pfizer Apoteke Apoteke

Ranital


UPUTSTVO ZA LEK


Ranital®, film tableta, 150 mg Pakovanje: blister, 2 x 10 film tableta Ranital®, film tableta, 300 mg Pakovanje: blister, 2 x 10 film tableta


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Ranital®,

film tablete, 150 mg i 300mg

ranitidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ranital® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ranital®

 3. Kako se upotrebljava lek Ranital®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ranital®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RANITAL® I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Ranital® sadrži aktivnu supstancu ranitidin koji pripada grupi lekova H

  2


  antagonisti. Ova grupa lekova

  smanjuje količinu kiseline u želucu.


  Lek Ranital® se koristi:


  Kod odraslih (uključujući i starije pacijente):

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RANITAL®

  Lek Ranital® ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RANITAL®


  Lek uzimajte tačno onako kako Vam je doktor rekao. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje

  Odrasli, stariji pacijenti i adolescenti (stariji od 12 godina)

  Uobičajena doza leka je od 150 mg ujutro i uveče ili 300 mg pred spavanje.

  Doziranje zavisi od stanja pacijenta i potrebno je da lekar odredi odgovarajuću dozu leka.


  Deca (3 do 11 godina) ili deca sa telesnom masom preko 30kg

  Detetu treba dati dozu leka prilagođenu telesnoj masi u skladu sa uputstvima lekara.

  uobičajena doza leka je od 2,5 mg/kg telesne mase dva puta dnevno tokom 2 nedelje. Doza se

  može povećati do 5 mg/kg telesne mase dva puta dnevno. Doze leka treba uzimati na svakih 12

  sati.


  Način primene

  Film tabletu progutati celu sa dosta tečnosti.


  Ako ste uzeli više leka Ranital® nego što je trebalo


  Malo je verovatno da će uzimanje količine veće od navedene biti opasno, osim ukoliko ne uzmete mnogo tableta odjednom. U tom slučaju, bez odlaganja pitajte svog lekara šta treba da radite ili se obratite najbližoj bolnici. Sa sobom ponesite pakovanje leka kako bi medicinsko osoblje znalo koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ranital®


  Ukoliko zaboravite da uzmete neku dozu leka, uzmite je čim se setite, sem u slučaju kada se približava predviđeno vreme za narednu dozu.

  Ne uzimajte dvostruku dozu leka da bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Ranital®


  Posle nekoliko dana uzimanja leka bi trebalo da počnete da se osećate mnogo bolje. Ne prekidajte terapiju pre nego što se konsultujete sa lekarom, s obzirom da bol i nelagodnost mogu da se vrate.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Ranital®, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se ubrzo posle primene leka Ranital® javi bilo koji od sledećih neželjenih efekata, prekinite uzimanje leka i odmah se obratite svom lekaru, možda Vam je potrebna hitna medicinska pomoć:


 5. KAKO ČUVATI LEK RANITAL®

  Rok upotrebe


  3 godine


  Rok upotrebe leka ističe poslednjeg dana meseca odštampanog na pakovanuju. Lek ne treba koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°, u originalnom pakovanju.. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ranital®


Aktivna supstanca: ranitidin-hidrohlorid

Ranital® , 20x150 mg: 1 film tableta sadrži 150 mg ranitidina (u obliku ranitidin-hidrohlorida).

Ranital® , 20x300 mg: 1 film tableta sadrži 300 mg ranitidina (u obliku ranitidin-hidrohlorida).


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat; skrob, kukuruzni; natrijum-

skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Film obloga: laktoza, monohidrat; metilhidroksipropilceluloza; titan-dioksid (E 171); makrogol 4000; gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172)


Kako izgleda lek Ranital® i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik

Film tablete.

Ranital® 20 x 150 mg: okrugle, bikonveksne film-tablete žute boje koje sa jedne strane imaju podeonu

crtu.

Ranital® 20 x 300 mg: duguljaste film-tablete žute boje koje sa jedne strane imaju podeonu crtu.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Ranital® , film tableta , 20 x 150 mg: 2 blistera (Alu/Alu) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji. Ranital® , film tableta , 20 x 300 mg: 2 blistera (Alu/Alu) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Proizvođač:

PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Ranital®, film tableta , 20 x 150 mg: 515-01-3982-10-001 od 15.04.2011.

Ranital® , film tableta, 20 x 300 mg: 515-01-3983-10-001 od 15.04.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines