Moozeeck

Naltrexone


UPUTSTVO ZA LEK


Naltrexone , film tableta, 50 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister 4x7 tableta


Napomena: Pun trougao crvene boje (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik

RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine ) ).


Proizvođač: Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH


Adresa: Pfaffenrieder Strasse 5, 82515 Wolfratshausen, Nemačka


Podnosilac zahteva: PROVIDENS d.o.o.


Adresa: Alekse Nenadovića 15/15, Beograd, Srbija


Naltrexone, 50 mg,

film tablete

INN: naltrekson


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Naltrexone i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Naltrexone

 3. Kako se upotrebljava lek Naltrexone

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Naltrexone

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NALTREXONE I ČEMU JE NAMENjEN


  Naltrexone je specifični dugodelujući antagonist opioida. Koristi se kao dodatna terapija u okviru sveobuhvatnog programa lečenja detoksikovanih zavisnika od opioida i zavisnika od alkohola, koji uključuje i psihološko nadzor, Naltrexone, film tableta od 50 mg, smanjuje rizik od recidiva zavisnosti i pomaže apstinentima koji su ranije zavisili od opioda i alkohola, da u apstinenciji i istraju.


  Naltrexone smanjuje euforična osećanja koja se javljaju nakon uzimanja opioida i alkohola. U lečenju zavisnosti od opioida i alkohola, smanjiće želju za uzimanjem istih. Naltrexone ne izaziva zavisnost.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NALTREXONE


  Lek Naltrexone ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NALTREXONE


  Upotreba kod odraslih Lek se primenjuje oralno.

  Uvek sledite uputstva lekara i upotrebljavajte Naltrexone kako Vam je Vaš lekar rekao. Ukoliko niste sigurni, obavezno proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena početna doza naltreksona je 25 mg (pola tablete), nakon čega sledi uobičajena doza od jedne tablete na dan (50 mg naltrekson hidrohlorida).


  Vaš lekar može propisati drugačije doziranje u zavisnosti od Vaših individualnih potreba.


  Režim doziranja može se izmeniti u cilju poboljšanja komplijanse, tako da se lek primenjuje tri puta nedeljno, na sledeći način: 2 tablete (100 mg naltrekson hidrohlorida) ponedjeljkom, 2 tablete (100 mg naltrekson hidrohlorida) sredom i 3 tablete (150 mg naltrekson hidrohlorida) petkom.


  Dnevnu dozu od 150 mg naltreksona ne bi trebalo prekoračiti jer to može dovesti do povećane incidence neželjenih efekata.


  S obzirom da je naltrekson dodatna terapija, kao i da trajanje procesa potpunog oporavka zavisnika od opioida i alkohola, varira od pacijenta do pacijenta, trajanje terapije naltreksonom nije izričito propisano. Prvenstveno treba računati s tim da će lečenje trajati tri meseca, ali se može ukazati i potreba za njegovim produženjem.

  O dužini trajanja lečenja odlučiće Vaš lekar.


  Upotreba kod dece i omaladine (<18 godina)

  Naltrexone se ne preporučuje za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina s obzirom da nema dovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti njegove primene u ovoj starosnoj grupi.


  Upotreba kod starijih bolesnika

  Podaci o bezbednosti i efikasnosti leka Naltrexone kod starijih bolesnika su ograničeni.


  Ako ste uzeli više leka Naltrexone nego što je trebalo


  Uvek sledite uputstva lekara i upotrebljavajte Naltrexone kako Vam je Vaš lekar rekao. Ukoliko uzmete više leka nego što Vam je propisano, odmah obavestite svog lekara ili farmaceuta, ili se obratite najbližoj službi hitne pomoći.


  U slučaju predoziranja, bolesnike treba kontrolisati i simptomatski lečiti u zdravstvenim ustanovama u kojima im se može osigurati striktan nadzor.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Naltrexone


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete jednu dozu, uzmite je čim se setite.

  Propuštenu dozu moguće je nadoknaditi na način da se nakon toga svakodnevno uzima po jedna tableta leka, sve do dana kada je predviđeno njegovo ponovno uzimanje propisano protokolom lečenja.

  Nikada ne uzimajte odjednom više od propisane doze.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Naltrexone

  Nakon prekida terapije naltreksonom vaša osetljivost na dejstvo opioida je pojačana, pa na taj način može doći do predoziranja, čak i ako uzmete uobičajenu dozu opioida, ili alkohola, što može imati ozbiljne posledice koje u ekstremnim slučajevima mogu biti i fatalne. To je zato što tokom uzimanja opioida stičete toleranciju na opioide i kada jednom prestanete, ta tolerancija se gubi.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Naltrexone, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata.

  Najozbiljnija neželjena dejstva koja se javljaju kod pacijenata koji koriste Naltrexone uključuju depresiju, ideje o

  samoubistvu, pokušaje samoubistva i halucinacije. Iako su retka, ukoliko osetite bilo koje od ovih neželjenih dejstava, odmah kontaktirajte lekara ili farmaceuta i zatražite pomoć i podršku.


  Sva nezeljena dejstva su navedena ispod i klasifikovana su po učestalosti pojave:


  Veoma česta (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata), Česta ( javljaju se kod 1 do 10 na 100 pacijenata), Povremena (javljaju se kod 1 do 10 na 1 000 pacijenata),

  Retka (javljaju se kod 1 do 10 na 10 000 pacijenata), Veoma retka (javljaju se ređe od 1 na 10 000 pacijenata),

  Nije poznato (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka)

  Veoma česta:

  glavobolja, problemi sa spavanjem, nemir, nervoza, bol u trbuhu, grčevi u trbuhu, mučnina, nagon na povraćanje, bolovi u zglobovima i mišićima, malaksalost.

  Česta:

  anksioznost, povećana energija, malodušnost, razdražljivost, promene raspoloženja, žeđ, ošamućenost, drhtavica, pojačano znojenje, vrtoglavica, pojačano suzenje oka, bol u grudima, proliv, zatvor, osip, zadržavanje mokraće, odložena ejakulacija, oslabljena polna moć, gubitak apetita.

  Retka:

  depresija, ideje o samoubistvu, pokušaj samoubistva, govorne tegobe, poremećaji funkcije jetre.

  Veoma retka:

  idiopatska trombocitopenička purpura, uznemirenost, euforija, halucinacije, tremor, egzantem.


  Odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ukoliko primetite neželjeno dejstvo koje u ovom uputstvu nije navedeno.


 5. KAKO ČUVATI LEK NALTREXONE


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Ne upotrebljavati lek nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.

  Ako primetite bilo kakve nedostatke na tableti, kao što su izgrebana ili slomljena tableta, pitajte svog farmaceuta za savet pre nego što ih upotrebite.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Naltrexone


Jedna film tableta sadrži 50 mg naltrekson -hidrohlorida.


Jezgrotablete : laktoza, monohidrat; cellaktoza grade 80 (sadrži: celulozu prašak i laktozu, monohidrat); celuloza, mikrokristalna; silicijum – dioksid, koloidni, bezvodni; krospovidon i magnezijum-stearat.


Filmtablete(Opadry31F27245beige): laktoza, monohidrat; hipromeloza 15 cps; titan - dioksid (E171); makrogol 4000; gvožđe – oksid, crni (E172); gvožđe – oksid, crveni (E172); gvožđe – oksid, žuti (E172)


Kako izgleda lek Naltrexone i sadržaj pakovanja


Duguljaste film tablete, svetlosmeđe boje sa utisnutom podeonom crtom na obe strane. Tableta se može podeliti na jednake polovine.


PCV/PVDC- aluminijumski blister


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za lek:

Providens d.o.o, Alekse Nenadovića 15/15, Beograd, Srbija


Proizvođač leka:

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH, Pfaffenrieder Strasse 5, 82515 Wolfratshausen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i na lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini lekarskog recepta; snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama.


Broj i datum dozvole:


  1. od 03.02.2014.


   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


   Terapijske indikacije


   Dodatna terapija u okviru sveobuhvatnog programa lečenja detokosikovanih zavisnika od opioida (vidi Doziranje i način primene i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka) i zavisnika od alkohola, koji uključuje i psihološki nadzor.


   Doziranje i način primene

   Lečenje naltreksonom treba da započnu i nadziru odgovarajuće kvalifikovani lekari. Upotreba kod odraslih

   Lek se primenjuje oralno.


   Preporučena početna doza naltreksona je 25 mg (pola tablete), nakon čega sledi uobičajena doza od jedne tablete na dan (50 mg naltrekson hidrohlorida).


   Režim doziranja može se izmeniti u cilju poboljšanja komplijanse, tako da se lek primenjuje tri puta nedeljno, na sledeći način: 2 tablete (100 mg naltrekson hidrohlorida) ponedjeljkom, 2 tablete (100 mg naltrekson hidrohlorida) sredom i 3 tablete (150 mg naltrekson hidrohlorida) petkom.


   Dnevnu dozu od 150 mg naltreksona ne bi trebalo prekoračiti jer to može dovesti do povećane incidence neželjenih efekata.


   Ukoliko se propusti uzimanje leka, propuštenu dozu moguće je nadoknaditi na način da se nakon toga svakodnevno uzima po jedna tableta leka, sve do dana kada je predviđeno njegovo ponovno uzimanje propisano protokolom lečenja.


   Ukoliko se Naltrexone primeni kod osoba zavisnih od opioda, njegova primena može prouzrokovati po život opasne simptome apstinencije. Pacijente za koje se sumnja da i dalje uzimaju opioide, ili su od njih zavisni, treba podvrgnuti testu provokacije naloksonom (vidi 4.4), osim u slučaju kada se (analizom mokraće) sa sigurnošću može utvrditi da pacijent 7-10 dana pre početka lečenja naltreksonom nije uzimao nikakve opiode.


   S obzirom da je naltrekson dodatna terapija, kao i da trajanje procesa potpunog oporavka zavisnika od opioida i alkohola, varira od pacijenta do pacijenta, trajanje terapije naltreksonom nije izričito propisano. Prvenstveno treba računati s tim da će lečenje trajati tri meseca, ali se može ukazati i potreba za njegovim produženjem.


   Upotrebakoddece i omladine(<18godina)

   Naltrexone se ne preporučuje za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina s obzirom da nema dovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti njegove primene u ovoj starosnoj grupi.


   Upotreba kod starijih pacijenata

   Podaci o bezbednosti i efikasnosti leka Naltrexone kod starijih pacijenata su ograničeni.

   Kontraindikacije

   • Preosetljivost na naltrekson hidrohlorid ili bilo koju od pomoćnih supstanci

   • Akutni hepatitis

   • Teški poremećaj funkcije jetre

   • Teški poremećaj bubrežne funkcije

   • Zavisnici od opioida koji trenutno uzimaju opioide, zbog moguće pojave akutnog apstinencijalnog sindroma

   • Pacijenti kod kojih su pozitivni rezultati screening testa na opioide ili je test provokacije naloksonom bio neuspešan

   • Istovremena upotreba sa lekovima koji sadrže opioide

   • Kod pacijenata koji imaju simptome akutnog apstinencijalnog sindroma


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

U skladu sa nacionalnim smernicama, terapiju treba da započnu i nadziru lekari koji imaju iskustva u lečenju zavisnika od opioida i zavisnika od alkohola.


Kod zavisnika od alkohola nisu neuobičajeni znakovi smanjenja funkcije jetre. Rezultati testova funkcije jetre van granica normale su prijavljeni kod gojaznih i starijih pacijenata koji su dobijali Naltreksone u dozama većim od preporučenih za terapiju zavisnosti od alkohola (do 300 mg na dan). Kontrolu funkcije jetre treba sprovoditi i pre i za vreme terapije. Posebnu pažnju treba obratiti na pacijente kod kojih je nivo enzima jetre u serumu preko tri puta viši od normalne vrednosti i na pacijente sa oštećenom fukcijom bubrega.


Ukoliko se Naltrexone primeni kod osoba zavisnih od opioda, apstinencijalni sindrom može nastupiti vrlo brzo: prvi simptomi se mogu javiti unutar 5 minuta, a poslednji 48 sati nakon primene leka. Apstinencijalni simptomi leče se simptomatski.


Tokom trajanja lečenja naltreksonom, unos visoke doze opioida, može dovesti do trovanja opioidima, koje, zbog poremećaja disanja i cirkulacije, može ugroziti život pacijenta. Nakon lečenja naltreksonom, spomenute reakcije na opioide mogu biti izraženije.


Pacijente treba upozoriti da ne smeju istovremeno koristiti druge preparate koji sadrže opioide (npr. antitusike, simptomatske lekove za obične prehlade, odnosno antidijaroike, itd) tokom trajanja lečenja naltreksonom (vidi Kontraindikacije). Za slučaj da je pacijentu potrebno lečenje opioidima, npr. opioidna analgezija ili anestezija u hitnim situacijama, doza opioida potrebna da se postigne željeni terapijski efekat može biti veća od uobičajene.

U takvim slučajevima, depresija disanja i dejstva na cirkulaciju biće izraženiji i dugotrajniji. Pospešena je i pojava simptoma povezanih s otpuštanjem histamina (dijaforeza, svrab i druge pojave na koži i sluznici). U ovim okolnostima pacijent zahteva posebnu pažnju i negu.


U slučaju da je pacijenta hitno potrebno uvesti u stanje analgezije, u tu se svrhu ne smeju primeniti opioidi.


Pacijente treba upozoriti da pokušaji prevazilaženja blokade postignute naltreksonom, primenom velikih doza opioida, mogu nakon prestanka lečenja naltreksonom dovesti do akutnog predoziranja opioidima, sa mogućim smrtnim ishodom, kao i da je istovremena upotreba naltreksona sa lekovima koji sadrže opioide kontraindikovana.


Nakon lečenja naltreksonom, pacijenti mogu biti osetljiviji na lekove koji sadrže opioide.


Stoga pacijente za koje se sumnja da unose opioide, ili su od njih zavisni, treba podvrgnuti testu provokacije naloksonom, osim u slučaju kada se (analizom mokraće) sa sigurnošću može utvrditi da pacijent 7-10 dana pre početka lečenja naltreksonom nije uzimao nikakve opiode.

Apstinencijalni sindrom izazvan naloksonom kraćeg je trajanja od onoga izazvanog naltreksonom.


Preporučuje se sprovođenje sledećeg postupka: Intravenska provokacija

Pacijenta treba neprekidno nadzirati u toku 30 minuta, ne bi li se uočio bilo kakav vidljivi znak simptoma apstinencije.

Ukoliko se jave bilo kakvi simptomi apstinencije, lečenje naltreksonom se ne sme sprovoditi. U slučaju da je rezultat testa negativan, lečenje može započeti. Ukoliko postoje bilo kakve sumnje oko toga uzima li pacijent opioide ili ne, provokacija se može ponoviti dozom od 1,6 mg naloksona. Izostane li i nakon toga svaka od mogućih reakcija, pacijentu se može dati 25 mg naltrekson hidrolorida.


Test provokacije nalokson hidrohloridom ne sme se sprovesti kod pacijenata kod kojih postoje klinički upečatljivi apstinencijalni simptomi, kao ni kod bilo koje osobe čija je analiza mokraće na opioide dala pozitivan rezultat.

Naltrekson se intenzivno metaboliše u jetri, a izlučuje pretežno mokraćom. Stoga treba biti oprezan, pri primeni ovog leka kod pacijenata čija je funkcija jetre i bubrežna funkcija poremećena. Funkciju jetre treba testirati kako pre, tako i tokom trajanja lečenja.


Posebna upozorenja o pomoćnim supstancama

Lek Naltrexone sadrži laktozu. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije na galaktozu, nedostatkom Lapp laktaze ili glukozno-galaktoznom malapsorpcijom, ne smeju koristiti ovaj lek.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Trenutno su klinička iskustva i eksperimentalni podaci uticaja naltreksona na farmakokinetiku drugih supstanci ograničena. Istovremenu terapiju naltreksonom i drugim lekovima treba sprovoditi sa oprezom i pažljivim praćenjem.

Studije interakcija nisu sprovedene.


In vitro studije su pokazale da se ni naltrekson, ni njegov glavni metabolit 6-ß-naltreksol, ne metabolišu putem humanih enzima citohroma CYP450. Stoga je malo verovatno da na farmakokinetiku naltreksona utiču inhibitori


enzima citohroma CYP450.


Nakon istovremene primene naltreksona i tioridazina, prikazani su slučajevi bezvoljnosti (letargije) i pospanosti.


Podaci ispitivanja sigurnosti i podnošljivosti, istovremenog uzimanja naltreksona i akamprozata kod zavisnika od alkohola, pokazali su da davanje naltreksona značajno povećava vrednosti koncentracije akamprozata u plazmi. Interakcije s drugim lekovima koji deluju na nervni sistem (npr. dislufiram, amitriptilin, doksepin, litijum, klozapin, benzodiazepini) nisu bile ispitivane.


Do sada nisu opisane nikakve interakcije između kokaina i naltrekson hidrohlorida. Nema poznatih interakcija između naltreksona i alkohola.

Pacijente treba upozoriti na moguće interakcije sa lekovima koji sadrže opioide, koje se mogu javiti tokom trajanja lečenja naltreksonom (vidi Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća


Nema kliničkih podataka o upotrebi naltrekson hidrohlorida u trudnoći. Podaci dobijeni u studijama sprovedenim na životinjama, pokazali su da lek pokazuje reproduktivnu toksičnost (vidi 5.3.). Podaci nisu dovoljni da bi se utvrdio klinički značaj ovog nalaza. Mogući rizik po čoveka nije poznat. Trudnici se Naltrekson sme dati samo kada, po proceni nadležnog lekara, potencijalna korist lečenja prevazilazi mogući rizik koje ono nosi.


Dojenje


Nema kliničkih podataka o upotrebi naltrekson hidrohlorida u periodu dojenja. Nije poznato da li se naltrekson, odnosno 6--naltreksol, izlučuje u majčino mleko. Tokom trajanja lečenja dojenje se ne preporučuje.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Naltrekson ima snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama.


Neželjena dejstva


Sva neželjena dejstva su prikazana u tabeli i klasifikovana po sistemu organa i učestalosti pojave: veoma često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 do <1/10), povremeno (≥ 1/1 000 do < 1/100), retko (≥ l/10 000 do < l/l 000), veoma retko ( < l/10 000). U okviru svake grupe, nezeljena dejstva su prikazana od ozbiljnijih do manje ozbiljnih:Klasa organskog sistema prema MedDRA-i

Simptom


Poremećaji nervnog sistema


Veoma često

Glavobolja

Problemi sa spavanjem

Nemir

Nervoza


Često

Žeđ

Omamljenost

Drhtavica

Pojačano znojenje

Vrtoglavica

Retko

Govorne tegobe

Veoma retko

Tremor

Gastrointestinalni poremećaji


Veoma često

Bol u trbuhu

Grčevi u trbuhu

Mučnina

Nagon na povraćanje

Često

Proliv

Zatvor

Hepatobilijarni poremećaji

Retko

Poremećaji funkcije jetre

Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Veoma često

Bol u zglobovima i mišićima

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene leka

Veoma često

Slabost

Često

Gubitak apetita

Poremećaji vida

Često

Pojačano suzenje

Poremećaj disanja, tegobe grudnog koša i medijastinuma

Često

Bol u grudima

Poremećaji na nivou bubrega i mokraćnog sistema

Često

Zadržavanje mokraće

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Često

Osip

Veoma retko

Egzantem

Poremećaji reproduktivnog sistema i dojke

Često

Odložena ejakulacija

Oslabljena polna moć

Psihijatrijski poremećaji


Često

Povećana energija

Malodušnost

RazdražljivostRetko

Depresija

Suicidne ideje

Pokušaj samoubistva

Halucinacije

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Veoma retko

Idiopatska trombocitopenička purpura


Predoziranje

Simptomi


Klinička iskustva, stečena na pacijentima koji su se predozirali naltreksonom, ograničenog su opsega. Kod dobrovoljaca koji su tokom sedam dana primali lek u dozi od 800 mg/dan, nisu se javili znakovi toksičnosti.


Lečenje


U slučaju predoziranja, pacijente treba kontrolisati i simptomatski lečiti u zdravstvenim ustanovama u kojima im se može osigurati striktan nadzor.


Lista pomoćnih supstanci


Jezgro tablete laktoza, monohidrat

cellaktoza grade 80 (sadrži:celulozu prašak i laktozu, monohidrat) celuloza, mikrokristalna

silicijum – dioksid, koloidni, bezvodni krospovidon

magnezijum-stearat


Film tablete (Opadry 31 F 27245 beige) laktoza, monohidrat

hipromeloza 15 cps titan - dioksid (E171) makrogol 4000

gvožđe – oksid, crni (E172) gvožđe – oksid, crveni (E172) gvožđe – oksid, žuti (E172)


Inkompatibilnost


Nije primjenjivo.


Rok upotrebe


3 godine.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25 °C.

Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


PCV/PVDC- aluminijumski blister


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z