FISKocr

Pantoprazol Farmoz


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Pantoprazol Farmoz, gastrorezistentna tableta, 20 mg

Pakovanje: blister, 4 x 7 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: West Pharma-Producoes de Especialidades Farmaceuticas, S.A.

Adresa: Rua Joao de Deus, 11, Venda Nova, 2700-486 Amadora

Podnosilac zahteva: DE-TA-P d.o.o.

Adresa: Radnička 73, 14000 Valjevo, Srbija


Pantoprazol Farmoz, 20 mg, gastrorezistentna tableta


INN: pantoprazol


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pantoprazol Farmoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pantoprazol Farmoz

 3. Kako se upotrebljava lek Pantoprazol Farmoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pantoprazol Farmoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Pantoprazol Farmoz I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Pantoprazol Farmoz spada u grupu lekova koja se zove inhibitori protonske pumpe i deluje tako što smanjuje stvaranje želudačne kiseline. Primenjuje se u terapiji oboljenja želuca i tankog creva povezanih sa poremećajem stvaranja želudačne kiseline.


  Lek Pantoprazol Farmoz od 20 mg se primenjuje za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Pantoprazol Farmoz

  Lek Pantoprazol Farmoz ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Pantoprazol Farmoz


  Lek Pantoprazol Farmoz od 20 mg uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina.


  Način primene

  Progutajte celu tabletu leka Pantoprazol Farmoz od 20 mg (nemojte žvakati niti lomiti tabletu) sa malo vode, 1


  sat pre obroka.


  Osim ako lekar ne propiše drugačije, uobičajena doza je:


  Odrasli i adolescenti od 12 godina i stariji


  Terapijablagihrefluksnihoboljenja ipratećihsimptoma(npr.gorušica,regurgitacijaželudačnekiseline,bolpri gutanju)

  Jedna tableta leka Pantoprazol Farmoz od 20 mg na dan.

  Generalno, izlečenje se postiže za 2 do 4 nedelje. Za potpuno izlečenje refluksnog ezofagitisa potrebna je terapijska kura od 4 nedelje. Ako to nije dovoljno, oporavak će se postići produženjem terapije na još četiri nedelje.

  Ako se simptomi ponovo jave, mogu se lečiti, nakon konsultacije sa Vašim lekarom, sa dozom od jedne tablete dnevno (20 mg pantoprazola) kada god se jave.


  Dugotrajna terapija i prevencija protiv ponovnog javljanja refluksnog ezofagitisa

  Kod dugotrajne terapije, odrasli bi trebalo da uzimaju 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola). U slučaju rekurentnog (ponovo javljenog) refluksnog ezofagitisa, doza se može povećati na 2 tablete dnevno (40 mg pantoprazola). Kada se jednom postigne izlečenje, možete ponovo smanjiti dozu na 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola).


  Odrasli Prevencija nastanka čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu kod pacijenata koji su na stalnoj terapiji lekovima protiv bolova (neselektivni nesteroidni antiinflamatorni lekovi-NSAIL)

  1 tableta dnevno (20 mg pantoprazola).


  Pacijenti sa teškim oštećenjem jetre

  Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom koji će odlučiti da li Vam je potrebno smanjenje doze leka. Po pravilu, ovi pacijenti ne bi trebalo da uzimaju više od 1 tablete dnevno (20 mg pantoprazola).


  Stariji pacijenti i pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

  Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom. Međutim, obično nije potrebno prilagođavanje ili promena doze leka.


  Deca mlađa od 12 godina

  Ovaj lek se ne preporučuje kod dece mlađe od 12 godina.


  Ako ste uzeli više leka Pantoprazol Farmoz nego što je trebalo


  Nema poznatih simptoma predoziranja. Međutim, ako ste uzeli veću dozu leka nego što je trebalo, odmah se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pantoprazol Farmoz


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Nastavite da uzimate propisanu dozu prema utvrđenom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Pantoprazol Farmoz


  Uvek se posavetujte sa lekarom pre nego što sami prekinete sa terapijom ovim lekom ili završite sa terapijom pre nego što bi trebalo.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Pantoprazol Farmoz 20 mg , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Ako se kod Vas jave neka od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom


  uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Pantoprazol Farmoz Rok upotrebe


  3 godine


  Lek ne sme da se koristi posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu označenom na pakovanju.

  Čuvanje


  Ne držati lek na temperaturi iznad 30ºC.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu da važećim propisima. Čuvati van domašaja deca!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pantoprazol Farmoz


Jedna tableta sadrži 20 mg pantoprazola


Sadržaj pomoćnih supstanci

Manitol, celuloza,mikrokristalna, preželatinizovan kukuruzni skorob, natrijum-skrobglikolat, natrijum-karbonat, bezvodni, kalcijum-stearat, hipromeloza, propilenglikol, titan-dioksid E 171, gvožđe(III)- oksid, žuti E 172, metakrilna kiselina etilakrilat kopolimer (1 : 1), polisorbat 80, natrijum-laurilsulfat, trietilcitrat

.

Kako izgleda lek Pantoprazol Farmoz i sadržaj pakovanja

Pantoprazol Farmoz su duguljaste, bikonveksne tablete, slabo žute do žućkaste boje. Pantoprazol Farmoz je dostupan u pakovanju od 28 gastrorezistentnih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


DE-TA-P d.o.o.

Radnička 73, Valjevo Srbija

West Pharma-Producoes de Especialidades Farmaceuticas, S.A Rua Joao de Deus, 11, Venda Nova, 2700-486 Amadora


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Maj, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za Pantoprazol Farmoz, 28 x 20mg: 515-01-4173-09-001 od 18.08.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z