Medicines Medicines

HARTMANOV RASTVOR


UPUTSTVO ZA LEK


HARTMANOV RASTVOR, rastvor za infuziju, 6,02 g/l + 0,373 g/l + 0,294 g/l + 6.276 g/l

Pakovanje: boca, 1 x 500 ml

(natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat)


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


HARTMANOV RASTVOR, 500 ml, rastvor za infuziju


INN: natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum hlorid, natrijum-laktat


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek HARTMANOV RASTVOR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek HARTMANOV RASTVOR

 3. Kako se upotrebljava lek HARTMANOV RASTVOR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek HARTMANOV RASTVOR

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HARTMANOV RASTVOR I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Hartmanov rastvor za infuziju je po sastavu i osmolaritetu veoma sličan vanćelijskoj tečnosti. Stoga se koristi u slučaju kad je hitno i privremeno potrebno nadoknaditi vanćelijsku tečnost i elektrolite, kao i za regulaciju kiselo-bazne ravnoteže.


  Hartmanov rastvor sadrži: natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum hlorid, natrijum-laktat i vodu za injekcije.


  Lek Hartmanov rastvor za infuziju se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HARTMANOV RASTVOR


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Hartmanov rastvor za infuziju se koristi u zdravstvenoj ustanovi i ne sme se koristiti kod:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HARTMANOV RASTVOR


  Doziranje određuje Vaš lekar u skladu sa kliničkim statusom, starošću, telesnom masom pacijenta i laboratorijskom nalazu.


  Rastvor se daje u vidu spore intravenske infuzije u strogo aseptičnim uslovima.

  Lek HARTMANOV rastvor za infuziju se koristi isključivo u zdravstvenim ustanovama.

  Lek HARTMANOV rastvor za infuziju će Vam dati za to obučeno medicinsko osoblje, davanjem leka intravenski (u venu).


  Maksimalna brzina infuzije

  Brzina infuzije se prilagođava kliničkom stanju pacijenta. U principu, brzina infuzije ne bi trebala da pređe sledeće vrednosti;

  5 ml po kg telesne mase na sat.


  Ako ste primili više leka Hartmanov rastvor nego što je trebalo


  Ovaj rastvor će Vam dati medicinsko osoblje, malo je verovatno da ćete primiti prenisku ili previsoku dozu. Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  U slučaju zadesne prekomerne doze može doći do hiperhidratacije (prekomernog sadržaja vode u organizmu), što će biti praćeno: povećanim tonusom kože, oticanjem tkiva, ponekad i otokom mozga, vodom na plućima ili u mozgu, poremećejem sadržaja tečnosti, soli i kiselo-bazne ravnoteže i visokim nivoima soli u krvi.


  U slučaju prekomerne doze, lekar će Vam dati neophodnu terapiju.

  Za sva dodatna pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek HARTMANOV RASTVOR može imati povremeno neželjena dejstva kod nekih pacijenata.


  Tokom primene leka Hartmanov rastvor, veoma često je moguće ispoljavanje sledećih neželjenih dejstava:

 5. KAKO ČUVATI LEK HARTMANOV RASTVOR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.


  Nemojte koristiti lek HARTMANOV RASTVOR posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Nakon otvaranja, lek se mora odmah upotrebiti.


  Čuvanje:


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek HARTMANOV RASTVOR HARTMANOV RASTVOR, 500ml, rastvor za infuziju

Aktivne supstance su:

Aktivne supstance su: natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, dihidrat, kalcijum-hlorid, natrijum (S)-laktat, rastvor.

500ml rastvora za infuziju sadrži:

Natrijum-hlorid 3,010 g

Kalijum-hlorid 0,1865 g

Kalcijum-hlorid, dihidrat 0,147 g

Natrijum laktat rastvor 50% 3,138 g

Voda za injekcije do 500 ml


Što odgovara:

Na+ 131 mmol/l

K+ 5 mmol/l

Ca++ 2 mmol/l

CL- 112 mmol/l

Laktat- 28 mmol/l


Osmolarnost rastvora: 278 mosm/L. pH rastvora: 5,0 – 7,0.


Ostali pomoćne supstance su: hlorovodonična kiselina, koncentrovana (za korekciju pH), voda za injekcije.


Kako izgleda lek HARTMANOV RASTVOR i sadržaj pakovanja


HARTMANOV RASTVOR, 500ml, rastvor za infuziju

Rastvor za infuziju (bistar, bezbojan rastvor).

Plastična boca (polietilen niske gustine, PENG) sa plastičnim zatvaračem (PENG). Pakovanje - boca od 500 ml.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2012.


Režim izdavanja leka: Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

515-01-5449-11-001 od 14.03.2012.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima


Terapijske indikacijeInterakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Interakcije usled prisustva natrijuma u rastvoru:Neželjene reakcije mogu biti posledica tehnike primene uključujući febrilne reakcije, infekciju na mestu primene, lokalni bol ili reakciju, iritaciju vena, vensku trombozu ili flebitis koji se šire od mesta injekcije, kao i ekstravazaciju.

Neželjene reakcije mogu biti posledica dodatih supstanci/lekova u ovaj rastvor; priroda dodate supstance/leka odrediće verovatnoću pojave bilo kojih drugih neželjenih efekata.

U slučaju pojave neželjenih efekata, infuzija se mora prekinuti.


Predoziranje


Predoziranje ili prebrza primena ovog rastvora mogu dovesti do opterećenja vodom i natrijumom sa rizikom pojave edema, naročito kada postoji oštećenje renalne ekskrecije natrijuma. U tom slučaju može biti neophodna primena bubrežne dijalize.

Ekscesivna primena kalijuma može dovesti do razvoja hiperkalijemije, naročito kod pacijenata sa oštećenjem bubrega. Simptomi uključuju paresteziju ekstremiteta, slabost mišića, paralizu, srčane aritmije, srčani blok, zastoj srca, kao i mentalnu konfuziju.

Lečenje hiperkalijemije uključuje primenu kalcijuma, insulina (sa glukozom), natrijum-bikarbonata, izmenjivačke smole ili dijalize.

Ekcesivna primena soli kalcijuma može dovesti do hiperkalcijemije. Simptomi hiperkalcijemije mogu biti anoreksija, mučnina, povraćanje, opstipacija, abdominalni bol, slabost mišića, mentale promene, polidipsija, poliurija, nefrokalcinoza, bubrežni kalkulusi, i u teškim slučajevima, srčane aritmije i koma. Prebrza intravenska injekcija soli kalcijuma može takođe dovesti do brojnh simptoma hiperkalcijemije kao i neobičnog ukusa u ustima, tj. ukus krede, napada vrućine i periferne vazodilatacije. Blaga asimptomatska hiperkalcijemija će obično biti rešena prekidom primene kalcijuma i drugih lekova koji tome doprinose, kao što je vitamin D. Ako je hiperkalcijemija teška, hitna terapija je neophodna (npr. diuretici Henleove petlje, hemodijaliza, kalcitonin, bisfosfonati, trinatrijum-edetat).

Ekcesivna primena hlorida može dovesti do gubitka bikarbonata sa acidifikacijom.

Kada je predoziranje posledica dodatnih supstanci/lekova u rastvor, znači i simptomi prekomerne infuzije zavisiće od prirode tih dodataka.

U slučaju zadesne prekomerne infuzije, lečenje se sastoji od obustavljanja infuzije i pacijent treba da se posmatra da bi se zapazili odgovarajući znaci i simptomi povezani sa primanjem (dodatnim) leka.

Odgovarajuće simptomatske i suportivne mere treba da se primene po potrebi.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org