ili generalno do 2 sata nakon toga i one su verovatnije pri većim brzinama infuzije.


Kod pacijenata sa uznapredovalom Pompeovom bolešću, srčana i respiratorna funkcija mogu da budu kompromitovane, što može da ih učini podložnijim većem riziku od teških komplikacija usled reakcija udruženih sa infuzijom. Stoga, ove pacijente treba pažljivije pratiti tokom primene leka Myozyme.


Imunogenost

U većini kliničkih studija, većina pacijenata je razvila IgG antitela na alglukozidazu alfa, tipično tokom prva 3 meseca tretmana. Zato se i očekuje serokonverzija kod većine pacijenata koji se leče lekom Myozyme. Kod pacijenata za infantilnim tipom ove bolesti, koji su tretirani višom dozom (40 mg/kg), primećena je tendencija ka razvoju višeg titra IgG antitela. Izgleda da nema korelacije između javljanja IAR i vremena formiranja IgG antitela. Ograničen broj pregledanih IgG pozitivnih pacijenta bio je pozitivan na inhibitorna dejstva pri in-vitro ispitivanju. Zbog činjenice da je u pitanju retka bolest, kao i zbog ograničenih iskustava stečenih do danas, dejstvo formiranih antitela na bezbednost i efikasnost leka Myozyme do sada nije potpuno ustanovljeno. Verovatnoća lošijeg ishoda i razvoja viših i održivih titara IgG antitela je kako izgleda veća kod CRIM- negativnih pacijenata (Cross Reactive Imunologic Material; pacijenti kod kojih endogeni GAA protein nije otkriven Western blot analizom) nego kod CRIM-pozitivnih pacijenata (kod kojih je endogeni GAA protein otkriven Western blot analizom). Međutim, visoki i održivi titri IgG antitela takođe se javljaju kod nekih CRIM- pozitivnih pacijenta. Smatra se da je uzrok lošeg kliničkog ishoda i razvoja visokih i održivih titara IgG antitela rezultat više faktora. Titre IgG antitela treba redovno pratiti.


Pacijenti kod kojih su se javile reakcije preosetljivosti, mogu se takođe testirati na formiranje IgE antitela na


alglukozidazu alfa i druge medijatore anafilakse. Pacijenti kod kojih se razviju IgE antitela na alglukozidazu alfa, kako izgleda izloženi su većem riziku od pojave IAR kada se lek Myozyme ponovo daje (videti odeljak Neželjena dejstva). Stoga, ove pacijente treba pažljivije pratiti tokom ponovne primene leka Myozyme. Kod nekih IgE pozitivnih pacijenata, lek Myoyzme je uspešno ponovo primenjen sporijom infuzijom i u manjim početnim dozama i oni su nastavili da dobijaju Myozyme pod pažljivim kliničkim nadzorom.


Imunološki posredovane reakcije

Teške kožne reakcije, koje su verovatno imunološki posredovane, zabeležene su sa alglukozidazom alfa, uključujući ulcerativne i nekrotizirajuće lezije na koži (videti odeljak Neželjena dejstva). Nefrotski sindrom je zabeležen kod malog broja pacijenata sa Pompeovom bolešću koji su lečeni alglukozidazom alfa i koji su imali visoke titre IgG antitela (≥ 102,400) (videti odeljak Neželjena dejstva). Kod ovih pacijenata je biopsija bubrega pokazala deponovanje imunih kompleksa. Stanje se kod pacijenata popravilo nakon prekida tretmana. Stoga se preporučuje da se periodično vrši analiza urina kod pacijenata sa visokim titrima IgG antitela.


Pacijente treba pratiti radi znakova i simptoma sistemskih imunološki posredovanih reakcija koje zahvataju kožu i druge organe tokom primene alglukozidaze alfa. Ukoliko se jave imunološki posredovane reakcije, treba razmotriti prekid primene alglukozidaze alfa i započeti odgovarajuću medicinsku terapiju. Treba razmotriti rizike i koristi od ponovne primene alglukozidaze alfa nakon imunološki posredovane reakcije. Kod nekih pacijenata je ponovno izlaganje bilo uspešno i oni su nastavili da dobijaju alglukozidazu alfa pod pažljivim kliničkim nadzorom.


Interakcije sa drugim lekovima i drugi oblici interakcija


Nisu sprovedene studije interakcija ovog leka sa drugim lekovima. S obzirom da je ovaj lek - rekombinantni humani protein, malo je verovatno da lek-lek interakcije (posredovane citohromom P450) mogu da se jave pri istovremenoj primeni alglukozidaze alfa i drugih lekova.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća

Nema podataka o upotrebi alglukozidaze alfa kod trudnica. Studije na životinjama pokazale su reproduktivnu toksičnost (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka u Sažetku karakteristika leka). Potencijalni rizik za ljude nije poznat. Lek Myozyme ne treba koristiti tokom trudnoće, osim ukoliko to nije apsolutno neophodno.


Dojenje

Alglukozidaza alfa može da se izluči u majčino mleko. Obzirom da nema raspoloživih podataka o dejstvu na novorođenčad koja su izložena alglukozidazi alfa putem majčinog mleka, preporučuje se prekid dojenja kada se koristi lek Myozyme.


Fertilitet


Nema kliničkih podataka o uticaju alglukozidaze alfa na fertilitet. Pretklinički podaci nisu otkrili nikakve značajnije neželjene nalaze (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka u Sažetku karakteristika leka).


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nisu sprovedene nikakve studije o uticaju na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama. Obzirom da je zabeležena vrtoglavica kao reakcija udružena sa infuzijom, to može da utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama na dan primene infuzije.


Neželjena dejstva


Pompeova bolest infantilnog tipa


U kliničkim studijama, 39 pacijenata kod kojih se javio infantilni tip bolesti lečeni su lekom Myozyme duže od tri godine (168 nedelja sa medijanom od 121 nedelje; videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka). Neželjene reakcije koje su zabeležene kod najmanje 2 pacijenta, navedene su u Tabeli 1 prema klasama sistema organa. Neželjene reakcije bile su uglavnom blagog do umerenog intenziteta i skoro sve su se javile tokom infuzije ili tokom perioda od 2 sata nakon infuzije (reakcije povezane sa infuzijom, IAR). Zabeležene su i ozbiljne reakcije na infuziju, uključujući urtikariju, krkljanje (ropac) prilikom disanja, tahikardiju, smanjenu zasićenost kiseonikom, bronhospazam, tahipneju, periorbitalni edem i hipertenziju.


Pompeova bolest kasnog tipa


U jednoj placebo-kontrolisanoj studiji koja je trajala 78 nedelja, 90 pacijenata sa Pompeovom bolešću kasnog tipa, uzrasta od 10 do 70 godina (tretiranih lekom Myozyme ili placebom), randomizovani su u odnosu 2:1 (videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka). Generalno, u ove dve tretmanske grupe broj pacijenata kod kojih su se javile neželjene reakcije i ozbiljne neželjene reakcije bio je komparabilan. Najčešće zabeležena neželjena reakcija bio je IAR. IAR se desio kod nešto većeg broja pacijenata u grupi koja je dobijala Myozyme nego u grupi koja je dobijala placebo (28% prema 23%). Većina ovih reakcija nije bila ozbiljna, one su bile blagog do umerenog intenziteta i spontano su se povukle. Neželjene reakcije, koje su zabeležene kod najmanje 2 pacijenta, navedene su u Tabeli 1. Ozbiljne neželjene reakcije, koje su zabeležene kod 4 pacijenata tretirana lekom Myozyme, bile su sledeće: angioedem, nelagodnost u grudima, stezanje u grlu, nekardijalni bol u grudima i supraventrikularna tahikardija. Kod 2 od ova 4 pacijenta, ove reakcije bile su IgE- posredovane reakcije preosetljivosti.


Tabela 1: Neželjene reakcije (zabeležene kod najmanje 2 pacijenta) i neželjene reakcije zabeležene u postmarketinškom periodu, tokom produženih programa dostupnosti leka i nekontrolisanih kliničkih studija po klasama sistema organa prikazane su po kategorijama učestalosti: veoma česte (≥1/10), česte (≥1/100 to<1/10), povremene (≥1/1,000 to <1/100), retke (≥1/10,000 to <1/1,000), veoma retke (<1/10,000) i nepoznate (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka). Zbog male populacije pacijenata, neželjene reakcije zabeležene kod 2 pacijenta su klasifikovane kao česte. Za svaku grupu učestalosti neželjene reakcije su prikazane od ozbiljnih ka manje ozbiljnim.


Klasa sistema

organa

Učestalost

Neželjena reakcija

(preferirani termini)

Dodatne neželjene reakcije4

Pompeova bolest infantilnog tipa1

Pompeova bolest kasnog tipa2

Pompeova bolest

infantilnog i kasnog tipa

Poremećaji imunog

sistema

česti

Preosetljivost

Psihijatrijski

poremećaji

česti

Agitacija

nije poznato

Agitacija

Uznemirenost

Poremećaji nervnog

sistema

česti

Tremor

Vrtoglavica

Parestezija Glavobolja3

nije poznato

Tremor

Glavobolja

Poremećaji na nivou

oka

nije poznato

Konjunktivitis

Kardiološkii

poremećaji

veoma česti

Tahikardija

česti

Cijanoza


nije poznato

Srčani zastoj Bradikardija Tahikardija Cijanoza

Vaskularni

poremećaji

veoma česti

Crvenilo lica

česti

Hipertenzija

Bledilo

Crvenilo lica

nije poznato

Hipertenzija

Hipotenzija Vazokonstrikcija Bledilo

Respiratorni,

torakalni i

medijastinalni poremećaji

veoma česti

Tahipneja

Kašalj

česti

Stezanje u grlu

nije poznato

Respiratorni zastoj

Apneja Respiratorni distres Bronhospazam

Zviždanje u grudima

Edem farinksa Dispneja Tahipneja Stezanje u grlu Stridor

Kašalj

Gastrointestinalni

poremećaji

veoma česti

Povraćanje

česti

Nagon za povraćanjem

Mučnina

Dijareja

Povraćanje Mučnina3

nije poznato

Abdominalni bol

Nagon za povraćanjem

Poremećaji na nivou

kože i potkožnog tkiva

veoma česti

Urtikarija

Osip

česti

Eritem

Makulopapularni osip Makularni osip Papularni osip Pruritus

Urtikarija

Papularni osip Pruritus Hiperhidroza

nije poznato

Periorbitalni edem

Livedo reticularis

Povećana lakrimacija Osip

Eritem Hiperhidroza

Poremećaji mišićno-

skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

česti

Mišićni spazam

Mišićni trzaji Mijalgija

nije poznato

Artralgija

Poremećaji na nivou

bubrega i urinarnog sistema

nije poznato

Nefrotski sindrom

Proteinurija

Opšti poremećaji i

reakcije na mestu primene

veoma česti

Pireksija

česti

Razdražljivost

Jeza

Pireksija

Nelagodnost u grudima Periferni edem

Lokalni otok Zamor3


Osećaj vrućine

nije poznato

Bol u grudima

Edem lica Osećaj vrućine Pireksija

Jeza

Nelagodnost u grudima

Razdražljivost Periferna hladnoća Bol na mestu infuzije

Reakcija na mestu infuzije

Laboratorijska

ispitivanja

veoma česti

Smanjena

kiseonikom

zasićenost

česti

Povećana brzina otkucaja

srca

Povišen krvni pritisak Povišena telesna temperatura

Povišen krvni pritisak

nije poznato

Smanjena zasićenost

kiseonikom

Povećana brzina srčanih

otkucaja


 1. Reakcije zabeležene kod 39 pacijenata sa infantilnim tipom Pompeove bolesti u 2 kliničke studije.

 2. Reakcije zabeležene kod 60 pacijenata sa kasnim tipom Pompeove bolesti u jednoj kliničkoj placebo-konztrolisanoj studiji.

 3. Reakcije koje su češće beležene kod grupe koja je dobijala placebo nego kod grupe koja je dobijala lek Myozyme kod pacijenata sa kasnim tipom bolesti.

 4. Dodatne neželjene reakcije zabeležene tokom postmarketinškog perioda, proširenih programa dostupnosti i nekontrolisanih kliničkih studija.


Kod malog broja pacijenata (<1%), u toku kliničkih studija i komercijalne primene leka, došlo je do anafilaktičkog šoka i/ili srčanog zastoja tokom infuzije leka Myozyme koji su iziskivali neophodne mere za održavanje života. Reakcije su se obično javile ubrzo nakon započinjanja infuzije. Kod pacijenata se ispoljila kombinacijama znakova i simptoma, koji su po svojoj prirodi bili primarno respiratorni, kardiovaskularni, edematozni i/ili kožni (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Pacijenti sa umerenim do teškim recidivnim IAR, ispitivani su na formiranje IgE antitela specifičnih za alglukozidazu alfa; rezultati ispitivanja kod nekih pacijenata bili su pozitivni, uključujući i neke pacijente kod kojih su se javile anafilaktičke reakcije.

Nefrotski sindrom kao i teške kožne reakcije, verovatno imunološki posredovane, zabeleženi su pri primeni

alglukozidaze alfa, uključujući i pojavu ulcerativnih i nekrotizirajućih lezija na koži (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Predoziranje


Nema iskustava sa predoziranjem alglukozidaze alfa. U kliničkim studijama korišćene su doze do 40 mg/kg telesne mase.


Inkompatibilnost


S obzirom da nisu sprovedene studije kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


Rok upotrebe


2 godine.


Posle razblaženja, infuzioni rastvor se mora upotrebiti odmah. Međutim, hemijska i fizička stabilnost infuzionog rastvora pripremljenog za primenu, pokazana je samo tokom perioda od 24 sata, kada se čuva na temperaturi od 2C do 8C i zaštićeno od svetlosti.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati u frižideru (2C-8C).

Za uslove čuvanja razblaženog leka videti odeljak Rok upotrebe.


Veoma je važno da pročitate celokupno uputstvo pre primene leka Myozyme, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju


Uputstva za upotrebu – rekonstitucija, razblaživanje i primena


Lek Myozyme mora se rekonstituisati vodom za injekcije, a zatim razblažiti rastvorom natrijum-hlorida 9 mg/mL (0,9%) za injekcije i davati putem intravenske infuzije. Rekonstituciju i razblaživanje treba sprovesti u skladu sa pravilima dobre prakse, koja se posebno odnosi na aseptične uslove.


Zbog proteinske prirode aktivne supstance leka (alglukozidaze alfa) u rekonstituisanom rastvoru, a potom i u kesama za infuziju, može doći do stvaranja čestica. Stoga, pri primeni infuzije treba koristiti linijski filter od 0,2 mikrona sa niskim vezivanjem proteina. Pokazalo se da se upotrebom linijskog filtera od 0,2 mikrona, eliminišu samo vidljive čestice i da pri tome ne dolazi do gubitka proteina ili aktivnosti leka.


Treba unapred utvrditi tačan broj bočica koje treba rekonstituisati, na osnovu režima doziranja za određenog pacijenta (mg/kg) i izvaditi potrebne bočice iz frižidera, tako da se zagreju do sobne temperature (oko 30 minuta). Obzirom da lek Myozyme ne sadrži konzervanse, svaka bočica leka Myozyme namenjena je isključivo za jednokratnu upotrebu.


Upotreba aseptične tehnike


Za uslove čuvanja razblaženog leka videti odeljak Rok upotrebe. Preporučuje se da se primena razblaženog

infuzionog rastvora započne u roku od tri sata nakon rekonstitucije. Ukupno vreme između rekonstitucije i završetka infuzije ne treba da bude duže od 24 sata.


Preporučeni režim doziranja leka Myozyme je 20 mg/kg telesne mase jednom u 2 nedelje u vidu intravenske infuzije.


Infuziju treba davati postepeno. Preporučuje se da se infuzija započne inicijalnom brzinom od 1 mg/kg/h i da se potom postepeno povećava za po 2 mg/kg/h na svakih 30 minuta, ukoliko se ne ispolje znaci IAR (neželjene reakcije povezane sa infuzijom), sve dok se ne dostigne maksimalna brzina infuzije od 7 mg/kg/h.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z