Moozeeck

Folna kiselina


UPUTSTVO ZA LEK


Folna kiselina, tableta, 5 mg Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom


Proizvođač: REPLEK FARM D.O.O.E.L.


Adresa: Kozle no.188, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Podnosilac zahteva: Polifarm d.o.o.


Adresa: Zlatiborska 2V, Beograd, Srbija


Folna kiselina, 5 mg, tableta

folna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Folna kiselina i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Folna kiselina

 3. Kako se upotrebljava lek Folna kiselina

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Folna kiselina

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FOLNA KISELINA I ČEMU JE NAMENJEN


  Folna kiselina pripada grupi B vitamina. Tablete Folne kiseline mogu da se koriste


  za lečenje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FOLNA KISELINA


  Lek Folna kiselina ne smete koristiti:  Kada uzimate lek Folna kiselina, posebno vodite računa:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FOLNA KISELINA


  Uvek uzimajte ovaj lek onako kako Vam je lekar propisao. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Tabletu progutajte sa vodom. Odrasli (uključujući starije pacijente):

  Kod anemije nastale zbog nedostatka folne kiseline: preporučuje se doza od 5 mg/dan (1 tableta) u toku 4 meseca. Kod postojanja loše apsorpcije hrane primenjuju se doze do 15 mg/dan (3 x 5 mg).


  Kod lekovima izazvanog nedostatka folne kiseline: preporučuje se doza od 5 mg/dan (1 tableta) u toku 4 meseca. Kod postojanja loše apsorpcije hrane primenjuju se doze do 15 mg/dan (3 x 5 mg).


  Prevencija nedostatka folne kiseline usled dugoročnog razaranja crvenih krvnih zrnaca (hemolitička anemija) ili bubrežne dijalize: preporučuje se doza od 5 mg (1 tableta) svakih 1 – 7 dana u zavisnosti od pratećeg oboljenja.


  Prevencija defekta neuralne cevi kod beba kod žena sa rizikom od pojave defekta neuralne cevi fetusa: preporučuje se doza od 5 mg/dan (1 tableta) u periodu pre začeća do trećeg meseca trudnoće.


  Trudnoća:


  Kod utvrđenog nedostatka folne kiseline: preporučuje se doza od 5 mg/dan (1 tableta) do porođaja. Deca:

  Kod male dece treba primeniti pogodniji farmaceutski oblik.


  Kod anemije nastale zbog nedostatka folne kiseline:

  Kod dece starosti od 1 do 18 godina, preporučuje se doza od 5 mg/dan u toku 4 meseca; doza održavanja 5 mg

  svakih 1 – 7 dana.


  Kod hemolitičke anemije (anemija usled povećanog razaranja crvenih krvnih zrnaca); metabolički poremećaji:

  Kod dece starosti od 1 do 12 godina, preporučuje se doza od 2,5 do 5 mg jednom dnevno. Kod dece starosti od 12 do 18 godina, preporučuje se doza od 5 do 10 mg jednom dnevno.


  Prevencija nedostatka folne kiseline kod bubrežne dijalize:

  Kod dece starosti od 1 do 12 godina, preporučuje se doza od 250 mikrograma/kg (max 10 mg) jednom dnevno.


  Kod dece starosti od 12 do 18 godina, preporučuje se doza od 5 do 10 mg jednom dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Folna kiselina nego što je trebalo


  Ukoliko Vi ili neko drugi proguta više tableta istovremeno ili mislite da je dete progutalo neku tabletu, odmah se obratite lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Folna kiselina


  Ukoliko ste propustili da popijete lek, uzmite ga čim se setite i uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Nemojte uzimati dvostruku dozu ako ste propustili da uzmete prethodnu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Folna kiselina, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

  uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Retko (javljaju se kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):


 5. KAKO ČUVATI LEK FOLNA KISELINA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Folna kiselina posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neiskorišćeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Folna kiselina


Aktivna supstanca je folna kiselina. Jedna tableta sadrži 5 mg folne kiseline.


Pomoćne supstance su: celuloza, mikrokristalna; povidon; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; natrijum-laurilsulfat.


Kako izgleda lek Folna kiselina i sadržaj pakovanja


Okrugla, bikonveksna tableta, žuto-narandžaste boje različitog intenziteta. 2 blistera (PVC/PVDC/AL) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Polifarm d.o.o.

Zlatiborska 2V, Beograd, Srbija


Proizvođač:

REPLEK FARM D.O.O.E.L.

Kozle no.188, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4767-11-001 od 14.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z