FISKocr

MELPAMID


UPUTSTVO ZA LEK


MELPAMID® 1 mg tablete Pakovanje: kutija sa 30 tableta


MELPAMID® 2 mg tablete Pakovanje: kutija sa 30 tableta


MELPAMID® 3 mg tablete Pakovanje: kutija sa 30 tableta


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d.

Adresa: Cara Nikolaja II 61/B, Beograd, Srbija


MELPAMID® 1 mg tablete MELPAMID® 2 mg tablete MELPAMID® 3 mg tablete


INN: Glimepirid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek MELPAMID i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MELPAMID

 3. Kako se upotrebljava lek MELPAMID

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek MELPAMID

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MELPAMID I ČEMU JE NAMENJEN

  MELPAMID je lek koji se uzima oralno i služi za smanjenje nivoa šećera u krvi. Ovaj lek pripada grupi lekova koji se nazivaju derivatima sulfonilureje, a koji snižavaju nivo šećera u krvi. MELPAMID deluje tako što povećava nivo

  insulina koji se oslobađa iz pankreasa (gušterače). Insulin, zatim, smanjuje nivoe šećera u krvi.


  MELPAMID se koristi u terapiji određenih formi dijabetesa (dijabetes melitus tipa 2) kada se dijetom, fizičkom aktivnošću i smanjenjem telesne mase ne postiže odgovarajuća kontrola šećera u krvi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MELPAMID


  Lek MELPAMID ne smete koristiti ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MELPAMID


  Uvek uzimajte lek MELPAMID tačno onako kako Vam je lekar rekao. Možete se konsultovati sa Vašim lekarom ili


  farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Uzimanje leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i MELPAMID može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljavati kod svih pacijenata.


  Odmah obavestite svog lekara ukoliko se kod Vas javi nešto od navedenog:

 5. KAKO ČUVATI LEK MELPAMID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 2 godine.


  Nemojte koristiti ovaj lek nakon isteka datuma označenog na spoljnom pakovanju leka i na blisteru. Datum označen na pakovanju odnosi se na poslednji dan u navedenom mesecu.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C. Lek čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove nemojte odlagati u kućni otpad niti u otpadne vode. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odložite lek koji Vam više nije potreban. Navedene mere pomoći će da sačuvamo našu okolinu.

  Neupotrebljeni lek se uništva u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek MELPAMID


MELPAMID, 1 mg, tablete: Sunset Yellow Lake

MELPAMID, 2 mg, tablete: Erythrosine Lake


Kako izgleda lek MELPAMID i sadržaj pakovanja


MELPAMID, 1 mg, tablete: okrugle, bikonveksne tablete narandžaste boje MELPAMID, 2 mg, tablete: okrugle bikonveksne tablete ružičaste boje MELPAMID, 3 mg, tablete :okrugle bikonveksne tablete bele boje


15 tableta u PVC/aluminijum blisteru. Kutija sa 30 (2x15) tableta. Spoljnje pakovanje je kartonska kutija.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61/B


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


MELPAMID 30 x1 mg tablete 515-01-9025-12-001 od 03.09.2014.

MELPAMID 30 x 2 mg tablete 515-01-9027-12-001 od 03.09.2014.

MELPAMID 30 x 3 mg tablete 515-01-9028-12-001 od 03.09.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z