Moozeeck

Levoxan


UPUTSTVO ZA LEK


LEVOXAN; film tableta; 250 mg; Pakovanje:ukupno 3 kom, blister, 1x3 kom, Pakovanje:ukupno 5 kom, blister, 1x5 kom, Pakovanje:ukupno 7 kom, blister, 1x7 kom, Pakovanje:ukupno 10 kom, blister, 1x10 kom,


LEVOXAN; film tableta; 500 mg; Pakovanje:ukupno 3 kom, blister,1x3 kom, Pakovanje:ukupno 5 kom, blister,1x5 kom, Pakovanje:ukupno 7 kom, blister,1x7 kom, Pakovanje:ukupno 10 kom, blister,1x10 kom,


Proizvođač: Zdravlje-Medic D.O.O. Novi Sad

Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija Podnosilac

zahteva: Zdravlje-Medic D.O.O. Novi Sad


Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


LEVOXAN 250 mg film tableta LEVOXAN 500 mg film tableta


INN levofoxacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Levoxan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Levoxan

 3. Kako se upotrebljava lek Levoxan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Levoxan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LEVOXAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Ime Vašeg leka je Levoxan. Levoxan film tablete sadrže aktivnu supsatncu koja se zove levofloxacin. Pripada grupi lekova koji se zovu antibiotici, hinolonski antibiotici. Deluje tako što ubija bakterije koje izazivaju infekciju u Vašem organizmu.


  Levoxan film tablete se upotrebljavaju za lečenje sledećih infekcija:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LEVOXAN


  Lek Levoxan ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LEVOXAN


  Lek Levoxan uzimajte uvek tačno onako kako Vam je Vaš lekar prepoučio. Ako niste sasvim sigurni kako da uzmete lek, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Primena leka Levoxan:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Levoxan može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svakog pacijenta. Ova neželjena dejstva su najčešće blaga ili umerena i često nestaju nakon kraće primene.


  Prestanite sa uzimanjem Levoxan film tableta i obratite se lekaru ili idite pravo u bolnicu, ako primetite neko od sledećih neželjenih dejstava:


  Veoma retko (kod manje od 1 osobe na 10000 koje uzimaju lek)

 5. KAKO ČUVATI LEK LEVOXAN


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Levoxan


Levoxan, 250 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži 256,24 mg levofloksacin, hemihidrata, što odgovara 250,00 mg levofloksacina.


Levoxan, 500 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži 512,47 mg levofloksacin, hemihidrata, što odgovara 500,00 mg levofloksacina.

Pomoćne supstance: Jezgro tablete:


Kako izgleda lek Levoxan i sadržaj pakovanja


Levoxan, 250 mg, film tableta:

Ružičaste boje, duguljaste, bikonveksne, film tablete sa oznakom “I” sa jedne strane i oznakom “25” sa druge strane, sa podeonom linijom na obe strane.


Levoxan, 500 mg, film tableta:

Svetlo narandžaste boje, duguljaste, bikonveksne, film tablete sa oznakom “I” sa jedne strane i oznakom “26” sa druge strane, sa podeonom linijom na obe strane.


Film tableta može da se deli duž podeone crte na dva jednaka dela.


Levoxan, 250 mg, film tableta:

Jedan blister (Alu-PVC/Aclar) sa 3 film tablete od 250 mg u kartonskoj kutiji.

Jedan blister (Alu-PVC/Aclar) sa 5 film tableta od 250 mg u kartonskoj kutiji. Jedan blister (Alu-PVC/Aclar) sa 7 film tableta od 250 mg u kartonskoj kutiji. Jedan blister (Alu-PVC/Aclar) sa 10 film tableta od 250 mg u kartonskoj kutiji.


Levoxan, 500 mg, film tableta:

Jedan blister (Alu-PVC/Aclar) sa 3 film tablete od 500 mg u kartonskoj kutiji.

Jedan blister (Alu-PVC/Aclar) sa 5 film tableta od 500 mg u kartonskoj kutiji. Jedan blister (Alu-PVC/Aclar) sa 7 film tableta od 500 mg u kartonskoj kutiji. Jedan blister (Alu-PVC/Aclar) sa 10 film tableta od 500 mg u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Zdravlje Medic D.O.O Novi Sad; Rumenačka 1/I;

21 000 Novi Sad;

Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka LEVOXAN film tableta, 3 x (250 mg): 515-01-8445-11-001 od 29.08.2012

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka LEVOXAN film tableta, 5 x (250 mg): 515-01-8446-11-001 od 29.08.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka LEVOXAN film tableta, 7 x (250 mg):


515-01-8447-11-001 od 29.08.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka LEVOXAN film tableta, 10x (250 mg):

515-01-8448-11-001 od 29.08.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka LEVOXAN film tableta, 3 x (500 mg):

515-01-8449-11-001 od 29.08.2012.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka LEVOXAN film tableta, 5 x (500 mg): 515-01-8450-11-001 od 29.08.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka LEVOXAN film tableta, 7 x (500 mg):

515-01-8451-11-001 od 29.08.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka LEVOXAN film tableta, 10 x (500 mg):

515-01-8454-11-001 od 29.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z