FISKocr

Movoxan


UPUTSTVO ZA LEK


MOVOXAN, film tableta, 400 mg

Pakovanje: ukupno 5 kom, blister, 1 x 5 kom

ukupno 7 kom, blister, 1 x 7 kom

ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom


Proizvođač: Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad


Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija

Mesto proizvodnje: Kumanački put bb, Novi Bečej, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad

Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


MOVOXAN, 400 mg, film tableta INN: moksifloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Movoxan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Movoxan

 3. Kako se upotrebljava lek Movoxan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Movoxan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MOVOXAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Movoxan sadrži moksifloksacin kao aktivnu supstancu koji spada u grupu antibiotika koji se zovu fluorohinoloni. Movoxan deluje tako što ubija bakterije koje su uzročnici infekcija.


  Movoxan se koristi kod pacijenata starijih od 18 godina za terapiju sledećih bakterijskih infekcija ukoliko su one izazvane bakterijama osetljivim na moksifloksacin. Movoxan treba koristiti za terapiju ovih bakterijskih

  infekcija samo onda kada nije moguće koristiti uobičajene antibiotike ili kad oni nisu pomogli:


  Zapaljenja sinusa, iznenadna pogoršanja dugotrajnog zapaljenja disajnih puteva ili upale pluća (pneumonije) stečene u vanbolničkim uslovima (sa izuzetkom teških slučajeva).


  Blaga do umerena infekcija gornjeg dela genitalnog trakta kod žena (pelvično inflamatorno oboljenje), uključujući infekcije falopijevih tuba i infekcije mukozne membrane uterusa.

  Movoxan film tablete same nisu dovoljne za terapiju ove vrste infekcije, tako da uz Movoxan tablete Vaš lekar

  će Vam propisati još neki antibiotik za terapiju infekcija gornjeg dela genitalnog trakta (videti odeljak 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Movoxan).


  Ako se tokom inicijalnog lečenja moksifloksacin rastvorom za infuziju pokazao napredak u lečenju sledećih bakterijskih infekcija, Vaš lekar može Vam prepisati Movoxan film tablete kako biste dovršili Vašu terapiju: infekcija pluća (pneumonija) stečena u vanbolničkim uslovima, infekcija kože i potkožnog tkiva. Movoxan film tablete ne treba koristiti kao inicijalnu terapiju za bilo koju vrstu infekcije kože i potkožnih tkiva ili u teškim infekcijama pluća.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MOVOXAN


  Ukoliko niste sigurni da li spadate u grupe pacijenata opisanih u narednom tekstu obratite se Vašem lekaru.


  Lek MOVOXAN ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MOVOXAN


  Lek Movoxan uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza za odrasle je jedna Movoxan 400 mg film tableta jednom dnevno.


  Movoxan film tablete su za oralnu upotrebu. Tabletu treba progutati celu (da bi se maskirao gorak ukus) sa dovoljnom količinom tečnosti, nezavisno od obroka. Preporučuje se da uzimate tabletu u isto vreme svaki dan.


  Ne postoji potreba za prilagođavanjem doze kod starijih pacijenata, pacijenata sa malom telesnom masom i kod pacijenata sa poremećajem bubrežne funkcije.


  Trajanje lečenja zavisi od tipa infekcije. Ukoliko Vam Vaš lekar nije drugačije odredio preporučuje se sledeće trajanje lečenja Movoxan film tabletama:


  Većina pacijenata sa infekcijom kože i potkožnog tkiva prelazi na oralnu terapiju Movoxan film tabletema u roku od 6 dana.

  7-14 dana


  7-21 dan


  Važno je da završite kompletnu terapiju, čak iako počnete da se osećate bolje nakon nekoliko dana. Ukoliko prestanete da uzimate ovaj lek isuviše rano može se desiti da infekcija ne bude potpuno izlečena i može se desiti da se infekcija vrati ili da se Vaše stanje pogorša. Bakterija koja je izazavala Vašu infekciju može postati rezistentna na lek Movoxan.


  Preporučenu dozu i dužinu trajanja terapije ne treba prekoračiti (videti odeljak 2. - Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Movoxan...Kada uzimate lek Movoxan, posebno vodite računa...)


  Ako ste uzeli više leka MOVOXAN nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više od propisane jedne tablete dnevno, odmah potražite medicinsku pomoć. Ukoliko ste u mogućnosti ponesite sa sobom preostale tablete, kutiju ili ovo uputstvo i pokažite Vašem lekaru ili farmaceutu koji lek ste uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek MOVOXAN


  Odmah uzmite narednu tabletu u toku dana. Ukoliko niste uzeli tabletu jednog dana, uzmite svoju uobičajenu dozu (jednu tabletu) sledećeg dana. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu leka. Ukoliko niste sigurni šta da uradite obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek MOVOXAN


  Ukoliko prestanete da koristite Movoxan film tablete, može se desiti da infekcija ne bude potpuno izlečena. Konsultujte Vašeg lekara ako želite da prestanete sa korišćenjem Vašeg leka pre završetka celog toka lečenja.


  Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Movoxan film tablete mogu izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Sledeća neželjena dejstva su primećena tokom terapije lekom Movoxan.

  Učestalost mogućih neželjenih dejstava navedena u nastavku je definisana pomoću sledeće konvencije: Česta: mogu se javiti kod najviše 1 od 10 pacijenata koji su na terapiji

  Povremena: mogu se javiti kod najviše 1 od 100 pacijenata koji su na terapiji Retka: mogu se javiti kod najviše 1 od 1000 pacijenata koji su na terapiji Veoma retka: mogu se javiti kod najviše 1 od 10000 pacijenata koji su na terapiji


  Srčani sistem (videti odeljak 2. – Šta treba da znate pre nego što uzmenete lek Movoxan)

  Česta: promena srčanog ritma (EKG) kod bolesnika sa niskim nivoom kalijuma u krvi Povremena: promena srčanog ritma (EKG), palpitacija, nepravilan i ubrzan rad srca, teški

  poremećaji srčanog ritma, bol u grudima (angina pektoris)

  Retka: nenormalano brz srčani ritam, nesvestica

  Vrlo retka: nenormalan srčani ritam, životno ugrožavajući rad srca, zaustavljanje rada srca


  Česta neželjena dejstva

 5. KAKO ČUVATI LEK MOVOXAN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnom pakovanju.


  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek MOVOXAN


Movoxan, 400 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži 400 mg moksifloksacina (u obliku moksifloksacin-hidrohlorida).

Pomoćne supstance Jezgro tablete:


Kako izgleda lek MOVOXAN i sadržaj pakovanja


Movoxan, 400 mg, film tableta:

Ružičasto obojene, bikonveksne film tablete u obliku kapsule sa utisnutom oznakom “80” na jednoj strani i oznakom “I” na drugoj strani.


Movoxan, 400 mg, film tableta:

1 blister (Alu-Alu) sa po 5 film tableta od 400 mg u kartonskoj kutiji. 1 blister (Alu-Alu) sa po 7 film tableta od 400 mg u kartonskoj kutiji.

1 blister (Alu-Alu) sa po 10 film tableta od 400 mg u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad Rumenačka 1/I

21 000 Novi Sad Republika Srbija


Proizvođač:

Zdravlje-Medic d.o.o. Novi SadRumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad Mesto proizvodnje: Kumanački put bb, Novi Bečej

Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj dozvole: 515-01-2708-12-001 za lek Movoxan, film tablete, 5 x 400mg od 11.01.2013.

Broj dozvole: 515-01-2709-12-001 za lek Movoxan, film tablete, 7 x 400mg od 11.01.2013. Broj dozvole: 515-01-2710-12-001 za lek Movoxan, film tablete, 10 x 400mg od 11.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z