Moozeeck

Fraxiparine


UPUTSTVO ZA LEK


Fraxiparine®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2850 i.j./0.3ml Pakovanje: napunjen injekcioni špric, 10 x 0.3ml


Fraxiparine®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 3800 i.j./0.4ml Pakovanje: napunjen injekcioni špric, 10 x 0.4ml


Fraxiparine®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 5700 i.j./0.6ml Pakovanje: napunjen injekcioni špric, 10 x 0.6ml


Proizvođač: Glaxo Wellcome Production

Adresa: 1, rue de l’Abbaye, 76960 Notre Dame de Bondeville, Francuska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Beograd, Republika SrbijaFraxiparine®, 2850 i.j./0.3ml, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu Fraxiparine®, 3800 i.j./0.4ml, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu Fraxiparine®, 5700 i.j./0.6ml, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu


INN

nadroparin-kalcijum


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fraxiparine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fraxiparine

 3. Kako se upotrebljava lek Fraxiparine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fraxiparine

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FRAXIPARINE I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Fraxiparine je antitrombotik i pripada grupi lekova koja se sastoji od delića male molekulske mase nastalih od heparina.


  Koristi se:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FRAXIPARINE

  Lek Fraxiparine ne smete koristiti ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FRAXIPARINE

  Lek Fraxiparine primenite tačno onako kako Vam je lekar propisao. U slučaju da vam način primene nije u potpunosti jasan, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Doza leka


  Zavisno od željene doze, potrebno je iskoristiti adekvatnu zapreminu leka, između 0.2 i 1.0 ml.


  Napunjeni injekcioni špricevi od 0.6, 0.8 i 1.0ml imaju gradacionu skalu u 0.1ml. Primena pacijentima kojima su potrebne doze od 0.5 ml, 0.7 ml ili 0.9 ml u skladu sa njihovom individualnom telesnom masom, može se pravilno dozirati korišćenjem najbliže doze veće jačine i odbacivanjem dodatne količine od 0.1 ml pre upotrebe.


  Profilaksa tromboze u toku hirurškog zahvata


  Perioperativna i postoperativna primarna profilaksa protiv duboke venske tromboze kod pacijenata

  Početnu dozu treba dati 12 sati pre operacije i 12 sati nakon operacije. Ove doze i kasnije doze jednom dnevno moraju se korigovati u skladu sa telesnom masom prema dole navedenoj tabeli. Terapiju treba nastaviti u toku čitavog perioda rizika, a najmanje 10 dana.  Veći ortopedski hirurški zahvati (kao što elektivna hirurgija kuka)

  ml supkutane injekcije jednom dnevno


  masa/kg


  Pre operacije i do 3. dana


  Od 4. dana pa nadalje

  < 50

  0.2 mL

  0.3 mL

  50 to 69

  0.3 mL

  0.4 mL

   

  0.4 mL

  0.6 mL


  Terapija duboke venske tromboze


  Lek Fraxiparine se mora primenjivati supkutano dvaput dnevno (na svakih 12 sati), u dozama korigovanim u skladu sa telesnom masom prema dole navedenoj tabeli.  masa/kg


  Terapija akutne duboke venske tromboze ml supkutane injekcije dvaput dnevno

  < 50

  0.4 mL

  50 to 59

  0.5 mL

  60 to 69

  0.6 mL

  70 to 79

  0.7 mL

  80 to 89

  0.8 mL

   

  0.9 mL


  Oralnu terapiju protiv zgrušavanja krvi treba započeti prvog dana terapije. Trajanje terapije lekom Fraxiparine treba da traje najmanje 5 dana i sve dok se ne uspostavi adekvatna terapija protiv zgrušavanja krvi upotrebom oralnih lekova.


  Sprečavanje zgrušavanja krvi u toku hemodijalize i hemofiltracije


  Doza se mora optimizirati za svakog pacijenta. Lek Fraxiparine se obično primenjuje kao pojedinačna doza u arterijsku liniju na početku svake dijalize. U dole navedenoj tabeli prikazana je preporučena početna doza za pacijente bez povećanog rizika od krvarenja. Manja dodatna doza se može dati ukoliko dijaliza traje duže od 4 sata. Doza se u zavisnosti od dejstva u toku prve dijalize, na odgovarajući način koriguje u narednim dijalizama.


  masa/kg

  Profilaksa tromboze u toku

  hemodijalize

  ml intraarterijske injekcije na početku dijalize

  < 50

  50 to 69

   

  0.3

  0.4

  0.6


  Način primene leka


  Napunjeni špricevi su namenjeni za supkutanu injekciju.


  Lek Fraxiparine u napunjenom špricu primenjuje se kao injekcija pod kožu (supkutana injekcija). Uobičajeno mesto davanja injekcije je spoljni zid trbuha; kao alternativno mesto može se koristiti butina.

  Igla se vertikalno uvodi u podignut nabor kože, koji nastaje kada se palcem i kažiprstom uhvati koža. Nabor se mora pažljivo ali čvrsto držati dok se ne završi ubrizgavanje. Ne masirajte mesto davanja injekcije.


  Lek Fraxiparine se u toku hemodijalize daje u arterijsku liniju.


  Dužina primene terapije


  Dužinu primene terapije će odrediti Vaš doktor, za svakog pacijenta ponaosob i zavisno od indikacije (videti Doza leka).


  Ako ste uzeli više leka Fraxiparine nego što je trebalo


  Kod pacijenata koji su na hemodijalizi i kod akutne terapije duboke venske tromboze, produženje APTT vrednosti (aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme) se koristi samo kao mera utvrđivanja predoziranja. Povećanje doze s namerom da se produži APTT može podrazumevati rizik od predoziranja i krvarenja. Krvarenje je glavni simptom predoziranja. Preporučuju se analize broja trombocita i druge analize. Manje krvarenje retko zahteva specifično lečenje, a često je dovoljno smanjenje ili odlaganje sledeće primene leka Fraxiparine. Upotrebu protamin sulfata treba razmotriti samo ukoliko je stanje pacijenta ozbiljno.


  Antikoagulantno dejstvo leka Fraxiparine se u značajnoj meri neutrališe, ali ostaje određena aktivnost anti-Xa (oko 25%). 6 mg protamin sulfata neutrališe oko 950 i.j. anti-Xa nadroparina.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Fraxiparine


  Ukoliko je propuštena doza leka Fraxiparine, potrebno je nastaviti sa primenom dnevne doze. Ni pod kojim okolnostima nemojte primeniti dve injekcije, jednu za drugom.


  Ako prestanete da uzimate lek Fraxiparine


  Od suštinskog značaja za pouzdanu zaštitu od nastanka tromboze je da primenjujete injekcije u trajanju koje Vam je preporučio lekar. Ukoliko to nije moguće, na primer zbog pojave neželjenog dejstva, odmah se posavetujte sa Vašim lekarom.


  U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa primenom leka, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek Fraxiparine može izazvati neželjena dejstva, ali se ona se ne moraju javiti kod svake osobe.


  Potrebno je obratiti pažnju na sledeće pojave

  Alergijske reakcije: Retko se javljaju kod primene leka Fraxiparine. Znaci koji se mogu javiti u tom slučaju:

 5. KAKO ČUVATI LEK FRAXIPARINE


  Čuvati lek Fraxiparine van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe

  3 godine


  Ne koristiti lek Fraxiparine nakon isteka roka upotrebe naznačenog na napunjenom injekcionom špricu i kartonskom pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Nemojte mešati lek Fraxiparine sa drugim proizvodima.

  Ukoliko primetite promenu boje ili zamućenje rastvora, nemojte primeniti injekciju leka Fraxiparine.

  Injekciju primenite samo ukoliko je rastvor bistar. Samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćeni rastvor odbaciti u skladu sa propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Fraxiparine


  1. ml rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom špricu sadrži 2850 i.j. nadroparin-kalcijuma

  2. ml rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom špricu sadrži 3800 i.j. nadroparin-kalcijuma

0.6 ml rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom špricu sadrži 5700 i.j. nadroparin-kalcijuma


Pomoćne supstance:


kalcijum-hidroksid, rastvor; hlorovodonična kiselina, razblažena; voda za injekcije


Kako izgleda lek Fraxiparine i sadržaj pakovanja


Lek Fraxiparine, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2850 i.j./0.3ml je bistar do slabo opalescentan, bezbojan do slabožućkast rastvor.

Lek Fraxiparine, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 3800 i.j./0.4ml je bistar do slabo opalescentan, bezbojan do slabožućkast rastvor.

Lek Fraxiparine, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 5700 i.j./0.6ml je bistar do slabo opalescentan, bezbojan do slabožućkast rastvor.


Unutrašnje pakovanje je napunjen cilindrični špric od stakla tip I, zaštićen providnim plastičnim omotačem, sa fiksiranom iglom od nerđajućeg čelika koja je zaštićena polimerizabilnim jednokomponentnim adhezivom i gumenim štitnikom. Na donjem delu šprica nalazi se plastični klip sa gumenim zatvaračem (glavom klipa) od hlorbutil gume.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 10 napunjenih injekcionih špriceva koji su pojedinačno upakovani u termoformirana blister pakovanja od PVC folije zatvorena providnim plastičnim filmom. Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited Omladinskih brigada 88, 11 070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

Glaxo Wellcome Production

1, rue de l’Abbaye, 76960 Notre Dame de Bondeville, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Fraxiparine, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2850 i.j./0.3ml, 10 napunjenih injekcionih špriceva, broj dozvole 6567/2010/12 od 17.11.2010. godine


Fraxiparine, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 3800 i.j./0.4ml, 10 napunjenih injekcionih špriceva, broj dozvole 515-01-5800-12-001 od 28.02.2013. godine

Fraxiparine, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 5700 i.j./0.6ml, 10 napunjenih injekcionih špriceva, broj dozvole 6568/2010/12 od 17.11.2010. godine


NAČIN UPOTREBE


Ovaj medicinski proizvod se, u nedostatku odgovarajućih studija, ne sme mešati sa drugim medicinskim proizvodima.


Delovi napunjenog injekcionog šprica leka Fraxiparine su:


 1. Štitnik igle

 2. Klip

 3. Prstohvat

 4. Sigurnosna navlaka


UPUTSTVO ZA UPOTREBU


 1. Dobro operite ruke sapunom i vodom i potom obrišite peškirom.


 2. Izvadite napunjen injekcioni špric iz kartonskog pakovanja i proverite:

 3. Sedite ili lezite u udoban položaj.


  Pronađite tačku na donjem delu abdomena (trbuha), bar 5 cm od pupka (slika A). Prilikom primene svake injekcije menjajte levu i desnu stranu donjeg dela trbuha. Navedena mera će Vam pomoći da smanjite nelagodnost na mestu primene leka.

  Ukoliko je nemoguće primeniti injekciju u donji deo trbuha, pitajte svoju medicinsku sestru ili lekara za savet.


  Slika A


 4. Očistite mesto davanja injekcije alkoholom.


 5. Skinite štitnik igle prvo okretanjem (Slika B1), a zatim pravolinijskim povlačenjem sa tela šprica (Slika

  B2).

  Bacite štitnik igle.


  Slika B1 Slika B2


  Ukoliko je zapremina rastvora za injekciju u špricu veća od doze koja Vam je potrebna, neophodno je da odbacite višak rastvora pre primene injekcije.


 6. Nežno uštinite očišćenu kožu i napravite nabor. Držite nabor između palca i kažiprsta u toku davanja injekcije. (Slika C)


  Slika C


 7. Držite špric čvrsto za prstohvat. Uvedite iglu celom dužinom u nabor kože pod pravim uglom (pod uglom od 90°).(Slika D)


  Slika D


 8. Ubrizgajte SAV sadržaj šprica pritiskom na klip do kraja. Potom, nežno izvucite iglu iz kože. (Slika E)


  Slika E


 9. Nakon primljene injekcije, jednom rukom držite sigurnosnu navlaku injekcionog šprica, dok drugom rukom držite prstohvat šprica i gurnite jako tako da vratite injekcioni špric u početni položaj. Na taj način ćete zaključati sigurnosnu navlaku. Gurnite sigurnosnu navlaku ka telu šprica dok ne pokrije iglu. (Slika F)


  Slika F


  Ne bacajte iskorišćen špric u kućni otpad. Pri bacanju šprica rukovodite se uputstvima lekara ili farmaceuta.


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


  Terapijske indikacije


  Za perioperativnu i postoperativnu primarnu profilaksu duboke venske tromboze kod pacijenata sa niskim,


  umerenim i visokim rizikom od tromboembolije.


  Za perioperativnu i postoperativnu primarnu profilaksu duboke venske tromboze kod pacijenata koji su izloženi velikom riziku prilikom ortopedskog hirurškog zahvata (kao što je elektivna hirurgija kuka).


  Terapija duboke venske tromboze.


  Profilaksa tromboze i sprečavanje koagulacije vezane za ekstrakorporalnu cirkulaciju u toku hemodijalize i hemofiltracije.


  Doziranje i način primene


  Kada se lek Fraxiparine primenjuje supkutano, uobičajeno mesto primene injekcije je lateralni zid abdomena; kao alternativa može se koristiti butina. Igla se vertikalno uvodi u podignut nabor kože, koji se mora pažljivo ali čvrsto držati dok se ne završi ubrizgavaje. Ne masirati mesto primene injekcije. Lek Fraxiparine se u toku hemodijalize daje u arterijsku liniju.


  Profilaksa tromboze u toku hirurškog zahvata

  Perioperativna i postoperativna primarna profilaksa protiv duboke venske tromboze kod pacijenata

0.3 ml (2850 i.j. anti-Xa) supkutano 2 sata pre operacije, a nakon toga 0.3 ml (2850 i.j. anti-Xa) supkutano svakog jutra dok pacijent ne postane mobilan, ali u toku najmanje 7 dana.


- koji se podvrgavaju većem ortopedskom hirurškom zahvatu (kao što elektivna hirurgija kuka): Početnu dozu treba dati 12 sati pre operacije i 12 sati nakon operacije. Ove doze i kasnije doze jednom dnevno

moraju se korigovati u skladu sa telesnom masom prema dole navedenoj tabeli. Terapiju treba nastaviti u toku čitavog perioda rizika, a najmanje 10 dana.


Terapija duboke venske tromboze

Lek Fraxiparine se mora primenjivati supkutano dvaput dnevno (na svakih 12 sati), obično u toku 10 dana i u dozama korigovanim u skladu sa telesnom masom prema dole navedenoj tabeli. Oralnu antikoagulaciju treba započeti prvog dana terapije. Trajanje terapije lekom Fraxiparine treba da traje najmanje 5 dana i sve dok se ne uspostavi adekvatna oralna antikoagulacija.


Napunjeni injekcioni špricevi imaju gradacionu skalu u 0.1ml. Dakle, primena pacijentima kojima su potrebne doze od 0.5 ml, 0.7 ml ili 0.9 ml u skladu sa njihovom individualnom telesnom masom, može se pravilno dozirati korišćenjem najbliže doze veće jačine uz odbacivanje dodatne količine od 0.1 ml pre upotrebe.


Antikoagulacija u slučajevima hemodijalize i hemofiltracije

Doza se mora optimizovati za svakog pacijenta. Lek Fraxiparine se obično daje kao pojedinačna doza u arterijsku liniju na početku svake dijalize. U dole navedenoj tabeli prikazana je preporučena početna doza za pacijente bez povećanog rizika od krvarenja. Manja dodatna doza se može dati ukoliko dijaliza traje duže od 4 sata. Doza se u zavisnosti od dejstva u toku prve dijalize, na odgovarajući način koriguje u narednim dijalizama.


Veći ortopedski hirurški zahvati

(kao što elektivna hirurgija kuka) ml supk. inj. jednom dnevno

Terapija akutne duboke

venske tromboze


ml supk.inj. dvaput dnevno

Profilaksa tromboze u

toku hemodijalize


ml i.a. inj. na početku dijalize

masa/kg

Preop. i do 3.

dana

Od 4. dana pa

nadalje

50

0.2

0.3

0.4

0.3

50-59

0.3

0.4

0.5

0.4

60-69

0.3

0.4

0.6

0.4

70-79

0.4

0.6

0.7

0.6

80-89

0.4

0.6

0.8

0.6

90

0.4

0.6

0.9

0.6


Praćenje terapije

Zbog rizika od heparinom izazvane trombocitopenije savetuje se redovna provera broja trombocita tokom čitavog perioda terapije lekom Fraxiparine.


Provera broja trombocita se preporučuje pre primene, prvog dana terapije, a zatim redovno svaka 3 ili 4 dana i na kraju terapije.


Povremeno je primećena blaga prolazna trombocitopenija (tip I) na početku terapije uz broj trombocita između 100.000/mikrolitru i 150.000/mikrolitru usled privremene aktivacije trombocita. Po pravilu se ne javljaju komplikacije, pa se terapija, dakle, može nastaviti.


U retkim slučajevima je primećena antitelima posredovana teška trombocitopenija (tip II) uz broj trombocita ispod 100.000/mikrolitru ili brzo opadanje na manje od 50% od početnog broja. Smanjenje broja trombocita kod pacijenata koji nisu senzibilisani uglavnom se javlja u roku od 6-21 dana nakon početka terapije. To se kod senzibilisanih pacijenata može desiti u roku od nekoliko sati. Ova teška trombocitopenija se može povezati sa arterijskom ili venskom trombozom/tromboembolijom, tuberkulozom, koagulopatijom, mogućom nekrozom kože na mestu primene injekcije, petehijom, purpurom i melenom. U tim slučajevima smesta treba prekinuti upotrebu leka Fraxiparine i treba razmotriti terapiju lekom iz druge klase antitrombotika. Pacijenta treba informisati o činjenici da ubuduće mora da izbegava i uzimanje medicinskih proizvoda koji sadrže heparin.


Deca i adolescenti

Primena nadroparina kod dece i adolescenata se ne preporučuje jer nema dovoljno podataka o efikasnosti i bezbednosti leka da bi se odredilo doziranje kod pacijenata mlađih od 18 godina.


Starije osobe

Nije neophodno podešavanje doze kod primene leka starijim osobama, osim ukoliko je prisutno oštećenje funkcije bubrega. Pre otpočinjanja tretmana, preporučuje se ispitivanje funkcije bubrega (videti Oštećenje funkcije bubrega u tekstu ispod i odeljak 5.2 Sažetka karakteristika leka)


Oštećenje funkcije jetre

Nisu sprovedene studije kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre.


Oštećenje funkcije bubrega

Umereno i teško oštećenje funkcije bubrega je povezano sa povećanom izloženošću nadroparinu. Kod ovih pacijenata je povećan rizik od nastanka tromboembolizma i hemoragije.Lek Fraxiparine bi isključivo uz oprez trebalo primenjivati kod pacijenata sa poremećajem funkcije jetre ili pankreasa, sa nefrolitijazom i/ili ureterolitijazom, kod pacijenata koji primenjuju lekove koji povećavaju nivo kalijuma u serumu, ili kod pacijenata kod kojih se primenjuju visoke doze leka Fraxiparine i koji su nedavno imali hirurški zahvat


Hiperkalijemija

Heparin može da suprimira lučenje aldosterona iz kore nadbubrega što dovodi do hiperkalijemije, naročito kod pacijenata sa povećanim nivoom kalijuma u plazmi ili kod kojih postoji rizik za povećanje nivoa kalijuma u plazmi, poput pacijenata sa dijabetes mellitusom, hroničnom insuficijencijom bubrega, prethodno postojećom metaboličkom acidozom ili koji uzimaju lekove koji mogu povećati kalijemiju (npr. inhibitori angiotenzin- konvertujućeg enzima (ACE), nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)).

Rizik od hiperkalijemije se izgleda povećava sa trajanjem terapije, ali je obično reverzibilan. Kod rizičnih pacijenata treba pratiti količinu kalijuma u plazmi.


Spinalna/epiduralna anestezija/lumbalna punkcija i istovremena primena drugih lekova

Usled rizika za nastanak hematoma koji može rezultovati produženim neurološkim deficitima ili paraplegijom, kod pacijenata koji dobijaju kurativnu terapiju lekom Fraxiparine kontraindikovana je lumbalna punkcija, spinalna ili epiduralna anestezija (videti odeljak Kontraindikacije). Kod pacijenata koji dobijaju preventivnu terapiju i podvrgavaju se lumbalnoj punkciji, spinalnoj ili epiduralnoj anesteziji, lek Fraxiparine treba primeniti uz oprez i nakon pažljive procene rizika i koristi. Rizik od spinalnih/epiduralnih hematoma se povećava stalnim epiduralnim kateterima ili istovremenom primenom drugih lekova koji mogu uticati na hemostazu kao što su NSAIL, inhibitori agregacije trombocita ili drugi antikoagulansi. Izgleda da se rizik povećava i traumatskom ili ponovljenom epiduralnom ili spinalnom punkcijom. Trenutno nema podataka na osnovu randomizovanih kontrolisanih kliničkih ispitivanja koji dokazuju bezbednu primenu većih doza leka Fraxiparine (npr. primenjenih radi profilakse duboke venske tromboze kod pacijenata sa visokim rizikom od oboljevanja od tromboembolije) i istovremenog uvođenja centralne nervne blokade.

Dakle, za istovremenu primenu neuraksijalne blokade i antikoagulantne terapije trebalo bi se odlučiti tek nakon pažljivog razmatranja individualnog odnosa koristi i rizika, u sledećim slučajevima:U slučaju lumbalne punkcije, spinalne anestezije ili epiduralne anestezije; potrebno je da prođe najmanje 12


časova (kod primene nadroparina u profilaktičkim dozama), odnosno 24 časa ( kod primene nadroparina u terapijskim dozama) između primene injekcije nadroparina i postavljanja odnosno uklanjanja spinalnog/epiduralnog katetera, uzimajući u obzir karakteristike proizvoda i profil pacijenta. Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega, mogu se razmotriti duži intervali. Narednu dozu ne bi trebalo primeniti pre nego što protekne najmanje četiri časa. Ponovnu primenu nadroparina treba odložiti do završetka hirurškog zahvata.


Potrebno je često proveravati prisustvo znakova i simptoma neuroloških poremećaja kod pacijenata, kao što su bol u leđima, senzorni i motorni deficiti (utrnulost ili slabost donjih ekstremiteta), disfunkcije creva i/ili mokraćne bešike. Ukoliko se primeti neurološki poremećaj, neophodno je hitno lečenje. Medicinske sestre bi trebalo da budu obučene da prepoznaju takve znake i simptome. Pacijenta bi trebalo uputiti da ukoliko oseti bilo šta od navedenog, odmah obavesti svog lekara.


Ukoliko se sumnja na znake ili simptome spinalnog hematoma, treba započeti hitnu dijagnozu i lečenje, uključujući i dekompresiju kičmene moždine.


Ukoliko prilikom postavljanja katetera nastane značajno ili očigledno krvarenje, pre započinjanja/nastavljanja terapije heparinom bi trebalo pažljivo proceniti odnos koristi i rizika


Salicilati, nesteroidni antiinflamatorni lekovi i antiagregacioni lekovi

Tokom profilakse ili lečenja venskih tromboembolijskih poremećaja, i kod prevencije zgrušavanja tokom hemodijalize, ne preporučuje se istovremena primena aspirina, drugih salicilata, nesteroidnih antiinflamatornih lekova i antiagregacionih lekova, jer oni mogu povećati rizik za nastanak krvarenja. Ukoliko nije moguće izbeći takve kombinacije, potrebno je primeniti pažljivo praćenje kliničkih i bioloških parametara.


Deca i adolescenti

Ne postoje klinička iskustva sa decom. Lek Fraxiparine se, dakle, ne preporučuje za upotrebu kod dece sve dok na raspolaganju ne budu dalje informacije.


Starije osobe

Pre započinjanja terapije preporučuje se provera funkcije bubrega (videti odeljak Kontraindikacije).


Oštećenje funkcije bubrega

Poznato je da se nadroparin u najvećoj meri izlučuje putem bubrega, što kod pacijenata sa oštećenjem bubrega dovodi do povećane izloženosti nadroparinu (videti odeljak 5.2 Sažetka karakteristika leka). Kod pacijenata sa oštećenjem bubrega postoji povećan rizik od krvarenja i potrebno je lečiti ih sa oprezom.


Kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina ≥30 i <60ml/min) koji primaju kurativnu terapiju, može se razmotriti smanjenje doza (videti odeljak Doziranje i način primene) Kod pacijenata koji primaju profilaktičku terapiju i imaju klirens kreatinina ≥30 i <50ml/min, odluku da li je adekvatno smanjiti dozu leka, treba zasnovati na lekarovoj proceni individualnog rizika kod pacijenta za nastanak krvarenja naspram rizika od tromboembolizma (videti odeljak Doziranje i način primene).


Nekroza kože

Postoje prijavljeni slučajevi nekroze kože, koji su veoma retki. Nekroza kože se obično nalazi na mestu primene


injekcije, u nekim slučajevima joj prethodi purpura ili infiltrirane ili bolne eritematozne mrlje, sa ili bez opštih znakova. Nekroza kože kod prijavljenih slučajeva nastajala je kod primene standardnog heparina ili heparina male molekulske mase. U takvim slučajevima odmah treba prekinuti terapiju.


Alergija na lateks

Zaštitni deo igle napunjenog injekcionog šprica može sadržati suvu prirodnu lateks gumu koja može izazvati alergijske reakcije kod osoba osetljivih na lateks.


Lek Fraxiparine se ne sme primenjivati intramuskularnom ili intravenskom injekcijom.


Usled rizika od nastanka hematoma u toku terapije lekom Fraxiparine treba izbegavati intramuskularnu injekciju drugih lekova.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nadroparin bi trebalo primenjivati sa oprezom kod pacijenata koji su na terapiji oralnim antikoagulantnim lekovima, sistemskim (gluko)kortikosteroidima i dekstranima. Nije preporučljiva istovremena primena sa acetilsalicilnom kiselinom (ili drugim salicilatima), nesteroidnim antiinflamatornim lekovima i antiagregacionim lekovima, jer oni mogu povećati rizik za nastanak krvarenja (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza

pri upotrebi leka)


Interakcija heparina sa intravenski primenjenim nitroglicerinom (koji može dovesti do smanjenja efikasnosti) ne može se isključiti kod leka Fraxiparine. Lekovi koji povećavaju koncentraciju kalijuma u serumu mogu se istovremeno uzimati samo uz izuzetno pažljiv medicinski nadzor.


Kada se kod pacijenata koji dobijaju lek Fraxiparine započne oralna antikoagulantna terapija, terapija lekom Fraxiparine će se nastaviti sve dok se internacionalni normalizovan odnos (INR) ne stabilizuje na željenoj vrednosti.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Fertilnost: Ne postoje kliničke studije o efektima nadroparina na fertilnost.


Trudnoća: Studije na životinjama nisu pokazale teratogeni ili fetotoksični efekat. Međutim, postoje samo ograničene informacije o kliničkim podacima kod ljudi, koji se odnose na prolazak ovog leka kroz placentu. Podaci o ograničenom broju izloženih trudnica ne ukazuju na neželjeni efekat nadroparina na trudnoću ili na zdravlje fetusa/novorođenčeta. Do danas, na raspolaganju nema drugih relevatnih epidemioloških podataka.

Upotreba leka Fraxiparine u toku trudnoće se ne savetuje, osim ukoliko terapijska korist za majku prevazilazi moguće rizike po fetus.


Dojenje: Informacije o izlučivanju nadroparina u majčino mleko su ograničene. Zato, ne savetuje se upotreba leka Fraxiparine u toku dojenja.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Ne postoje podaci o efektima nadroparina na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama


Neželjena dejstva


Najčešća neželjena dejstva su hemoragijske manifestacije, mali hematom na mestu primene injekcije, komplikacije sa spoljašnjim ili unutrašnjim krvarenjem (naročito iz kože, sluzokože, rana, u oblasti gastrointestinalnog trakta, urogenitalnog trakta), povećanje nivoa transaminaza, reakcije na mestu primene injekcije, povećanje koncentracije kalijuma u serumu i povećanje nivoa aminotransferaza, gama-GT, LDH, lipaze. Oko 3% pacijenata koji su lečeni u profilaktičke svrhe primeti neko neželjeno dejstvo.

Neželjena dejstva su navedena u tabeli ispod u skladu sa MedDRA klasifikacijom sistema organa i učestalosti. U cilju klasifikovanja učestalosti pojave neželjenih dejstava korišćena je dalje navedena terminologija: veoma

česta (≥1/10), česta (≥1/100 do <1/10), povremena (≥1/1000 do <1/100), retka (≥1/10000 do <1/1000), veoma

retka (<1/10000)


Klasa

Organskog sistema

Veoma česta

Česta

Povremena

Retka

Veoma Retka

Poremećaji na

nivou krvi i limfnog sistema

Hemoragijske

manifestacije koje se mogu javiti na različitim mestima (uključujući spinalni hematom), češće su kod pacijenata sa drugim faktorima rizika (videti odeljak 4.3 i 4.4).

Komplikacije sa

spoljašnjim ili unutrašnjim krvarenjem (naročito iz kože, sluzokože, rana, u oblasti gastrointestinaln og trakta, urogenitalnog trakta), koje mogu dovesti

do hemoragijske anemije.

Blaga, prolazna

trombocitopenij a (Tip I)

Trombocitopeni

ja (uključujući antitelima posredovanu trombocitopenij u uzrokovanu heparinom (Tip II)) (videti odeljak 4.4), trombocitoza,


Eozinofilija, koja se povlači po prestanku terapije

Trombocitemija

iznad 1.000.000/mm3,

koja se uglavnom primećuje postoperativno

Imunološki

poremećaji

Anafilaktički

šok, anafilaktoidne reakcije, angioedem

Reakcije

preosetljivosti (uključujući i reakcije na koži)

Endokrinološki

poremećaji

Reverzibilni

hipoaldosteroni zam

Poremećaji

metabolizma i ishrane

Reverzibilna

hiperkalijemija, u vezi sa supresijom aldosterona


izazvanom

heparinom, posebno kod pacijenata koji su pod rizikom (videti odeljak 4.4).

Hepatobilijarni

poremećaji

Povećanje

transaminaza, obično prolazno

Poremećaji

reproduktivnog sistema i na nivou dojki

Prijapizam.

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Osip, urtikarija, eritem, pruritus

Alopecija Nekroza kože,

koja se obično javlja na mestu primene injekcije (videti odeljak 4.4).

Opšti

poremećaji i reakcije na mestu primene

Mali hematom

na mestu primene injekcije.


U nekim slučajevima može se primetiti nastanak čvrstih nodusa, što ne ukazuje na formiranje šupljine ispunjene heparinom. Ovi nodusi obično nestanu nakon nekoliko dana.

Reakcija na

mestu primene injekcije

Kalcinoza na

mestu primene injekcije


Kalcinoza je češća kod pacijenata sa povećanim nivom kalcijum fosfata kao što je u nekim slučajevima kod hronične insuficijencije bubrega.


Alergijske reakcije sa simptomima kao što su mučnina, povraćanje, groznica, glavobolja,


urtikarija,

pruritus, dispneja bronhospazam, hipotenzija

Laboratorijska ispitivanja

Povećanje koncentracije

kalijuma u serumu


Povećanje nivoa aminotransferaz a, gama-GT, LDH, lipaze

Postoje prijavljeni slučajevi ozbiljnih neželjenih reakcija na lek kao što su intrakranijalna hemoragija i intraokularna hemoragija.

Prijavljen je periduralni lumbalni hematom koji dovodi do paraplegije nakon spinalne anestezije sa epiduralnim kateterom.


Predoziranje


Kod pacijenata koji su na hemodijalizi i kod akutne terapije duboke venske tromboze, produženje APTT vrednosti (aktivirano parcijalno tromboplatinsko vreme) se koristi samo kao mera utvrđivanja predoziranja. Povećanje doze s namerom da se produži APTT može podrazumevati rizik od predoziranja i krvarenja. Krvarenje je glavni simptom predoziranja. Preporučuju se analize broja trombocita i druge analize. Manje krvarenje retko zahteva specifično lečenje, a često je dovoljno smanjenje ili odlaganje sledeće primene leka Fraxiparine. Upotrebu protamin sulfata treba razmotriti samo ukoliko je stanje pacijenta ozbiljno.


Antikoagulantno dejstvo leka Fraxiparine se u značajnoj meri neutrališe, ali ostaje određena aktivnost anti-Xa (oko 25%). 6 mg protamin sulfata neutrališe oko 950 i.j. anti-Xa nadroparina. Prilikom određivanja potrebne količine protamina za injekciju, potrebno je uzeti u obzir vreme proteklo od primene injekcije heparina, uz smanjenje doze protamina ukoliko je potrebno.


Lista ekscipijenasa


Kalcijum-hidroksid,

Hlorovodonična kiselina, razblažena Voda za injekcije


Inkompatibilnost


Ovaj medicinski proizvod se, u nedostatku odgovarajućih studija, ne sme mešati sa drugim medicinskim proizvodima.


Rok upotrebe


3 godine.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 30°C.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Napunjen cilindrični špric od stakla tip I, zaštićen providnim plastičnim omotačem, sa fiksiranom iglom od nerđajućeg čelika koja je zaštićena polimerizabilnim jednokomponentnim adhezivom i gumenim štitnikom. Na donjem delu šprica nalazi se plastični klip sa gumenim zatvaračem (glavom klipa) od hlorbutil gume.


Fraxiparine, 2850 i.j./0.3ml, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu: Negraduisani cilindrični špric, zapremine 1ml, sadrži:

  1. ml rastvora za injekciju (2850 i.j. anti-Xa)


   Fraxiparine, 3800 i.j./0.4ml, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu: Negraduisani cilindrični špric, zapremine 1ml, sadrži:

  2. ml rastvora za injekciju (3800 i.j. anti-Xa)


Fraxiparine, 5700 i.j./0.6ml, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu: Graduisani cilindrični špric, zapremine 1ml, sadrži:

0.6 ml rastvora za injekciju (5700 i.j. anti-Xa)


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 10 napunjenih injekcionih špriceva koji su pojedinačno upakovani u termoformirana blister pakovanja od PVC folije zatvorena providnim plastičnim filmom.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

Videti odeljak 4.2 Sažetka karakteristika leka i priloženo uputstvo za upotrebu na kraju Sažetka.


Pre primene izvršiti vizuelni pregled da nema čestica i gubitka boje. Odbaciti rastvor ukoliko je došlo do promene u izgledu, kao i neiskorišćene količine leka.


Lek uništiti u skladu sa važećim zakonskim propisima. Samo za jednokratnu upotrebu.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z