Moozeeck

FAKTU


UPUTSTVO ZA LEK


Faktu®; supozitorija, (2,5 mg + 100 mg)

Pakovanje: strip, 2 x 5 supozitorija


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: NYCOMED GmbH

Adresa: Byk-Gulden-Straße 2, D-78467 Konstanz, Nemačka Podnosilac zahteva: NYCOMED GmbH, Predstavništvo za Srbiju

Adresa: Mišarska 10, 11000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Faktu®, 2,5 mg + 100 mg, supozitorija


INN cinhokain, polikrezulen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FAKTU i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FAKTU

 3. Kako se upotrebljava lek FAKTU

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FAKTU

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FAKTU I ČEMU JE NAMENJEN

  Sastav:

  Jedna Faktu supozitorija sadrži 2,5 mg cinhokain-hidrohlorida i 100 mg polikrezulena.

  Kako deluje Faktu?

  Polikrezulen zahvaljujući izrazito kiselim osobinama deluje baktericidno, adstringentno i hemostatski, a ima i selektivno dejstvo na nekrotično tkivo gde dovodi do koagulacije i deskvamacije oštećenog tkiva, a da pri tome ne dolazi do stvaranja toksičnih degradacionih produkata. Takođe ispoljava hemostatsko dejstvo kontrakcijom oštećenih krvnih sudova.

  Druga aktivna komponenta cinhokain-hidrohlorid je lokalni anestetik amidskog tipa i spada u grupu lokalnih anestetika sa dugim dejstvom.

  Kada se Faktu upotrebljava?

  Hemoroidi ili šuljevi (otečene, proširene vene na analnom otvoru i zadnjem delu creva), posebno kada su praćeni zapaljenskim simptomima i krvarenjem; analne fisure (ovalne ili uzdužne ranice u predelu anusa (čmara)); analne ragade (sitne pukotine u analnom predelu); analni ekcem (zapaljenski proces na koži anusa) i analni svrab izazvani anorektalnim stanjima; lečenje rana posle proktoloških operacija (operacija završnog dela debelog creva).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FAKTU


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek FAKTU ne smete koristiti:


  Ako ste alergični (preosetljivi) na aktivne supstance Faktu supozitorija ili na bilo koji drugi sastojak leka.


  Kada uzimate lek FAKTU, posebno vodite računa:


  Moguća promena boje supozitorija je neškodljiva i ne utiče na dejstvo preparata.


  Primena drugih lekova

  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

  Do sada nisu zabeležene interakcije sa drugim lekovima.


  Uzimanje leka FAKTU sa hranom ili pićima

  Hrana ne utiče na primenu Faktu supozitorija.

  Nema ograničenja osim pratećeg dijetetskog režima koji propiše lekar kao deo terapije.


  Primena leka FAKTU u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Faktu supozitorije mogu se koristiti u toku trudnoće jedino kod izričite indikacije, uzimajući u obzir rizik za majku i dete. Studije na životinjama nisu ukazale na podatak o fetalnim malformacijama (poremećajima ploda). Ne postoje studije o riziku zbog upotrebe u toku trudnoće kod žena.

  Nije poznato da li aktivni sastojci prelaze u mleko.

  Uticaj leka FAKTU na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ovaj lek nema uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka FAKTU


  Faktu supozitorije sadrže tečni soja lecitin. U slučaju alergije na kikirikijevo ili sojino ulje, ne koristiti ovaj lek


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FAKTU

  Faktu uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Koliko Faktu supozitorija treba da koristite i koliko često?

  Ako nije drugačije propisano, unesite jednu supozitoriju u debelo crevo 2 – 3 puta na dan. Kada dođe do poboljšanja simptoma, terapiju treba nastaviti sa jednom supozitorijom na dan.

  Kako i kada treba da koristite Faktu supozitorije?

  Faktu supozitorije treba uneti u rektum (završni deo debelog creva) ujutru i uveče i ako je potrebno u toku dana, posle pražnjenja debelog creva.


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Faktu.


  Ako ste uzeli više leka FAKTU nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Faktu nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek FAKTU

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Nastavite terapiju u određenim intervalima.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek FAKTU


  Ako naglo prekinete ili trajno okončate terapiju, molimo da o tome obavestite Vašeg lekara.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Faktu, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Unutar svake klase sistema organa, neželjena dejstva su rangirana prema učestalosti ispoljavanja, koristeći sledeću konvenciju: veoma česta (>1/10); česta (>1/100 i <1/10); povremena (>1/1.000 i <1/100); retka (>1/10.000 i <1/1.000); veoma retka (<1/10.000), nije poznata (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka).


  Poremećajinanivou kožeipotkožnogtkiva

  Povremena: neugodnost (na primer osećaj paljenja i svrab). Ovo je izazvano aktivnim sastojcima preparata i u većini slučajeva nestaje za kratko vreme.

  Veoma retka: mogući su izolovani slučajevi kontaktne alergijske osetljivosti koja se ispoljava kao zapaljensko crvenilo kože (eritem) sa stvaranjem vezikula (papula) uz stalan svrab (pruritus).


  Imunološki poremećaji

  Veoma retka: postoje izolovani slučajevi alergijskih reakcija koje mogu da zahvate čitavo telo (na primer bolan otok kože i potkožnog tkiva, edem (otok) grla i svrab) pa i anafilaksa (teška alergijska reakcija). U ovakvim slučajevima morate da prekinete terapiju i potražite savet lekara.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FAKTU


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece


  Rok upotrebe


  3 godine

  Lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FAKTU

Aktivne supstance:

Jedna Faktu supozitorija sadrži 2,5 mg cinhokain-hidrohlorida i 100 mg polikrezulena


Ostali sastojci su:

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna;

lecitin iz soje, tečni;

natrijum-hidroksid; mast, čvrsta.


Kako izgleda lek FAKTU i sadržaj pakovanja


Supozitorija svetlosmeđe do slabo crvenkastosmeđe boje.

Složiva kartonska kutija sa dva stripa od PVC/PE folije sa po 5 supozitorija.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: NYCOMED GmbH, predstavništvo za Srbiju

11000 Beograd, Mišarska 10

Naziv i adresa proizvođača: NYCOMED GmbH

Byk-Gulden-Straße 2, D-78467 Konstanz, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4848-11-002 od 07.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z