FISKocr

Physiotens


UPUTSTVO ZA LEKPhysiotens®, film tableta, 0.2 mg Physiotens®, film tableta, 0.4 mg


pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Abbott Helthcare SAS

Chatillon-sur-Chalaronne, Route de Belleville-Lieu-dit-Maillard,

Adresa:

Francuska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115d, Beograd


Broj rešenja: 515-01-06387-13-001 od 27.08.2014. za lek Physiotens® , film tablete, 28 x (0.2 mg) Broj rešenja: 515-01-06388-13-001 od 27.08.2014. za lek Physiotens® , film tablete, 28 x (0.4 mg)


Physiotens®, 0.2 mg, 0.4 mg, film tableta

Moksonidin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Physiotens i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Physiotens

 3. Kako se upotrebljava lek Physiotens

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Physiotens

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-06387-13-001 od 27.08.2014. za lek Physiotens® , film tablete, 28 x (0.2 mg) Broj rešenja: 515-01-06388-13-001 od 27.08.2014. za lek Physiotens® , film tablete, 28 x (0.4 mg)


 1. ŠTA JE LEK Physiotens I ČEMU JE NAMENjEN


  Physiotens sadrži aktivnu supstancu moksonidin. Ovaj lek pripada grupi lekova koji se zovu antihipertenzivi.

  Lek Physiotens se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska(hipertenzije) tako što opušta i širi krvne sudove. Na taj način pomaže smanjenju Vašeg krvnog pritiska.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Physiotens


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Physiotens ne smete koristiti:


  Nemojte koristi lek Physiotens ukoliko se nešto odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, razgovarajte sa Vašim doktorom ili farmaceutom.


  Kada uzimate lek Physiotens posebno vodite računa:

  Proverite sa vašim doktorom ili farmaceutom pre nego što uzmete ovaj lek ukoliko:

  -ako imate oboljenje srca koje se zove “atrio-ventrikularni blok prvog stepena”

  -ako imate tešku koronarnu arterijsku bolest ili nestabilnu anginu

  -ako imate problema sa bubrezima. Lekar će možda trebati da Vam prilagodi dozu leka


  Zbog nedostatka podataka koji podržavaju bezbednost kod pacijenata sa postojećom umerenom srčanom insuficijencijom, lek Physiotens se mora primenjivati sa pažnjom kod tih pacijenata.


  Starija populacija je ostetljivija za kardiovaskularne efekte lekova za snjižavanje krvnog pritiska. Zato je potrebno zapošeti terapiju sa najmanjom dozom i povećenje doze treba sprovoditi sa oprezom da bi se sprečile ozbiljne reakcija do koji može doći.


  Ukoliko se nešto od ovoga odnosi na Vas (ili ukoliko niste sigurni), razgovarajte sa Vašim doktorom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Physiotens.


  Primena drugih lekova


  Broj rešenja: 515-01-06387-13-001 od 27.08.2014. za lek Physiotens® , film tablete, 28 x (0.2 mg) Broj rešenja: 515-01-06388-13-001 od 27.08.2014. za lek Physiotens® , film tablete, 28 x (0.4 mg)


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

  Lek Physiotens može da utiče na dejstvo drugih lekova i drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo leka Physiotens.


  Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko koristite neki od sledećih lekova:


  Ukoliko se nešto od ovoga odnosi na Vas (ili ukoliko niste sigurni), razgovarajte sa Vašim doktorom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Physiotens.


  Uzimanje leka Physiotens sa hranom ili pićima


  Lek se može uzimati sa hranom ili bez hrane.

  Ne treba da pijete alkohol dok uzimate ovaj lek. Lek Physiotens može pojačati dejstvo alkohola.


  Primena leka Physiotens u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Recite svom lekaru ukoliko ste trudni ili sumnjate da ste trudni. Lekar će vas posavetovati da prestanete sa primenom leka Physiotens i uzmete neki drugi lek umesto leka Physiotens.

  Recite svom lekaru ukoliko ste dojilja ili trebate da počnete sa dojenjem. Ne preporučuje se primena leka Physiotens u periodu dojenja. Lekar može da vas posavetuje da uzmete drugi lek ukoliko želite da dojite ili da da prestanete sa dojenjem.

  Uticaj leka Physiotens na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Tokom primene leka Physiotens možete osećati pospanost ili vrtoglavicu. Ukoliko vam se to desi, posavetujte se sa lekarom pre upravljanja motornim vozilima ili mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Physiotens


  Ovaj lek sadrži laktozu, monohidrat. Ako Vas je Vaš doktor ranije obavestio da imate intoleranciju na neke vrste šećera, obavestite o tome Vašeg doktora pre nego što uzmete ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Physiotens

  Lek Physiotens uzimajte uvek tačno onako kako vam je propisao Vaš doktor. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim doktorom ili farmaceutom.


  Način primene

  Progutajte celu tabletu sa punom čašom vode. Trudite se da uzimate lek svakoga dana u isto vreme.


  Broj rešenja: 515-01-06387-13-001 od 27.08.2014. za lek Physiotens® , film tablete, 28 x (0.2 mg) Broj rešenja: 515-01-06388-13-001 od 27.08.2014. za lek Physiotens® , film tablete, 28 x (0.4 mg)


  Doziranje


  Deca i adolescenti

  Lek Physiotens se ne preporučuje za upotrebu kod dece i adolescenata ispod 18 godina starosti. Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate ovaj lek.

  Ako ste uzeli više leka Physiotens nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka nego što je trebalo, obratite se svom lekaru ili idite u službu hitne pomoći. Ponesite kutiju leka sa sobom. Mogu se očekivati sledeći simptomi: glavobolja, sedacija, pospanost, pad krvnog pritiska (hipotenzija), vrtoglavica, , usporen srčani rad (bradikardija)), suvoća usta, mučnina, povraćanje, zamor, slabost i bol u stomaku (abdominalni bol).

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Physiotens

  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, popijte lek čim se setite. Ukoliko je vreme za sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu leka. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ako ste u nedoumici, obratite se svom doktoru.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Physiotens

  Koristite lek Physiotens dok vam Vaš doktor ne kaže drugačije.

  Konsultujte se sa svojim lekarom ukoliko treba da prekinete upotrebu ovog leka i držite se tačno njegovih uputstava. Ako treba da prekinete sa upotrebom leka, Vaš doktor će vam postepeno smanjivati dozu nekoliko nedelja. Ako koristite više od jednog leka za povišen krvni pritisak (kao što su β-blokatori), Vaš doktor će vam reći koji lek prvo da prestanete da koristite kako bi se vaše telo postepeno prilagodilo na promenu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Lek Physiotens, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Odmah prekinite upotrebu leka Physiotens i obratite se lekaru ako primetite neki od ozbiljnih neželjenih efekata, jer Vam može biti potrebna hitna medicinska pomoć:

  oticanje lica ili usana (angioedem). Ovo je povremeno neželjeno dejstvo koje se javlja kod manje od 1 u 100

  lečenih pacijenata.


  Druga neželjena dejstva uključuju:

  Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  suva usta

  Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  bol u leđima

  glavobolja

  slabost (astenija)

  vrtoglavica, vertigo

  osip, svrab (pruritis)

  poremećaji sna ako što je nesanica ili pospanost


  Broj rešenja: 515-01-06387-13-001 od 27.08.2014. za lek Physiotens® , film tablete, 28 x (0.2 mg) Broj rešenja: 515-01-06388-13-001 od 27.08.2014. za lek Physiotens® , film tablete, 28 x (0.4 mg)


  osećanje loše (mučnina), dijareja, biti loše (povraćanje), loše varenje (dispepsija)


  Povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  bol u vratu

  nervoza

  nesvestica (sinkopa)

  oticanje (edemi)

  zujanje u ušima (tinitus)

  usporen rad srca (bradikardija)

  nizak krvni pritisak uključujući nizak pritisak prilikom ustajanja Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinksa sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  fax: + 381 (0)11 39 51 131

  website:www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK Physiotens


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Nemojte koristiti lek Physiotens posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Physiotens, 0.2 mg, film tableta, 2 godine. Physiotens, 0.4 mg, film tableta, 3 godine. Čuvanje


  Physiotens 0.2 mg, čuvati na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od svetlosti. Physiotens 0.4 mg, čuvati na temperaturi do 30ºC, zaštićeno od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek PHYSIOTENS


Broj rešenja: 515-01-06387-13-001 od 27.08.2014. za lek Physiotens® , film tablete, 28 x (0.2 mg) Broj rešenja: 515-01-06388-13-001 od 27.08.2014. za lek Physiotens® , film tablete, 28 x (0.4 mg)


1 film tableta Physiotens sadrži 0.2 mg moksonidina. 1 film tableta Physiotens sadrži 0.4 mg moksonidina.


Pomoćne materije: Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; povidon K25; krospovidon; magnezijum-stearat


Film obloga: hipromeloza 6 mPas;

etilceluloza, vodena disperzija 30%; makrogol 6000;

talk;

gvožđe-(III)-oksid, crveni (E 172); titan-dioksid (E 171).

Kako izgleda lek Physiotens i sadržaj pakovanja

Physiotens 0.2 mg, film tableta: okrugle, bikonveksne film tablete, prečnika 6 mm, svetloružičaste boje, sa utisnutom oznakom “0.2“ na jednoj strani. Pakovanje 1 PVC/PVDC-Aluminijumski blister sa po 28 film tableta.


Physiotens 0.4 mg: okrugle, bikonveksne film tablete, prečnika 6 mm, smeđe crvene boje, sa utisnutom oznakom “0.4“ na jednoj strani. Pakovanje 1 PVC/PVDC-Aluminijumski blister sa po 28 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A. Bulevar Mihajla Pupina 115D, Beograd


Proizvođač:

Abbott Healthcare SAS

Chatillon-sur-Chalaronne, Route de Belleville-Lieu-dit-Maillard, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2014


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Physiotens® 0.2 mg, 28 film tableta: 515-01-06387-13-001 od 27.08.2014.

Physiotens® 0.4 mg, 28 film tableta: 515-01-06388-13-001 od 27.08.2014.


Broj rešenja: 515-01-06387-13-001 od 27.08.2014. za lek Physiotens® , film tablete, 28 x (0.2 mg) Broj rešenja: 515-01-06388-13-001 od 27.08.2014. za lek Physiotens® , film tablete, 28 x (0.4 mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z