Moozeeck

LISONORM FORTE


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Lisonorm® Forte tablete;

20 mg + 10 mg; lizinopril, amlodipin; 30 tableta.


Proizvođač: Gedeon Richter Plc.


Adresa: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, Mađarska. Podnosilac zahteva: Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt.

Adresa: Vladimira Popovića 6, Beograd, Srbija.


Lisonorm® Forte, 20 mg +10 mg, tablete INN : lizinopril, amlodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek LISONORM FORTE i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek LISONORM FORTE

 3. Kako se upotrebljava lek LISONORM FORTE

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek LISONORM FORTE

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LISONORM FORTE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek LISONORM FORTE tableta je kombinovani proizvod amlodipina, leka koji pripada grupi lekova koji se zovu blokatori kalcijumovih kanala, i lizinoprila, koji pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori). Lek LISONORM FORTE je namenjen lečenju hipertenzije (visokog krvnog pritiska). Poznato je da abnormalno povišeni krvni pritisak ne mora uvek da se manifestuje simptomima, ali može da bude povezan sa većim rizikom od nekih komplikacija ako lekove ne uzimate redovno (npr. šlog, srčani udar - infarkt).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LISONORM FORTE

  Lek LISONORM FORTE ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LISONORM FORTE


  Lek LISONORM FORTE tablete uvek uzimajte isključivo onako kako vam je to propisao vaš lekar. Ako niste sigurni kako se pravilno koristi, to treba da proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako imate utisak da je dejstvo leka LISONORM FORTE previše jako ili previše slabo, razgovarajte o tome sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste uzeli više leka LISONORM FORTE nego što je trebalo


  Odmah se obratite svom lekaru ili otidite u urgentno odeljenje najbliže bolnice.

  Verovatno je da će predoziranje dovesti do velikog pada krvnog pritiska i stoga je neophodno da se krvni pritisak pažljivo prati. Ako se pojave kliničke manifestacije veoma niskog krvnog pritiska kao što su vrtoglavica i glavobolja, treba vas postaviti u ležeći položaj. Vaš lekar će preduzeti dodatne odgovarajuće mere lečenja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek LISONORM FORTE


  Ne smete uzeti dvostruku dozu, jer onu koju ste zaboravili ne možete nadoknaditi, ali možete sebe da izložite opasnosti od predoziranja. Uzmite svoju narednu dozu u uobičajeno vreme.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek LISONORM FORTE, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Učestalost neželjenih dejstava su definisana na sledeći način:

 5. KAKO ČUVATI LEK LISONORM FORTE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Datum isteka roka se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek LISONORM FORTE Aktivne supstance su:

Jedna tableta sadrži 20 mg lizinoprila (u obliku dihidrata) i 10 mg amlodipina (u obliku besilata).


Ostale supstance su:

celuloza, mikrokristalna 101; celuloza, mikrokristalna 12; natrijum-skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek LISONORM FORTE i sadržaj pakovanja

Tablete:

Bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete, koje sa jedne strane imaju imaju oznaku „CF3”, dok na drugoj strani nemaju nikakvu oznaku.


U složivoj kartonskoj kutiji nalaze se 3 bela PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet

Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt., Vladimira Popovića 6, Beograd, Srbija.

Proizvođač

Gedeon Richter Plc., H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, Mađarska.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-2716-10-001 od 08.04.2011

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z