Moozeeck

Lamotral


UPUTSTVO ZA LEK


Lamotral®, tableta, 25 mg, Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Lamotral®, tableta, 50 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Lamotral®, tableta, 100 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol pragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


Lamotral®, 25 mg, tableta

Lamotral®, 50 mg, tableta

Lamotral®, 100 mg, tableta


lamotrigin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lamotral i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lamotral

 3. Kako se upotrebljava lek Lamotral

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lamotral

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LAMOTRAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Lamotral pripada grupi lekova koji se nazivaju antiepileptici. Primenjuje se u terapiji dve vrste stanja -

  epilepsije i bipolarnog poremećaja.


  Lek Lamotral primenjen u terapiji epilepsije deluje tako što blokira moždane signale koji predstavljaju okidač za nastanak epileptičkih napada (grčeva).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LAMOTRAL


  Lek Lamotral ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LAMOTRAL


  Lek Lamotral uvek primenjujte isključivo u skladu sa preporukom Vašeg lekara. Ukoliko niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Koliko leka Lamotral da primenite?

  Može biti potrebno neko vreme za određivanje odgovarajuće doze leka Lamotral. Doza koju primenjujete zavisi od:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i prilikom primene ostalih lekova, lek Lamotral može imati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih ljudi.


  Potencijalno ozbiljne reakcije koje ugrožavaju život: odmah potražite pomoć lekara!

  Kod malog broja ljudi koji primenjuju lek Lamotral dolazi do pojave alergijske reakcije ili potencijalno ozbiljnih reakcija na koži, koje se mogu razviti u ozbiljnije probleme ukoliko se ne leče.

  Navedeni simptomi će se sa većom verovatnoćom javiti tokom prvih nekoliko meseci primene leka, posebno

  ukoliko je početna doza previsoka ili ukoliko se doza prebrzo povećava, ili ukoliko se lek Lamotral primenjuje istovremeno sa drugim lekom koji se naziva valproat. Pojedini simptomi se češće javljaju kod dece, pa je potrebno da roditelji posebno obrate pažnju na njihovu moguću pojavu.

  Simptomi navedenih reakcija uključuju:

 5. KAKO ČUVATI LEK LAMOTRAL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Lamotral posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lamotral


Lamotral, 25mg,tableta:


Sadržaj aktivne supstance: 1 tableta sadrži 25 mg lamotrigina


Sadržaj pomoćnih supstanci:


laktoza, monohidrat;


celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrob glikolat tip A; gvožđe (III)-oksid, žuti (E172); povidon;

magnezijum-stearat.


Lamotral, 50mg,tableta:


Sadržaj aktivne supstance: 1 tableta sadrži 50 mg lamotrigina


Sadržaj pomoćnih supstanci: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrob glikolat tip A;

gvožđe (III)-oksid, žuti (E172);


povidon; magnezijum-stearat.


Lamotral, 100mg,tableta:


Sadržaj aktivne supstance: 1 tableta sadrži 100 mg lamotrigina


Sadržaj pomoćnih supstanci: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat tip A;

gvožđe (III)-oksid, žuti (E172);


povidon; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Lamotral i sadržaj pakovanja


Lamotral, 25mg,tableta:


Izgled: okrugle, ravne tablete svetlosmeđe boje sa utisnutom oznakom MC na jednoj strani. Pakovanje: 3 PVC/Al blistera (30 film tableta)


Lamotral, 50mg,tableta:


Izgled: okrugle, ravne tablete svetlosmeđe boje sa podeonom crtom na jednoj strani.


Pakovanje: 3 PVC/Al blistera (30 film tableta)


Lamotral, 100mg,tableta:


Izgled: okrugle, ravne tablete svetlosmeđe boje sa podeonom crtom na jednoj strani. Pakovanje: 3 PVC/Al blistera (30 film tableta)


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Lamotral, 25 mg, tableta: 515-01-06683-13-001 od 30.05.2014.

Lamotral, 50 mg, tableta: 515-01-06684-13-001 od 30.05.2014.

Lamotral, 100 mg, tableta: 515-01-06685-13-001 od 30.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z