FISKocr

DETRUSITOL


UPUTSTVO ZA LEK


DETRUSITOL 1mg film tableta

Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister; 2x14 fim tableta


DETRUSITOL 2 mg film tableta

Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister; 2x14 fim tableta


Proizvođač: Pfizer Italia S.r l.


Adresa: Ascoli Piceno, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, Italija


Podnosilac zahteva: Yusafarm d.o.o


Adresa: Neznanog junaka 5, 11 000 Beograd, Srbija


Detrusitol® 1 mg film tableta Detrusitol® 2 mg film tableta


INN: tolterodin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek DETRUSITOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DETRUSITOL

 3. Kako se upotrebljava lek DETRUSITOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DETRUSITOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DETRUSITOL I ČEMU JE NAMENJEN


  DETRUSITOL sadrži aktivnu supstancu tolterodin. Tolterodin spada u grupu lekova koji se nazivaju antimuskarinski lekovi.


  Lek DETRUSITOL se upotrebljava za lečenje simptoma nestabilne funkcije mokraćne bešike (sindrom hiperaktivne bešike). Sindrom hiperaktivne bešike se prepoznaje po nekom od sledećih simptoma:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DETRUSITOL


  Lek DETRUSITOL ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DETRUSITOL


  Doziranje

  Uvek uzimajte lek DETRUSITOL tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa

  Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza je jedna tableta od 2 mg dva puta dnevno izuzev kod pacijenata koji imaju oboljenje bubrega ili jetre ili kod kojih su se javila neprijatna neželjena dejstva, kada lekar može smanjiti dozu na jednu tabletu od 1mg dva puta dnevno.


  Primena leka DETRUSITOL se ne preporučuje kod dece. Tablete su namenjene za oralnu primenu i treba ih progutati cele.

  Koliko dugo treba da uzimate ovaj lek?


  Vaš lekar će Vam dati savet koliko dugo treba da uzimate ovaj lek. Ako ne primetite brz efekat leka, treba da ga uzimate onoliko dugo koliko Vam je lekar preporučio, zato što se Vaša mokraćna bešika mora prilagoditi na lek. Ukoliko ne primetite nikakve efekte ni kada popijete sve preporučene tablete, obratite se Vašem lekaru za savet.


  Korist terapije potrebno je ponovo proceniti nakon 2 ili 3 meseca.


  Uvek konsultujte Vašeg lekara ukoliko razmišljate o prekidu terapije.


  Ako ste uzeli više leka DETRUSITOL nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka DETRUSITOL nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek DETRUSITOL


  Ukoliko zaboravite da uzmete dozu u uobičajeno vreme, uzmite je čim se setite, izuzev ukoliko je uskoro vreme za Vašu narednu dozu. U tom slučaju preskočite zaboravljenu dozu i dalje nastavite sa uobičajenim rasporedom doziranja.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o primeni ovog leka, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i DETRUSITOL može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svakoga.


  Odmah idite kod Vašeg lekara ili u najbliže odeljenje hitne pomoći ukoliko osetite neki od simptoma angioedema kao što su


  Dodatne prijavljene reakcije uključuju teške alergijske reakcije, zbunjenost, halucinacije, angioedem sa crvenilom kože i dezorjentisanost. Takođe, prijavljeno je i pogoršanje simptoma demencije kod pacijenata koji su lečeni od demencije (nepovratno propadanje pamćenja, govora, inteligencije, mišljenja, orijentacije, opažanja).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DETRUSITOL


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek nakon isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek DETRUSITOL


Sadržaj aktivnih supstanci: Jedna film tableta sadrži tolterodin L-tartarat 1 mg (što odgovara 0,68 mg tolterodina) ili 2 mg (što odgovara 1,37 mg tolterodina).


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Jezgro: celuloza, mikrokristalna; kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat; natrijum-skrobglikolat (tip B); magnezijum- stearat i silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film: hipromeloza; celuloza, mikrokristalna; stearinska kiselina i titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek DETRUSITOL i sadržaj pakovanja


Film tablete su bele, okrugle i bikonveksne. Tablete jačine 1 mg sa jedne strane imaju oznaku TO, a iznad i ispod ove oznake nalaze se urezani lukovi. Tablete jačine 2 mg sa jedne strane imaju oznaku DT, a iznad i ispod ove oznake nalaze se urezani lukovi.


Unutrašnje pakovanje je blister od PVC/PVDC/Al materijala. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 2 blistera sa po 14 film tableta (ukupno 28 film tableta) jačine 1mg ili 2mg i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Proizvođač: Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, Italija Nosilac dozvole: Yusafarm d.o.o, Neznanog junaka 5, 11 000 Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

DETRUSITOL film tableta, 28x1mg: 515-01-3198-11-001 od 07.12.2011. DETRUSITOL film tableta, 28x2mg: 515-01-3199-11-001 od 07.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org