FISKocr

Cifran


UPUTSTVO ZA LEK


Cifran, film tableta, 250 mg Pakovanje: blister, 1x10 film tableta


Cifran, film tableta, 500 mg Pakovanje: blister, 1x10 film tableta


Proizvođač: Medico Uno d.o.o.

Adresa: Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: Medico Uno d.o.o.

Adresa: Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija


Cifran, 250 mg, film tableta Cifran, 500 mg, film tableta


INN: ciprofloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cifran i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cifran

 3. Kako se upotrebljava lek Cifran

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cifran

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CIFRAN I ČEMU JE NAMENjEN

  Cifran je antibiotik koji pripada grupi fluorohinolona. Aktivna supstanca je ciprofloksacin. Ciprofloksacin

  deluje tako što ubija bakterije koje izazivaju infekcije. On deluje samo na specifične sojeve bakterija.


  Odrasli

  Cifran se primenjuje kod odraslih za lečenje sledećih bakterijskih infekcija:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CIFRAN

  Lek Cifran ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CIFRAN

  Vaš lekar će Vam tačno objasniti koliko tableta leka treba da uzmete, koliko često i koliko dugo. Ovo će zavisiti

  od tipa infekcije koju imate i koliko je Vaše stanje ozbiljno.


  Recite svom lekaru ako imate problema sa bubrezima, jer će možda trebati da Vam prilagoditi dozu leka.


  Lečenje obično traje od 5 dana do 21 dan, ali može potrajati i duže ako su u pitanju ozbiljnije infekcije. Strogo se pridržavajte uputstava o uzimanju ovog leka koja Vam je dao lekar. Pitajte svog lekara ili farmaceuta ako niste sigurni koliko tableta treba da uzimate i kako da uzimate lek Cifran.


  1. Progutajte tablete sa mnogo tečnosti. Nemojte žvakati tablete jer nemaju prijatan ukus.

  2. Potrudite se da tablete svakoga dana uzimate u približno isto vreme.

  3. Tablete možete uzimati u vreme obroka ili između obroka. Kalcijum koji uzimate kroz obroke neće ozbiljnije uticati na resorpciju leka. Međutim, nemojte uzimati Cifran tablete sa mlečnim proizvodima kao što su mleko ili jogurt ili sa voćnim sokovima koji su obogaćeni kalcijumom (npr. sok od pomorandže sa dodatkom kalcijuma).


  Ne zaboravite da pijete dosta tečnosti dok uzimate lek Cifran.


  Ako ste uzeli više leka Cifran nego što je trebalo


  Ako uzmete više od propisane doze, odmah potražite lekarsku pomoć. Ako ste u mogućnosti, ponesite tablete ili kutiju leka da biste ih pokazali lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Cifran

  Uzmite uobičajenu dozu što pre, a onda nastavite da uzimate lek kako Vam je propisano. Međutim, ako je skoro došlo vreme da uzmete sledeću dozu, nemojte uzimati propuštenu dozu nego nastavite sa uobičajenim uzimanjem. Nemojte uzimati duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Budite sigurni da ste u potpunosti dovršili terapiju.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Cifran

  Veoma je važno da završite terapiju u potpunosti, čak i ako posle nekoliko dana počnete da se osećate bolje. Ako prerano prekinete terapiju, infekcija možda neće biti potpuno izlečena, a simptomi infekcije se mogu vratiti ili pogoršati. Kod Vas se može razviti i otpornost na ovaj antibiotik.

  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Lek Cifran, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite o svog lekara ili farmaceuta.


  Česta neželjena dejstva (postoji verovatnoća da se jave kod 1 na 10 ljudi):

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK CIFRAN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Cifran posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cifran

Cifran, 250 mg, film tableta

Jedna film tableta sadrži 250 mg ciprofloksacina (u obliku ciprofloksacin hidrohlorida).


Cifran, 500 mg, film tableta

Jedna film tableta sadrži 500 mg ciprofloksacina (u obliku ciprofloksacin hidrohlorida).


Pomoćne supstance (Cifran, 250 mg, film tableta; Cifran, 500 mg, film tableta): Jezgro tablete:

Celuloza, mikrokristalna (Avicel PH 101); skrob, kukuruzni; magnezijum-stearat; talk; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum-skrobglikolat (tip A)

Film tablete:

Opadry OY-S-58910 white: hipromeloza; titan-dioksid (E171); makrogol 4000; talk


Kako izgleda lek CIFRAN i sadržaj pakovanja

Cifran, 250 mg, film tableta

Bele do skoro bele, okrugle film tablete sa oznakom „250“ utisnutom sa jedne strane.


Cifran, 500 mg, film tableta

Bele do skoro bele, duguljaste film tablete sa oznakom „500“ utisnutom sa jedne strane.


Cifran, 250 mg, film tableta; Cifran, 500 mg, film tableta


Unutrašnje pakovanje je blister sastavljen od bezbojnog, providnog PVC/PVdC filma i aluminijumske folije. Blister sadrži 10 film tableta.


Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži jedan blister (ukupno 10 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Medico Uno d.o.o.

Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Cifran, film tablete, 10 x 250 mg: 515-01-06497-13-001 od 09.05.2014.

Cifran, film tablete, 10 x 500 mg: 515-01-06499-13-001 od 09.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z