FISKocr

Prilenap HL


UPUTSTVO ZA LEK


Prilenap® HL, tablete, 10 mg/12,5 mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Prilenap® HL, tablete, 10 mg/12,5 mg INN: enalapril, hidrohlorotiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Prilenap HL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prilenap HL

 3. Kako se upotrebljava lek Prilenap HL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prilenap HL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PRILENAP HL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Prilenap HL sadrži enalapril maleat i hidrohlortiazid:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PRILENAP HL


  Lek Prilenap HL ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PRILENAP HL


  Lek Prilenap HL uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Prilenap HL se uzima oralno.


  Odrasli


  Povišen krvni pritisak

  Uobičajena doza je jedna tableta jednom na dan. Ako je neophodno, doza može da se poveća na dve tablete koje se uzimaju jednom dnevno.


  Prethodna terapija lekovima za izbacivanje viška tečnosti iz organizma (diureticima)

  Simptomatski pad krvnog pritiska može da se javi nakon početne doze leka Prilenap HL. Češće se javlja kod pacijenata kod kojih je došlo do smanjenja volumena tečnosti i/ili soli kao rezultat prethodne terapije diureticima. Terapiju diureticima treba prekinuti 2-3 dana pre otpočinjanja terapije lekom Prilenap HL.


  Doziranje u slučaju oboljenja bubrega

  Tiazidi možda nisu odgovarajući diuretici za upotrebu kod pacijenata sa oboljenjem bubrega i nisu efikasni kod umerene ili ozbiljne slabosti bubrega.

  Kod pacijenata sa klirensom kreatinina > 30 i < 80 ml/min, lek Prilenap HL treba koristiti samo nakon podešavanja doze za pojedinačne komponente.


  Upotreba kod starijih osoba

  Nema razlike u pogledu efikasnosti leka kod starijih u odnosu na mlađe pacijente sa povišenim krvnim pritiskom.


  Upotreba kod dece

  Efikasnost leka i njegova bezbednost za decu nisu potvrđene.


  Ako ste uzeli više leka Prilenap HL nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Simptomi predoziranja su: sniženje krvnog pritiska, stupor (stanje skoro potpunog gubitka svesti); mogu se javiti i vrtoglavice, omaglice (kao posledica sniženja krvnog pritiska), ubrzani i snažni otkucaji srca, ubrzan puls, uznemirenost, kašalj, slabost bubrega i ubrzano disanje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Prilenap HL


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu. Ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite dozu koju ste preskočili.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Prilenap HL


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Prilenap HL bez saveta Vašeg lekara.

  Ukoliko bez saveta Vašeg lekara prestanete da uzimate lek Prilenap HL, vremenom može doći do ponovnog povišenja krvnog pritiska, što povećava rizik od komplikacija usled visokog krvnog pritiska, pre svega na srcu i bubrezima.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Prilenap HL, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Veoma je važno da odmah prestanete da uzimate lek Prilenap HL i potražite hitnu medicinsku pomoć ako počnete da osećate sledeće simptome:

 5. KAKO ČUVATI LEK PRILENAP HL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.

  Nemojte koristiti lek Prilenap HL posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Prilenap HL


  Aktivna supstanca je enalapril, hidrohlorotiazid. 1 tableta sadrži:

  enalapril-maleat 10 mg i hidrohlorotiazid 12,5 mg


  Ostali sastojci su:


Kako izgleda lek Prilenap HL i sadržaj pakovanja Okrugle tablete bele do skoro bele boje.


Kartonska kutija sa 2 blistera (oPA/AL/PVC-Al blister) sa po 10 tableta u jednom blisteru.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Prilenap® HL, tablete, 10 mg/12,5 mg: 515-01-6502-12-001 od 16.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z