FISKocr

Amitriptyline


UPUTSTVO ZA LEK


Amitriptyline, film tablete, 10 mg

Pakovanje: blister, 10 x 10 film tableta


Amitriptyline, film tablete, 25 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta


Napomena: Pun trougao crvene boje (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik

RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine ) ).


Proizvođač: Remedica LtdAdresa:

Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, 3508 Limassol, Kipar

Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Amitriptyline, 10 mg, film tablete

Amitriptyline, 25 mg, film tablete INN: amitriptilin

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek!


Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek je propisan lično Vama i ne smete ga davati drugima. Ovaj lek drugima može da škodi, čak i kada imaju iste simptome bolesti kao i Vi.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Amitriptyline i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amitriptyline

 3. Kako se upotrebljava lek Amitriptyline

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Amitriptyline

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AMITRIPTYLINE I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Amitriptyline pripada grupi lekova koji se nazivaju triciklični antidepresivi. Ovi lekovi povećavaju količinu

  hemijskih transmitera u mozgu i na taj način ublažavaju simptome depresije. Amitriptyline tablete se primenjuju za lečenje:

  -simptoma depresije. Posebno je delotvoran kod ljudi kojima je neophodno da se smire.

  -nekontrolisanog noćnog mokrenja u krevet kod dece (nocturnal enuresis).

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AMITRIPTYLINE


  Lek Amitriptyline ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AMITRIPTYLINE


  Uvek koristite Amitriptyline tablete tačno onako kako Vam je lekar rekao. Ako niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Tablete treba progutati sa čašom vode. Uobičajeno doziranje je: Za lečenje depresije:

  Odrasli


  Uobičajena doza je 75 mg dnevno, podeljeno u više dnevnih doza ili kao pojedinačna doza koja se uzima uveče. Vaš doktor može povećati ovu dozu do maksimalnih 150 mg dnevno.

  Uobičajena doza održavanja iznosi 50 do 100 mg dnevno kao pojedinačna doza koja se uzima uveče pred spavanje.


  Starije osobe i pacijenti sa bubrežnim problemima


  Vaš lekar će Vam započeti lečenje nižom dozom leka koju će postepeno povećavati s obzirom da možete biti


  pojačano osetljivi na lek.


  Deca:


  Lek Amitriptyline se ne preporučuje za lečenje depresije kod dece mlađe od 16 godina.


  Za lečenje noćnog mokrenja u krevet: Samo kod dece

  11-16 godina: 25-50 mg dnevno, uveče pre spavanja.


  6-10 godina: 10-20 mg dnevno, uveče pre spavanja. Ovaj lek se ne preporučuje za decu mlađu od 6 godina. Ovaj lek ne treba uzimati duže od 3 meseca.


  Ako ste uzeli više leka AMITRIPTYLINE nego što je trebalo


  Ako ste vi ili pacijent (ili bilo ko drugi) progutali veći broj tableta odjednom, ili sumnjate da je dete moglo da proguta neku tabletu, odmah se javite najbližoj bolnici za hitnu medicinsku pomoć ili odmah obavestite svog lekara. Simptomi predoziranja uključuju: ubrzan ili nepravilan rad srca, nizak krvni pritisak, proširene zenice, pospanost, sniženu telesnu temperaturu, grčeve, komu, uznemirenost, ukočenost mišića, osećaj kao da ste bolesti ili groznicu.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek AMITRIPTYLINE

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ako propustite da popijete lek, popijte propuštenu dozu odmah čim se setite i sledeću dozu u uobičajeno vreme.

  Međutim, ako je uskoro vreme za sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu i sačekajte redovno vreme uzimanja leka. Nemojte uzimati duplu dozu.


  Ako prestante da uzimate lek AMITRIPTYLINE

  Možda nećete primetiti bilo kakvo poboljšanje u prve 4 nedelje lečenja. Nemojte da prestanete sa uzimanjem leka, sve dok Vam to Vaš lekar ne kaže. Ako naglo prekinete uzimanje leka možete imati neželjena dejstva kao što je glavobolja, zbog koje ćete se osećati bolesno i slabo.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nejasnoća u vezi primene ovog leka obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Amitriptyline može imati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Odmah prestanite da uzimate Amitriptyline tablete i obratite se lekaru ako Vam se javi:

 5. KAKO ČUVATI LEK AMITRIPTYLINE


  Čuvanje


  Lek Amitriptyline čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Rok upotrebe

  5 godina. Lek ne sme da se upotrebljava nakon isteka roka upotrebe utisnutog na unutrašnjem i spoljašnjem

  pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek AMITRIPTYLINE


Aktivna supstanca je amitriptilin.

1 film tableta sadrži 10 mg amitriptilin-hidrohlorida. 1 film tableta sadrži 25 mg amitriptilin-hidrohlorida. Pomoćne supstance:


Amitriptyline, film tablete, 10 mg:

Omotač tablete:

hipromeloza; makrogol 400; titan – dioksid; talk; Brilliant Blue. Jezgro tablete:

Natrijum – skrobglikolat (tip A); celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; povidon; kukuruzni skrob; silicijum – dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum – stearat, talk.


Amitriptyline, film tablete, 25 mg:

Omotač tablete:

hipromeloza; makrogol 400; titan – dioksid; talk; hinolin žuta (E.104. C.I.47005). Jezgro tablete:

Natrijum – skrobglikolat (tip A); celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; povidon; kukuruzni skrob; silicijum – dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum – stearat, talk.

Kako izgleda lek AMITRIPTYLINE i sadržaj pakovanja Amitriptyline, film tablete, 10 mg:

Svetlo plave, okrugle film tablete.

Film tablete su pakovane u PVC/Al blister.

Jedan blister sadrži 10 tableta. Kutija sadrži 10 blistera; ukupno 100 tableta.


Amitriptyline, film tablete, 25 mg:

Žute, okrugle film tablete.

Film tablete su pakovane u PVC/Al blister.

Jedan blister sadrži 10 tableta. Kutija sadrži 3 blistera; ukupno 30 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija.

Proizvođač: Remedica Ltd, Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, 3508 Limassol, Kipar.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Amitriptyline, film tablete, 10 mg: 515-01-05783-13-001 od 05.03.2014.

Amitriptyline, film tablete, 25 mg: 515-01-05784-13-002 od 05.03.2014.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z