Apoteke Apoteke
eisai
Apoteke

Tarceva

film tabl. 30x25mg
CENA: 56.771,88 din.

film tabl. 30x100mg
CENA: 197.748,10 din.

film tabl. 30x150mg
CENA: 243.914,88 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Tarceva®,filmtablete,25mg,

Pakovanje: blister 3 x 10 kom, ukupno 30 kom

Tarceva®,filmtablete,100mg,

Pakovanje: blister 3 x 10 kom, ukupno 30 kom

Tarceva®,filmtablete,150mg

Pakovanje: blister 3 x 10 kom, ukupno 30 kom


Proizvođač: F.Hoffmann-La Roche Ltd


Adresa: Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.


Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Tarceva® 25mg, film tablete,

Tarceva® 100mg, film tablete,

Tarceva® 150mg, film tablete INN Erlotinib


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tarceva® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tarceva®

 3. Kako se upotrebljava lek Tarceva®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tarceva®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TARCEVA® I ČEMU JE NAMENJEN


  Tarceva® je lek koji se koristi za lečenje karcinoma tako što sprečava aktivnost proteina koji se naziva receptor epidermalnog faktora rasta. Poznato je da je ovaj protein uključen u rast i širenje ćelija karcinoma.


  Ovaj lek Vam može biti propisan ako imate nemikrocelularni karcinom pluća u uznapredovaloj fazi. Može Vam biti propisan ili ako Vaša bolest ostaje u većoj meri nepromenjena nakon inicijalne hemioterapije, ili ukoliko prethodno lečenje hemioterapijom nije pomoglo da se Vaša bolest zaustavi.


  Ovaj lek Vam takođe može biti propisan u kombinaciji sa još jednim lekom koji se zove gemcitabin zato što ste oboleli od metastatskog karcinoma pankreasa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TARCEVA®


  Lek Tarceva® ne smete koristiti:  -

  Videti takođe odeljak “Uzimanje drugih lekova”


  Potrebno je da saopštite svom lekaru:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TARCEVA®


  Uvek uzimajte lek Tarceva® tačno onako kako vam je propisao vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, konsultujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Tabletu treba popiti najmanje jedan sat pre ili dva sata posle obroka.


  Uobičajena doza je jedna tableta leka Tarceva® 150 mg svakoga dana ukoliko bolujete od nemikrocelularnog karcinoma pluća.

  Uobičajena doza je jedna tableta leka Tarceva® od 100 mg svakog dana ukoliko imate metastatski karcinom pankreasa.. Lek Tarceva® se primenjuje zajedno sa lekom gemcitabin.


  Vaš lekar može podešavati vašu dozu postepeno, za po 50 mg. Za primenu različitih režima doziranja, Tarceva® je dostupna u jačinama od 25 mg, 100 mg i 150 mg.


  Ako ste uzeli više leka Tarceva® nego što je trebalo


  Odmah razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Može se desiti da se neželjeni događaji pogoršaju i Vaš lekar može obustaviti terapiju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tarceva®


  Ako propustite da uzmete jednu ili više doza leka Tarceva, što pre kontaktirajte svog lekara ili farmaceuta. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tarceva®


  Veoma je važno da nastavite da uzimate lek Tarceva svaki dan, sve dok Vam to tako propisuje lekar. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Tarceva® može imati neželjena dejstva.


  Ovi neželjeni efekti se mogu javljati sa određenom učestalošću, koja se definiše na sledeći način:

 5. KAKO ČUVATI LEK TARCEVA®


  Držati lek Tarceva® van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe

  3 godine

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na blisteru, i kartonskoj kutiji. Rok upotrebe

  odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tarceva®

Jezgro tablete: laktoza-monohidrat; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrob-glikolat tip A; natrijum- laurilsulfat; magnezijum-stearat.

Obloga tablete: hipromeloza; hidroksipropil celuloza; titan-dioksid; makrogol. Boja za štampanje:

Tarceva 25 mg: Opadry White Y-5-7068 3mg, Opacode Yellow S-1-22970 Tarceva 100 mg: Opadry White Y-5-7068 9mg, Opacode Gray S-1-27645


Tarceva 150 mg: Opadry White Y-5-7068 13.5mg, Opacode Brown S-1-26604


Kako izgleda lek Tarceva® i sadržaj pakovanja


Tarceva® 25 mg su okrugle, bikonveksne film tablete, bele do svetlo-žute boje sa oznakom „Tarceva 25“ i

„logom firme“ na jednoj strani, a u pakovanju se nalazi 30 tableta (blister, 3 x 10 kom)

Tarceva® 100 mg su okrugle, bikonveksne film tablete, bele do svetlo-žute boje sa oznakom „Tarceva 100“ i

„logom firme“ na jednoj strani, a u pakovanju se nalazi 30 tableta (blister, 3 x 10 kom)

Tarceva® 150 mg su okrugle, bikonveksne film tablete, bele do svetlo-žute boje sa oznakom „Tarceva 150“ i

„logom firme“ na jednoj strani, a u pakovanju se nalazi 30 tableta (blister, 3 x 10 kom)


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a 11070 Beograd

Srbija

Proizvođač:

F.Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124

Bazel, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Juli 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Tarceva®, film tablete 25 mg: 74/2006/12 od 26.01.2006. Tarceva®, film tablete 100 mg: 75/2006/12 od 26.01.2006. Tarceva®, film tablete 150 mg: 76/2006/12 od 26.01.2006. Broj i datum zadnje obnove dozvole:

Tarceva film tablete 25 mg: 515-01-4470-10-001 od 11.08.2011.

Tarceva film tablete 100 mg: 515-01-4471-10-001 od 11.08.2011.

Tarceva film tablete 150 mg: 515-01-4472-10-001 od 11.08.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines