FISKocr

Imipenem/Cilastatin


UPUTSTVO ZA LEK


Imipenem/Cilastatin, prašak za rastvor za infuziju, 500 mg + 500 mg Pakovanje: bočica, 1 x 1 g


Imipenem/Cilastatin, prašak za rastvor za infuziju, 500 mg + 500 mg Pakovanje: bočica, 5 x 1 g


Proizvođač: Hospira UK Limited


Adresa: Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Imipenem/Cilastatin, prašak za rastvor za infuziju, 500 mg + 500 mg


imipenem, cilastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Imipenem/Cilastatin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Imipenem/Cilastatin

 3. Kako se upotrebljava lek Imipenem/Cilastatin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Imipenem/Cilastatin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IMIPENEM/CILASTATIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Imipenem/Cilastatin pripada grupi lekova koji se nazivaju karbapenemski antibiotici. Ovaj lek ubija širok spektar bakterija koje uzrokuju infekciju u različitim delovima tela kod odraslih osoba i dece uzrasta od godinu dana i starijih.


  Lečenje


  Vaš lekar Vam je propisao lek Imipenem/Cilastatin zato što imate jednu (ili više) od sledećih tipova infekcija:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IMIPENEM/CILASTATIN


  Lek Imipenem/Cilastatin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IMIPENEM/CILASTATIN


  Vaš lekar ili neki drugi medicinski stručnjak će pripremiti i dati vam lek Imipenem/Cilastatin. Vaš lekar će doneti odluku o tome koja količina leka Imipenem/Cilastatin Vam je potrebna.


  Odrasli i adolescenti


  Uobičajena doza leka Imipenem/Cilastatin za odrasle i adolescente je 500 mg/500 mg na svakih šest sati ili 1000 mg/1000 mg na svakih šest sati ili osam sati. Ukoliko imate problema sa bubrezima ili telesnu masu ispod 70 kg Vaš lekar može da smanji Vašu dozu leka.


  Deca


  Uobičajena doza za decu uzrasta od godinu dana i stariju je 15/15 ili 25/25 mg/kg/dozi na svakih 6 sati. Ne preporučuje se primena leka Imipenem/Cilastatin kod dece mađe od godinu dana i kod dece sa bubrežnim problemima.


  Način primene


  Lek Imipenem/Cilastatin se daje intravenski (u venu) tokom 20-30 minuta za doze manje od 500 mg/500 mg ili 40-60 minuta za doze veće od 500 mg/500 mg. Ukoliko osetite mučninu brzina infuzije može biti smanjena.


  Ako ste uzeli više leka Imipenem/Cilastatin nego što je trebalo


  Simptomi koji se mogu javiti usled predoziranja mogu uključivati napade, konfuziju, tremor, mučninu, povraćanje, nizak krvni pritisak i usporen rad srca. Ukoliko ste zabrinuti da Vam je dato previše leka Imipenem/Cilastatin, odmah o tome obavestite Vašeg lekara ili drugog medicinskog stručnjaka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Imipenem/Cilastatin


  Ukoliko ste zabrinuti da ste propustili dozu, odmah o tome obavestite Vašeg lekara ili drugog medicinskog stručnjaka.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za lek Imipenem/Cilastatin, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i većina drugih lekova, i lek Imipenem/Cilastatin može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne ispoljavaju kod svih pacijenata.


  Učestalost dole navedenih neželjenih dejstava definisana je na sledeći dogovoreni način:


  Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko uočite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK IMIPENEM/CILASTATIN


  Držati lek Imipenem/Cilastatin van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Ne smete koristiti lek nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na kartonskoj kutiji i bočici. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Ne zamrzavati.


  Rekonstituisan rastvor treba upotrebiti odmah.


  Hemijska i fizička stabilnost pripremljenog rastvora je potvrđena za 60 minuta ( 1 sat ).

  S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu.

  Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, i ne bi smeli biti duži od 24 sata na temperaturi od 2 - 8°C, osim ako se rastvaranje/razblaženje ne vrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Imipenem/Cilastatin


  Aktivne supstance su imipenem i cilastatin.

  Svaka bočica sadrži 500 mg imipenema (u obliku monohidrata) i 500 mg cilastatina (u obliku cilastatin- natrijuma).


  Pomoćne supstance: natrijum-hidrogenkarbonat.


  Kako izgleda lek Imipenem/Cilastatin i sadržaj pakovanja


  Imipenem/Cilastatin 5 x 1g: skoro beli do žućkasto beli higroskopni prašak u bezbojnoj staklenoj bočici zapremine 20 mL sa sivim gumenim čepom i crvenim ‘’flip-off’’ zatvaračem. Spoljnje pakovanje sadrži 5 bočica.


  Imipenem/Cilastatin 1 x 1g: skoro beli do žućkasto beli higroskopni prašak u bezbojnoj staklenoj bočici zapremine 100 mL sa sivim gumenim čepom i plavim ‘’flip-off’’ zatvaračem. Spoljnje pakovanje sadrži 1 bočicu.


  Nosilac dozvole i Proizvođač


  Proizvođač:

  Hospira UK Limited

  Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Velika Britanija


  Nosilac dozvole:

  Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Oktobar, 2013.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:

  Imipenem/Cilastatin, prašak za rastvor za infuziju, 1x1g, (500mg+500mg): 515-01-5942-12-001 od 06.02.2014. Imipenem/Cilastatin, prašak za rastvor za infuziju, 5x1g, (500mg+500mg): 515-01-5943-12-001 od 06.02.2014.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA


  Terapijske indikacije


  Lek Imipenem/Cilastatin je indikovan za lečenje sledećih infekcija kod odraslih pacijenata i dece uzrasta od godinu dana i starijih (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka):Lek Imipenem/Cilastatin može da se koristiti za lečenje pacijenata sa neutropenijom praćeno povišenom telesnom temperaturom za koju se sumnja da je posledica neke bakterijske infekcije.


Lečenje pacijenata sa bakterijemijom koja je povezana, ili se sumnja da je povezana, sa nekom od gore navedenih infekcija.


Treba uzeti u obzir zvanične smernice za adekvatnu upotrebu antibiotika.


Doziranje i način primene

Doziranje


Preporučene doze za lek Imipenem/Cilastatin predstavljaju količinu imipenema/cilastatina koja će se primenjivati.


Ukupna dnevna doza leka Imipenem/Cilastatin treba da zavisi od tipa i ozbiljnosti infekcije, stepena osetljivosti izolovanog patogena, funkcije bubrega i telesne mase (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka)


Odrasli i adolescenti


Za pacijente sa normalnom bubrežnom funkcijom (klirens kreatinina > 70 mL/min/1,73m2), preporučeni dozni režimi su:


500 mg/500 mg svakih 6 sati ili

1000 mg/1000 mg svakih 8 sati ili svakih 6 sati.


Preporučuje se da se kod infekcija za koje se sumnja ili za koje je dokazano da su uzrokovane manje osetljivom bakterijom (kao na primer Pseudomonas aeruginosa) ili kod veoma ozbiljnih infekcija (na primer kod neutropeničnih pacijenata sa groznicom ) primeni doza od 1000 mg/1000 mg na svakih 6 sati.


Smanjenje doze je neophodno kada je:Telesna masa pacijenta (kg) x standardna doza 70 (kg)


Maksimalna dnevna doza ne sme biti veća od 4000 mg/4000 mg. Pacijenti sa oštećenom bubrežnom funkcijom

Da bi se utvrdila doza za odrasle sa oštećenom bubrežnom funkcijom:


 1. Treba odabrati ukupnu dnevnu dozu (npr. 2000/2000, 3000/3000 ili 4000/4000 mg) koja bi se inače dala pacijentima sa normalnom bubrežnom funkcijom.


 2. Iz Tabele 1 izabrati odgovarajući režim doziranja na osnovu klirensa kreatinina pacijenta. Za vreme trajanja infuzije videti odeljak ‘’Način primene’’.


Tabela 1: Smanjenje doze kod odraslih sa oštećenom bubrežnom funkcijom i telesnom masom ≥ 70 kg*


Ukupna dnevna doza za pacijente sa normalnom bubrežnom funkcijom (mg/dnevno)

Klirens kreatinina (mL/min/1,73 m2)

41-70

21-40

6-20

doza u mg (vreme između doza u satima)

2000/2000

500/500 (8)

250/250 (6)

250/250 (12)

3000/3000

500/500 (6)

500/500 (8)

500/500 (12) **

4000/4000

750/750 (8)

500/500 (6)

500/500 (12) **


* Dalje proporcionalno smanjene primenjene doze mora biti sprovedeno za pacijente telesne mase < 70 kg. Proporcionalno smanjenje doze za pacijente telesne mase < 70 kg izračunava se deljenjem telesne mase pacijenta


(u kg) sa 70 kg i množenjem sa odgovarajućom dozom iz Tabele 1.


** Kada se koristi doza 500 mg/500 mg kod pacijenata sa klirensom kreatinina od 6 do 20 mL/min/1,73 m2, postoji povećan rizik od pojave konvulzija.


Pacijenti sa klirensom kreatinina ≤ 5 mL/min/1,73 m2


Ovi pacijenti ne smeju da uzimaju lek Imipenem/Cilastatin, osim ukoliko se kod njih ne uradi hemodijaliza u vremenu od 48 sati nakon uzimanja leka.


Pacijenti na hemodijalizi


Za lečenje pacijenata čija je vrednost klirensa kreatinina ≤ 5 mL/min/1,73 m2, a koji su na dijalizi, treba koristiti preporuke za doziranje za pacijente čija je vrednost klirensa kreatinina od 6 do 20 mL/min/1,73 m2 (videti Tabelu 1).


I imipenem i cilastatin se izbacuje iz organizma tokom hemodijalize. Pacijentu treba dati lek Imipenem/Cilastatin nakon hemodijalize, a zatim u intervalima od po 12 sati od kraja date hemodijalize. Pacijente koji su na dijalizi, a posebno one koji imaju neko prateće oboljenje centralnog nervnog sistema, treba pažljivo pratiti: pacijenti koji su na hemodijalizi treba da primaju lek Imipenem/Cilastatin samo u slučajevima kade je korist od terapije veća od potencijalnog rizika za pojavu epileptičnih napada (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Trenutno ne postoje adekvatni raspoloživi podaci na osnovu kojih bi se preporučila primena leka Imipenem/Cilastatin kod pacijenata na peritonealnoj dijalizi.


Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre


Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre (videti odeljak 5.2) Stariji pacijenti

Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih pacijenata sa normalnom bubrežnom funkcijom (videti odeljak 5.2)


Pedijatrijski pacijenti uzrasta od 1 godine i stariji


Za pedijatrijske pacijente uzrasta od 1 godine i starije, preporučene doze su 15/15 ili 25/25 mg/kg primenjene svakih 6 sati.


Preporučuje se da se, kod infekcija za koje se sumnja ili je potvrđeno da su izazvane manje osetljivim sojevima bakterija (na primer Pseudomonas aeruginosa), kao i kod veoma teških infekcija (na primer kod pacijenata sa neutropenijom praćenom povišenom telesnom temperaturom), primenjuje doza od 25/25 mg/kg na svakih 6 sati.


Pedijatrijski pacijenti mlađi od godinu dana


Nema dovoljno kliničkih podataka za preporuke o doziranju kod dece mlađe od godinu dana.


Pedijatrijski pacijenti sa oštećenom bubrežnom funkcijom


Nema dovoljno kliničkih podataka za preporuke o doziranju za pedijatrijske pacijente sa oštećenom bubrežnom funkcijom (serumski kreatinin > 2 mg/dl). Videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


Način primene

Pre primene lek Imipenem/Cilastatin se rekonstituiše i dalje razblažuje (videti odeljke 6.2, 6.3 i 6.6). Svaku dozu

≤ 500 mg/500 mg treba davati u vidu intravenske infuzije tokom 20 do 30 minuta. Svaku dozu > 500 mg/500 mg treba davati putem intravenske infuzije tokom 40 do 60 minuta. Kod pacijenata kod kojih se javi nauzeja tokom trajanja infuzije, brzina davanja infuzije može biti smanjena.


KontraindikacijePosebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Opšte


Prilikom odabira imipenema/cilastatina za terapiju, potrebno je da se, za svakog pacijenta posebno, razmotri adekvatnost primene karbapenemskog antibiotika, a na osnovu faktora poput težine infekcije, prevalence rezistencije na druge odgovarajuće antibiotike, kao i rizika za selekciju bakterija rezistentnih na karbapeneme.


Preosetljivost


Kod pacijenata koji su primali beta-laktamske antibiotike zabeležene su ozbiljne, i u nekim slučajevima, fatalne, reakcije preosetljivosti (anafilaktičke reakcije). Verovatnije je da će ove reakcije da se pojave kod pacijenata koji su prethodno ispoljili osetljivost na više alergena. Pre započinjanja terapije lekom Imipenem/Cilastatin treba pažljivo ispitati postojanje prethodnih reakcija preosetljivosti na karbapeneme, peniciline, cefalosporine, druge beta-laktamske antibiotike i ostale alergene (videti odeljak Kontraindikacije). Ako dođe do alergijske reakcije na lek Imipenem/Cilastatin, treba odmah prekinuti davanje leka. Ozbiljne anafilaktičke reakcije zahtevaju preduzimanje hitnih medicinskih mera.


Funkcija jetre


Tokom terapije lekom Imipenem/Cilastatin potrebno je pažljivo pratiti funkciju jetre zbog rizika od pojave hepatotoksičnosti (poput povećanih vrednosti transaminaza, insuficijencije jetre ili fulminantnog hepatitisa).


Upotreba leka kod pacijenata sa oboljenjem jetre: kod pacijenata sa prethodno postojećim bolestima jetre treba pažljivo pratiti funkciju jetre tokom terapije lekom Imipenem/Cilastatin. Nije potrebno prilagođavati doze (videti odeljak Doziranje i način primene).


Hematološka ispitivanja


Tokom terapije lekom Imipenem/Cilastatin moguće je da dođe do pojave pozitivnih rezultata pri primeni direktnog ili indirektnog Coombs-ovog testa.


Antibakterijski spektar


Pre započinjanja empirijske terapije treba uzeti u obzir antibakterijski spektar imipenema/cilastatina, a posebno kada su u pitanju životno-ugrožavajuća stanja. Pored toga, potrebno je primeniti oprez zbog ograničene osetljivosti određenih patogenih mikroorganizama na imipenem/cilastatin, a koji su povezani sa, na primer, bakterijskim infekcijama kože i mekih tkiva. Primena imipenema/cilastatina nije odgovarajuća za lečenje ovih vrsta infekcija, osim ukoliko dati patogeni mikroorganizam već nije dokumentovan i zna se da je osetljiv na lek, ili ako postoji dobro utemeljena sumnja da je patogen najverovatnije pogodan za lečenje. Kada se sumnja ili je potvrđeno da je MRSA infekcija uključena u odobrene indikacije za primenu leka, može da se primeni istovremena terapija sa odgovarajućim antibiotikom za lečenje infekcija uzrokovanim MRSA. Istovremena primena sa nekim aminoglikozidom može da bude indikovana u slučajevima kada se sumnja ili je potvrđeno da je infekcija Pseudomonas aeruginosa uključena u odobrene indikacije za primenu leka (videti odeljak 4.1).


Interakcija sa valproinskom kiselinom


Ne prporučuje se istovremena primena imipemena/cilastatina sa valproinskom kiselinom/natrijum-valproatom (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Clostridium difficile


Kolitis povezan sa primenom antibiotika i pseudomembranozni kolitis zabeleženi su kod primene imipenema/cilastatina, kao i kod primene gotovo svih ostalih antibiotika, a mogu da se kreću u opsegu od blagog do životno-ugrožavajućeg oblika. Izuzetno je važno da se ova dijagnoza uzme u obzir kod pacijenata kod kojih se pojavi dijareja tokom, ili nakon terapije imipenemom/cilastatinom (videti deo Neželjena dejstva). Treba razmotriti prekid terapije imipenemom/cilastatinom i primenu specifične terapije za Clostridium difficile. Ne smeju se davati lekovi koji inhibišu peristaltiku creva.


Meningitis


Lek Imipenem/Cilastatin se ne preporučuje za lečenje meningitisa. Oštećenje bubrega

Imipenem/cilastatin se akumulira kod pacijenata sa smanjenom funkcijom bubrega. Mogu se javiti neželjene reakcije na nivou CNS-a, ukoliko se doza ne prilagodi bubrežnoj funkciji (videti odeljak Doziranje i način primene i deo “Centralni nervni sistem” u odeljku Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Centralni nervni sistem


Zabeležene su neželjene reakcije na CNS poput mioklone aktivnosti, stanja konfuzije ili epileptičnih napada, a posebno u slučajevima kada su primenjivane doze veće od preporučenih za datu telesnu masu i stanje bubrežne funkcije. Ove reakcije su najčešće uočene kod pacijenata sa već postojećim poremećajima CNS-a (na primer: moždane lezije ili epileptični napadi u anamnezi) i/ili kod pacijenata sa kompromitovanom bubrežnom funkcijom kod kojih može da dođe do akumulacije primenjenih jedinjenja. Stoga se, posebno kod ovih


pacijenata, preporučuje strogo pridržavanje preporučenom režimu doziranja (videti odeljak Doziranje i način primene). Kod pacijenata sa poznatim epileptičnim napadima u anamnezi treba nastaviti sa davanjem antikonvulzivne terapije.


Posebna pažnja treba da se obrati na neurološke simptome ili epileptične napade kod dece sa poznatim faktorima rizika za pojavu epileptičnih napada, ili kod dece koja primaju istovremeno terapiju lekovima koji snižavaju prag za epileptični napad.


Ukoliko dođe do pojave fokalnih tremora, mioklonija ili epileptičnih napada, treba izvršiti neurološki pregled pacijenta i dati mu antikonvulzivnu terapiju, ukoliko je već ne prima. Ukoliko ovi simptomi CNS-a i dalje traju, dozu leka Imipenem/Cilastatin treba smanjiti ili terapiju ovim lekom potpuno prekinuti.


Pacijenti sa klirensom kreatinina ≤ 5 mL/min/1,73 m2 ne smeju da primaju lek Imipenem/Cilastatin osim ukoliko se kod njih ne planira hemodijaliza u roku od 48 sati nakon uzimanja leka. Preporučuje se da pacijenti koji su na hemodijalizi primaju lek Imipenem/Cilastatin samo u slučajevima kada je korist terapije veća od potencijalnog rizika za pojavu epileptičnih napada (videti odeljak Doziranje i način primene).


Upotreba kod dece


Raspoloživi klinički podaci nisu dovoljni da bi mogle da se daju preporuke za upotrebu leka Imipenem/Cilastatin kod dece ispod godinu dana starosti ili kod pedijatrijskih pacijenata sa poremećajem bubrežne funkcije (serumski kreatinin > 2 mg/dl). Takođe videti gornji deo Centralni nervni sistem.


Svaka bočica leka Imipenem/Cilastatin sadrži 37,5 mg (1,6 mmol) natrijuma i ovaj podatak treba uzeti u obir kod pacijenata koji su na dijeti sa niskim sadržajem natrijuma.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Kod pacijenata koji su istovremeno primali ganciklovir i imipenem/cilastatin zabeleženi su slučajevi generalizovanih epileptičnih napada. Ova dva leka ne treba da se koriste istovremeno osim u sličajevima kada je potencijalna korist terapije veća od rizika.


Zabeleženi su smanjeni nivoi valproinske kiseline, koji su u nekim slučajevima bili ispod terapijskog opsega, kada je valproinska kiselina primenjivana istovremeno sa karbapenemskim antibioticima. Smanjeni nivoi valproinske kiseline mogu da dovedu do neadekvatne kontrole epileptičnih napada, stoga se ne preporučuje istovremena primena imipenema i valproinske kiseline/natrijum valproata i potrebno je da se razmotri davanje alternativne antibakterijske ili antikonvulzivne terapije (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Oralni antikoagulansi


Istovremena primena antibiotika i varfarina može da pojača antikoagulantno dejstvo varfarina.


Zabeleženo je dosta slučajeva povećanog antikoagulantnog dejstva oralno primenjenih antikoagulantnih lekova, uključujući varfarin, kod pacijenata koji su istovremeno primali antibakterijske lekove. Rizik može da bude različit i zavisi od vrste prateće infekcije, godina starosti i opšteg stanja pacijenta, tako da je veoma teško proceniti koji je doprinos antibiotika povećanju vrednosti INR (međunarodni normalizovani odnos


protrombinskih vremena). Preporučuje se da se vrednosti INR prate u redovnim intervalima tokom, kao i ubrzo nakon istovremene primene antibiotika i antikoagulantnih lekova.


Istovremena primena imipenema/cilastatina i probenicida dovela je do minimalnog povećanja nivoa u plazmi i poluvremena eliminacije imipenema. Kada je lek imipenem/cilastatin primenjen zajedno sa probenecidom, prisustvo aktivnog (nemetabolisanog) imipenema u urinu smanjilo se na oko 60% od unete doze. Istovremena primena imipenema/cilastatina i probenecida dovela je do udvostručavanja koncentracija u plazmi i poluvremena eliminacije cilastatina, ali to nije imalo uticaj na izlučivanje cilastatina u urin.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća


Nisu sprovedene adekvatne i dobro kontorlisane studije za primenu imipenem/cilastatina kod trudnih žena.


U ispitivanjima na trudnim ženkama majmuna uočena je reproduktivna toksičnost (videti odeljak 5.3). Potencijalan rizik od primene kod ljudi je nepoznat.


Lek Imipenem/Cilastatin može da se primenjuje u trudnoći samo ukoliko očekivana korist za majku prevazilazi moguće rizike za fetus.


Dojenje


Imipenem i cilastatin se izlučuje u humano mleko u maloj količini. Nakon oralne primene dolazi do male resorpcije oba jedinjenja. Stoga postoji mala verovatnoća da će dete koje sisa biti izloženo značajnim količinama leka. Ukoliko se smatra da je davanje leka Imipenem/Cilastatin neophodno, potrebno je da se proceni korisnost dojenja deteta u odnosu na mogući rizik po dete.


Fertilitet


Nema raspoloživih podataka koji bi ukazali na mogući efekat imipenema/cilastatina na fertilitet kod muškaraca i žena.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nisu sprovedena ispitivanja o uticaju ovog leka na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Međutim, postoje neke neželjene reakcije koje su povezane sa upotrebom ovog leka (na primer: halucinacije, vrtoglavica, pospanost i vertigo), a koje mogu u izvesnoj meri da utiču na psihofizičke sposobnosti pacijenta prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama (videti odeljak Neželjena dejstva).


Neželjena dejstva


U kliničkim ispitivanjima koja su uključivala 1723 pacijenata koji su intravenski primali imipenem/cilastatin, najčešće zabeležene sistemske neželjene reakcije, prijavljene kao one koje su bar u najmanjoj meri moguće povezane sa terapijom, bile su: mučnina (2,0%), dijareja (1,8%), povraćanje (1,5%), osip (0,9%), povišena telesna temperatura (0,5%), hipotenzija (0,4%), epileptični napadi (0,4%) (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka), vrtoglavica (0,3%), pruritus (0,3%), urtikarija (0,2%) i pospanost (0,2%). Slično, najčešće zabeležene lokalne neželjene reakcije bile su: flebitis/tromboflebitis (3,1%), bol na mestu primene injekcije (0,7%), eritem na mestu primene injekcije (0,4%) i induracija vene (0,2%). Takođe su često zabeležena povećanja vrednosti serumskih transaminaza i alkalne fosfataze.


Sledeće neželjene reakcije zabeležene su u kliničkim ispitivanjima ili u postmarketinškom praćenju nakon stavljanja leka u promet.


Sve neželjene reakcije su navedene prema klasi sistema organa i učestalosti: veoma česte (≥ 1/10); česte (≥1/100 do <1/10); povremene (≥1/1000 do <1/100); retke (≥1/10000 do <1/1000); veoma retke (<1/10000) i nepoznate (učestalost ne može da se proceni na osnovu raspoloživih podataka).


U okviru svake grupe učestalosti, neželjene reakcije su prikazane prema opadajućem stepenu ozbiljnosti.


Klasa sistema organa

Učestalost

Neželjena reakcija

Infekcije i infestacije

Retko

pseudomembranozni kolitis, kandidijaza

Veoma retko

gastroenteritis

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Često

eozinofilija

Povremeno

pancitopenija, neutropenija, leukopenija, trombocitopenija, trombocitoza

Retko

agranulocitoza

Veoma retko

hemolitička anemija, depresija koštane srži

Imunološki poremećaji

Retko

anafilaktičke reakcije

Psihijatrijski poremećaji

Povremeno

psihički poremećaji uključujući halucinacije i stanje konfuzije

Poremećaji nervnog sistema

Povremeno

epileptični napadi, mioklona aktivnost, vrtoglavica, somnolenca

Retko

encefalopatija, parestezija, fokalni tremor, izmenjen osećaj ukusa

Veoma retko

pogoršanje mijastenije gravis, glavobolja

Poremećaji na nivou uha i centra za ravnotežu

Retko

gubitak sluha


Veoma retko

vertigo, tinitus

Kardiološki poremećaji

Veoma retko

cijanoza, tahikardija, palpitacije

Vaskularni poremećaji

Često

tromboflebitis

Povremeno

hipotenzija

Veoma retko

crvenilo

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Veoma retko

dispneja, hiperventilacija, bol u grlu

Gastrointestinalni poremećaji

Često

dijareja, povraćanje, mučnina

Izgleda da se mučnina i/ili povraćanje povezani sa uzimanjem lekova češće javljaju kod pacijenata

sa granulocitopenijom nego kod pacijenata koji nemaju granulocitopeniju, a koji se leče lekom Imipenem/Cilastatin.

Retko

obojenost zuba i/ili jezika

Veoma retko

hemoragiski kolitis, abdominalni bol, gorušica, glositis, hipertofija papila jezika, pojačana salivacija

Hepatobilijarni poremećaji

Retko

insuficijencija jetre, hepatitis

Veoma retko

fluminantni hepatitis

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Često

osip (npr. egzantematozni)

Povremeno

urtikarija, pruritus

Retko

toksična epidermalna nekroliza, angioedem, Stevens-Johnson-ov sindrom, eritema multiforme, eksfolijativni dermatitis

Veoma retko

hiperhidroza, promene u teksturi kože

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Veoma retko

poliartralgija, bol u torokalnom delu kičme

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Retko

akutna bubrežna insuficijencija, oligurija/anurija, poliurija, diskoloracija urina (bezazlena pojava i ne treba je mešati sa hematurijom)

Teško je proceniti kakva je uloga leka Imipenem/Cilastatin u promenama bubrežne funkcije zbog uobičajenog postojanja


predisponirajućih faktora za prerenalnu azotemiju ili za poremećaj bubrežne funkcije.

Poremećaji reproduktivnog sistema i na nivou dojki

Veoma retko

pruritus vulve

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Povremeno

povišena telesna temperatura, lokalni bol i induracija na mestu primene injekcije, eritem na mestu primene injekcije

Veoma retko

osećaj nelagodnosti u grudnom košu, astenija/slabost

Laboratorijska ispitivanja

Često

povećane vrednosti serumskih transaminaza, povećane vrednosti serumske alkaline fosfataze

Povremeno

pozitivan rezultat pri primeni direktnog Coombs- ovog testa, produženo protrombinsko vreme, snižen hemoglobin, povećan nivo bilirubina u serumu, povećan nivo serumskog kreatinina, rast BUN vrednosti (blood urea nitrogen,BUN).


Pedijatrijski pacijenti (≥ 3 meseca starosti)


U ispitivanjima na 178 pedijatrijskih pacijenata starosti ≥ 3 meseca zabeležene su neželjene reakcije u skladu sa onima kod odraslih pacijenata.


Predoziranje


Simptomi mogućeg predoziranja su u skladu sa profilom neželjenih reakcija za lek; mogu da uključuju epileptične napade, konfuziju, tremor, mučninu, povraćanje, hipotenziju, bradikardiju. Ne postoje specifične informacije za lečenje predoziranja lekom Imipenem/Cilastatin. Imipenem/cilastatin-natrijum može da se ukloni iz organizma hemodijalizom. Međutim, nije poznato kakva je korist ovog postupka u slučajevima predoziranja.


Inkompatibilnost


Imipenem/Cilastatin je hemijski inkompatibilan sa laktatom i ne treba ga rekonstituisati rastvaračima koji sadrže laktat. Ipak, lek Imipenem/Cilastatin se može primenjivati putem istog i.v. infuzionog sistema kroz koji je dat rastvor laktata.


Lek Imipenem/Cilastatin ne sme da se meša sa drugim lekovima, osim sa onim koji su navedeni u odeljku

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.


Rok upotrebe


2 godine.


Nakon rekonstitucije:

Rekonstituisan rastvor treba upotrebiti odmah.


Hemijska i fizička stabilnost pripremljenog rastvora je potvrđena za 60 minuta ( 1 sat ).

S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu.

Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, i ne bi smeli biti duži od 24 sata na temperaturi od 2 - 8°C, osim ako se rastvaranje/razblaženje ne vrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Ne zamrzavati


Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije videti odeljak Rok upotreb.e


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Imipenem/Cilastatin 5 x 1 g: bezbojna staklena bočica Tip I zapremine 20 mL sa sivim gumenim čepom i crvenim ‘’flip-off’’ zatvaračem.

Imipenem/Cilastatin 1 x 1 g: bezbojna staklena bočica Tip I zapremine 100 mL sa sivim gumenim čepom i plavim ‘’flip-off’’ zatvaračem.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Svaka bočica namenjena je samo za jednokratnu upotrebu. Pripremanje rastvora za intravensku upotrebu

Sledeća tabela obezbeđena je kao podrška prilikom rekonstitucije leka Imipenem/Cilastatin, 500mg + 500mg, prašak za rastvor za infuziju, za intravensku infuziju.Doza Zapremina rastvarača koja se dodaje (mL)

Približna srednja koncentracija rastvora (mg/mL)

Imipenem/Cilastatin 500 mg 100 5


Rekonstitucija

Rekonstituciju treba spovesti pod aseptičnim uslovima. Lek Imipenem/Cilastatin može se rekonstituisati sa 0,9% rastvorom natrijum-hlorida ili vodom za injekcije.


Sadržaj mora biti suspendovan i prenešen u 100 mL odgovarajućeg rastvora za infuziju.


Preporučeni postupak je da se u bočicu doda približno 10 mL odgovarajućeg rastvora za infuziju (videti

„Rekonstitucija” i “Kompatibilnost i stabilnost”). Dobro promućkati i preneti dobijenu suspenziju u kontejner


infuzionog rastvora.


UPOZORENJE: SUSPENZIJA NIJE NAMENJENA ZA DIREKTNU INFUZIJU.


Postupak ponoviti sa dodatnih 10 mL infuzionog rastvora da bi se osiguralo da je prenet celokupan sadržaj bočice. Dobijena mešavina se mora promućkati do dobijanja bistrog rastvora.


Koncentracija rekonstituisanog rastvora, nakon sprovođenja gore opisanog postupka, je približno 5 mg/mL i za imipenem i za cilastatin.


Rekonstituisani rastvor treba pre primene prekontrolisati vizuelno na odsustvo čestica i boje. Varijacije u boji, od bezbojne do žute, ne utiču na efikasnost leka.


Kompatibilnost i stabilnost


Rekonstituisan rastvor treba upotrebiti odmah.

Lek Imipenem/Cilastatin može se rekonstituisati sa 0,9% rastvorom natrijum-hlorida ili vodom za injekcije. Rekostituisani rastvor ne zamrzavati.

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništava se u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z